Talent? Má ho každý z nás. Tak urobte všetko pre jeho objavenie v sebe

Redakcia / 31. októbra 2018 / Zo Slovenska

Slo­ven­sko pris­pieva do Európ­skeho týždňa od­bor­ných zruč­ností ko­mu­nit­ným on­line pro­jek­tom #Ob­jav svoj ta­lent!

Ta­len­to­vaní you­tu­beri, šper­kári, hu­dob­níci, bar­bieri, fo­to­grafi, ba­risti, špor­tovci sa spo­jili v kam­pani #Ob­jav svoj ta­lent!, aby po­vzbu­dili stre­doš­ko­lá­kov. Zdie­ľajú to, čo im pri­náša ra­dosť z práce, a ho­vo­ria o tom, ako sa pre­pra­co­vali k úspe­chu.

Ak chceš, aby ľu­dia ob­ja­vili tvoj ta­lent, mu­síš ho najprv ob­ja­viť sám. Tak choď do toho,“ ho­vorí na we­bo­vej stránke pro­jektu am­ba­sá­dor mu­zi­kant Pe­ter Ba­žík.

 

Voľná de­fi­ní­cia slova ta­lent je sú­bor schop­ností umož­ňu­jú­cich ori­gi­nálne či nad­prie­merné vý­kony. Sú­ťaž #Ob­jav svoj ta­lent! vy­chá­dza z pre­misy, že „v kaž­dom z nás je niečo vý­ni­močné, čo nás pre­dur­čuje na úspech v po­vo­laní a zá­ro­veň spô­so­buje, že sme v práci a v ži­vote šťastní. Ta­lent v nás často ob­ja­via skú­sení uči­te­lia alebo ro­di­čia, ho­vo­ria o , čím sa stalo jed­ným z bja­ve­nie v sebe.kou apo­kojní“na úspech v po­vo­laní a zá­ro­veať zá­ži­tok s am­ba­sá­dormi.ňom vý­sledky na­šej práce a nie­kedy môže byť po­zná­va­cím zna­kom po­cit ra­dosti spo­jený s ne­ja­kým vý­ko­nom,“ ho­vorí Má­ria Rus­ková, koučka a men­torka.

Na so­ciál­nej sieti Ins­ta­gram stačí hash­ta­gom ozna­čiť fo­to­gra­fiu, kde môže stre­doš­ko­lák uká­zať svoj ta­lent, prácu, zá­ľuby, sny, am­bí­cie alebo jed­no­du­cho to, čo ho teší. Sú­ťaž je pre všet­kých stre­doš­ko­lá­kov, na­vyše štu­denti stred­ných od­bor­ných škôl môžu vy­hrať zá­ži­tok s am­ba­sá­dormi.

„Chceme in­špi­ro­vať mla­dých ľudí v ce­lej Únii, aby čo naj­lep­šie vy­užili po­nuku od­bor­ného vzde­lá­va­nia a príp­ravy na roz­vi­nu­tie svojho  ta­lentu. Kom­bi­ná­cia ta­lentu a od­bor­ných zruč­ností to­tiž ot­vára dvere no­vým prí­le­ži­tos­tiam a úspeš­nej ka­ri­ére. Presne tomu má po­môcť Európ­sky týž­deň od­bor­ných zruč­ností – preto mladé ta­lenty vy­zý­vam: ne­vá­hajte a vy­užite prí­le­ži­tosť!“  po­vzbu­dzuje mla­dých ľudí La­di­slav Miko, ve­dúci Za­stú­pe­nia Európ­skej ko­mi­sie na Slo­ven­sku.

Cie­ľom ini­cia­tívy Európ­sky týž­deň od­bor­ných zruč­ností (Euro­pean Vo­ca­ti­onal Skill Week) je zvý­šiť at­rak­tív­nosť od­bor­ného vzde­lá­va­nia a príp­ravy po­sky­tu­jú­cich ľu­ďom prak­tické zruč­nosti, ktoré zlep­šujú ich uplat­ne­nie na trhu práce a pris­pie­vajú k vy­vá­že­nému roz­voju spo­loč­nosti vo všet­kých ob­las­tiach. Každá kra­jina a škola môže pris­pieť ori­gi­nál­nymi ak­ti­vi­tami a za­po­jiť štu­den­tov, uči­te­ľov, firmy, in­šti­tú­cie, pro­fe­sijné zväzy a spo­lo­čen­ské au­to­rity.

Tretí Európ­sky týž­deň od­bor­ných zruč­ností bude 5. – 9. no­vem­bra 2018. Slo­ven­sko sa zú­čast­nilo už v pr­vom roč­níku pro­jek­tom #Ob­jav svoj ta­lent!, čím sa stalo prie­kop­ní­kom v ko­mu­ni­kač­ných ak­ti­vi­tách v on­line pro­stredí. Sú­ťaž #Ob­jav svoj ta­lent! trvá od 1. no­vem­bra do 5. de­cem­bra 2018.

Od­borné vzde­lá­va­nie v Európe a na Slo­ven­sku

 60 per­cent ab­sol­ven­tov od­bor­ného vzde­lá­va­nia a príp­ravy nájde prvé dl­ho­dobé za­mest­na­nie do jed­ného me­siaca od ukon­če­nia štú­dia, po šies­tich me­sia­coch tento po­diel vzrastá na 80 per­cent.

Po­čet voľ­ných pra­cov­ných miest pre vy­so­ko­kva­li­fi­ko­va­ných ľudí  sa v ro­koch 2015 – 2025 zvýši o 21 per­cent, kým prí­le­ži­tostí pre pra­cov­ní­kov s níz­kou kva­li­fi­ká­ciou bude o 17 per­cent me­nej.
Podľa úda­jov je na Slo­ven­sku vyše 440 stred­ných od­bor­ných škôl s viac ako 140-ti­síc žiakmi. Pre pred­stavu – v sú­čas­nosti z troch stre­doš­ko­lá­kov dvaja štu­dujú na od­bor­nej škole a je­den na gym­ná­ziu.

Pridať komentár (0)