TOP 5 slovenských výrobkov, ktoré získali titul najlepšie na svete

Linda Cebrová / 4. novembra 2017 / Zo Slovenska

Po­ra­ziť sve­tovú kon­ku­ren­ciu a za­ra­diť sa tak me­dzi špičku, je ná­ročný pro­ces, ktorý zvládnu ab­sol­vo­vať len nie­ktorí vý­rob­co­via. Chce to skvelý ná­pad, od­hod­la­nie, no najmä tvrdú prácu a vy­trva­losť v tom, čo ro­bia. Týchto 5 slo­ven­ských vý­rob­cov vy­tvára pro­dukty, ktoré majú črty do­ko­na­losti a dnes sú po­va­žo­vané za jedny z naj­lep­ších vý­rob­kov, aké tu máme.

zdroj: facebook.com/trnavskamedovina/facebook.com/gentlejam

Po­ra­ziť sve­tovú kon­ku­ren­ciu a za­ra­diť sa tak me­dzi špičku, je ná­ročný pro­ces, ktorý zvládnu ab­sol­vo­vať len nie­ktorí vý­rob­co­via. Chce to skvelý ná­pad, od­hod­la­nie, no najmä tvrdú prácu a vy­trva­losť v tom, čo ro­bia. Týchto 5 slo­ven­ských vý­rob­cov vy­tvára pro­dukty, ktoré majú črty do­ko­na­losti a dnes sú po­va­žo­vané za jedny z naj­lep­ších vý­rob­kov, aké tu máme.

Čo­ko­láda z Nitry oča­rila 400 člennú sve­tovú po­rotu

Čo­ko­láda Lyra  je vý­tvo­rom dvoch Slo­vá­kov Ka­rola Stýbla a Mi­lana Lu­káča. O jej kva­lite veľa pre­zrá­dza  nie­koľko oce­není, me­dzi kto­rými ne­chýba ani cena Great Test, ktorú zís­kali hneď nie­koľko ro­kov po sebe.

Ručne ro­be­nej čo­ko­láde z dielne pod Zo­bo­rom sa po­da­rilo zví­ťa­ziť nad 10-ti­síc vzor­kami, z kto­rých tú naj­lep­šiu vy­brala až 400 členná po­rota zlo­žená z od­bor­ní­kov. Lyra tak už nie­koľko ro­kov do­ka­zuje, že svet čo­ko­lády na Slo­ven­sku ne­končí za dve­rami su­per­mar­ke­tov. A aj na­priek tomu, že je o niečo drah­šia, za tú kva­litu na­ozaj stojí.

„Nech­ceme ro­biť in­dus­triálne a vo veľ­kom, chceme aby nám naši zá­kaz­níci, kto­rých pova­žu­jeme za čle­nov na­šej ro­diny, mohli vždy dôve­ro­vať. Ru­číme za to, že v kaž­dom jed­nom kúsku čoko­lády, ktorý vy­šiel od nás, je to naj­lep­šie, čo vieme dať,” ho­vorí Stýblo, ktorý je jed­ným zo šty­roch ľudí na svete s ti­tu­lom Fino Aroma Mas­ter Chef Cho­co­la­tier.

Pivo z Ban­sko­bys­tric­kého pi­vo­varu po­ra­zilo 2 000 pív z 50 kra­jín sveta

Ľu­bo­míra Vanča a Bra­ni­slava Cvika sú spo­lu­ma­ji­te­lia Ban­sko­bys­tric­kého pi­vo­varu. Do pi­vá­ren­ského prie­myslu sa do­stali kú­pou kra­chu­jú­ceho pi­vo­varu, ktorý pre­me­nili na pros­pe­ru­júci pod­nik pro­du­ku­júci ná­poje špič­ko­vej kva­lity. Na trhu uspeli vďaka poc­ti­vej vý­robe, sta­vili na po­u­ži­tie tra­dič­ných re­cep­túr a kla­sic­kých tech­no­lo­gic­kých po­stu­pov bez urých­ľo­va­cích pro­ce­sov a che­mic­kých úp­rav.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: fa­ce­book.com/ur­pi­ner.pi­vo­var

„Roz­hodli sme sa ne­kla­mať kon­zu­men­tov na úkor ché­mie a kon­zer­van­tov. Cie­ľom bolo od­lí­šiť sa od uni­fi­ko­va­ných „euro­pív“ najmä chu­ťou,“ po­ve­dal Cvik pre hnon­line.sk

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: fa­ce­book.com/ur­pi­ner.pi­vo­var

Dať na prvé miesto kva­litu sa aj v tomto prí­pade opla­tilo. Sved­čia o tom de­siatky oce­není, ktoré si pi­vo­var pri­pí­sal na svoje konto. To naj­hod­not­nej­šie však prišlo až ne­dávno. Zo sú­ťaže Euro­pean Beer Star si slo­ven­ské pivo od­nieslo zlatú me­dailu v ka­te­gó­rií tma­vých pív. Ban­sko­byt­rický pi­vo­var tak so svo­jím tma­vým pi­vom trom­fol aj za­be­hnuté pivné veľ­moci, ako sú Ne­mecko, Bel­gicko alebo Česko.

