Upadne kla­sický komiks do zabud­nu­tia?

Stanka Brezániová / 30. máj 2014 / Business

Je to tu. Ešte aj v tak kul­to­vej zále­ži­tosti, akou sú komiksy, sa dejú veľké veci. A nie­len na papieri. Ako by mohol komiks čita­teľa vtiah­nuť ešte viac do deja? Made­fire vám ukáže. Dave Gib­bons to vidí takto: „Tvo­ríme novú gra­ma­tiku pre stále sa roz­ví­ja­júce médium.“ 

Skrá­tene, zakla­da­teľmi spo­loč­nosti Made­fire sú Ben Wols­ten­holme a Eugen Wal­den. Teda, je tu ešte tretí, no ten si zaslúži samos­tatnú vetu. Spo­lu­za­kla­da­teľ Liam Sharp je ilus­trá­tor hrdi­nov, ktorí chy­tili za srdce kaž­dého komik­so­vého maniaka aj nema­niaka. Pre pred­stavu sú to také ako X-Meni, Spi­der Man, Super­man, Hulk či Bat­man. Keď nepoz­náte ani jedno, niečo nie je v poriadku, však? Najmä v súčas­nej zla­tej ére mar­ve­lov­ských fil­mov.

Z komiksu sa vďaka Made­fire ofi­ciálne stáva inte­rak­tívne médium. Čita­teľ si zvuky, detaily a pre­po­je­nia obráz­kov dote­raz vytvá­ral len svo­jou fan­tá­ziou. Aj to má samoz­rejme svoje čaro. No teraz tieto zvuky a pohyby dotvá­ra­júce prí­beh môže reálne počuť a vidieť. Stup­ňo­va­nie napä­tia je tak ešte inten­zív­nej­šie. Čím viac zmys­lov do vní­ma­nia zapá­jame, tým je emó­cia z deja pôso­bi­vej­šia. 

Okrem zvu­kov a efek­tov pri­budla aj gami­fi­ká­cia. Pri nará­baní so zaria­de­ním — iPhone alebo tab­let, sa mení per­spek­tíva, z kto­rej obrá­zok vidno. Žeby náčrt budú­cej 3D podoby? V deji sa posú­vate rôz­nym sme­rom tým, že mani­pu­lu­jete s obra­zom na disp­leji. Už to nie je len číta­nie v smere zľava doprava. Občas si klik­nete aj na nejaký ten pred­met, a to len potom uvi­díte tú akciu. 

Smut­nou sprá­vou pre Android uží­va­te­ľov je, že Apli­ká­cia je zatiaľ dostupná len v Apps­tore. Na dru­hej strane, pre iOS uží­va­te­ľov je dob­rou sprá­vou, že je zdarma. V kniž­nici sú k dis­po­zí­cií pla­tené a aj voľne dostupné tituly. Top titu­lom, ktorý je free, je momen­tálne Tre­at­ment.

V Apps­tore som našla presne, čo som oča­ká­vala — menej ako 5 hviez­di­čiek apli­ká­cia od žiad­neho uží­va­teľa nedos­tala. Nevlast­ní­kom Apple zaria­dení teda zostáva len jediná otázka: „Prečo?!“ Nezú­fajte, svoje diela spo­loč­nosť zve­rej­ňuje aj na devian­tart dostup­nom aj pre Win­dows počí­tače. Ešteže tak.

Filo­zo­fia spo­loč­nosti sa skrýva pod mot­tom: „Najprv tvor­co­via.“ Preto prišli s Motion Book Tool, ktorý dáva kre­a­tív­com a nad­šen­com pries­tor na seba­re­a­li­zá­ciu. Uvoľ­ne­nie dostup­nej beta ver­zie ozná­mia cez news­let­ter, ktorý záu­jem­com pošlú priamo na mail.

Len pre pri­po­me­nu­tie, v kinách si teraz môžete užiť X-Men: Budúca minu­losť.

Zdroje: madefire.com, dccomics.com

Pridať komentár (0)