Startupy a marketing. Áno alebo nie?

Táňa Uličná: HYPE.sk / 11. decembra 2014 / Startupy

Ak štar­tu­jete svoj prvý start-up, iste roz­mýš­ľate, kde by ste čo naj­viac ušet­rili. Bez luk­ra­tív­nych pries­to­rov v Si­li­con Val­ley či kávy z ci­betky sa v po­čia­toč­nej fáze za­obíde asi každý roz­bie­ha­júci sa biz­nis. Ale čo s ta­kou ve­cou, akou je mar­ke­ting?

Ak štar­tu­jete svoj prvý start-up, iste roz­mýš­ľate, kde by ste čo naj­viac ušet­rili. Bez luk­ra­tív­nych pries­to­rov v Si­li­con Val­ley či kávy z ci­betky sa v po­čia­toč­nej fáze za­obíde asi každý roz­bie­ha­júci sa biz­nis. Ale čo s ta­kou ve­cou, akou je mar­ke­ting?

Mar­ke­ting? Áno alebo nie?

Ak sa dom­nie­vate, že mar­ke­ting nie je dô­le­žitý, za­mys­lite sa ešte raz. Mnoho za­čí­na­jú­cich star­tu­pe­rov za­čína o mar­ke­tingu uva­žo­vať ako o jed­nej z po­sled­ných in­ves­tí­cii. A to je chyba. Dnes už ne­platí, že mar­ke­ting je pre spo­loč­nosti so zlými pro­duktmi. Správne na­mie­rený mar­ke­ting je jas­nou in­ves­tí­ciou do bu­dúc­nosti.

 

 

Kedy s ním teda za­čať?

Naj­lep­šie pred uve­de­ním pro­duktu či služby na trh. Vďaka tomu zís­kate čas na vy­bu­do­va­nie zá­kladne po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov, ktorá bude sle­do­vať vý­vin vášho kon­ceptu od sa­mot­ných za­čiat­kov. Títo ľu­dia budú zá­ro­veň prví, na kto­rých sa ob­rá­tite s po­nu­kou pro­duktu, ako aj so žia­dos­ťou o spätnú väzbu alebo ďal­šie od­po­rú­ča­nia.

 

Všetko stojí na správ­nej ko­mu­ni­ká­cii

Za­čí­na­júce star­tupy by mali na tra­dičné mé­dia za­bud­núť, za­me­rať by sa mali na tzv. gro­wth hac­king. Táto me­tó­da sa za­me­riava na low-cost mar­ke­ting, akými sú so­ciálne siete či vi­rálny mar­ke­ting. Pred­stavte si, že idete v pia­tok ve­čer do baru. Ne­zač­nete sa roz­prá­vať hneď s pr­vými ľuďmi pri dve­rách, ale hľa­dáte sku­pinku, o kto­rej si mys­líte, že by ju vaše ná­zory mohli zau­jať. Na po­dob­nom prin­cípe je po­sta­vená ko­mu­ni­ká­cia na so­ciál­nych sie­ťach.

Majte na pa­mäti, že ľu­dia vás budú po­čú­vať, len keď bu­dete ho­vo­riť niečo, čo je pre nich uži­točné a zau­jí­mavé.

Chcete sa do­zve­dieť, aké sú zá­kladné pra­vidlá úspe­chu v mar­ke­tingu? Ako a kde ko­mu­ni­ko­vať vašu značku? Sle­dujte náš blog. Po­stupne v ňom ro­zo­be­ráme témy od jed­no­du­chých zá­kla­dov, až po de­tailné spra­co­va­nie kam­paní. Keby ste ne­našli, čo vás zau­jíma alebo máte zá­u­jem, aby sme po­mohli s mar­ke­tin­gom aj va­šej firme, kon­tak­tujte nás.

 

Zdroj: HYPE.sk

Pridať komentár (0)