Star­tupy a mar­ke­ting. Áno alebo nie?

Táňa Uličná: HYPE.sk / 11. decembra 2014 / Startupy

Ak štar­tu­jete svoj prvý start-up, iste roz­mýš­ľate, kde by ste čo naj­viac ušet­rili. Bez luk­ra­tív­nych pries­to­rov v Sili­con Val­ley či kávy z cibetky sa v počia­toč­nej fáze zaobíde asi každý roz­bie­ha­júci sa biz­nis. Ale čo s takou vecou, akou je mar­ke­ting?

Mar­ke­ting? Áno alebo nie?

Ak sa dom­nie­vate, že mar­ke­ting nie je dôle­žitý, zamys­lite sa ešte raz. Mnoho začí­na­jú­cich star­tu­pe­rov začína o mar­ke­tingu uva­žo­vať ako o jed­nej z posled­ných inves­tí­cii. A to je chyba. Dnes už neplatí, že mar­ke­ting je pre spo­loč­nosti so zlými pro­duktmi. Správne namie­rený mar­ke­ting je jas­nou inves­tí­ciou do budúc­nosti.

Kedy s ním teda začať?

Naj­lep­šie pred uve­de­ním pro­duktu či služby na trh. Vďaka tomu zís­kate čas na vybu­do­va­nie základne poten­ciál­nych zákaz­ní­kov, ktorá bude sle­do­vať vývin vášho kon­ceptu od samot­ných začiat­kov. Títo ľudia budú záro­veň prví, na kto­rých sa obrá­tite s ponu­kou pro­duktu, ako aj so žia­dos­ťou o spätnú väzbu alebo ďal­šie odpo­rú­ča­nia.

Všetko stojí na správ­nej komu­ni­ká­cii

Začí­na­júce star­tupy by mali na tra­dičné média zabud­núť, zame­rať by sa mali na tzv. gro­wth hac­king. Táto metóda sa zame­riava na low-cost mar­ke­ting, akými sú sociálne siete či virálny mar­ke­ting. Pred­stavte si, že idete v pia­tok večer do baru. Nezač­nete sa roz­prá­vať hneď s prvými ľuďmi pri dve­rách, ale hľa­dáte sku­pinku, o kto­rej si mys­líte, že by ju vaše názory mohli zau­jať. Na podob­nom prin­cípe je posta­vená komu­ni­ká­cia na sociál­nych sie­ťach.

Majte na pamäti, že ľudia vás budú počú­vať, len keď budete hovo­riť niečo, čo je pre nich uži­točné a zau­jí­mavé.

Chcete sa dozve­dieť, aké sú základné pra­vidlá úspe­chu v mar­ke­tingu? Ako a kde komu­ni­ko­vať vašu značku? Sle­dujte náš blog. Postupne v ňom rozo­be­ráme témy od jed­no­du­chých zákla­dov, až po detailné spra­co­va­nie kam­paní. Keby ste nenašli, čo vás zau­jíma alebo máte záu­jem, aby sme pomohli s mar­ke­tin­gom aj vašej firme, kon­tak­tujte nás.

Zdroj: HYPE.sk

Pridať komentár (0)