Toto sú tie naj­lep­šie olym­pij­ské reklamy roku 2016

Ľudo Nastišin, Sketcher.sk / 3. augusta 2016 / Zaujímavosti

Keď si pozrieš tieto reklamy, veríme, že sa v tebe pre­budí olym­pij­ský duch, tak aku­rát pre piat­kovú cere­mó­niu. Ak ale vieš ešte o neja­kej, ktorú by sme mali určite spo­me­núť, podeľ sa o ňu v komen­tá­roch.

01. Gil­lette sa zame­ral na temnú stránku seba­obe­to­va­nia špor­tov­cov

02. Chan­nel 4 uka­zuje, že Para­lyp­miáda je o nie­čom viac ako len o športe

03. P&G vzdáva poctu mate­rin­skej láske

04. Sam­sung sa zame­ral na prvé obja­ve­nie sa špor­tovca z Juž­ného Sudánu

05. Visa uká­zala veľmi zau­jí­ma­vým spô­so­bom cestu špor­tov­cov na olym­piádu, samoz­rejme všetko na ceste pla­tili kar­tou

sketcher.sk

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)