Títo Slováci ti umožnia nadizajnovať vlastné ponožky. Predávajú ich netradične po jednom kuse

Jakub Jablinický / 14. februára 2017 / Startupy

One­Sock sa na trend ex­tra­va­gant­ných po­no­žiek po­zreli z ori­gi­nál­neho uhla.

V po­sled­nom čase sa na Slo­ven­sku s po­nož­kami roz­trhlo vrece. Ako sú One­Socks schopné kon­ku­ro­vať pro­jek­tom ako Fu­sakle alebo Mo­on­Socks? Od­li­šujú sa od nich v jed­no­du­chej, no zá­sad­nej veci. Roz­hodli sa to­tiž pre­dá­vať po­nožky po jed­nom kuse.

„U nás doma sme vždy no­sili každú inú. Ni­kdy sme ne­prišli na to, prečo by sa mali no­siť rov­naké. Je v tom hu­mor, slo­boda, pre­kro­če­nie ur­či­tého tabu. Ako nám nie­kto na­pí­sal – ži­vot je prí­liš krátky na to, aby sme no­sili každú po­nožku rov­nakú,“ po­ve­dal za­kla­da­teľ Bra­ni­slav Pe­pel pre TREND.

foto: FB/One­Sock

Na ná­pad vy­rá­bať po­nožky pri­šiel popri práci v kre­a­tív­nej agen­túre, ktorú za­lo­žil, a ktorá ho do­dnes živí. Kli­ent ho vtedy po­žia­dal o ná­pad na vhodné via­nočné dar­čeky a on na­vrhol práve di­zaj­nové po­nožky. Po náv­števe firmy, ktorá ich vy­rá­bala, sa roz­ho­dol do po­nož­ko­vého biz­nisu pus­tiť aj on.

V roku 2015 tak vznikla značka One­Sock, ktorá od­vtedy pre­dala asi 7 500 ku­sov. Kla­sický spô­sob vý­roby je vy­uži­tie rôz­nych ko­ope­rač­ných vý­rob­ných fi­riem. No One­Sock chcú tento rok roz­be­hnúť vlastnú vý­robu, čo je mi­ni­málne v na­šich kon­či­nách ne­zvy­čajné.

 

foto: FB/One­Sock

No zá­kladný kon­cept jed­nej po­nožky nie je to je­diné, čím sa One­Sock od­li­šujú. Vy­vi­nuli to­tiž ap­li­ká­ciu, ktorá umož­ňuje ko­mu­koľ­vek na svete.

„Zmys­lom na­šej ap­li­ká­cie je umož­niť di­zaj­né­rom, zná­mym osob­nos­tiam, bež­ným ľu­dom, de­ťom, skrátka ko­mu­koľ­vek, vy­tvo­riť v prie­behu pár mi­nút vy­ro­bi­teľný di­zajn po­nožky. Naša prvá ko­lek­cia bola na­di­zaj­no­vaná Bá­rou Kra­toch­ví­lo­vou z čes­kej hu­dob­nej sku­piny DVA po­čas ich turné po USA a Európe. Vďaka na­šej ap­li­ká­cii mohla tvo­riť priamo na mies­tach, kde hrali alebo kto­rými pre­chá­dzali. Podľa nich jed­not­livé di­zajny do­stali aj svoje mená,“ tvr­dia za­kla­da­te­lia na svo­jej stránke.

foto: FB/One­Sock

One­Sock má aj cha­ri­ta­tívny roz­mer. Mo­men­tálne pri­pra­vujú spo­lu­prácu s or­ga­ni­zá­ciou, ktorá zdru­žuje jed­no­no­hých ľudí. Kon­krétne pôjde o fo­to­sé­riu s tý­mito ľuďmi, po­mo­cou kto­rej chcú fi­nančne pod­po­riť ich ak­ti­vity. Sym­bo­licky sa spo­jili aj s pa­ra­lym­pi­oni­kom Jo­ze­fom Me­tel­kom, ktorý ako prvý jed­no­nohý cyk­lista na svete zís­kal li­cen­ciu na pre­te­ka­nie so zdra­vými pre­te­kármi.

Ak už ťa teda čo­raz bež­nej­šie krik­ľavé po­nožky nu­dia, po­suň tento trend o krok ďa­lej a vy­skú­šaj no­siť každú po­nožku inú. Pod­po­ríš tým dobrú vec. Ne­ho­vo­riac o tom, že keď to o pár ro­kov bude ro­biť každý, bu­deš môcť po­ve­dať, že si no­sil každú inú ešte pred­tým, ako to bolo cool. ;)

foto: FB/One­Sock

Pridať komentár (0)