 

Ko­šický med sa stal ofi­ciálne naj­lep­ším me­dom sveta roku 2017

O tom, že sa oplatí vy­hľa­dá­vať slo­ven­ských vče­lá­rov a ich med svedčí hneď nie­koľko oce­není, ktoré naše te­kuté zlato vo svete zís­kava. Ten naj­väčší úspech do­sia­hol med z vý­chod­ného Slo­ven­ska.  V me­dzi­ná­rod­nej kon­ku­ren­cii na vče­lár­skej vý­stave Api­mon­dia v Ins­tan­bule sa med z vče­lína Ti­bora Var­ga­pála umiest­nil na pr­vom mieste.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: slo­ven­sky­med.sk

Ši­kovný me­dár si z Tu­recka od­nie­sol hneď de­väť z de­sia­tich mož­ných oce­není. Ko­ši­čan zís­kal zlaté me­daile v Is­tan­bule za me­do­vinu, dar­če­kové ba­le­nie, ko­lek­ciu šty­roch dru­hov me­dov, ale aj za oriešky a su­šené ovo­cie v mede.

 

Tr­nv­ská me­do­vina zís­kala oce­ne­nie naj­lep­šia na svete v ame­ric­kom štáte Co­lo­rado

Jed­ným z na­jús­peš­nej­ších ro­din­ných me­do­vi­nárs­tiev, aké u nás máme je slo­ven­ská firma Api­med. Ich me­do­vina rok, čo rok po­tvr­dila, že patrí k sve­to­vej špičke. Zú­čast­nila sa sve­to­vej sú­ťaže o naj­lep­šiu me­do­vinu s náz­vom Ma­zer CUP v USA. Tejto sú­ťaže sa zú­čast­nilo až 800 vzo­riek me­do­vín z rôz­nych kra­jín sveta. Od­borná po­rota však roz­hodla, že tou naj­lep­šou na svete je tá naša slo­ven­ská.

„Uspieť v kon­ku­ren­cii vý­rob­cov z ce­lého sveta a pri­viesť do Dol­nej Kru­pej vý­znamné oce­ne­nia je od­me­nou na­šej kaž­do­den­nej usi­lov­nej práce. Oce­ne­nia vní­mame ako ohod­no­te­nie dl­ho­roč­nej práce, zá­ro­veň pre nás zna­me­najú zá­vä­zok ne­us­tále ďa­lej pra­co­vať na vý­robe a príp­rave tých naj­kva­lit­nej­ších dru­hov me­do­vín,“ vy­jad­ril sa Api­med na svo­jej stránke.

Slo­ven­ské džemy s al­ko­ho­lom po­ra­zili kon­ku­ren­ciu z 22 kra­jín sveta

Za  znač­kou Gen­tle Jam stojí Iveta Hra­bov­ská, ktorá sa jed­ného dňa roz­hodla pri­dať do džemu trošku al­ko­hol. Dnes jej uni­kátne džemy po­sta­vené na kva­lit­ných su­ro­vi­nách oslo­vujú zá­kaz­ní­kov po ce­lom svete.

V Gen­tle Jam ne­šet­ríme. Ľu­dia u nás mu­sia siah­nuť hl­boko do vrecka, tým sa ne­ta­jíme. Hl­boko však sia­hame aj my. Keď na­ku­pu­jeme ovo­cie a ze­le­ninu, vy­hľa­dá­vame naj­lep­ších pes­to­va­te­ľov. Keď ku­pu­jeme al­ko­hol, mie­rime k re­gá­lom s naj­lep­šími znač­kami. Do va­re­nia dá­vame al­ko­hol, ktorý by si bežný člo­vek ne­kú­pil ani na špe­ciálne prí­le­ži­tosti,“  tvrdí Iveta Hra­bov­ská.

Mi­nulý rok džemy mla­dej Slo­ven­sky zís­kali zlatú hviezdu na najp­res­tíž­nej­šej gas­tro sú­ťaži sveta Great Taste a tento rok do­siahli ešte viac: ZLATÚ ME­DAILU na sve­to­vej sú­ťaži dže­mov v Azer­baj­džane a tak slo­ven­ské alko džemy po­ra­zili kon­ku­ren­ciu z 22 kra­jín sveta.

Pridať komentár (0)