Uber nakú­pil 100 000 Mer­ce­de­sov za miliar­dy!

Nikola Tokárová / 22. marca 2016 / Business

Uber sa stal omno­ho luxus­nej­ším ako dote­raz.

Pod­ľa nedáv­nych správ Uber nakú­pil naj­me­nej 100 000 Mar­ce­de­sov trie­dy S. Ten­to star­tu­po­vý gigant minul na nové vozid­lá 10 miliárd dolá­rov, pre­to­že nie len, že chce byť lac­nej­ší, dostup­nej­ší ale aj štý­lo­vej­ší, ako svo­ja kon­ku­ren­cia.

Na poza­dí toh­to kro­ku je prav­de­po­dob­ne sna­ha o zave­de­nie auto­ma­ti­zá­cie a nie­kto­rí exper­ti sa dom­nie­va­jú, že ten­to krok súvi­sí so samo­ria­dia­ci­mi ten­den­cia­mi. Napriek tomu, že Mer­ce­des vo svo­jich vozid­lách už ponú­ka auto­nóm­ne ria­de­nie, fun­kcia nie je tak úpl­ne dotia­hnu­tá do kon­ca, pre­to­že auto doká­že manév­ro­vať samé len krát­ky čas a nepat­rí k štan­dard­nej vyba­ve.

Mercedes-Benz S 350 BlueTec (W 222) 2012, Lack: anthrazitblau metallic, Ausstattung: Leder Exklusiv tiefseeblau/seidenbeige

foto: mercedesblog.com

Samo­ria­dia­ce autá by pre Uber boli obrov­ským boomom, pre­to­že by im umož­ni­li odstrá­niť hra­ni­cu medzi služ­bou a zákaz­ní­kom, kto­rou je šofér. Zákaz­ní­ci sú s Ube­rom zjav­ne spo­koj­ní, vďa­ka čomu sa mu poda­ri­lo pre­rásť do gigan­tic­kej hod­no­ty, napriek tomu Uber nikdy neob­rá­til svo­je zis­ky. To ich však neza­sta­vu­je od sna­hy pre­lie­zať ďal­šie lat­ky, aký­mi sú aj auto­nóm­ne autá.

Mimo snáh Ube­ru ostá­va fak­tom, že Mer­ce­des je vďa­ka nemu ten­to rok veľ­mi úspeš­ným, bež­ne totiž pre­dá­va 100 000 áut trie­dy S za celý rok, ale po tom­to náku­pe svo­je pre­da­je zdvoj­ná­so­bil.

volvo-guy

foto: qz.com

Fakt, že seda­ny trie­dy S zatiaľ nie sú plne auto­nóm­ne, nezna­me­ná to, že nemô­žu Ube­ru slú­žiť na rôz­ne iné úče­ly. Mer­ce­des ozná­mil, že autá bez vodi­čov by moh­li dať na trh v roku 2020, ak by sa to teda Ube­ru poda­ri­lo skôr, ich rast by bol ešte rých­lej­ší. Medzi pod­po­ro­va­teľ­mi Ube­ru sú aj naj­väč­šie moz­gy v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le a je mož­né, že nové Mer­ce­de­sy sú urče­né pre nich, len pre­to, aby zis­ti­li, čo všet­ko doká­žu.

Nevie sa teda pres­ne, na čo Uber autá nakú­pil. Nie je však otáz­kou, či Uber tie­to ale­bo iné autá využi­je a tes­to­va­nie a uve­de­nie autón­mych vozi­diel do pra­xe. Otáz­kou je, či sa bež­ný zákaz­ník Ube­ru bude ochot­ný nechať odviezť vozid­lom bez šofé­ra.

Zdroj: digitaltrends.com, titul­ná foto: mises.org

Pridať komentár (0)