Toto je prvý minimalistický magazín zo Slovenska, ktorý „zabudol“ na klasickú reklamu

Ema Stanovská / 16. februára 2019 / Rozhovory

  • Ve­ro­nika Čo­pí­ková, au­torka úspeš­ného blogu Le­ni­va­ku­charka.sk, roz­behla spolu s ďal­šími ši­kov­nými blo­ger­kami nový pro­jekt
  • Je ním slo­ven­ský ma­ga­zín Brezza, ktorý má za cieľ či­ta­te­ľom pri­niesť niečo nové v mi­ni­ma­lis­tic­kom šate a bez kla­sic­kej in­zer­cie
  • Ma­ga­zín si či­ta­te­lia môžu pre­čí­tať on­line aj v tla­če­nej ver­zii
zdroj: Unsplash
  • Ve­ro­nika Čo­pí­ková, au­torka úspeš­ného blogu Le­ni­va­ku­charka.sk, roz­behla spolu s ďal­šími ši­kov­nými blo­ger­kami nový pro­jekt
  • Je ním slo­ven­ský ma­ga­zín Brezza, ktorý má za cieľ či­ta­te­ľom pri­niesť niečo nové v mi­ni­ma­lis­tic­kom šate a bez kla­sic­kej in­zer­cie
  • Ma­ga­zín si či­ta­te­lia môžu pre­čí­tať on­line aj v tla­če­nej ver­zii

Pri­blížte nám pro­sím prí­beh vzniku ma­ga­zínu Brezza. Kedy a ako vám na­padlo za­lo­žiť aj spolu s ďal­šími blo­ger­kami mi­ni­ma­lis­tický ma­ga­zín?

Myš­lienka vzniku ma­ga­zínu BREZZA sa za­čala for­mo­vať kon­com roka 2017. Uva­žo­vala som nad tým už dl­h­šie, ale keďže tvorba ma­ga­zínu je z hľa­diska ob­sahu, tech­nic­kej stránky, tlače, dis­tri­bú­cie a ná­sled­ného mar­ke­tingu ná­ročná zá­le­ži­tosť, vždy som to od­kla­dala na vhod­nejší čas. Pri­znám sa, že keď sme ma­ga­zín za­kla­dali, ne­mali sme ešte úplnú pred­stavu o tom, aký ča­sovo ná­ročný pro­jekt to je. Ale zá­ro­veň krásny svo­jou roz­ma­ni­tos­ťou, ľuďmi a ve­cami, ktoré sme sa pri ňom na­učili. :)

Na­šťas­tie som typ, ktorý nad pro­jek­tami ne­pre­mýšľa do veľ­kej hĺbky a do tvorby ma že­nie skôr ener­gia z vý­sledku, ktorý sa do­staví po nie­koľ­kých me­sia­coch práce. Takže hneď po­tom, čo prišlo od­hod­la­nie za­lo­žiť ma­ga­zín, oslo­vila som ši­kov­ných ľudí vo svo­jom okolí a pus­tili sme sa do vy­tvá­ra­nia pr­vého jar­ného čísla.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Ve­ro­nika Čo­pí­ková

Kto v sú­čas­nosti tvorí vašu re­dak­ciu? Čo vás spája?

Re­dak­ciu ma­ga­zínu tvo­rím ja – Ve­ro­nika z blogu Le­nivá ku­chárka, môj pria­teľ Peťo, ktorý stojí za ce­lým edi­to­va­ním a gra­fic­kou strán­kou ma­ga­zínu a je tiež jed­ným z na­šich dvoch fo­to­gra­fov, moja ses­tra Mo­nika z blogu Lis­tov­nik.sk, ktorá za­stre­šuje ces­to­va­nie, knižné re­cen­zie a ja­zy­kovú ko­rek­túru ma­ga­zínu, a moje blízke ka­ma­rátky Ivka z blogu Dottka.sk, fo­to­grafka a tvor­kyňa slad­kých re­cep­tov, a Peťa z blogu of­fi­ce­y­oga.sk, ktorá za­stre­šuje jo­gové články. Gro tímu tvorí teda päť ľudí, ale ob­sah ma­ga­zínu nám po­má­hajú tvo­riť aj ďalší ši­kovní blo­geri a in­špi­ra­tívne osob­nosti. A čo nás spája? Asi nad­še­nie pre vy­tvá­ra­nie nie­čoho no­vého, láska k jedlu, ces­to­va­niu a té­mam, ktoré mi­lu­jeme alebo sa o ne zau­jí­mame. A spo­ločná túžba pri­niesť či­ta­te­ľom niečo nové v mi­ni­ma­lis­tic­kom šate.

Čím je tento ma­ga­zín špe­ci­fický alebo vý­ni­močný? Na aké témy sa sú­stre­ďuje?

