TOP 5 eko budov na Slovensku, v ktorých je radosť pracovať

Alexandra Krchnavá / 6. októbra 2016 / Eko

Deň má 24 ho­dín. Z toho v prie­mere osem ho­dín pre­spíme, osem pri­padne nášmu voľ­nému času a zvyš­ných osem pra­cu­jeme. To zna­mená, že mi­ni­málne tre­tinu svojho ži­vota strá­vime v práci. A väč­šina z nás pra­cuje za­tvo­rená v ne­ja­kej bu­dove. Nie na čerstvom vzdu­chu alebo nie­kde v prí­rode, ale me­dzi štyrmi ste­nami. V bu­dove, ktorá ča­sto­krát nemá dobré vet­ra­nie či kli­ma­ti­zá­ciu.

Deň má 24 ho­dín. Z toho v prie­mere osem ho­dín pre­spíme, osem pri­padne nášmu voľ­nému času a zvyš­ných osem pra­cu­jeme. To zna­mená, že mi­ni­málne tre­tinu svojho ži­vota strá­vime v práci. A väč­šina z nás pra­cuje za­tvo­rená v ne­ja­kej bu­dove. Nie na čerstvom vzdu­chu alebo nie­kde v prí­rode, ale me­dzi štyrmi ste­nami. V bu­dove, ktorá ča­sto­krát nemá dobré vet­ra­nie či kli­ma­ti­zá­ciu.

Práve v sú­vis­losti s bu­do­vami sa čo­raz čas­tej­šie sk­lo­ňujú slová ako eko­lo­gická, udr­ža­teľná, ener­ge­ticky pa­sívna či níz­ko­ener­ge­tická bu­dova. Ho­vo­ríme tu o ze­le­ných bu­do­vách, teda o bu­do­vách ohľa­du­pl­ných k ži­vot­nému pro­stre­diu, ktoré efek­tívne vy­uží­vajú ener­gie a prí­rodné zdroje, a ktoré dbajú na zdra­vie ľudí, ktorí v nich žijú a pra­cujú. Nie je to len o úspore ener­gie a še­tr­nosti k ži­vot­nému pro­stre­diu, ale aj o še­tr­nosti k ľud­skému zdra­viu. A nie­koľko ta­kých náj­deš aj na Slo­ven­sku. Pre­svedč sa sám. Tu je top 5 eco­bu­dov na Slo­ven­sku, ktoré svo­jím za­mest­nan­com po­sky­tujú zdrav­šie a kva­lit­nej­šie pra­covné pro­stre­die.

Bra­ti­slava Bu­si­ness Cen­ter 1 Plus

img_7785

zdroj foto: skysc­ra­per­city.com

BBC 1 Plus je pr­vou ze­le­nou kan­ce­lár­skou bu­do­vou v Bra­ti­slave a tiež pr­vou bu­do­vou na Slo­ven­sku, ktorá spl­nila kri­té­riá pre ude­le­nie cer­ti­fi­kátu LEED (Le­a­ders­hip in Energy and En­vi­ron­men­tal De­sign), ktorý sa ude­ľuje bu­do­vám, ktoré spĺňajú vy­soké štan­dardy udr­ža­teľ­nosti (hod­no­tené sú ob­lasti ako trvalá udr­ža­teľ­nosť, spot­reba ener­gií a vplyv na ovzdu­šie, hos­po­dá­re­nie s vo­dou, po­u­žité ma­te­riály a ich zdroje, kva­lita vnú­tor­ného pro­stre­dia, ino­va­tívny prí­stup a re­gi­onálne pri­ority). Po­da­rilo sa jej to vďaka tomu, že vy­užíva ener­ge­ticky efek­tívne za­ria­de­nia, sys­témy a osvet­le­nie bu­dovy, ob­no­vi­teľné zdroje či mo­ni­to­ring spot­reby ener­gie.

Eco­Po­int Of­fice Cen­ter Ko­šice
ecopoint

zdroj foto: asb.sk

Nie­len Bra­ti­slava sa môže po­chvá­liť sna­hou o lep­šie pra­covné pro­stre­die. Naj­ze­len­šia ad­mi­ni­stra­tívna bu­dova na Slo­ven­sku sa na­chá­dza v Ko­ši­ciach. Je ňou Eco­Po­int Of­fice Cen­ter, ktorý sa môže pý­šiť cer­ti­fi­ká­tom LEED Gold s naj­vyš­ším do­sia­hnu­tým skóre. Túto bu­dovu po­sta­vili v roku 2014 a bola pr­vou ze­le­nou bu­do­vou na vý­chod­nom Slo­ven­sku. Tvo­ria ju tri šesť­pod­lažné bu­dovy po­sta­vené z ma­te­riá­lov a tech­no­ló­gií, ktoré zni­žujú pre­vádz­kové ná­klady tak­mer o 30%. Kú­re­nie a chla­de­nie tejto bu­dovy za­bez­pe­čuje voda s hl­bin­nými vrtmi, ktoré sú umiest­nené pod ce­lou bu­do­vou, čo je tech­no­ló­gia, kto­rej vy­uži­tie sa na Slo­ven­sku často ne­vidí.

