V štu­dent­skej IT súťa­ži zabo­do­val pro­jekt SHA­KE IT!

Marianna Mikešová / 13. októbra 2016 / Zo Slovenska

Víťa­zom súťa­že Pozi­tív­ny IT pro­jekt sa stal štu­dent Filip Miháľ so svo­jím pro­jek­tom SHA­KE IT! 

Spo­loč­nosť Posi­ti­ve, kto­rá súťaž orga­ni­zu­je, ho odme­ni­la peňaž­nou výhrou vo výš­ke 200 eur a pou­káž­kou na obsta­ra­nie gaming dro­nu Dro­ne n Base 2.0. v hod­no­te 250 eur. Výhru obdr­ža­lo aj gym­ná­zi­um Iva­na Kras­ka v Rimav­skej Sobo­te, na kto­rom výher­ca štu­du­je.

Usi­lov­ní a talen­to­va­ní mla­dí ľudia by mali byť odme­ne­ňo­va­ní a pod­po­ro­va­ní už v mla­dom veku,“ pove­dal Filip Schoch­mann, maji­teľ soft­vé­ro­vej spo­loč­nos­ti Posi­ti­ve. Keď­že táto spo­loč­nosť pôso­bí naj­mä v oblas­ti IT, roz­hod­li sa pozi­tív­ne moti­vo­vať prá­ve nada­ných mla­dých IT-čká­rov. Súťaž bola avi­zo­va­ná kon­com škol­ské­ho roka 2016 a výsled­ky vyhlá­si­li v augus­te.

Víťaz­ný pro­jekt je uži­toč­ný aj zábav­ný

Autor víťaz­né­ho pro­jek­tu Filip Miháľ na pro­jek­te pra­co­val spo­lu so svo­jou ses­trou, kto­rá sa venu­je gra­fic­ké­mu dizaj­nu. Nápad sa však zro­dil v jeho hla­ve a bol dotia­hnu­tý do zdar­né­ho kon­ca. SHA­KE IT! je apli­ká­cia, kto­rá po zada­ní kľú­čo­vé­ho slo­va a po zatra­se­ní mobil­ným tele­fó­nom vyge­ne­ru­je vhod­né hes­lo. Hes­lo si tak ľah­šie zapa­mä­tá­te, no napriek tomu je bez­peč­né. Gene­ro­va­nie hes­la tra­se­ním mobi­lu, kto­ré je súčas­ne spre­vá­dza­né aj zvu­ko­vým efek­tom, je navy­še aj veľ­mi zábav­né.

img_0021

Víťaz­ná apli­ká­cia však nebo­la prvým, ani jedi­ným pro­jek­tom, kto­rý sa už Fili­po­vi poda­ri­lo zre­a­li­zo­vať. Okrem prog­ra­mo­va­nia nav­šte­vu­je aj diva­del­ný krú­žok, kde sa pod­ľa jeho slov doko­na­le odre­a­gu­je. Okrem súťa­ží v oblas­ti IT má úspe­chy aj v reci­tač­ných súťa­žiach. „Ja osob­ne si vážim naj­mä ľudí, kto­rí sú nie len nada­ní, ale aj usi­lov­ní a vytrva­lí. Fili­po­vi ešte navy­še sved­čí ku cti aj to, že má v sebe pri­me­ra­nú dáv­ku skrom­nos­ti,” dodal Schoch­mann.

V súťa­ži Pozitívny​IT pro­jekt v kate­gó­rii stred­né ško­ly a gym­ná­ziá súťa­ži­lo 47 pro­jek­tov z 30 škôl z celé­ho Slo­ven­ska. Základ­ný­mi kri­té­ria­mi hod­no­te­nia pri­hlá­se­ných IT pro­jek­tov boli pôvod­nosť, ori­gi­na­li­ta, ino­vá­cia a invenč­nosť autor­skej prá­ce, ako aj kva­li­ta zho­to­ve­nia, čis­to­ta, čita­teľ­nosť a opti­mál­nosť zdro­jo­vé­ho kódu. O víťa­zo­vi roz­hod­li skú­se­ní IT mana­žé­ri zo spo­loč­nos­ti Posi­ti­ve.  

zdroj fot­ky a titul­nej fot­ky: Posi­ti­ve

Pridať komentár (0)