Uber nakú­pil 100 000 Mer­ce­de­sov za miliardy!

Nikola Tokárová / 22. marca 2016 / Business

Uber sa stal omnoho luxus­nej­ším ako dote­raz.

Podľa nedáv­nych správ Uber nakú­pil naj­me­nej 100 000 Mar­ce­de­sov triedy S. Tento star­tu­pový gigant minul na nové vozidlá 10 miliárd dolá­rov, pre­tože nie len, že chce byť lac­nejší, dostup­nejší ale aj štý­lo­vejší, ako svoja kon­ku­ren­cia.

Na pozadí tohto kroku je prav­de­po­dobne snaha o zave­de­nie auto­ma­ti­zá­cie a nie­ktorí experti sa dom­nie­vajú, že tento krok súvisí so samo­ria­dia­cimi ten­den­ciami. Napriek tomu, že Mer­ce­des vo svo­jich vozid­lách už ponúka auto­nómne ria­de­nie, fun­kcia nie je tak úplne dotia­hnutá do konca, pre­tože auto dokáže manév­ro­vať samé len krátky čas a nepatrí k štan­dard­nej vybave.

Mercedes-Benz S 350 BlueTec (W 222) 2012, Lack: anthrazitblau metallic, Ausstattung: Leder Exklusiv tiefseeblau/seidenbeige

foto: mercedesblog.com

Samo­ria­diace autá by pre Uber boli obrov­ským boomom, pre­tože by im umož­nili odstrá­niť hra­nicu medzi služ­bou a zákaz­ní­kom, kto­rou je šofér. Zákaz­níci sú s Ube­rom zjavne spo­kojní, vďaka čomu sa mu poda­rilo pre­rásť do gigan­tic­kej hod­noty, napriek tomu Uber nikdy neob­rá­til svoje zisky. To ich však neza­sta­vuje od snahy pre­lie­zať ďal­šie latky, akými sú aj auto­nómne autá.

Mimo snáh Uberu ostáva fak­tom, že Mer­ce­des je vďaka nemu tento rok veľmi úspeš­ným, bežne totiž pre­dáva 100 000 áut triedy S za celý rok, ale po tomto nákupe svoje pre­daje zdvoj­ná­so­bil.

volvo-guy

foto: qz.com

Fakt, že sedany triedy S zatiaľ nie sú plne auto­nómne, nezna­mená to, že nemôžu Uberu slú­žiť na rôzne iné účely. Mer­ce­des ozná­mil, že autá bez vodi­čov by mohli dať na trh v roku 2020, ak by sa to teda Uberu poda­rilo skôr, ich rast by bol ešte rých­lejší. Medzi pod­po­ro­va­teľmi Uberu sú aj naj­väč­šie mozgy v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle a je možné, že nové Mer­ce­desy sú určené pre nich, len preto, aby zis­tili, čo všetko dokážu.

Nevie sa teda presne, na čo Uber autá nakú­pil. Nie je však otáz­kou, či Uber tieto alebo iné autá využije a tes­to­va­nie a uve­de­nie autón­mych vozi­diel do praxe. Otáz­kou je, či sa bežný zákaz­ník Uberu bude ochotný nechať odviezť vozid­lom bez šoféra.

Zdroj: digitaltrends.com, titulná foto: mises.org

Pridať komentár (0)