SYGIC už aj na Apple Watch!

Lukáš Gašparík jr. / 14. júla 2015 / Business

Slo­ven­ská spo­loč­nosť Sygic dnes prišla s ďal­šou skve­lou novin­kou, kto­rou len doka­zuje svoje jasné posta­ve­nie na trhu. Ako jednu z prvých navi­gá­cii ju totiž môžeš nájsť už aj na Apple Watch.

Sme veľmi radi, že môžeme svetu ozná­miť ďal­šiu novinku a to Sygic GPS navi­gačnú apli­ká­ciu pre Apple Watch. Od dnes je v Apps­tore k dis­po­zí­cii pre západnú Európu a Bra­zí­liu. Ostatné oblasti budú pri­dané v prie­behu pár dní. Súčasní pou­ží­va­te­lia Sygic GPS navi­gá­cie si ju tak môžu bez­platne stiah­nuť do svo­jich Apple Watch. Rýchla a jed­no­du­chá aktu­ali­zá­cia umož­ňuje okam­žitú synch­ro­ni­zá­ciu zaria­de­nia v momente, keď vodič opúšťa svoje vozidlo a potre­buje pokra­čo­vať v navi­gá­cii aj počas chô­dze.”

Táto novinka len potvr­dzuje, že slo­ven­ský Sygic patrí medzi naji­no­va­tív­nej­šie spo­loč­nosti vôbec a prá­vom patrí medzi sve­tovú špičku v oblasti navi­gá­cií. Spo­loč­nosť, ktorá vznikla v roku 2004 a na kto­rej čele stojí Michal Štencl si od svojho vzniku pre­šla už via­ce­rými míľ­nikmi. Momen­tálne sa tak jedná o najs­ťa­ho­va­nej­šiu off­line navi­gačnú apli­ká­ciu na trhu a roz­ší­re­nie o Apple Watch môže trhovú pozí­ciu len upev­niť!

Sygic sa snaží pri­ná­šať nápady, ktoré menia svet a jeho hlav­ným cie­ľom je stať sa trend-set­te­rom v kate­gó­rii ces­to­va­nia a navi­gá­cie. V reb­ríč­koch úspeš­nosti high-tech firiem obsa­dzuje pop­redné priečky a navi­gá­cia Sygic patrí dlho­dobo medzi top apli­ká­cie v Apple App Store a Google Play na Andro­ide. Každý deň si ju stiahne viac ako 150 000 uží­va­te­ľov a dnes navi­guje už viac ako 95 mili­ó­nov ľudí po celom svete.

Momen­tálne sa Sygic venuje pre­po­je­niu navi­gá­cie so sys­té­mom v aute, pre­po­je­niu apli­ká­cie so smart hodin­kami a ďal­šími smart zaria­de­niami ako sú naprí­klad Google Glass. Ako líder na trhu má Sygic prí­stup k naj­nov­ším tech­no­ló­giám veľ­kých auto­mo­bi­liek, ktoré úplne zme­nia spô­sob pou­ží­va­nia mobil­ných apli­ká­cií počas jazdy. Hlav­nou víziou Sygicu je spre­vá­dzať kaž­dého člo­veka na ces­tách a teraz s Apple Watch app­kou už aj popri chô­dzi. :)

zdroj: Sygic

Pridať komentár (0)