TOP 5 eko budov na Slo­ven­sku, v kto­rých je radosť pra­co­vať

Alexandra Krchnavá / 6. októbra 2016 / Eko

Deň má 24 hodín. Z toho v prie­mere osem hodín pre­spíme, osem pri­padne nášmu voľ­nému času a zvyš­ných osem pra­cu­jeme. To zna­mená, že mini­málne tre­tinu svojho života strá­vime v práci. A väč­šina z nás pra­cuje zatvo­rená v neja­kej budove. Nie na čerstvom vzdu­chu alebo nie­kde v prí­rode, ale medzi štyrmi ste­nami. V budove, ktorá často­krát nemá dobré vet­ra­nie či kli­ma­ti­zá­ciu.

Práve v súvis­losti s budo­vami sa čoraz čas­tej­šie sklo­ňujú slová ako eko­lo­gická, udr­ža­teľná, ener­ge­ticky pasívna či níz­ko­ener­ge­tická budova. Hovo­ríme tu o zele­ných budo­vách, teda o budo­vách ohľa­du­pl­ných k život­nému pro­stre­diu, ktoré efek­tívne využí­vajú ener­gie a prí­rodné zdroje, a ktoré dbajú na zdra­vie ľudí, ktorí v nich žijú a pra­cujú. Nie je to len o úspore ener­gie a šetr­nosti k život­nému pro­stre­diu, ale aj o šetr­nosti k ľud­skému zdra­viu. A nie­koľko takých náj­deš aj na Slo­ven­sku. Pre­svedč sa sám. Tu je top 5 eco­bu­dov na Slo­ven­sku, ktoré svo­jím zamest­nan­com posky­tujú zdrav­šie a kva­lit­nej­šie pra­covné pro­stre­die.

Bra­ti­slava Busi­ness Cen­ter 1 Plus

img_7785

zdroj foto: skyscrapercity.com

BBC 1 Plus je prvou zele­nou kan­ce­lár­skou budo­vou v Bra­ti­slave a tiež prvou budo­vou na Slo­ven­sku, ktorá spl­nila kri­té­riá pre ude­le­nie cer­ti­fi­kátu LEED (Lea­ders­hip in Energy and Envi­ron­men­tal Design), ktorý sa ude­ľuje budo­vám, ktoré spĺňajú vysoké štan­dardy udr­ža­teľ­nosti (hod­no­tené sú oblasti ako trvalá udr­ža­teľ­nosť, spot­reba ener­gií a vplyv na ovzdu­šie, hos­po­dá­re­nie s vodou, pou­žité mate­riály a ich zdroje, kva­lita vnú­tor­ného pro­stre­dia, ino­va­tívny prí­stup a regi­onálne pri­ority). Poda­rilo sa jej to vďaka tomu, že využíva ener­ge­ticky efek­tívne zaria­de­nia, sys­témy a osvet­le­nie budovy, obno­vi­teľné zdroje či moni­to­ring spot­reby ener­gie.

Eco­Po­int Office Cen­ter Košice
ecopoint

zdroj foto: asb.sk

Nie­len Bra­ti­slava sa môže pochvá­liť sna­hou o lep­šie pra­covné pro­stre­die. Naj­ze­len­šia admi­ni­stra­tívna budova na Slo­ven­sku sa nachá­dza v Koši­ciach. Je ňou Eco­Po­int Office Cen­ter, ktorý sa môže pýšiť cer­ti­fi­ká­tom LEED Gold s naj­vyš­ším dosia­hnu­tým skóre. Túto budovu posta­vili v roku 2014 a bola prvou zele­nou budo­vou na východ­nom Slo­ven­sku. Tvo­ria ju tri šesť­pod­lažné budovy posta­vené z mate­riá­lov a tech­no­ló­gií, ktoré zni­žujú pre­vádz­kové náklady tak­mer o 30%. Kúre­nie a chla­de­nie tejto budovy zabez­pe­čuje voda s hlbin­nými vrtmi, ktoré sú umiest­nené pod celou budo­vou, čo je tech­no­ló­gia, kto­rej využi­tie sa na Slo­ven­sku často nevidí.

