Univerzitám chýbajú na internátoch aj stovky miest pre študentov, ako tento problém riešia?

Mária Ambrozová / 10. októbra 2018 / Zo Slovenska

  • Nový aka­de­mický rok je už snáď na všet­kých uni­ver­zi­tách za­há­jený
  • Tí, ktorý si ne­zvo­lili za štú­dium aka­de­mickú pôdu vo svo­jej blíz­kosti po­trá­pilo hľa­da­nie bý­va­nia
  • Uni­ver­zi­tám chý­bajú voľné miesta na in­ter­ná­toch, za pod­ná­jom si však štu­denti vý­razne pri­pla­tia
zdroj: Pexels
  • Nový aka­de­mický rok je už snáď na všet­kých uni­ver­zi­tách za­há­jený
  • Tí, ktorý si ne­zvo­lili za štú­dium aka­de­mickú pôdu vo svo­jej blíz­kosti po­trá­pilo hľa­da­nie bý­va­nia
  • Uni­ver­zi­tám chý­bajú voľné miesta na in­ter­ná­toch, za pod­ná­jom si však štu­denti vý­razne pri­pla­tia

Oslo­vili sme se­dem slo­ven­ských uni­ver­zít z rôz­nych kú­tov kra­jiny. Zau­jí­malo nás, koľko štu­den­tov tento rok žia­dalo o uby­to­va­nie v ich štu­dent­ských do­mo­voch, koľkí aj uby­to­va­nie re­álne zís­kali, resp. aká je ka­pa­cita týchto za­ria­dení (viď. in­fo­gra­fika) a aj to, či štu­den­tom, kto­rým sa ne­po­darí v ich za­ria­de­niach uby­to­va­nie zís­kať, je škola ochotná po­môcť a ako.

Z oslo­ve­ných uni­ver­zít sa nám spätnú väzbu ne­po­da­rilo zís­kať od Uni­ver­zity Ma­teja Bela v Ban­skej Bys­trici a Ži­lin­skej uni­ver­zity v Ži­line.

Vlastný pre­ná­jom = vyš­šie ná­klady

Kaž­dému je snáď jasné, že ná­klady na bý­va­nie v prí­pade, že sa ne­dos­ta­nete na in­ter­nát sú pod­statne vyš­šie. Preto sme sa po­zreli na ceny, na ktoré sa mu­sia štu­denti pri­pra­viť.

Snáď naj­zná­mej­ším je pre štu­den­tov v rámci Uni­ver­zity Ko­men­ského prav­de­po­dobne uby­to­va­nie na Mly­noch či Družbe, kde sa ceny za izbu, resp. lôžko, po­hy­bo­vali podľa do­stup­ného cen­níka z roku 2017 od 47 eur (3-lôž­ková izba v sta­rom bloku so so­ciál­nym za­ria­de­ním pred re­kon­štruk­ciou), po 113 eur (za 1-lôž­kovú izbu v zre­kon­štru­ova­nej časti uby­to­va­cieho za­ria­de­nia). Keď sme hľa­dali uby­to­va­nie na por­tá­loch ako spin­kaj.sk alebo spo­lu­by­va­nie.sk, ktoré štu­denti na hľa­da­nie bý­va­nia po­čas aka­de­mic­kého roka vy­uží­vajú po­merne často (sa­moz­rejme fun­gujú aj so­ciálne siete a známi) ceny pre jed­ného za­čí­nali na 120 eurách a podľa lo­ka­lity do­ká­zali vy­stú­piť aj na 300 eur za me­siac pre jednu osobu.

Nitra je na tom o niečo lep­šie. Podľa webu uni­ver­zity sa tu uby­to­va­cie po­platky po­hy­bujú na úrovni 59 eur – 66 eur za lôžko. Pri pre­náj­moch podľa už spo­mí­na­ných por­tá­lov sa však ceny zo­dvihnú na 80 – 320 eur me­sačne.

Uby­to­va­nie v Štu­dent­skom do­move a je­dálni Mi­loša Uhra pre štu­den­tov Uni­ver­zity sv. Cy­rila a Me­toda v Tr­nave na aka­de­mický rok 2018/2019 sa ce­novo po­hy­buje pri­bližne na sume 50 eur za me­siac. Podľa por­tá­lov s po­nu­kami štu­dent­ského pre­nájmu je to v prie­mere 130 eur.

Uni­ver­zita Pavla Jo­zefa Ša­fá­rika v Ko­ši­ciach po­núka uby­to­va­nie s ce­nami 47 eur za lôžko v troj­lôž­ko­vej izbe až 123 eur pre osobu za me­siac. Je tu však aj mož­nosť sa­mos­tat­nej izby v bunke za 232 eur na me­siac, a to už je suma po­rov­na­teľná s lep­ším pod­náj­mom.

Po­sledná z uni­ver­zít, Pre­šov­ská uni­ver­zita, po­núka svo­jim štu­den­tom uby­to­va­nie za pri­bližne 50 eur v zá­vis­losti od izby, za po­steľ v pre­na­ja­tej izbe štu­denti v Pre­šove v prie­mere za­pla­tia 160 eur za me­siac.

