Swift­key je už zadarmo!

Šandi / 11. jún 2014 / Business

Vývo­jár­ske štú­dio Touch­Type uvoľ­nilo svoju soft­vé­rovú klá­ves­nicu Swift­Key zadarmo (sťa­hujte z Play Store). Dote­raz stála 1,49€. Tvor­co­via chcú zará­bať na nových motí­voch, ktoré budú pre­dá­vať samos­tatne za 99 cen­tov, prí­padne v balíč­koch po pia­tich či desia­tich. Už v základe ale dosta­nete viac než 10 bez­plat­ných motí­vov. Maji­te­lia pred­chá­dza­jú­cej pla­te­nej ver­zie majú navyše balí­ček Pre­mier zadarmo.

Nie je to však jediná novinka. Swift­Key pre­šiel zatiaľ snáď naj­väč­ším upda­tom. Okrem iného pri­budlo viac ako 800 iko­niek emoji vrá­tane ich pre­d­ik­cií. V nasta­vení si konečne môžete pri­dať ďalší ria­dok s čís­li­cami. Dokonca sú k dis­po­zí­cii aj ďal­šie jazyky, cel­kom ich je už 66 vrá­tane slo­ven­činy a češ­tiny.

Swift­Key má tiež vylep­šený našep­ká­vač slov aj flow (Swype) klá­ves­nicu.

Swift­Key sa pýši naozaj boha­tým nasta­ve­ním, takže každá klá­ves­nica môže vyze­rať úplne inak. Tvor­co­via ponú­kajú aj vlastný v cloude synch­ro­ni­zo­vaný slov­ník, lep­šiu pre­d­ik­ciu slov v Gmaili, Face­bo­oku, Twit­teri alebo Ever­note a pokro­čilý samou­čiaci sa mecha­niz­mus, ktorý bude našep­ká­vať slová podľa toho, ako ste písali dote­raz. Swift­Key bol tiež medzi prvými, kto ohlá­sil novú klá­ves­nicu pre iOS 8. Tú pre Android si už kúpilo viac ako milión uží­va­te­ľov.

Zdroj: the­verge

Pridať komentár (0)