Úpl­ne sebes­tač­ná ReGen vil­la­ge má ambí­ciu stať sa Tes­lou medzi eko­lo­gic­ký­mi dedin­ka­mi

Linda Cebrová / 4. októbra 2016 / Eko

V Holand­sku čosko­ro vyras­tie 100 % ener­ge­tic­ky nezá­vis­lá dedin­ka, v kto­rej bude radosť žiť.

Komu­ni­ta v Holand­sku priš­la s nápa­dom na pro­jekt, kto­rý síce nie je sve­to­vou novin­kou, ale roz­hod­ne ide o vzru­šu­jú­cu reno­vá­ciu už zná­me­ho nápa­du. Rov­na­ko ako aj iné komu­ni­ty po celom sve­te aj ten­to star­tup sa usi­lu­je o úpl­nú ener­ge­tic­kú sebes­tač­nosť. Roz­diel je však v tom, že ten­to kon­cept zahŕňa aj moder­né high-tech mož­nos­ti. Komu­ni­ta odde­le­ná od elek­tric­kej sie­te bude pou­ží­vať ener­giu z moder­ných tech­no­ló­gií, za úče­lom vytvo­riť vlast­ný sys­tém, kto­rý by pokryl všet­ky ich potre­by, a teda pro­duk­ciu jed­la, fil­trá­ciu vody a iné bež­né potre­by.

Ľudia sto­ja­ci za tým­to zele­ným nápa­dom sú toho názo­ru, že ak chce­me hovo­riť o ener­ge­tic­kej sebes­tač­nos­ti, musí ísť o celé dedi­ny, nie iba o jed­nu budo­vu v mes­te. Pred­sa je urči­te efek­tív­nej­šie, ak sa sna­ží­me dosiah­nuť sebes­tač­ný život spo­lu s ďal­ší­mi ľuď­mi. Star­tup ReGen Vil­la­ges deve­lo­per z Kali­for­nie má v plá­ne svo­je die­lo dokon­čiť už v roku 2017. Holand­sko pri­tom nie je jedi­nou kra­ji­nou, kde tím z Ren­Gen plá­nu­je posta­viť ich eko dedi­ny. V plá­ne je výstav­ba aj v Nemec­ku, Švéd­sku, Dán­sku a Nór­sku.

d2
Sku­toč­ne chce­me byť ako Tes­la eko­lo­gic­kých dedín. Rede­fi­nu­je­me vývoj rea­lit­né­ho sve­ta vytvá­ra­ním tých­to rege­ne­ra­tív­nych sused­stiev. Pre­dov­šet­kým sa zame­ria­va­me na úrod­nú pôdu, kde sa dá vypes­to­vať viac bio­jed­la, pro­du­ko­vať čis­tá voda, viac čis­tej ener­gie a zní­žiť objem pro­duk­cie odpa­du, než len pes­to­vať orga­nic­ké potra­vi­ny,“ vysvet­ľu­je gene­rál­ny ria­di­teľ ReGen Vil­la­ges.
Tak­že cie­ľom Ren­Gen je nie len vytvo­re­nie far­my, má ísť skôr o celé sused­stvá, kto­ré budú dokon­ca pro­du­ko­vať aj ener­ge­tic­ké pre­byt­ky. Tak­to sa vytvá­ra úpl­ne nový kon­cept komu­nít, kto­ré budú zdra­vé a pros­peš­né nie len pre život­né, ale aj pre sociál­ne pro­stre­die. Taká­to dedi­na môže byť teda úpl­ne slo­bod­ná a môže svo­je pre­byt­ky posie­lať ďalej.

Eko dedi­ny budú tak­tiež využí­vať sen­zo­ry a tech­no­ló­gie na moni­to­ro­va­nie spot­re­bo­va­nej ener­gie. Kvô­li zvý­še­niu efek­ti­vi­ty far­már­če­nia budú zís­ka­né dáta posie­lať do „clou­du“, kde budú dostup­né pre dedi­ny v podob­ných regi­ó­noch, aby si pomoh­li navzá­jom. Ten­to postup je podob­ný ako pri vylep­šo­va­ní vozi­diel Tes­la, tie tiež zís­ka­va­jú dáta zo sys­té­mu auto­pi­lo­ta a násled­ne ich pou­ží­va­jú na vylep­šo­va­nie vozi­diel.

d3

Oča­ká­va­me doslo­va tony bio jed­la kaž­dý rok – od zele­ni­ny, ovo­cia cez orieš­ky, ryby, vajíč­ka ale­bo mlie­ko. Všet­ko môže pri­tom po celý rok rásť a byť dostup­né vo ver­ti­kál­nom sys­té­me záh­rad,“ dodá­va Ehr­lich.
Ten­to pro­jekt bol pred­sta­ve­ný v rám­ci Veni­ce Bien­na­le s dizaj­nom, kto­rý bol navr­hnu­tý dán­skou archi­tek­to­nic­kou fir­mou Effekt. Dedin­ka má vyrásť len 20 minút ces­ty od Amster­da­mu v mes­teč­ku Alme­re. Na začiat­ku bude pro­jekt zahŕňať 25 obyt­ných domov, pri­čom po dokon­če­ní sa ich oča­ká­va 100. Počia­toč­né úspe­chy ten­to pro­jekt povzbu­di­li na ďal­šiu expan­ziu dokon­ca až do sub­sa­har­skej Afri­ky a Indie.

zdroj:sciencealert.com zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:sciencealert.com

Pridať komentár (0)