Uni­ver­zita Ko­men­ského, Bra­ti­slava

Uni­ver­zita Ko­men­ského sa k na­šej otázke, ako rieši si­tu­áciu, keď sa o uby­to­va­nie hlási viac štu­den­tov, než je možné uby­to­vať ne­vy­jad­rila, ria­di­teľ Cen­tra in­for­mač­ných tech­no­ló­gií UK Mgr. Pe­ter Ko­páč pri­znal, že ka­pa­cita uby­to­va­nia je viac ako 10 000 lô­žok, nie všetky sú však po­u­ži­teľné pre uby­to­va­nie štu­den­tov.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Ve­ro­niká Za­y­kov­skaya (@za­y­kov­skaya.v),

Uni­ver­zita Kon­štan­tína fi­lo­zofa v Nitre

UKF v Nitre ne­do­ká­zala po­skyt­núť uby­to­va­nie až 825 žia­da­te­ľom, no si­tu­áciu chce rie­šiť. Pe­ter Hro­bár, ria­di­teľ ŠD UKF v Nitre pre Star­ti­tup po­ve­dal: Na­šou am­bí­ciou je spre­vádz­ko­vať Štu­dent­ský do­mov Bre­zový háj, ktorý je v sú­čas­nosti v re­kon­štruk­cii (1. etapa). Oča­ká­vaná ka­pa­cita tohto ŠD je 360 uby­to­va­cích miest. In­ter­nát je v 2. etape po­trebné kom­pletne zmo­der­ni­zo­vať, aby vy­ho­vo­val ná­roč­ným po­žia­dav­kám z po­hľadu hy­gieny, ale aj sú­čas­ného štu­denta. Od­ha­do­vaná suma na re­kon­štrukčné práce v 2. etape, ktorá vy­chá­dza z pro­jek­to­vej do­ku­men­tá­cie je 6 122 338,88 Eur s DPH.“

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa ИРИНА 🍉 СКФУ 🏛️ Ставрополь (@gor­kaya_irina),

Uni­ver­zita sv. Cy­rila a Me­toda v Tr­nave

UCM v Tr­nave tento rok ne­ak­cep­to­vala 61 zo žia­dostí o uby­to­va­nie, ktoré do­stala a hoci ka­pa­city jej vlast­ných štu­dent­ských do­mov sú omnoho niž­šie, než cel­kový po­čet žia­da­te­ľov, vďaka zmluv­ným par­tne­rom do­káže uby­to­vať väč­šinu. Ok­rem šty­roch po­nú­ka­ných miest v Tr­nave dis­po­nuje aj uby­to­va­cím za­ria­de­ním v Pieš­ťa­noch. Stra­te­gic­kým zá­me­rom  Uni­ver­zity sv. Cy­rila a Me­toda v Tr­nave je v najb­liž­šom ob­dobí roz­ší­riť a skva­lit­niť uby­to­va­cie ka­pa­city v cen­trál­nom Štu­dent­skom do­move na Nám. J. Herdu 2, t.j. na­vý­šiť ka­pa­city štu­dent­ského do­mova o 100 miest v tejto bu­dove,“ ho­vorí PhDr. Mi­chal Lu­káč, PhD., pro­rek­tor pre vzde­lá­va­nie.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Sil­via Ba­ná­rová (@si­lwus),

Uni­ver­zita Pavla Jo­zefa Ša­fá­rika v Ko­ši­ciach

V prí­pade, že po­čet žia­da­te­ľov o uby­to­va­nie na UPJŠ v Ko­ši­ciach pre­sa­huje mož­nosti uby­to­va­cích za­ria­dení uni­ver­zity, podľa ho­vor­kyne Lindy Ba­bu­šík Adam­čí­ko­vej je škola ak­tívna v po­moci štu­den­tom. Jed­nou z al­ter­na­tív, ktorú po­núka, sú uby­to­va­cie ka­pa­city u svo­jich zmluv­ných par­tne­rov. Viac nám ne­prez­ra­dili.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Mi­chele Testi (@mi­chele.testi),

Pre­šov­ská uni­ver­zita

Štu­dent­ské do­movy Pre­šov­skej uni­ver­zity v Pre­šove (PU) tvorí kom­plex šty­roch ob­jek­tov s cel­ko­vou ka­pa­ci­tou o niečo niž­šou, než je po­čet žia­da­te­ľov o uby­to­va­nie. Aj táto uni­ver­zita sa však snaží vy­ho­vieť vy­so­kému do­pytu a podľa ho­vor­kyne, Anny Po­lač­ko­vej in­ten­zívne hľadá nové uby­to­va­cie mož­nosti pre štu­den­tov a za týmto úče­lom zá­ro­veň roz­behla sé­riu ro­ko­vaní s via­ce­rými par­tnermi.

Po ro­ko­va­niach me­dzi uni­ver­zi­tou, Pre­šov­ským sa­mo­správ­nym kra­jom a Spo­je­nou ško­lou Sa­bi­nov sa nám po­da­rilo zís­kať do­da­točné ka­pa­city aj v blíz­kom Sa­bi­nove. Mesto a in­ter­nát majú veľmi dobrú do­stup­nosť do Pre­šova, vy­uží­va­júc vla­kové či au­to­bu­sové spo­je­nie, štu­denti sú v cen­tre mesta do 15 min., čo je nie­kedy krat­šie ako ces­to­va­nie z jed­ného konca Pre­šova na druhý po­čas do­prav­nej špičky. O tento in­ter­nát pre­ja­vilo zá­u­jem už nie­koľko de­sia­tok štu­den­tov,“ ho­vorí Po­lač­ková. Ok­rem toho uni­ver­zita ro­kuje aj s via­ce­rými sú­krom­nými in­ves­tormi za úče­lom vý­stavby no­vého in­ter­nátu.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Pre­šov­ská uni­ver­zita v Pre­šove (@pre­sov­skau­ni­ver­zita),

 

Pridať komentár (0)