V študentskej IT súťaži zabodoval projekt SHAKE IT!

Marianna Mikešová / 13. októbra 2016 / Zo Slovenska

  • Ví­ťa­zom sú­ťaže Po­zi­tívny IT pro­jekt sa stal štu­dent Fi­lip Mi­háľ so svo­jím pro­jek­tom SHAKE IT!

Spo­loč­nosť Po­si­tive, ktorá sú­ťaž or­ga­ni­zuje, ho od­me­nila pe­ňaž­nou vý­hrou vo výške 200 eur a po­u­káž­kou na ob­sta­ra­nie ga­ming dronu Drone n Base 2.0. v hod­note 250 eur. Vý­hru ob­dr­žalo aj gym­ná­zium Ivana Kraska v Ri­mav­skej So­bote, na kto­rom vý­herca štu­duje.

„Usi­lovní a ta­len­to­vaní mladí ľu­dia by mali byť od­me­ne­ňo­vaní a pod­po­ro­vaní už v mla­dom veku,“ po­ve­dal Fi­lip Schoch­mann, ma­ji­teľ soft­vé­ro­vej spo­loč­nosti Po­si­tive. Keďže táto spo­loč­nosť pô­sobí najmä v ob­lasti IT, roz­hodli sa po­zi­tívne mo­ti­vo­vať práve na­da­ných mla­dých IT-čká­rov. Sú­ťaž bola avi­zo­vaná kon­com škol­ského roka 2016 a vý­sledky vy­hlá­sili v au­guste.

Ví­ťazný pro­jekt je uži­točný aj zá­bavný

Au­tor ví­ťaz­ného pro­jektu Fi­lip Mi­háľ na pro­jekte pra­co­val spolu so svo­jou ses­trou, ktorá sa ve­nuje gra­fic­kému di­zajnu. Ná­pad sa však zro­dil v jeho hlave a bol do­tia­hnutý do zdar­ného konca. SHAKE IT! je ap­li­ká­cia, ktorá po za­daní kľú­čo­vého slova a po za­tra­sení mo­bil­ným te­le­fó­nom vy­ge­ne­ruje vhodné heslo. Heslo si tak ľah­šie za­pa­mä­táte, no na­priek tomu je bez­pečné. Ge­ne­ro­va­nie hesla tra­se­ním mo­bilu, ktoré je sú­časne spre­vá­dzané aj zvu­ko­vým efek­tom, je na­vyše aj veľmi zá­bavné.

img_0021

Ví­ťazná ap­li­ká­cia však ne­bola pr­vým, ani je­di­ným pro­jek­tom, ktorý sa už Fi­li­povi po­da­rilo zre­a­li­zo­vať. Ok­rem prog­ra­mo­va­nia nav­šte­vuje aj di­va­delný krú­žok, kde sa podľa jeho slov do­ko­nale od­re­a­guje. Ok­rem sú­ťaží v ob­lasti IT má úspe­chy aj v re­ci­tač­ných sú­ťa­žiach. „Ja osobne si vá­žim najmä ľudí, ktorí sú nie len na­daní, ale aj usi­lovní a vy­trvalí. Fi­li­povi ešte na­vyše svedčí ku cti aj to, že má v sebe pri­me­ranú dávku skrom­nosti,“ do­dal Schoch­mann.

 V sú­ťaži Po­zi­tívny​ IT pro­jekt v ka­te­gó­rii stredné školy a gym­ná­ziá sú­ťa­žilo 47 pro­jek­tov z 30 škôl z ce­lého Slo­ven­ska. Zá­klad­nými kri­té­riami hod­no­te­nia pri­hlá­se­ných IT pro­jek­tov boli pô­vod­nosť, ori­gi­na­lita, ino­vá­cia a in­venč­nosť au­tor­skej práce, ako aj kva­lita zho­to­ve­nia, čis­tota, či­ta­teľ­nosť a opti­mál­nosť zdro­jo­vého kódu. O ví­ťa­zovi roz­hodli skú­sení IT ma­na­žéri zo spo­loč­nosti Po­si­tive.  

zdroj fotky a ti­tul­nej fotky: Po­si­tive

 

Pridať komentár (0)