Upro­stred stu­de­ných skál: Útulňa v slo­vin­ských horách je top miesto pre milov­ní­kov samoty

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk / 26. marca 2016 / Zaujímavosti

Ako sta­vať na horách bez betónu, malty, rýchlo a reve­zi­bilne…

Pro­jekt vzni­kol v rámci ate­li­é­ro­vej tvorby na the Har­vard Gra­du­ate School of Design. Tím 13 štu­den­tov viedli slo­vin­skí archi­tekti Rok Oman a Spela Videc­nik (ate­liér OFIS). Zada­nie bolo navr­hnúť ino­va­tívny a prak­tický prí­stre­šok, ktorý by fun­go­val v nároč­ných hor­ských pod­mien­kach. Štu­denti pred­lo­žili 12 návrhov z kto­rých bol následne vybraný finálny pro­jekt. Spo­mí­naný pro­jekt je inšpi­ro­vaný slo­vin­skou ľudo­vou archi­tek­tú­rou.

Útulňa bola osa­dená presne 120 rokov po výstavbe sláv­neho prí­strešku Aljaz na vrchole Trig­lavu. Nová útulňa stojí na mieste pôvod­ného 50 roč­ného bivaku. Naj­lep­šie pro­jekt pri­blíži video:

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Kon­cept rie­še­nia a tech­nické výkresy:

cmsSiteBoxPhoto_12859-8829cmsSiteBoxPhoto_12860-8830cmsSiteBoxPhoto_12861-8831cmsSiteBoxPhoto_12862-8832cmsSiteBoxPhoto_12863-8833cmsSiteBoxPhoto_12864-8834cmsSiteBoxPhoto_12865-8835cmsSiteBoxPhoto_12867-8837cmsSiteBoxPhoto_12868-8838cmsSiteBoxPhoto_12869-8839cmsSiteBoxPhoto_12870-8840cmsSiteBoxPhoto_12871-8841cmsSiteBoxPhoto_12872-8842cmsSiteBoxPhoto_12873-8843cmsSiteBoxPhoto_12874-8844cmsSiteBoxPhoto_12876-8846

zdroj: OFIS archi­tekti

Pridať komentár (0)