Úplne sebes­tačná ReGen vil­lage má ambí­ciu stať sa Tes­lou medzi eko­lo­gic­kými dedin­kami

Linda Cebrová / 4. októbra 2016 / Eko

V Holand­sku čoskoro vyras­tie 100 % ener­ge­ticky nezá­vislá dedinka, v kto­rej bude radosť žiť.

Komu­nita v Holand­sku prišla s nápa­dom na pro­jekt, ktorý síce nie je sve­to­vou novin­kou, ale roz­hodne ide o vzru­šu­júcu reno­vá­ciu už zná­meho nápadu. Rov­nako ako aj iné komu­nity po celom svete aj tento star­tup sa usi­luje o úplnú ener­ge­tickú sebes­tač­nosť. Roz­diel je však v tom, že tento kon­cept zahŕňa aj moderné high-tech mož­nosti. Komu­nita odde­lená od elek­tric­kej siete bude pou­ží­vať ener­giu z moder­ných tech­no­ló­gií, za úče­lom vytvo­riť vlastný sys­tém, ktorý by pokryl všetky ich potreby, a teda pro­duk­ciu jedla, fil­trá­ciu vody a iné bežné potreby.

Ľudia sto­jaci za týmto zele­ným nápa­dom sú toho názoru, že ak chceme hovo­riť o ener­ge­tic­kej sebes­tač­nosti, musí ísť o celé dediny, nie iba o jednu budovu v meste. Predsa je určite efek­tív­nej­šie, ak sa sna­žíme dosiah­nuť sebes­tačný život spolu s ďal­šími ľuďmi. Star­tup ReGen Vil­la­ges deve­lo­per z Kali­for­nie má v pláne svoje dielo dokon­čiť už v roku 2017. Holand­sko pri­tom nie je jedi­nou kra­ji­nou, kde tím z Ren­Gen plá­nuje posta­viť ich eko dediny. V pláne je výstavba aj v Nemecku, Švéd­sku, Dán­sku a Nór­sku.

d2
Sku­točne chceme byť ako Tesla eko­lo­gic­kých dedín. Rede­fi­nu­jeme vývoj rea­lit­ného sveta vytvá­ra­ním týchto rege­ne­ra­tív­nych sused­stiev. Pre­dov­šet­kým sa zame­ria­vame na úrodnú pôdu, kde sa dá vypes­to­vať viac bio­jedla, pro­du­ko­vať čistá voda, viac čis­tej ener­gie a zní­žiť objem pro­duk­cie odpadu, než len pes­to­vať orga­nické potra­viny,“ vysvet­ľuje gene­rálny ria­di­teľ ReGen Vil­la­ges.
Takže cie­ľom Ren­Gen je nie len vytvo­re­nie farmy, má ísť skôr o celé sused­stvá, ktoré budú dokonca pro­du­ko­vať aj ener­ge­tické pre­bytky. Takto sa vytvára úplne nový kon­cept komu­nít, ktoré budú zdravé a pros­pešné nie len pre životné, ale aj pre sociálne pro­stre­die. Takáto dedina môže byť teda úplne slo­bodná a môže svoje pre­bytky posie­lať ďalej.

Eko dediny budú tak­tiež využí­vať sen­zory a tech­no­ló­gie na moni­to­ro­va­nie spot­re­bo­va­nej ener­gie. Kvôli zvý­še­niu efek­ti­vity far­már­če­nia budú zís­kané dáta posie­lať do „cloudu“, kde budú dostupné pre dediny v podob­ných regi­ó­noch, aby si pomohli navzá­jom. Tento postup je podobný ako pri vylep­šo­vaní vozi­diel Tesla, tie tiež zís­ka­vajú dáta zo sys­tému auto­pi­lota a následne ich pou­ží­vajú na vylep­šo­va­nie vozi­diel.

d3

Oča­ká­vame doslova tony bio jedla každý rok – od zele­niny, ovo­cia cez oriešky, ryby, vajíčka alebo mlieko. Všetko môže pri­tom po celý rok rásť a byť dostupné vo ver­ti­kál­nom sys­téme záh­rad,“ dodáva Ehr­lich.
Tento pro­jekt bol pred­sta­vený v rámci Venice Bien­nale s dizaj­nom, ktorý bol navr­hnutý dán­skou archi­tek­to­nic­kou fir­mou Effekt. Dedinka má vyrásť len 20 minút cesty od Amster­damu v mes­tečku Almere. Na začiatku bude pro­jekt zahŕňať 25 obyt­ných domov, pri­čom po dokon­čení sa ich oča­káva 100. Počia­točné úspe­chy tento pro­jekt povzbu­dili na ďal­šiu expan­ziu dokonca až do sub­sa­har­skej Afriky a Indie.

zdroj:sciencealert.com zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:sciencealert.com

Pridať komentár (0)