Star­ti­tup letné vlogy ALL-IN-ONE

Martina Ditrichová / 3. októbra 2016 / Zo Slovenska

Pozri si video­roz­ho­vory s tvor­cami pro­jek­tov ako Hype, UAVO­NIC, Wake­lake, KC Dunaj, Regal Bur­ger a veľa ďal­ších …

Celé leto sme ti, v spo­lu­práci so Slo­ven­skou spo­ri­teľ­ňou, pri­ná­šali jedi­nečný video con­tent #Slás­kou­Za­Pe­niazmi. Náš vlo­ger Mar­tin Ondruš ti toto leto pred­sta­vil 10 spo­loč­ností, 10 pries­to­rov a ich 10 pod­ni­ka­teľ­ských prí­be­hov. Každý z nich miluje, čo robí a ľudia to vedia pat­rične odce­niť. Neboj, touto video kom­pi­lá­ciou ani náho­dou nekon­číme, práve naopak.:) Sle­duj náš you­tube kanál, kde čoskoro pri­budnú nové vlogy.

Laun­cher

Budu­jeme star­tupy, robíme z nich sku­točné spo­loč­nosti a pod­po­ru­jeme ino­vá­cie.”

Pixel Fede­ra­tion

Zame­ria­vame sa na tvorbu kom­plex­ných hier, ktoré pri­ná­šajú radosť a výzvy pre našich hrá­čov a záro­veň umož­ňujú hrať sa spo­ločne s pria­teľmi.”

Cross­fit

Sme tím kva­li­fi­ko­va­ných tré­ne­rov, ktorý sa pri­márne zame­riava na tré­no­va­nie širo­kej verej­nosti, kon­dičnú príp­ravu vrcho­lo­vých špor­tov­cov a tiež vše­obecnú pohy­bovú príp­ravu detí a mlá­deže.”

C2i

Misiou c2i je odľah­če­nie sveta pro­stred­níc­tvom inte­li­gen­tne navr­hnu­tých kom­po­nen­tov z uhlí­ko­vých vlá­ken pre auto­mo­bily a lie­tadlá budú­cej gene­rá­cie.”

Hype

V tom správ­nom pomere sa v nej mie­šajú naše dve naj­väč­šie vášne: efek­tívny digi­tálny mar­ke­ting a out of box kre­a­tíva.”

Regal Bur­ger

100% slo­ven­ské hovä­dzie mäso, domáca BBQ omáčka, čerstvo upe­čená žemľa. That’s it.” 

UAVO­NIC

Naše drony sú vyba­vené naj­mo­der­nej­šími sen­zormi na zís­ka­va­nie kva­lit­ných dát, ktoré spra­co­vá­vame pre potreby rôz­nych pre­my­sel­ných odvetví.”

KC Dunaj

Pri­ori­tou nového pries­toru je pes­trá mul­ti­kul­túrna ponuka, zahŕňa­júca hudbu, lite­ra­túru, výtvarné ume­nie, divadlo, kul­túrne akti­vity a spo­lo­čen­ské akcie spol­kov a zdru­žení.”

Wake­lake

Spo­je­nie Wake­bo­ar­dingu, baru a reštau­rá­cie na Zla­tých pies­koch.

Nosene

Vitaj v krá­ľov­stve, kde každá vec má svoj prí­beh. Kde každý nákup pomáha. kde staré veci zís­ka­vajú novú šancu.”

Pridať komentár (0)