Túto výni­močnú výhliadku nad dedin­kou Súľov-Hradná by si mal nav­ští­viť čo naj­skôr, o 4 roky tu už možno nebude

interez.sk / 16. septembra 2016 / Zo Slovenska

Nevšedná zra­ková pyra­mída neďa­leko Žiliny bude ponú­kať krásne pohľady možno už len 4 roky.

Vyhliadka, ktorá svo­jou nevšed­nou kon­štruk­ciou láka mno­hých turis­tov, nie len zo Slo­ven­ska. Posta­vil ju výtvar­ník Juraj Gábor, ktorý túto kon­štruk­ciu pôvodne vysta­vo­val v zlín­skej galé­rii. Jeho dielo bolo spo­jené s video­p­ro­jek­ciou.

Zra­ková pyra­mída sa však dnes nachá­dza nad obcou Súľov – Skalná a fil­mové scény, ktoré z nej uvi­díte, sa menia v závis­losti od poča­sia a ponúka nád­herné pohľady na celé oko­lie. Vyhliadka sa nachá­dza na turis­tic­kom chod­níku asi tak pol­ho­dinku pešo od obce. Je široká osem met­rov a vysoká päť met­rov. Výtvar­ník týmto die­lom doká­zal, že veľké veci sa dajú robiť aj za mini­mum peňazí.

zrakova-pyramida

Autor však túto výhliadku plá­nuje na obcou nechať už len 4 roky. Potom je už všetko o dohode. Práve preto by ste ju mali nav­ští­viť čo naj­skôr, hlavne teraz na jeseň, keď bude mať prí­roda tisícky farieb a ponúkne tie najk­raj­šie scény, ktoré môžete v tomto roku vidieť.

zrakova-pyramida1preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: stanica.sk

Pridať komentár (0)