Toto je 10 top perličiek našich zákonov. Opäť sa hľadá Byrokratický nezmysel roka

Mária Ambrozová / 4. decembra 2018 / Biznis

 • 7. roč­ník an­kety By­rok­ra­tický ne­zmy­sel roka je tu
 • Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska touto an­ti­ce­nou opäť hod­notí le­gis­la­tívu Slo­ven­ska a upo­zor­ňuje na jej ne­dos­tatky
 • Toh­to­ročná TOP 10 je opäť tra­gi­ko­mická
zdroj: Unsplash/Pexels
 • 7. roč­ník an­kety By­rok­ra­tický ne­zmy­sel roka je tu
 • Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska touto an­ti­ce­nou opäť hod­notí le­gis­la­tívu Slo­ven­ska a upo­zor­ňuje na jej ne­dos­tatky
 • Toh­to­ročná TOP 10 je opäť tra­gi­ko­mická

Do 11. no­vem­bra mala ve­rej­nosť mož­nosť no­mi­no­vať do an­kety By­rok­ra­tický ne­zmy­sel roka 2018 akú­koľ­vek per­ličku zo slo­ven­ských zá­ko­nov a dnes je už jasné, že úplne naj­viac no­mi­ná­cií v 7. roč­níku zís­kal re­zort práce a so­ciál­nych vecí, v tes­nom zá­vese je re­zort fi­nan­cií spolu s Fi­nanč­nou sprá­vou. Mi­nulý rok me­dzi no­mi­ná­ciami do­mi­no­vali najmä ná­mety sú­vi­siace s elek­tro­ni­zá­ciou ve­rej­nej správy a opäť re­gu­lá­cie re­zortu práce a so­ciál­nych vecí.

via GIPHY

Aby bolo jasné, tak podľa šta­tútu an­kety si pod by­rok­ra­tic­kým ne­zmys­lom mô­žeš pred­sta­viť „aké­koľ­vek opat­re­nie le­gis­la­tív­nej alebo ne­le­gis­la­tív­nej po­vahy s ce­lo­štát­nou alebo re­gi­onál­nou pô­sob­nos­ťou, ktoré: je prak­ticky ne­spl­ni­teľné, ne­lo­gické alebo ne­zro­zu­mi­teľné, je v roz­pore s iným opat­re­ním alebo za­vá­dza dup­li­citnú po­vin­nosť, zvý­hod­ňuje iba nie­ktorú sku­pinu pod­ni­ka­te­ľov na úkor väč­šiny, pre ktorú je opat­re­nie za­ťa­žu­júce, za­vá­dza zby­točnú po­vin­nosť, kto­rej vý­sle­dok sa v praxi ne­vy­užíva, spô­so­buje nad­mernú ad­mi­ni­stra­tívnu zá­ťaž alebo vy­tvára ne­opod­stat­nené vý­davky, iným spô­so­bom ne­ga­tívne ovplyv­ňuje pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die na Slo­ven­sku.“

Vďaka tejto ne­ná­pad­nej an­kete sa už po­da­rilo nie­koľko vý­znam­ných zmien. Za vy­rie­šený mô­žeme ozna­čiť prob­lém ví­ťaza mi­nu­lého roč­níka – ne­zmy­selné po­ku­to­va­nie pod­ni­ka­teľa v prí­pade, že jeho do­dá­va­teľ ne­le­gálne za­mest­náva svo­jich za­mest­nan­cov, ne­spo­lu­práca úra­dov pri žia­dosti o od­klad ter­mínu na po­da­nie da­ňo­vého pri­zna­nia a na­prí­klad aj prob­lém gas­tro pre­vá­dzok s tým, že ta­ta­rák je za­ká­zaný, no po­krmy zo su­ro­vých rýb sú le­gálne. Aj tento roč­ník sa bude mať na čom pra­co­vať.

Toto sú tie naj­väč­šie by­rok­ra­tické ne­zmysly v na­šich zá­ko­noch:

 • Zvie­ratá ne­smú vstu­po­vať do ka­viarní – a to aj v prí­pade, ak ma­ji­teľ pod­niku vstup zvie­ra­tám do pre­vádzky po­vo­ľuje. Hy­giena za zviera v gas­tro­pod­niku ude­ľuje po­kuty a ne­exis­tuje le­gálna mož­nosť, ako mať na­prí­klad ka­via­reň pre psíč­ka­rov.
 • Zá­kaz po­u­ží­vať su­ro­viny od drob­ných pes­to­va­te­ľov (far­má­rov) na pod­ni­ka­nie – ak má o váš pro­dukt vy­ro­bený aj z do­má­cich su­ro­vín pre jeho je­di­neč­nosť zá­u­jem iná firma (napr. ko­láče do cuk­rárne), ne­mô­žete jej ich pre­dať.
 • Po­vin­nosť viesť a ucho­vá­vať evi­den­ciu o dru­hoch a množ­stve od­pa­dov a na­kla­da­ním s ním – pod­ni­ka­teľ by mal evi­do­vať každý kus od­padu, napr. aj obaly z kan­ce­lár­skych po­trieb.
 • Po­vin­nosť e-shopu vrá­tiť pe­niaze ku­pu­jú­cemu, ak po­šle po­tvr­de­nie, že po­dal to­var na poš­tovú pre­pravu – môže sa stať, že pre­dá­va­júci musí vrá­tiť pe­niaze za to­var, aj keď ne­vie, v akom stave mu príde vrá­tený.

via GIPHY

 • Dup­li­citná po­vin­nosť pod­ni­ka­te­ľov na­hlá­siť da­ňo­vému úradu nový ban­kový účet – V prí­pade za­lo­že­nia no­vého ban­ko­vého účtu, má pod­ni­ka­teľ po­vin­nosť na­hlá­siť túto sku­toč­nosť da­ňo­vému úradu do 30 dní (ak si túto po­vin­nosť ne­splní, hrozí mu po­kuta). Rov­nakú po­vin­nosť, na­hlá­siť da­ňo­vému úradu tú istú sku­toč­nosť, a to do 10 dní od za­lo­že­nia účtu, má aj banka. V tomto prí­pade ide o dup­li­citu v na­hla­so­vaní, ktorá zby­točne za­ťa­žuje pod­ni­ka­te­ľov.
 • Po­vin­nosť pla­tiť kon­ce­si­onár­ske po­platky aj za za­mest­nanca na ma­ter­skej / ro­di­čov­skej do­vo­lenke – do po­čtu za­mest­nan­cov, ktorý roz­ho­duje o tom, či pod­ni­ka­teľ má/nemá po­vin­nosť pla­tiť kon­ce­si­onár­ske po­platky, sa podľa RTVS ok­rem „do­ho­dá­rov“ za­po­čí­ta­vajú aj za­mest­nanci na ma­ter­skej a ro­di­čov­skej do­vo­lenke.

via GIPHY

 • Ab­surdná by­rok­ra­cia pri kon­tro­lách So­ciál­nej po­is­ťovne – So­ciálna po­is­ťovňa po­ža­duje pred za­ča­tím kon­troly od za­mest­ná­va­teľa aj také do­klady, ktoré si vie vy­hľa­dať sama alebo sú ne­pot­rebné. Na­vyše po skon­čení kon­troly a po pri­jatí opat­rení za­mest­ná­va­teľ musí vy­pra­co­vať pí­somnú správu o spl­není opat­rení a o vy­vo­dení dô­sled­kov voči za­mest­nan­com zod­po­ved­ným za tieto ne­dos­tatky. Ta­káto po­vin­nosť ne­exis­tuje pri žiad­nej inej in­šti­tú­cii a za jej ne­vyp­ra­co­va­nie hrozí ďal­šia kon­trola.
 • Dup­li­citná re­gis­trá­cia ma­ji­te­ľov fi­riem ako ko­neč­ných uží­va­te­ľov vý­hod – upra­vuje ju zá­kon o re­gis­tri par­tne­rov ve­rej­ného sek­tora aj zá­kon o ochrane pred le­ga­li­zá­ciou príj­mov z trest­nej čin­nosti a o ochrane pred fi­nan­co­va­ním te­ro­rizmu.
 • Za­mest­ná­va­teľ musí so za­mest­nan­com pred tým, ako mu po­skytne fi­remné vo­zidlo, ab­sol­vo­vať skú­šobnú jazdu a obo­zná­miť ho s ma­nu­álom na ob­sluhu vo­zidla.
 • Ne­mož­nosť za­mest­nať mla­dist­vého bri­gád­nika – Mla­diství vo veku 15 ro­kov ne­môžu le­gálne pra­co­vať. Letná bri­gáda me­dzi pre­stu­pom zo zá­klad­nej na strednú školu je tak pre mla­dist­vého ne­prí­stupná.

My už máme svojho fa­vo­rita a ty? Hla­so­vať za svojho fa­vo­rita z TOP 10 mô­žeš už od 19. no­vem­bra do 26. de­cem­bra priamo TU.

Zdroj: by­rok­ra­tic­ky­ne­zmy­sel.sk

Pridať komentár (0)