Už dnes plá­nuje WWDC ohú­riť celý svet

Šandi / 1. jún 2014 / Business

Už dnes o 19:00 nášho času odštar­tuje úvodný key­note vývo­jár­skej kon­fe­ren­cie WWDC 14. Na nej ako vždy vystúpi šéf Applu a pred­staví nie­koľko novi­niek, ktoré sa zďa­leka netý­kajú len vývo­já­rov.

The Verge mapuje výzdobu cen­tra Mos­cone West, kde sa akcie Applu kaž­do­ročne konajú. V jeho galé­rii môžete vidieť upú­tavku na iOS 8 aj OS X 10.10. Apple tak aktu­ali­zuje oba svoje ope­račné sys­témy, hoci ten prvý príde naj­skôr v beta­ver­zii.

U iOS 8 oča­ká­vame cel­kové vyla­de­nie po neprí­liš dobre opti­ma­li­zo­va­nej sed­mičke. Určite sa doč­káme vylep­še­nej Siri, ale hlav­nou novin­kou bude apli­ká­cia Health­book, slú­žiaca na moni­to­ro­va­nie zdra­via a mera­nie špor­to­vých akti­vít. Desiata ver­zia OS X 10 by po minu­lo­roč­ných men­ších novin­kách mohla pri­niesť nejaké razan­tnej­šie zmeny. Možno plo­chejší vzhľad práve v štýle iOS 7.

Redak­tori Mac­Ru­mors už zis­ťo­vali, ako sa práve OS X 10.10 bude volať. Podľa pla­gá­tov a regis­tro­va­ných náz­vov vraj pri­padá do úvahy Yose­mite, El Cap, Redwood, Mam­moth, Cali­for­nia, Diablo, Mira­mar, Red­tail, Con­dor, Grizzly, Tibu­ron, Sky­line, Shasta, Siera, Mojave, Sonoma, Ven­tura alebo Sequ­oia.

Apple údajne chystá novú plat­formu pre smart domác­nosť, hodinky iWatch, ref­resh iMac a možno nové počí­tače posta­vené na archi­tek­túre ARM. Za pár hodín už budeme vedieť, čo bola pravda a čo len novi­nár­ske kačice.

Zdroj: the­verge

Pridať komentár (0)