Túto výni­moč­nú výhliad­ku nad dedin­kou Súľov-Hrad­ná by si mal nav­ští­viť čo naj­skôr, o 4 roky tu už mož­no nebu­de

interez.sk / 16. septembra 2016 / Zo Slovenska

Nevšed­ná zra­ko­vá pyra­mí­da neďa­le­ko Žili­ny bude ponú­kať krás­ne pohľa­dy mož­no už len 4 roky.

Vyhliad­ka, kto­rá svo­jou nevšed­nou kon­štruk­ci­ou láka mno­hých turis­tov, nie len zo Slo­ven­ska. Posta­vil ju výtvar­ník Juraj Gábor, kto­rý túto kon­štruk­ciu pôvod­ne vysta­vo­val v zlín­skej galé­rii. Jeho die­lo bolo spo­je­né s video­p­ro­jek­ci­ou.

Zra­ko­vá pyra­mí­da sa však dnes nachá­dza nad obcou Súľov – Skal­ná a fil­mo­vé scé­ny, kto­ré z nej uvi­dí­te, sa menia v závis­los­ti od poča­sia a ponú­ka nád­her­né pohľa­dy na celé oko­lie. Vyhliad­ka sa nachá­dza na turis­tic­kom chod­ní­ku asi tak pol­ho­din­ku pešo od obce. Je širo­ká osem met­rov a vyso­ká päť met­rov. Výtvar­ník tým­to die­lom doká­zal, že veľ­ké veci sa dajú robiť aj za mini­mum peňa­zí.

zrakova-pyramida

Autor však túto výhliad­ku plá­nu­je na obcou nechať už len 4 roky. Potom je už všet­ko o doho­de. Prá­ve pre­to by ste ju mali nav­ští­viť čo naj­skôr, hlav­ne teraz na jeseň, keď bude mať prí­ro­da tisíc­ky farieb a ponúk­ne tie najk­raj­šie scé­ny, kto­ré môže­te v tom­to roku vidieť.

zrakova-pyramida1preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: stanica.sk

Pridať komentár (0)