Star­tup z Bro­ok­lynu chce vyrá­bať kožu a mäso v labo­ra­tó­riách

Petra Lančaričová / 12. júla 2016 / Startupy

Firma sa volá Modern Mea­dow a vznikla v roku 2011. Odvtedy zíkali už viac ako 54 mili­ó­nov dolá­rov z rôz­nych zdro­jov a chcú uro­biť svet lep­ším.

Zákla­dom Modern Mea­dow sú fakty. Ročne sa skon­zu­muje 60 miliárd kusov dobytka a toto číslo má byť tak­mer dvoj­ná­sobne už v roku 2050. Tento doby­tok ročne skon­zu­muje obrov­ské množ­stvo potravy a zo zvie­rat sa navyše pou­žíva hlavne mäso a koža. Ich spra­co­va­nie je ale toxické pre pro­stre­die. Preto sa v Modern Mea­dow roz­hodli, že chcú obme­dziť množ­stvo dobytka, ktoré kon­zu­mu­jeme a využí­vame, čo ich pri­viedlo k labo­ra­tór­nemu vytvá­ra­niu kože aj mäsa. Sna­žia sa vytvo­riť menej krutý biz­nis model pre kožené výrobky a obme­dziť zabí­ja­nie zvie­rat.

maso modern meadow

foto: materialist.com

Výroba pre­bieha for­mou bio­fab­ri­ká­cie, čo je vlastne dizajn, rast a zber kola­génu, ako aj iných pro­te­ínov na vytvo­re­nie kože, ktorá je bio­lo­gicky iden­tická s tou kla­sic­kou. Tým, že ich koža nemá na sebe tuk ani mäso, pro­duk­cia a spra­co­va­nie tejto kože nie sú toxické pre pro­stre­die. Andras For­gacs, CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ firmy pred ôsmymi rokmi vytvo­ril pro­jekt a firmu, ktorá cez 3D tlač vytvára kožné tka­nivo, na kto­rom rých­lej­šie môžu pre­bie­hať testy nových lie­kov, na ktoré však nie sú potrební ľudia ani zvie­ratá. Tento pro­jekt chce v budúc­nosti pri­niesť novú éru dar­cov­stva orgá­nov, kde darca nebude potrebný, ale orgán alebo tka­nivo bude vytvo­rené v 3D tlači.

modern meadow team

foto: xconomy.com

Preto, že sa koža vyrába v labo­ra­tó­riu, by si dizaj­néri nemu­seli vybe­rať len z prí­rodne zná­mych a dostup­ných mate­riá­lov. S novou kožou od Modern Mea­dow si budú môcť vybrať aké­koľ­vek typy, farby a špe­ci­fi­ká­cie kaž­dej kože.

Spo­loč­nosť je stále v štá­diu roz­voja a výskumu, avšak čoskoro sa chcú pre­su­núť do kom­plet­nej pro­duk­cie ich nápa­dov. V najb­liž­šej dobe plá­nujú vytvo­riť svoju prvú fab­riku v New Yorku. Veľmi zau­jí­ma­vým fak­tom je aj to, že Modern Mea­dow je jediná alebo jedna z mála spo­loč­ností vo svete, kde ich šéf labo­ra­tór­neho výskumu spo­lu­pra­cuje s mód­nym návrhá­rom na vyvi­nutí naj­lep­ších mož­ností so syn­te­tic­kou kožou pre módny prie­my­sel.

Ak by si chcel byť oča­rený, ako ja, pozri si video z kon­fe­ren­cie kde roz­práva CEO Modern Mea­dow, o tom ako prečo a čo chcú vlastne vo svete dosiah­nuť.

zdroj: futurism.com zdroj titul­nej foto: troymedia.com

Pridať komentár (0)