Ma­ga­zín je špe­ci­fický najmä sna­hou pri­blí­žiť sa v čo naj­väč­šej mož­nej miere k mi­ni­ma­lizmu – pí­sať len o té­mach, ktoré by ba­vilo čí­tať aj nás, ktoré ur­či­tým spô­so­bom po­sú­vajú nie­len jej sa­mot­ných tvor­cov, ale aj jej či­ta­te­ľov, ktoré vy­zý­vajú k lep­šej ver­zii sa­mého seba cvi­če­ním, zdra­vým stra­vo­va­ním, spoz­ná­va­ním oko­li­tého sveta či na­uče­ním sa nie­čoho no­vého. Ma­ga­zín sa skladá najmä z re­cep­tov, roz­ho­vo­rov so zau­jí­ma­vými ľuďmi a znač­kami, ces­to­va­teľ­ských ti­pov, be­auty, DIY ná­vo­dov, kniž­ných re­cen­zií a jogy. Do bu­dúcna plá­nu­jeme pri­dať aj ďal­šie témy, pre­tože tak, ako sa vy­ví­jame my, sa vy­víja aj sa­motný ob­sah ma­ga­zínu. Ďal­šou špe­ci­fic­kou čr­tou je to, že ma­ga­zín ne­ob­sa­huje kla­sickú re­klamu. Sú­stre­díme sa na na­tívnu re­klamu, kde si par­tne­rov vy­be­ráme v zá­vis­losti od toho, aké články tvo­ríme a ako by nám do nej par­tner­stvo s ne­ja­kou znač­kou za­padlo.

Ako vzni­kol ná­zov Brezza?

Ná­zov ma­ga­zínu sme vy­mýš­ľali popri tvorbe pr­vého čísla a do po­sled­nej chvíle sme si ne­boli istí, či je to to pravé ore­chové. Po­hrá­vali sme sa s rôz­nymi náz­vami, zá­klad však spo­číva v tom, že mal byť ľahko za­pa­mä­ta­teľný, naj­lep­šie slo­ven­ský a nie prí­liš dlhý. BREZZA v pre­klade z ta­lian­činy zna­mená vá­nok a to je presne to, čo sme chceli vniesť do ži­vota či­ta­te­ľov ma­ga­zínu. Pri­niesť nové či inak po­dané témy skrz náš uhol po­hľadu. Pop­ret­ká­vať ho krás­nymi fot­kami a té­mami, ktoré stoja za za­mys­le­nie. A BREZZA bez jed­ného Z je zá­ro­veň môj ob­ľú­bený strom. Takže to bolo také dva v jed­nom. ☺

Má Brezza svoj je­di­nečný ob­sah alebo po­zos­táva z už uve­rej­ne­ných člán­kov na va­šich blo­goch?

Ma­ga­zín BREZZA po­zos­táva z veľ­kej miery z je­di­neč­ného ob­sahu, ktorý či­ta­te­lia ne­nájdu ni­kde inde, len v tla­če­nej prí­padne v on­line ver­zii ma­ga­zínu. Po­stupne tiež uve­rej­ňu­jeme články z jed­not­li­vých čí­siel na našu web­stránku brezza.sk. Ak sa nám to te­ma­ticky hodí, po­u­ží­vame do ma­ga­zínu aj časť ob­sahu, ktorý už máme uve­rej­nený u nás na blogu, prí­padne ak oslo­víme na spo­lu­prácu iných blo­ge­rov, po­šlú nám väč­ši­nou člá­nok, ktorý už majú uve­rej­nený na svo­jich blo­goch. Ale ne­vní­mame to ne­ga­tívne, vzhľa­dom na to, že sa sna­žíme ob­sah vždy na­pa­so­vať tak, aby nie­sol ne­jakú ústrednú tému a vy­sky­to­vali sa v ňom články, ktoré majú podľa nás pri­danú hod­notu. A takto to majú či­ta­te­lia pekne po­kope, ne­mu­sia nav­šte­vo­vať de­siatky we­bov, vý­ber toho naj­lep­šieho nájdu v jed­nom čísle ma­ga­zínu, ktorý vy­chá­dza štvrť­ročne.

Ve­ro­nika, váš fo­odb­log Le­nivá ku­chárka vám pri­nie­sol oce­ne­nie Blo­gerka roka 2017 v ka­te­gó­rii Gas­tro­nó­mia. Stí­hate byť na blogu ak­tívna aj popri ve­dení ma­ga­zínu?

Na blogu sa stále sna­žím za­cho­vať pô­vodnú ak­ti­vitu, teda je­den nový re­cept týž­denne, ktorý ná­sledne po­sie­lam každú stredu e-mai­lom čle­nom môjho Le­ni­vého klubu. Ok­rem tvorby re­cep­tov, fo­to­gra­fií a vi­deo­re­cep­tov, sa sna­žím byť ak­tívna aj na so­ciál­nych sie­ťach – Fa­ce­bo­oku a Ins­ta­grame. Keďže sa mo­men­tálne ve­nu­jem aj príp­rave mo­jej pr­vej ku­chár­skej knihy a pop­ri­tom všet­kom aj pra­cu­jem, skĺbiť všetky tieto ak­ti­vity spo­ločne s ve­de­ním ma­ga­zínu je čo­raz ná­roč­nej­šie. Ale baví ma to, a kým to tak bude aj na­ďa­lej, chcem v tom po­kra­čo­vať.

