Upro­stred stu­de­ných skál: Útul­ňa v slo­vin­ských horách je top mies­to pre milov­ní­kov samo­ty

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk / 26. marca 2016 / Zaujímavosti

Ako sta­vať na horách bez betó­nu, mal­ty, rých­lo a reve­zi­bil­ne…

Pro­jekt vzni­kol v rám­ci ate­li­é­ro­vej tvor­by na the Har­vard Gra­du­ate Scho­ol of Design. Tím 13 štu­den­tov vied­li slo­vin­skí archi­tek­ti Rok Oman a Spe­la Videc­nik (ate­li­ér OFIS). Zada­nie bolo navr­hnúť ino­va­tív­ny a prak­tic­ký prí­stre­šok, kto­rý by fun­go­val v nároč­ných hor­ských pod­mien­kach. Štu­den­ti pred­lo­ži­li 12 návrhov z kto­rých bol násled­ne vybra­ný finál­ny pro­jekt. Spo­mí­na­ný pro­jekt je inšpi­ro­va­ný slo­vin­skou ľudo­vou archi­tek­tú­rou.

Útul­ňa bola osa­de­ná pres­ne 120 rokov po výstav­be sláv­ne­ho prí­streš­ku Aljaz na vrcho­le Trig­la­vu. Nová útul­ňa sto­jí na mies­te pôvod­né­ho 50 roč­né­ho biva­ku. Naj­lep­šie pro­jekt pri­blí­ži video:

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Kon­cept rie­še­nia a tech­nic­ké výkre­sy:

cmsSiteBoxPhoto_12859-8829cmsSiteBoxPhoto_12860-8830cmsSiteBoxPhoto_12861-8831cmsSiteBoxPhoto_12862-8832cmsSiteBoxPhoto_12863-8833cmsSiteBoxPhoto_12864-8834cmsSiteBoxPhoto_12865-8835cmsSiteBoxPhoto_12867-8837cmsSiteBoxPhoto_12868-8838cmsSiteBoxPhoto_12869-8839cmsSiteBoxPhoto_12870-8840cmsSiteBoxPhoto_12871-8841cmsSiteBoxPhoto_12872-8842cmsSiteBoxPhoto_12873-8843cmsSiteBoxPhoto_12874-8844cmsSiteBoxPhoto_12876-8846

zdroj: OFIS archi­tek­ti

Pridať komentár (0)