V štu­dent­skej IT súťaži zabo­do­val pro­jekt SHAKE IT!

Marianna Mikešová / 13. októbra 2016 / Zo Slovenska

Víťa­zom súťaže Pozi­tívny IT pro­jekt sa stal štu­dent Filip Miháľ so svo­jím pro­jek­tom SHAKE IT! 

Spo­loč­nosť Posi­tive, ktorá súťaž orga­ni­zuje, ho odme­nila peňaž­nou výhrou vo výške 200 eur a pou­káž­kou na obsta­ra­nie gaming dronu Drone n Base 2.0. v hod­note 250 eur. Výhru obdr­žalo aj gym­ná­zium Ivana Kraska v Rimav­skej Sobote, na kto­rom výherca štu­duje.

Usi­lovní a talen­to­vaní mladí ľudia by mali byť odme­ne­ňo­vaní a pod­po­ro­vaní už v mla­dom veku,“ pove­dal Filip Schoch­mann, maji­teľ soft­vé­ro­vej spo­loč­nosti Posi­tive. Keďže táto spo­loč­nosť pôsobí najmä v oblasti IT, roz­hodli sa pozi­tívne moti­vo­vať práve nada­ných mla­dých IT-čká­rov. Súťaž bola avi­zo­vaná kon­com škol­ského roka 2016 a výsledky vyhlá­sili v auguste.

Víťazný pro­jekt je uži­točný aj zábavný

Autor víťaz­ného pro­jektu Filip Miháľ na pro­jekte pra­co­val spolu so svo­jou ses­trou, ktorá sa venuje gra­fic­kému dizajnu. Nápad sa však zro­dil v jeho hlave a bol dotia­hnutý do zdar­ného konca. SHAKE IT! je apli­ká­cia, ktorá po zadaní kľú­čo­vého slova a po zatra­sení mobil­ným tele­fó­nom vyge­ne­ruje vhodné heslo. Heslo si tak ľah­šie zapa­mä­táte, no napriek tomu je bez­pečné. Gene­ro­va­nie hesla tra­se­ním mobilu, ktoré je súčasne spre­vá­dzané aj zvu­ko­vým efek­tom, je navyše aj veľmi zábavné.

img_0021

Víťazná apli­ká­cia však nebola prvým, ani jedi­ným pro­jek­tom, ktorý sa už Fili­povi poda­rilo zre­a­li­zo­vať. Okrem prog­ra­mo­va­nia nav­šte­vuje aj diva­delný krú­žok, kde sa podľa jeho slov doko­nale odre­a­guje. Okrem súťaží v oblasti IT má úspe­chy aj v reci­tač­ných súťa­žiach. „Ja osobne si vážim najmä ľudí, ktorí sú nie len nadaní, ale aj usi­lovní a vytrvalí. Fili­povi ešte navyše svedčí ku cti aj to, že má v sebe pri­me­ranú dávku skrom­nosti,” dodal Schoch­mann.

V súťaži Pozitívny​IT pro­jekt v kate­gó­rii stredné školy a gym­ná­ziá súťa­žilo 47 pro­jek­tov z 30 škôl z celého Slo­ven­ska. Základ­nými kri­té­riami hod­no­te­nia pri­hlá­se­ných IT pro­jek­tov boli pôvod­nosť, ori­gi­na­lita, ino­vá­cia a invenč­nosť autor­skej práce, ako aj kva­lita zho­to­ve­nia, čis­tota, čita­teľ­nosť a opti­mál­nosť zdro­jo­vého kódu. O víťa­zovi roz­hodli skú­sení IT mana­žéri zo spo­loč­nosti Posi­tive.  

zdroj fotky a titul­nej fotky: Posi­tive

Pridať komentár (0)