TOP 5 eko budov na Slo­ven­sku, v kto­rých je radosť pra­co­vať

Alexandra Krchnavá / 6. októbra 2016 / Eko

Deň má 24 hodín. Z toho v prie­me­re osem hodín pre­spí­me, osem pri­pad­ne náš­mu voľ­né­mu času a zvyš­ných osem pra­cu­je­me. To zna­me­ná, že mini­mál­ne tre­ti­nu svoj­ho živo­ta strá­vi­me v prá­ci. A väč­ši­na z nás pra­cu­je zatvo­re­ná v neja­kej budo­ve. Nie na čerstvom vzdu­chu ale­bo nie­kde v prí­ro­de, ale medzi štyr­mi ste­na­mi. V budo­ve, kto­rá často­krát nemá dob­ré vet­ra­nie či kli­ma­ti­zá­ciu.

Prá­ve v súvis­los­ti s budo­va­mi sa čoraz čas­tej­šie sklo­ňu­jú slo­vá ako eko­lo­gic­ká, udr­ža­teľ­ná, ener­ge­tic­ky pasív­na či níz­ko­ener­ge­tic­ká budo­va. Hovo­rí­me tu o zele­ných budo­vách, teda o budo­vách ohľa­du­pl­ných k život­né­mu pro­stre­diu, kto­ré efek­tív­ne využí­va­jú ener­gie a prí­rod­né zdro­je, a kto­ré dba­jú na zdra­vie ľudí, kto­rí v nich žijú a pra­cu­jú. Nie je to len o úspo­re ener­gie a šetr­nos­ti k život­né­mu pro­stre­diu, ale aj o šetr­nos­ti k ľud­ské­mu zdra­viu. A nie­koľ­ko takých náj­deš aj na Slo­ven­sku. Pre­svedč sa sám. Tu je top 5 eco­bu­dov na Slo­ven­sku, kto­ré svo­jím zamest­nan­com posky­tu­jú zdrav­šie a kva­lit­nej­šie pra­cov­né pro­stre­die.

Bra­ti­sla­va Busi­ness Cen­ter 1 Plus

img_7785

zdroj foto: skyscrapercity.com

BBC 1 Plus je prvou zele­nou kan­ce­lár­skou budo­vou v Bra­ti­sla­ve a tiež prvou budo­vou na Slo­ven­sku, kto­rá spl­ni­la kri­té­riá pre ude­le­nie cer­ti­fi­ká­tu LEED (Lea­ders­hip in Ener­gy and Envi­ron­men­tal Design), kto­rý sa ude­ľu­je budo­vám, kto­ré spĺňa­jú vyso­ké štan­dar­dy udr­ža­teľ­nos­ti (hod­no­te­né sú oblas­ti ako trva­lá udr­ža­teľ­nosť, spot­re­ba ener­gií a vplyv na ovzdu­šie, hos­po­dá­re­nie s vodou, pou­ži­té mate­riá­ly a ich zdro­je, kva­li­ta vnú­tor­né­ho pro­stre­dia, ino­va­tív­ny prí­stup a regi­onál­ne pri­ori­ty). Poda­ri­lo sa jej to vďa­ka tomu, že využí­va ener­ge­tic­ky efek­tív­ne zaria­de­nia, sys­té­my a osvet­le­nie budo­vy, obno­vi­teľ­né zdro­je či moni­to­ring spot­re­by ener­gie.

Eco­Po­int Offi­ce Cen­ter Koši­ce
ecopoint

zdroj foto: asb.sk

Nie­len Bra­ti­sla­va sa môže pochvá­liť sna­hou o lep­šie pra­cov­né pro­stre­die. Naj­ze­len­šia admi­ni­stra­tív­na budo­va na Slo­ven­sku sa nachá­dza v Koši­ciach. Je ňou Eco­Po­int Offi­ce Cen­ter, kto­rý sa môže pýšiť cer­ti­fi­ká­tom LEED Gold s naj­vyš­ším dosia­hnu­tým skó­re. Túto budo­vu posta­vi­li v roku 2014 a bola prvou zele­nou budo­vou na východ­nom Slo­ven­sku. Tvo­ria ju tri šesť­pod­laž­né budo­vy posta­ve­né z mate­riá­lov a tech­no­ló­gií, kto­ré zni­žu­jú pre­vádz­ko­vé nákla­dy tak­mer o 30%. Kúre­nie a chla­de­nie tej­to budo­vy zabez­pe­ču­je voda s hlbin­ný­mi vrt­mi, kto­ré sú umiest­ne­né pod celou budo­vou, čo je tech­no­ló­gia, kto­rej využi­tie sa na Slo­ven­sku čas­to nevi­dí.