Lo­gis­tické cen­trum Lidl v Se­redi

dji_0040

zdroj foto: pzsj.sk

Prísť ráno do práce a z do­nú­te­nia si za­jaz­diť na elek­tro­mo­bile? Ty mô­žeš len sní­vať, no za­mest­nanci Lo­gis­tic­kého cen­tra Lidl v Se­redi to za­ží­vajú pra­vi­delne. To­tižto, všetky ma­ni­pu­lačné vo­zíky na­chá­dza­júce sa v lo­gis­tic­kom cen­tre sú elek­tro­mo­bilmi – Elon Musk by bol hrdý. Ok­rem toho cen­trum za­chy­táva daž­ďovú vodu, na chla­de­nie v kom­plexe sa vy­užíva chla­diaca zmes na prí­rod­nej báze, v ce­lom ob­jekte sú na­in­šta­lo­vané úsporné LED osvet­le­nie a ze­lené plo­chy sú veľké tak­mer ako štyri fut­ba­lové ih­riská. Jed­no­du­cho, všetko, čo bolo možné spra­viť, po­sta­viť, skon­štru­ovať eko­lo­gicky, také aj je a to za­bez­pe­čilo Lo­gis­tic­kému cen­tru Lidl naj­vyšší možný stu­peň eko­lo­gic­kej cer­ti­fi­ká­cie BRE­EAM Ous­tan­ding, ktorý vlastní len 14 bu­dov na ce­lom svete. Klo­búk dole, Lidl sa nezdá.

Au­park To­wer

building_2585_w800_h600

zdroj foto: kan­ce­la­rie.sk

Ad­mi­ni­stra­tívna bu­dova Au­park To­wer, do­mov Esetu a O2, je tiež jed­nou zo ze­le­ných bu­dov. Po­sta­vil ju HB Re­a­vis a tento rok sa jej po­da­rilo zís­kať cer­ti­fi­kát BRE­EAM (Bu­il­ding Re­se­arch Es­tab­lish­ment En­vi­ron­men­tal As­sess­ment Met­hod), ktorý hod­notí lo­ka­litu, ener­ge­tické vlast­nosti, do­pravnú do­stup­nosť, vnú­torné pro­stre­die bu­dovy, vo­do­vodné sys­témy z hľa­diska spot­reby vody a spot­reby elek­tric­kej ener­gie. A práve v týchto ná­roč­ných kri­té­riách Au­park To­wer ob­stál. Štý­lová pre­sk­lená eko­bu­dova, o je­den dô­vod viac pri­dať sa k Ese­ťá­kom.

Po­ly­funkčný kom­plex Cen­tral

img_8019

zdroj foto: cen­tral.sk

Ve­del si, že OC Cen­tral na Tr­nav­skom mýte, do kto­rého chodí na­ku­po­vať ne­je­den z nás, nie je len tak oby­čajné ná­kupné cen­trum? Ono to vlastne ani nie je len ná­kupné cen­trum. Ob­chodný dom je sú­čas­ťou po­ly­funkč­ného kom­plexu, ktorý tvorí ad­mi­ni­stra­tívna bu­dova, ná­kupné cen­trum, ho­tel a me­di­cín­ska časť. Kom­plex na­vrhol ar­chi­tekt Ivan Ku­bík a ako prvý po­ly­funkčný ob­jekt na Slo­ven­sku zís­kal cer­ti­fi­kát LEED. Tri bu­dovy, ktoré ho tvo­ria vy­uží­vajú daž­ďovú vodu na za­vla­žo­va­nie, väč­šina ich po­u­ži­tého ma­te­riálu je lo­kál­nej vý­roby, bu­dovy ne­pou­ží­vajú chla­divá ško­diace ozó­no­vej vrstve, do­konca be­tón z pô­vod­ných sta­rých kú­pe­ľov, na mieste kto­rých dnes kom­plex stojí, bol po zbú­raní re­cyk­lo­vaný. A to ne­ho­vo­ríme o tom skve­lom ze­le­nom parku na stre­che ná­kup­ného cen­tra s roz­lo­hou 6000m2, kde si po ce­lom dni strá­ve­nom na­ku­po­va­ním mô­žeš od­dých­nuť na sl­niečku a čerstvom vzdu­chu.

Pridať komentár (0)