Sport­Pass: Špor­tový rezer­vačný sys­tém pre všet­kých

Katarína Válkyová / 6. máj 2014 / Business

Chcete sa pri­hlá­siť vo svo­jom špor­to­vom cen­tre na hodinu, ale je bez­mála obsa­dená a nemáte čas hľa­dať náh­radu? Skúste appku Sport­Pass.

Nestihli ste alebo ste sa zabudli pri­hlá­siť na svoju obľú­benú hodinu taeba, zumby alebo jogy? Kaž­dému z nás sa to stane. A čo spra­víte? Zavo­láte do svojho fit­cen­tra a tam sa dozviete, že hodina je bez­pod­mie­nečne obsa­dená. Keď máte čas, začnete hľa­dať na webe, kde sa ešte cvičí, a volať, či majú voľné miesto. No väč­ši­nou bez­ús­pešne. Málo­kto z nás vie, že v mno­hých špor­to­vých cen­trách sa rušia rezer­vá­cie pri­bližne pol­ho­dinu pre začiat­kom hodiny. A práve tu videla malá sku­pina nad­šen­cov pries­tor pre vznik apli­ká­cie Sport­Pass.

O čo ide? 

Sport­Pass je mobilná apli­ká­cia, ktorá pomáha špor­to­vým klu­bom a podob­ným pod­ni­kom pre­dá­vať zru­šené alebo nepre­dané akti­vity. Pro­stred­níc­tvom tejto apli­ká­cie si ich špor­toví nad­šenci môžu rýchlo a jed­no­du­cho kúpiť, čím klub nepríde o peniaze a záu­jemca o svoju hodinu.

Apli­ká­cia umož­ňuje klu­bom oslo­viť nový seg­ment zákaz­ní­kov, ku kto­rým by sa bez nej nemali ako dostať. Na dru­hej strane pre špor­tov­cov je to mož­nosť spoz­nať nové špor­tové kluby, možno aj s lep­šími služ­bami.

Hlav­ným cie­ľom je opti­ma­li­zo­vať rezer­vačný sys­tém a poskyt­núť špor­tov­com maxi­málnu pohodl­nosť a jed­no­du­chosť pri rezer­vá­cii ich obľú­be­ných akti­vít. Sport­Pass tiež uľah­čuje naplá­no­va­nie si špor­to­vých prog­ra­mov na každý deň po celý rok. Nová apli­ká­cia je prí­no­som pre maji­te­ľov špor­to­vých cen­tier, ktorí si vďaka nej môžu naplá­no­vať roz­vrh hodín s maxi­mál­nou vyťa­že­nos­ťou, obsa­dzo­vať tré­ne­rov podľa potreby a v nepo­sled­nom rade zis­tiť, akú hodinu kli­ent pre­fe­ruje.

Apli­ká­ciu si bude možné stiah­nuť od 1. novem­bra tohto roka v AppS­tore a zatiaľ bude pla­tiť len pre mesto New York. „Sport­Pass dáva špor­to­vým klu­bom v New Yorku fle­xi­bi­litu a mož­nosť oslo­viť viac zákaz­ní­kov za roz­umnú cenu. … Je to win-win pre kaž­dého“, pove­dal zakla­da­teľ a CEO Sport­Pass-u Jay Surovy, ktorý je mimo­cho­dom býva­lým tenis­tom. Okrem neho sa na apli­ká­cii podie­ľali Kuba Dub­rov­sky, dizaj­nér Peter Kovac a soft­vé­rový špe­cia­lista Jozef Pridavok.

Znejú vám mená cel­kom slo­van­sky? Je to tak, tím je zo Slo­ven­skej a Čes­kej repub­liky.

Kto sa do nie­čoho takého pustí u nás? :)

Zdroj: sportpass.me

Pridať komentár (0)