Tvorba pa­pie­ro­vého ča­so­pisu sa od blo­go­va­nia značne líši. Rie­šili ste ne­jaké prob­lémy, na­prí­klad s tech­nic­kými zá­le­ži­tos­ťami?

Keď sme sa po pr­vom čísle roz­hodli, že ma­ga­zín bu­deme aj tla­čiť, zis­tili sme, že to vô­bec nie je také jed­no­du­ché, ako sa zdá. Na­šťas­tie sme však na­tra­fili na tla­čia­reň Ty­po­gra­fia plus, ktorá bola ochotná zod­po­ve­dať naše otázky, po­ra­diť nám a na­vi­go­vať nás sme­rom, ktorý umož­nil vznik tla­če­nej ver­zie ma­ga­zínu BREZZA. Mo­men­tálne máme za se­bou tla­čené ver­zie let­ného a je­sen­ného čísla, každé v inom for­máte, pre­tože sme sa po­hrá­vali aj s veľ­kos­ťou ma­ga­zínu, či ty­pom pa­piera. Tlač ma­ga­zínu nás na­učila veľa, nie­len po­kiaľ ide o tech­nické ná­le­ži­tosti spo­jené s príp­ra­vou ma­ga­zínu na tlač, ale aj ce­no­tvorbu, dis­tri­bú­ciu a mar­ke­ting s ním spo­jený.

Vo va­šom ma­ga­zíne ne­náj­deme kla­sickú in­zer­ciu. Čo pred­sta­vuje váš hlavný zdroj príj­mov na jeho tvorbu a tlač?

Hlav­ným zdro­jom príj­mov ma­ga­zínu je na­tívna re­klama a sa­motný pre­daj ma­ga­zínu ko­neč­nému spot­re­bi­te­ľovi – či­ta­te­ľovi. Tieto dva zdroje po­krý­vajú ná­klady spo­jené s tla­čou a mar­ke­tin­gom, malá časť po­pu­tuje re­dak­cii prí­padne zo­stane na ďal­šie ná­klady, ktoré v prie­behu tvorby ďal­ších čí­sel vzniknú. Vzhľa­dom na to, že máme za se­bou len tri čísla a každý z nás sa to­muto pro­jektu ve­nuje popri vlast­nej práci, nemá ma­ga­zín ešte cha­rak­ter zis­ko­vého pro­jektu. Ve­ríme, že ak na tom bu­deme ďa­lej pra­co­vať a zvo­líme vhodný pod­ni­ka­teľ­ský mo­del, mohlo by sa to ča­som pre­klo­piť a z hobby by sa mo­hol stať pro­jekt, ktorý by bol aj na­šou pl­no­hod­not­nou prá­cou.

Ok­rem toho, že ma­ga­zín si môžu zá­u­jem­co­via kú­piť v pa­pie­ro­vej po­dobe, pre­lis­to­vať si ho môžu aj za­darmo v on­line ver­zii. Aký to má podľa vás zmy­sel? Má tla­čená po­doba niečo “na­viac”?

Tla­čená a on­line ver­zia ma­ga­zínu sú to­tožné. Tú tla­čenú si však mô­žete chy­tiť, pre­lis­to­vať, pri­vo­ňať si k jed­not­li­vým stra­nám, od­lo­žiť si ju na po­ličku a opäť ju z nej vziať ke­dy­koľ­vek sa vám za­žiada. Ma­ga­zín BREZZA sa tlačí v li­mi­to­va­nom ná­klade, mať svoj je­den kú­sok sa preto oplatí. ☺ A keďže našu re­dak­ciu tvo­ria väč­ši­nou kni­ho­moli, ve­ríme, že tla­čená ver­zia má svoje ne­za­bud­nu­teľné čaro. S on­line ver­ziou do­stup­nou pre kaž­dého sme za­čí­nali a keďže sme všet­kým chceli umož­niť kva­litné a in­špi­ra­tívne čí­ta­nie, ne­pris­tú­pili sme k jej spo­plat­ne­niu. Do bu­dúcna to bu­deme mu­sieť sa­moz­rejme zvá­žiť, ak chceme po­kra­čo­vať v tvorbe ďal­ších čí­sel, keďže príp­rava ma­ga­zínu a jeho tlač si vy­ža­dujú nie­len pe­ňažné pros­triedky, ale aj veľké množ­stvo času.

Kde si zá­u­jem­co­via o pa­pie­rovú ver­ziu môžu ma­ga­zín za­kú­piť?

Pa­pie­rovú ver­ziu ma­ga­zínu BREZZA si zá­u­jem­co­via môžu kú­piť na mo­jom blogu. Do bu­dúcna by sme radi boli vo všet­kých dob­rých kníh­ku­pec­tvách či ka­viar­ňach. A ak by ste si chceli po­zrieť všetky pre­došlé čísla ma­ga­zínu BREZZA, mô­žete si ich za­darmo stiah­nuť. Ďa­ku­jem za krásny a pod­netný roz­ho­vor!

Pridať komentár (0)