Sygic pre­ko­nal 100 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov!

Lukáš Gašparík jr. / 6. augusta 2015 / Business

Slo­ven­ská navi­gá­cia Sygic sa stala prvou off­line navi­gá­ciou na svete, kto­rej počet inšta­lá­cií dosia­hol 100 mili­ó­nov. Túto skvelú správu oznámi jej CEO Michal Štencl na strán­kach Sygicu.

Keď pred jede­nás­timi rokmi spo­loč­nosť Sygic ešte len začí­nala, sní­val som o tom, že vytvo­ríme pro­dukt, ktorý budú s nad­še­ním pou­ží­vať ľudia na celom svete. Dnes má apli­ká­ciu Sygic GPS Navi­ga­tion nain­šta­lo­vanú vo svo­jich tele­fó­noch viac ako 100 mili­ó­nov ľudí,” týmito slo­vami začal Michal Štencl ofi­ciálne poďa­ko­va­nie na strán­kach Sygicu.

Úspech, ktorý sa poda­ril Sygicu je fan­tas­tic­kým dôka­zom ich skvelo odve­de­nej práce a záro­veň je aj veľ­kou moti­vá­ciou pre ostatné slo­ven­ské spo­loč­nosti, aby sa aj oni pre­sa­dili v ťaž­kej sve­to­vej kon­ku­ren­cii. Spo­loč­nosť Sygic bola zalo­žená v roku 2004, takže tento úspech sa jej poda­ril po 11 rokoch od zalo­že­nia. Cel­kom slušné na slo­ven­ské pomery! :) Tento rekordný počet pou­ží­va­te­ľov je skvelý úspech, avšak ako pove­dal Michal Štencl, oveľa viac ho teší to, že ich navi­gá­ciu pou­ží­vajú denno denne vo svete mili­óny ľudí. A presne to je ich plán. Spra­viť z navi­gá­cie Sygic niečo ako nástroj kaž­do­den­ného pou­ží­va­nia. Dôka­zom toho je aj pri­dá­va­nie rôz­nych online fun­kcií, pomo­cou kto­rých sa postu­pom času stane z čisto off­line navi­gá­cie hyb­ridná.

Naším cie­ľom je, aby sa z apli­ká­cie Sygic stala NAJ­LEP­ŠIA hyb­ridná navi­gá­cia. Bude v sebe spá­jať výhody off­line máp a aktu­álne infor­má­cie o tom, čo sa deje okolo nás – a na ces­tách,” pre­zra­dil víziu Sygicu Michal Štencl. Sygic si do budúc­nosti vytý­čil aj množ­stvo čias­tko­vých cie­ľov a to naprí­klad nachá­dza­nie naj­rých­lej­ších trás počas záp­chy, infor­mo­va­nie o skry­tých nástra­hách na ceste, ale najmä vyrie­še­nie prob­lému par­ko­va­nia v mes­tách. Plány Sygicu sú jed­no­znač­ným zna­kom, že z ich navi­gá­cie by sa postu­pom času mala stať appka kaž­do­den­ného pou­ži­tia.

Ako poďa­ko­va­nie ponúka Sygic všet­kým svo­jim pou­ží­va­te­ľom na dva týždne bez­platné využí­va­nie jeho Live slu­žieb. Stačí, keď si v tele­fóne otvo­ríte apli­ká­ciu Sygic GPS Navi­ga­tion a v ponuke Sygic Store akti­vu­jete položku Live služby zdarma.

Star­ti­tup Sygic-u gra­tu­luje, z tohto úspe­chu máme obrov­skú radosť a veríme, že ciele, ktoré si nasta­vili, sa im podarí aj úspešne spl­niť.

Kon­takt na šéf­re­dak­tora zod­po­ved­ného za články Startitup.sk: lukas.gasparik@startitup.sk

zdroj: Sygic

Pridať komentár (0)