Toto sú tie naj­lep­šie olym­pij­ské rekla­my roku 2016

Ľudo Nastišin, Sketcher.sk / 3. augusta 2016 / Zaujímavosti

Keď si pozrieš tie­to rekla­my, verí­me, že sa v tebe pre­bu­dí olym­pij­ský duch, tak aku­rát pre piat­ko­vú cere­mó­niu. Ak ale vieš ešte o neja­kej, kto­rú by sme mali urči­te spo­me­núť, podeľ sa o ňu v komen­tá­roch.

01. Gil­let­te sa zame­ral na tem­nú strán­ku seba­obe­to­va­nia špor­tov­cov

02. Chan­nel 4 uka­zu­je, že Para­lyp­miá­da je o nie­čom viac ako len o špor­te

03. P&G vzdá­va poc­tu mate­rin­skej lás­ke

04. Sam­sung sa zame­ral na prvé obja­ve­nie sa špor­tov­ca z Juž­né­ho Sudá­nu

05. Visa uká­za­la veľ­mi zau­jí­ma­vým spô­so­bom ces­tu špor­tov­cov na olym­piá­du, samoz­rej­me všet­ko na ces­te pla­ti­li kar­tou

sketcher.sk

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)