Štu­den­tom z Mar­tina sa poda­rilo pre­bo­jo­vať na vedeckú súťaž do Los Ange­les

Linda Cebrová / 24. novembra 2016 / Zaujímavosti

Štu­den­tom Gym­ná­zia Viliama Pau­li­nyho-Tótha sa na toh­to­roč­nom Fes­ti­vale vedy a tech­niky naozaj darilo. Ich pro­jekty boli natoľko úspešné, že ich porota vyslala na medzi­ná­rodnú súťaž v Los Ange­les.

Tento rok sa konal štu­dent­ský Fes­ti­val vedy a tech­niky AMA­VET už po 19. raz. Toto podu­ja­tie kaž­do­ročne orga­ni­zuje Aso­ciá­cia pre mlá­dež, vedu a tech­niku. Ide o súťaž vedecko-tech­nic­kých prác žia­kov z celého Slo­ven­ska. Žiaci zo základ­ných a stred­ných škôl majú za úlohu odpre­zen­to­vať svoj pro­jekt pomo­cou pane­lo­vej pre­zen­tá­cie pred komi­siou zlo­že­nou z odbor­ní­kov a vyso­koš­kol­ských peda­gó­gov. Táto pre­stížna súťaž tak rok čo rok pri­láka k vedec­kej práci desiatky štu­den­tov, kto­rých zau­jala vedecká cesta. Na toh­to­roč­nom fes­ti­vale sa zúčast­nilo 80 naj­lep­ších tímov z celého Slo­ven­ska. Medzi najús­peš­nej­ších sa zara­dili najmä žiaci z Gym­ná­zia Viliama Pau­li­nyho-Totha, do celo­slo­ven­ského kola sa im poda­rilo pre­bo­jo­vať až so štyrmi pro­jektmi.

amavet1

foto:gymmt.sk
Okrem vec­ných cien mali štu­denti mož­nosť dostať sa na nie­ktorú z celo­sve­to­vých zahra­nič­ných súťaží. Ora­ga­ni­zá­cia Ama­vet je od roku 2006 čle­nom Ame­ric­kej spo­loč­nosti pre vedu a spo­loč­nosť Society for Science and the Pub­lic. Táto spo­loč­nosť kaž­do­ročne orga­ni­zuje súťaž pre štu­den­tov, na kto­rej majú mož­nosť pre­zen­to­vať svoje vedecké pro­jekty. Pre­stíž­nej vedec­kej súťaže Intel ISEF so síd­lom vo Was­hing­tone sa kaž­do­ročne zúčastní pri­bližne 80 kra­jín sveta.

Práve AMA­VET má vyhra­dené právo na kom­pletný výber štu­den­tov, ktorí budú môcť pre­zen­to­vať pro­jekty pred medzi­ná­rod­nou poro­tou a robiť dobré meno Slo­ven­sku na vysoko cene­nej súťaži ISEF.

am

foto:gymmt.sk

V kate­gó­rií bio­ló­gia sa medzi najús­peš­nej­ších zara­dili Miriam Fere­tová a Samuel Smo­ter za ich spo­ločnú prácu zame­ranú na prí­rodné éte­rické oleje v pre­ven­cii pred klieš­ťami.
V oblasti medi­cíny a zdra­vot­níc­tva sa Domi­nika Gábo­rová a Juraj Vasek pre­bo­jo­vali až do Los Ange­les za svoj pro­jekt Mera­nie kva­lity spánku pomo­cou Xia­omi Mi Band 1S. Táto súťaž sa usku­toční už máji roku 2017 a výsledky budú dostupné na stránke lepsispanok.tk.
Postup na The Euro­pean Union Con­test for Young Scien­tists EUCYS 2017 v Tal­linne, Estón­sku zís­kali v kate­gó­rii Ché­mia Natá­lia Báto­rová a Eva Mara­sová za pro­jekt Výroba a využi­tie bio­deg­ra­do­va­teľ­ných plas­tov a v kate­gó­rii Fyzika a astro­nó­mia Miro­slav Kurka za pro­jekt Dyna­mika mag­ne­tic­kého sprá­va­nia v mag­ne­ticky mäk­kých zlia­ti­nách odliš­nej štruk­túry.

zdroj:amavet.sk zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:gymmt.sk

Pridať komentár (0)