TEDxB­ra­ti­slava 2016 – Posledný nech zažne

Michal Sorkovský / 20. júna 2016 / Zo Slovenska

3. júla 2016 sa stane nová budova Slo­ven­ského národ­ného divadla v Bra­ti­slave cen­trom dia­nia a šíre­nia inšpi­ra­tív­nych myš­lie­nok, nápa­dov a rôz­nych pohľa­dov na svet v podaní 15 reč­ní­kov a 2 ume­lec­kých vystú­pení, ktoré ti pri­ne­sie siedmy roč­ník TEDxB­ra­ti­slava.

Podu­ja­tia TEDx vychá­dzajú z for­mátu sve­to­zná­mej kon­fe­ren­cie TED, ktorá sa koná v motte “myš­lienky hodné šíre­nia” . Tohto­ročný TEDxB­ra­ti­slava sa nesie v duchu témy “Posledný nech zažne” , kde si orga­ni­zá­tori posvie­tili na tých, ktorí nevi­dia iba tmu, ale pris­pejú svo­jím die­lom svetla k tomu, aby sa veci zme­nili k lep­šiemu. Dôvod orga­ni­zá­to­rov na výber témy je jed­no­du­chý:

TEDxB­ra­ti­slava 2016 nie je len o slo­vách, je aj o činoch, ktoré hýbu veci k lep­šiemu a spúš­ťajú lavínu ďal­ších zmien. Často sme para­ly­zo­vaní stra­chom, bez­ná­de­jou a skep­sou z toho, ako veci nefun­gujú. Každý z nás je ale jedi­nečný a máme slo­bodu konať a veci meniť. Neza­bú­dajme na to.“ (Denisa Sabová. spo­lu­or­ga­ni­zá­torka)

9252029232_a407256148_z

Kon­fe­ren­cia je čle­nená do šty­roch blo­kov, kam medzi ľudí, ktorí nezat­vá­rajú oči pred tmou, prídu poroz­prá­vať svoje prí­behy zau­jí­maví reč­níci. Naprí­klad gene­tik Moshe Szyf​, ktorý je jed­ným z prie­kop­ní­kov epi­ge­ne­tiky, vám poroz­práva, ako sociálne pro­stre­die v rannom det­stve môže zme­niť mety­lá­ciu DNA. O tom, ako sa zmení život po útoku na nór­skom ostrove Utøya a prečo sa vydal na cestu ces­tou boja proti extré­mizmu, sa podelí Bjørn Ihler​. Aké je byť astro­nau­tom žijú­cim na Marse, vám povie astro­bi­olo­gička Micha­ela Musi­lová​, ktorá absol­vo­vala simu­lo­vanú misiu na mar­ťan­skej púšt­nej výskum­nej sta­nici v USA. Svo­jím hudob­ným vystú­pe­ním roz­žiari sálu aj vyni­ka­júca slo­ven­ská spe­váčka Jana Kirschner​. O tom, že cesta hľa­da­nia šťas­tia môže byť tŕnistá, prídu poroz­prá­vať autori kniž­ného best­sel­leru “Well­ness Syn­drom”, Carl Ceders­tröm a André Spi­cer.

Kom­pletný zoznam reč­ní­kov je zve­rej­nený na web­stránkepro­stred­níc­tvom na Face­bo­oko­vej stránke.


Účast­níci toh­to­roč­ného TEDxB­ra­ti­slava sa  okrem pred­ná­šok môžu tešiť na rad zau­jí­ma­vých akti­vít počas pre­stáv­ko­vých blo­kov, kde je možné si oddých­nuť, zaba­viť sa a spoz­nať nových ľudí nala­de­ných na rov­naké myš­lien­kové vlny.

Lís­tky je možné zakú­piť priamo v nasle­du­jú­com odkaze, prí­padne sle­do­vať kon­fe­ren­ciu v deň kona­nia naživo buď na webe www.tedxbratislava.sk alebo na jed­nej z vie­wing párty. Prog­ram náj­deš na webo­vej stránke.

Záver kon­fe­ren­cie ukončí after­párty, ktorá sa usku­toční po kon­fe­ren­cii do 22-hej hodiny priamo v pries­to­roch SND v rámci sprie­vod­ného prog­ramu.

zdroj: tla­čová správa, zdroj foto­gra­fií: tedxbratislava.sk

Pridať komentár (0)