Toto je 10 top perličiek našich zákonov. Opäť sa hľadá Byrokratický nezmysel roka

 • 7. ročník ankety Byrokratický nezmysel roka je tu
 • Združenie mladých podnikateľov Slovenska touto anticenou opäť hodnotí legislatívu Slovenska a upozorňuje na jej nedostatky
 • Tohtoročná TOP 10 je opäť tragikomická
collage
Unsplash/Pexels
 • 7. ročník ankety Byrokratický nezmysel roka je tu
 • Združenie mladých podnikateľov Slovenska touto anticenou opäť hodnotí legislatívu Slovenska a upozorňuje na jej nedostatky
 • Tohtoročná TOP 10 je opäť tragikomická

Do 11. novembra mala verejnosť možnosť nominovať do ankety Byrokratický nezmysel roka 2018 akúkoľvek perličku zo slovenských zákonov a dnes je už jasné, že úplne najviac nominácií v 7. ročníku získal rezort práce a sociálnych vecí, v tesnom závese je rezort financií spolu s Finančnou správou. Minulý rok me­dzi no­mi­ná­ciami do­mi­no­vali najmä ná­mety sú­vi­siace s elek­tro­ni­zá­ciou ve­rej­nej správy a opäť re­gu­lá­cie re­zortu práce a so­ciál­nych vecí.

via GIPHY

Aby bolo jasné, tak podľa šta­tútu an­kety si pod by­rok­ra­tic­kým ne­zmys­lom mô­žeš predstaviť „aké­koľ­vek opat­re­nie le­gis­la­tív­nej alebo ne­le­gis­la­tív­nej po­vahy s ce­lo­štát­nou alebo re­gi­onál­nou pô­sob­nos­ťou, ktoré: je prak­ticky ne­spl­ni­teľné, ne­lo­gické alebo ne­zro­zu­mi­teľné, je v roz­pore s iným opat­re­ním alebo za­vá­dza dup­li­citnú po­vin­nosť, zvý­hod­ňuje iba nie­ktorú sku­pinu pod­ni­ka­te­ľov na úkor väč­šiny, pre ktorú je opat­re­nie za­ťa­žu­júce, za­vá­dza zby­točnú po­vin­nosť, kto­rej vý­sle­dok sa v praxi ne­vy­užíva, spô­so­buje nad­mernú ad­mi­ni­stra­tívnu zá­ťaž alebo vy­tvára ne­opod­stat­nené vý­davky, iným spô­so­bom ne­ga­tívne ovplyv­ňuje pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die na Slo­ven­sku.“

Vďaka tejto nenápadnej ankete sa už podarilo niekoľko významných zmien. Za vyriešený môžeme označiť problém víťaza minulého ročníka – nezmyselné pokutovanie podnikateľa v prípade, že jeho dodávateľ nelegálne zamestnáva svojich zamestnancov, nespolupráca úradov pri žiadosti o odklad termínu na podanie daňového priznania a napríklad aj problém gastro prevádzok s tým, že tatarák je zakázaný, no pokrmy zo surových rýb sú legálne. Aj tento ročník sa bude mať na čom pracovať.

Toto sú tie najväčšie byrokratické nezmysly v našich zákonoch:

 • Zvieratá nesmú vstupovať do kaviarní – a to aj v prípade, ak majiteľ podniku vstup zvieratám do prevádzky povoľuje. Hygiena za zviera v gastropodniku udeľuje pokuty a neexistuje legálna možnosť, ako mať napríklad kaviareň pre psíčkarov.
 • Zákaz používať suroviny od drobných pestovateľov (farmárov) na podnikanie – ak má o váš produkt vyrobený aj z domácich surovín pre jeho jedinečnosť záujem iná firma (napr. koláče do cukrárne), nemôžete jej ich predať.
 • Povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaním s ním – podnikateľ by mal evidovať každý kus odpadu, napr. aj obaly z kancelárskych potrieb.
 • Povinnosť e-shopu vrátiť peniaze kupujúcemu, ak pošle potvrdenie, že podal tovar na poštovú prepravu – môže sa stať, že predávajúci musí vrátiť peniaze za tovar, aj keď nevie, v akom stave mu príde vrátený.

via GIPHY

 • Duplicitná povinnosť podnikateľov nahlásiť daňovému úradu nový bankový účet – V prípade založenia nového bankového účtu, má podnikateľ povinnosť nahlásiť túto skutočnosť daňovému úradu do 30 dní (ak si túto povinnosť nesplní, hrozí mu pokuta). Rovnakú povinnosť, nahlásiť daňovému úradu tú istú skutočnosť, a to do 10 dní od založenia účtu, má aj banka. V tomto prípade ide o duplicitu v nahlasovaní, ktorá zbytočne zaťažuje podnikateľov.
 • Povinnosť platiť koncesionárske poplatky aj za zamestnanca na materskej / rodičovskej dovolenke – do počtu zamestnancov, ktorý rozhoduje o tom, či podnikateľ má/nemá povinnosť platiť koncesionárske poplatky, sa podľa RTVS okrem „dohodárov“ započítavajú aj zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke.

via GIPHY

 • Absurdná byrokracia pri kontrolách Sociálnej poisťovne – Sociálna poisťovňa požaduje pred začatím kontroly od zamestnávateľa aj také doklady, ktoré si vie vyhľadať sama alebo sú nepotrebné. Navyše po skončení kontroly a po prijatí opatrení zamestnávateľ musí vypracovať písomnú správu o splnení opatrení a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. Takáto povinnosť neexistuje pri žiadnej inej inštitúcii a za jej nevypracovanie hrozí ďalšia kontrola.
 • Duplicitná registrácia majiteľov firiem ako konečných užívateľov výhod – upravuje ju zákon o registri partnerov verejného sektora aj zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
 • Zamestnávateľ musí so zamestnancom pred tým, ako mu poskytne firemné vozidlo, absolvovať skúšobnú jazdu a oboznámiť ho s manuálom na obsluhu vozidla.
 • Nemožnosť zamestnať mladistvého brigádnika – Mladiství vo veku 15 rokov nemôžu legálne pracovať. Letná brigáda medzi prestupom zo základnej na strednú školu je tak pre mladistvého neprístupná.

My už máme svojho favorita a ty? Hlasovať za svojho favorita z TOP 10 môžeš už od 19. novembra do 26. decembra priamo TU.

Zdroj: byrokratickynezmysel.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech