Star­ti­tup let­né vlo­gy ALL-IN-ONE

Martina Ditrichová / 3. októbra 2016 / Zo Slovenska

Pozri si video­roz­ho­vo­ry s tvor­ca­mi pro­jek­tov ako Hype, UAVO­NIC, Wake­la­ke, KC Dunaj, Regal Bur­ger a veľa ďal­ších …

Celé leto sme ti, v spo­lu­prá­ci so Slo­ven­skou spo­ri­teľ­ňou, pri­ná­ša­li jedi­neč­ný video con­tent #Slás­kou­Za­Pe­niaz­mi. Náš vlo­ger Mar­tin Ondruš ti toto leto pred­sta­vil 10 spo­loč­nos­tí, 10 pries­to­rov a ich 10 pod­ni­ka­teľ­ských prí­be­hov. Kaž­dý z nich milu­je, čo robí a ľudia to vedia pat­rič­ne odce­niť. Neboj, tou­to video kom­pi­lá­ci­ou ani náho­dou nekon­čí­me, prá­ve naopak.:) Sle­duj náš you­tu­be kanál, kde čosko­ro pri­bud­nú nové vlo­gy.

Laun­cher

Budu­je­me star­tu­py, robí­me z nich sku­toč­né spo­loč­nos­ti a pod­po­ru­je­me ino­vá­cie.”

Pixel Fede­ra­ti­on

Zame­ria­va­me sa na tvor­bu kom­plex­ných hier, kto­ré pri­ná­ša­jú radosť a výzvy pre našich hrá­čov a záro­veň umož­ňu­jú hrať sa spo­loč­ne s pria­teľ­mi.”

Cross­fit

Sme tím kva­li­fi­ko­va­ných tré­ne­rov, kto­rý sa pri­már­ne zame­ria­va na tré­no­va­nie širo­kej verej­nos­ti, kon­dič­nú príp­ra­vu vrcho­lo­vých špor­tov­cov a tiež vše­obec­nú pohy­bo­vú príp­ra­vu detí a mlá­de­že.”

C2i

Misi­ou c2i je odľah­če­nie sve­ta pro­stred­níc­tvom inte­li­gen­tne navr­hnu­tých kom­po­nen­tov z uhlí­ko­vých vlá­ken pre auto­mo­bi­ly a lie­tad­lá budú­cej gene­rá­cie.”

Hype

V tom správ­nom pome­re sa v nej mie­ša­jú naše dve naj­väč­šie váš­ne: efek­tív­ny digi­tál­ny mar­ke­ting a out of box kre­a­tí­va.”

Regal Bur­ger

100% slo­ven­ské hovä­dzie mäso, domá­ca BBQ omáč­ka, čerstvo upe­če­ná žem­ľa. That’s it.” 

UAVO­NIC

Naše dro­ny sú vyba­ve­né naj­mo­der­nej­ší­mi sen­zor­mi na zís­ka­va­nie kva­lit­ných dát, kto­ré spra­co­vá­va­me pre potre­by rôz­nych pre­my­sel­ných odvet­ví.”

KC Dunaj

Pri­ori­tou nové­ho pries­to­ru je pes­trá mul­ti­kul­túr­na ponu­ka, zahŕňa­jú­ca hud­bu, lite­ra­tú­ru, výtvar­né ume­nie, divad­lo, kul­túr­ne akti­vi­ty a spo­lo­čen­ské akcie spol­kov a zdru­že­ní.”

Wake­la­ke

Spo­je­nie Wake­bo­ar­din­gu, baru a reštau­rá­cie na Zla­tých pies­koch.

Nose­ne

Vitaj v krá­ľov­stve, kde kaž­dá vec má svoj prí­beh. Kde kaž­dý nákup pomá­ha. kde sta­ré veci zís­ka­va­jú novú šan­cu.”

Pridať komentár (0)