SportPass: Športový rezervačný systém pre všetkých

Katarína Válkyová / 6. mája 2014 / Biznis

Chcete sa pri­hlá­siť vo svo­jom špor­to­vom cen­tre na ho­dinu, ale je bez­mála ob­sa­dená a ne­máte čas hľa­dať náh­radu? Skúste appku Sport­Pass.

 

Ne­stihli ste alebo ste sa za­budli pri­hlá­siť na svoju ob­ľú­benú ho­dinu ta­eba, zumby alebo jogy? Kaž­dému z nás sa to stane. A čo spra­víte? Za­vo­láte do svojho fit­cen­tra a tam sa do­zviete, že ho­dina je bez­pod­mie­nečne ob­sa­dená. Keď máte čas, za­čnete hľa­dať na webe, kde sa ešte cvičí, a vo­lať, či majú voľné miesto. No väč­ši­nou be­z­ús­pešne. Má­lo­kto z nás vie, že v mno­hých špor­to­vých cen­trách sa ru­šia re­zer­vá­cie pri­bližne pol­ho­dinu pre za­čiat­kom ho­diny. A práve tu vi­dela malá sku­pina nad­šen­cov pries­tor pre vznik ap­li­ká­cie Sport­Pass.

 

 

O čo ide?

Sport­Pass je mo­bilná ap­li­ká­cia, ktorá po­máha špor­to­vým klu­bom a po­dob­ným pod­ni­kom pre­dá­vať zru­šené alebo ne­pre­dané ak­ti­vity. Pro­stred­níc­tvom tejto ap­li­ká­cie si ich špor­toví nad­šenci môžu rýchlo a jed­no­du­cho kú­piť, čím klub ne­príde o pe­niaze a zá­u­jemca o svoju ho­dinu.

Ap­li­ká­cia umož­ňuje klu­bom oslo­viť nový seg­ment zá­kaz­ní­kov, ku kto­rým by sa bez nej ne­mali ako do­stať. Na dru­hej strane pre špor­tov­cov je to mož­nosť spoz­nať nové špor­tové kluby, možno aj s lep­šími služ­bami.

Hlav­ným cie­ľom je opti­ma­li­zo­vať re­zer­vačný sys­tém a po­skyt­núť špor­tov­com ma­xi­málnu po­hodl­nosť a jed­no­du­chosť pri re­zer­vá­cii ich ob­ľú­be­ných ak­ti­vít. Sport­Pass tiež uľah­čuje na­plá­no­va­nie si špor­to­vých prog­ra­mov na každý deň po celý rok. Nová ap­li­ká­cia je prí­no­som pre ma­ji­te­ľov špor­to­vých cen­tier, ktorí si vďaka nej môžu na­plá­no­vať roz­vrh ho­dín s ma­xi­mál­nou vy­ťa­že­nos­ťou, ob­sa­dzo­vať tré­ne­rov podľa po­treby a v ne­po­sled­nom rade zis­tiť, akú ho­dinu kli­ent pre­fe­ruje.

 

 

Ap­li­ká­ciu si bude možné stiah­nuť od 1. no­vem­bra tohto roka v AppS­tore a za­tiaľ bude pla­tiť len pre mesto New York. „Sport­Pass dáva špor­to­vým klu­bom v New Yorku fle­xi­bi­litu a mož­nosť oslo­viť viac zá­kaz­ní­kov za roz­umnú cenu. …  Je to win-win pre kaž­dého“, po­ve­dal za­kla­da­teľ a CEO Sport­Pass-u Jay Su­rovy, ktorý je mi­mo­cho­dom bý­va­lým te­nis­tom. Ok­rem neho sa na ap­li­ká­cii po­die­ľali Kuba Dub­rov­sky, di­zaj­nér Pe­ter Ko­vac a soft­vé­rový špe­cia­lista Jo­zef Prida­vok.

Znejú vám mená cel­kom slo­van­sky? Je to tak, tím je zo Slo­ven­skej a Čes­kej re­pub­liky.

Kto sa do nie­čoho ta­kého pustí u nás? :)

 

Zdroj: sport­pass.me

Pridať komentár (0)