Logis­tic­ké cen­trum Lidl v Sere­di

dji_0040

zdroj foto: pzsj.sk

Prí­sť ráno do prá­ce a z donú­te­nia si zajaz­diť na elek­tro­mo­bi­le? Ty môžeš len sní­vať, no zamest­nan­ci Logis­tic­ké­ho cen­tra Lidl v Sere­di to zaží­va­jú pra­vi­del­ne. Totiž­to, všet­ky mani­pu­lač­né vozí­ky nachá­dza­jú­ce sa v logis­tic­kom cen­tre sú elek­tro­mo­bil­mi — Elon Musk by bol hrdý. Okrem toho cen­trum zachy­tá­va daž­ďo­vú vodu, na chla­de­nie v kom­ple­xe sa využí­va chla­dia­ca zmes na prí­rod­nej báze, v celom objek­te sú nain­šta­lo­va­né úspor­né LED osvet­le­nie a zele­né plo­chy sú veľ­ké tak­mer ako šty­ri fut­ba­lo­vé ihris­ká. Jed­no­du­cho, všet­ko, čo bolo mož­né spra­viť, posta­viť, skon­štru­ovať eko­lo­gic­ky, také aj je a to zabez­pe­či­lo Logis­tic­ké­mu cen­tru Lidl naj­vyš­ší mož­ný stu­peň eko­lo­gic­kej cer­ti­fi­ká­cie BRE­E­AM Ous­tan­ding, kto­rý vlast­ní len 14 budov na celom sve­te. Klo­búk dole, Lidl sa nez­dá.

Aupark Tower

building_2585_w800_h600

zdroj foto: kancelarie.sk

Admi­ni­stra­tív­na budo­va Aupark Tower, domov Ese­tu a O2, je tiež jed­nou zo zele­ných budov. Posta­vil ju HB Rea­vis a ten­to rok sa jej poda­ri­lo zís­kať cer­ti­fi­kát BRE­E­AM (Buil­ding Rese­arch Estab­lish­ment Envi­ron­men­tal Assess­ment Met­hod), kto­rý hod­no­tí loka­li­tu, ener­ge­tic­ké vlast­nos­ti, doprav­nú dostup­nosť, vnú­tor­né pro­stre­die budo­vy, vodo­vod­né sys­té­my z hľa­dis­ka spot­re­by vody a spot­re­by elek­tric­kej ener­gie. A prá­ve v tých­to nároč­ných kri­té­riách Aupark Tower obstál. Štý­lo­vá pre­sk­le­ná eko­bu­do­va, o jeden dôvod viac pri­dať sa k Ese­ťá­kom.

Poly­funkč­ný kom­plex Cen­tral

img_8019

zdroj foto: central.sk

Vedel si, že OC Cen­tral na Trnav­skom mýte, do kto­ré­ho cho­dí naku­po­vať neje­den z nás, nie je len tak oby­čaj­né nákup­né cen­trum? Ono to vlast­ne ani nie je len nákup­né cen­trum. Obchod­ný dom je súčas­ťou poly­funkč­né­ho kom­ple­xu, kto­rý tvo­rí admi­ni­stra­tív­na budo­va, nákup­né cen­trum, hotel a medi­cín­ska časť. Kom­plex navrhol archi­tekt Ivan Kubík a ako prvý poly­funkč­ný objekt na Slo­ven­sku zís­kal cer­ti­fi­kát LEED. Tri budo­vy, kto­ré ho tvo­ria využí­va­jú daž­ďo­vú vodu na zavla­žo­va­nie, väč­ši­na ich pou­ži­té­ho mate­riá­lu je lokál­nej výro­by, budo­vy nepou­ží­va­jú chla­di­vá ško­dia­ce ozó­no­vej vrstve, dokon­ca betón z pôvod­ných sta­rých kúpe­ľov, na mies­te kto­rých dnes kom­plex sto­jí, bol po zbú­ra­ní recyk­lo­va­ný. A to neho­vo­rí­me o tom skve­lom zele­nom par­ku na stre­che nákup­né­ho cen­tra s roz­lo­hou 6000m2, kde si po celom dni strá­ve­nom naku­po­va­ním môžeš oddých­nuť na slnieč­ku a čerstvom vzdu­chu.

Pridať komentár (0)