Logis­tické cen­trum Lidl v Seredi

dji_0040

zdroj foto: pzsj.sk

Prísť ráno do práce a z donú­te­nia si zajaz­diť na elek­tro­mo­bile? Ty môžeš len sní­vať, no zamest­nanci Logis­tic­kého cen­tra Lidl v Seredi to zaží­vajú pra­vi­delne. Totižto, všetky mani­pu­lačné vozíky nachá­dza­júce sa v logis­tic­kom cen­tre sú elek­tro­mo­bilmi — Elon Musk by bol hrdý. Okrem toho cen­trum zachy­táva daž­ďovú vodu, na chla­de­nie v kom­plexe sa využíva chla­diaca zmes na prí­rod­nej báze, v celom objekte sú nain­šta­lo­vané úsporné LED osvet­le­nie a zelené plo­chy sú veľké tak­mer ako štyri fut­ba­lové ihriská. Jed­no­du­cho, všetko, čo bolo možné spra­viť, posta­viť, skon­štru­ovať eko­lo­gicky, také aj je a to zabez­pe­čilo Logis­tic­kému cen­tru Lidl naj­vyšší možný stu­peň eko­lo­gic­kej cer­ti­fi­ká­cie BRE­EAM Ous­tan­ding, ktorý vlastní len 14 budov na celom svete. Klo­búk dole, Lidl sa nezdá.

Aupark Tower

building_2585_w800_h600

zdroj foto: kancelarie.sk

Admi­ni­stra­tívna budova Aupark Tower, domov Esetu a O2, je tiež jed­nou zo zele­ných budov. Posta­vil ju HB Rea­vis a tento rok sa jej poda­rilo zís­kať cer­ti­fi­kát BRE­EAM (Buil­ding Rese­arch Estab­lish­ment Envi­ron­men­tal Assess­ment Met­hod), ktorý hod­notí loka­litu, ener­ge­tické vlast­nosti, dopravnú dostup­nosť, vnú­torné pro­stre­die budovy, vodo­vodné sys­témy z hľa­diska spot­reby vody a spot­reby elek­tric­kej ener­gie. A práve v týchto nároč­ných kri­té­riách Aupark Tower obstál. Štý­lová pre­sk­lená eko­bu­dova, o jeden dôvod viac pri­dať sa k Ese­ťá­kom.

Poly­funkčný kom­plex Cen­tral

img_8019

zdroj foto: central.sk

Vedel si, že OC Cen­tral na Trnav­skom mýte, do kto­rého chodí naku­po­vať neje­den z nás, nie je len tak oby­čajné nákupné cen­trum? Ono to vlastne ani nie je len nákupné cen­trum. Obchodný dom je súčas­ťou poly­funkč­ného kom­plexu, ktorý tvorí admi­ni­stra­tívna budova, nákupné cen­trum, hotel a medi­cín­ska časť. Kom­plex navrhol archi­tekt Ivan Kubík a ako prvý poly­funkčný objekt na Slo­ven­sku zís­kal cer­ti­fi­kát LEED. Tri budovy, ktoré ho tvo­ria využí­vajú daž­ďovú vodu na zavla­žo­va­nie, väč­šina ich pou­ži­tého mate­riálu je lokál­nej výroby, budovy nepou­ží­vajú chla­divá ško­diace ozó­no­vej vrstve, dokonca betón z pôvod­ných sta­rých kúpe­ľov, na mieste kto­rých dnes kom­plex stojí, bol po zbú­raní recyk­lo­vaný. A to neho­vo­ríme o tom skve­lom zele­nom parku na stre­che nákup­ného cen­tra s roz­lo­hou 6000m2, kde si po celom dni strá­ve­nom naku­po­va­ním môžeš oddých­nuť na slniečku a čerstvom vzdu­chu.

Pridať komentár (0)