TEDxBratislava 2016 – Posledný nech zažne

Michal Sorkovský / 20. júna 2016 / Zo Slovenska

  • 3. júla 2016 sa stane nová bu­dova Slo­ven­ského ná­rod­ného di­vadla v Bra­ti­slave cen­trom dia­nia a ší­re­nia in­špi­ra­tív­nych myš­lie­nok, ná­pa­dov a rôz­nych po­hľa­dov na svet v po­daní 15 reč­ní­kov a 2 ume­lec­kých vy­stú­pení, ktoré ti pri­ne­sie siedmy roč­ník TE­DxB­ra­ti­slava.

Po­du­ja­tia TEDx vy­chá­dzajú z for­mátu sve­to­zná­mej kon­fe­ren­cie TED, ktorá sa koná v motte “myš­lienky hodné ší­re­nia” . Toh­to­ročný TE­DxB­ra­ti­slava sa ne­sie v du­chu témy “Po­sledný nech za­žne” , kde si or­ga­ni­zá­tori po­svie­tili na tých, ktorí ne­vi­dia iba tmu, ale pris­pejú svo­jím die­lom svetla k tomu, aby sa veci zme­nili k lep­šiemu. Dô­vod or­ga­ni­zá­to­rov na vý­ber témy je jed­no­du­chý:

TE­DxB­ra­ti­slava 2016 nie je len o slo­vách, je aj o či­noch, ktoré hýbu veci k lep­šiemu a spúš­ťajú la­vínu ďal­ších zmien. Často sme pa­ra­ly­zo­vaní stra­chom, bez­ná­de­jou a skep­sou z toho, ako veci ne­fun­gujú. Každý z nás je ale je­di­nečný a máme slo­bodu ko­nať a veci me­niť. Ne­za­bú­dajme na to.“ (De­nisa Sa­bová. spo­lu­or­ga­ni­zá­torka)

9252029232_a407256148_z

Kon­fe­ren­cia je čle­nená do šty­roch blo­kov, kam me­dzi ľudí, ktorí ne­zat­vá­rajú oči pred tmou, prídu po­roz­prá­vať svoje prí­behy zau­jí­maví reč­níci. Nap­rí­klad gene­tik Moshe Szyf​, ktorý je jed­ným z prie­kop­ní­kov epi­ge­ne­tiky, vám po­roz­práva, ako so­ciálne pro­stre­die v rannom det­stve môže zme­niť me­ty­lá­ciu DNA. O tom, ako sa zmení ži­vot po útoku na nór­skom os­trove Utøya a prečo sa vydal na cestu ces­tou boja proti ex­tré­mizmu, sa po­delí Bjørn Ih­ler​. Aké je byť astro­nau­tom ži­jú­cim na Marse, vám po­vie astro­bi­olo­gička Mi­cha­ela Mu­si­lová​, ktorá ab­sol­vo­vala si­mu­lo­vanú mi­siu na mar­ťan­skej púšt­nej vý­skum­nej sta­nici v USA. Svo­jím hu­dob­ným vy­stú­pe­ním roz­žiari sálu aj vy­ni­ka­júca slo­ven­ská spe­váčka Jana Kir­schner​. O tom, že cesta hľa­da­nia šťas­tia môže byť tŕ­nistá, prídu po­roz­prá­vať au­tori kniž­ného best­sel­leru “Well­ness Syn­drom”, Carl Ce­ders­tröm a An­dré Spi­cer.

Kom­pletný zo­znam reč­ní­kov je zve­rej­nený na web­stránke a pro­stred­níc­tvom na Fa­ce­bo­oko­vej stránke.


Účast­níci toh­to­roč­ného TE­DxB­ra­ti­slava sa  ok­rem pred­ná­šok môžu te­šiť na rad zau­jí­ma­vých ak­ti­vít po­čas pre­stáv­ko­vých blo­kov, kde je možné si od­dých­nuť, za­ba­viť sa a spoz­nať no­vých ľudí na­la­de­ných na rov­naké myš­lien­kové vlny.

Lís­tky je možné za­kú­piť priamo v na­sle­du­jú­com od­kaze, prí­padne sle­do­vať kon­fe­ren­ciu v deň ko­na­nia na­živo buď na webe www.te­dxb­ra­ti­slava.sk alebo na jed­nej z vie­wing párty. Prog­ram náj­deš na we­bo­vej stránke.

Zá­ver kon­fe­ren­cie ukončí af­ter­párty, ktorá sa usku­toční po kon­fe­ren­cii do 22-hej ho­diny priamo v pries­to­roch SND v rámci sprie­vod­ného prog­ramu.

zdroj: tla­čová správa, zdroj fo­to­gra­fií: te­dxb­ra­ti­slava.sk

Pridať komentár (0)