V noci sa nepra­cuje, v noci sa tvorí — Power Cof­fee a jej prí­beh

Ľudovít Nastišin / 11. marec 2015 / Business

Pre­čí­tajte si roz­ho­vor so zakla­da­te­ľom Power Coof­fee Duša­nom Plich­tom. Osobne si mys­lím, že Power Cof­fee je jedna z naj­lep­ších káv, akú som kedy pil a na kto­rej si mimo­cho­dom pochut­ná­vame aj u nás v redak­cii :)

O pro­jekte POWER COF­FEE sme už na Star­tI­tUp písali. Stojí za ním Dušan Plichta, odbor­ník na zdravú výživu, blo­ger, pod­ni­ka­teľ a mnoho iného. Pri­bližne po roku sa k jeho prí­behu vra­ciame a zis­ťu­jeme ako sa mu darí napre­do­vať s jeho BIO kávou. V posled­nej dobe zastre­šil svoj pro­jekt pod chyt­ľavé motto: “V noci sa nepra­cuje, v noci sa tvorí” a nás teda zau­jíma, čo všetko sa za tým skrýva.

Takže Dušan, čo sa u teba za posledný rok zme­nilo, čo máš v živote nové?

Zme­nilo sa toho viac než dosť, no po pravde sa v rých­losti a nasa­dení asi nie­kedy ani nestí­ham zamys­lieť viac do detailu. Kaž­do­pádne, keď som si vyhod­no­co­val rok 2014, tak som bol spo­kojný, že sa mi poda­rilo rea­li­zo­vať moje sny a záro­veň sa toho kvan­tum naučiť. Možno je to klišé, ale asi len ori­gi­nál Star­tUp pod­ni­ka­nie člo­veka naučí rea­lite a vyzb­rojí ho skil­lom na celý život. Takže si teraz už trú­fam viac a viem, že pre­ži­jem, nech sa dosta­nem kde­koľ­vek. Práve to ma fas­ci­nuje na pod­ni­kaní a tvorbe nových vecí z nuly. Keď raz pocho­píte prin­cípy “lean star­tup” tak sa vám veľmi roz­ší­ria mož­nosti rea­li­zá­cie. Či už žijete v Aus­trá­lii, alebo na Slo­ven­sku. A čo mám nové? Veľmi veľa, ale keď sa už bavíme o biz­nise, tak je to nový super energy pro­dukt POWER MCT Oil.

Ako sa darí tvo­jej POWER Cof­fee, udo­mác­nila sa u Slo­vá­kov za uply­nulý rok? Zazna­me­ná­vaš nejaký výrazný pokrok?

Darí sa nám výborne, no naj­viac ma teší, že naši fanú­ši­ko­via vďaka Power Cof­fee hac­kujú a neus­tále vylep­šujú svoju živo­tosprávu, a posú­vajú pomy­selné osobné limity. Mne bolo od začiatku jasné, že chcem rea­li­zo­vať edu­ka­tívny mar­ke­ting a roz­be­hnúť firmu s pria­mym pozi­tív­nym dopa­dom na kva­litu života ľudí. Tu sa podľa mňa dostá­vame aj k roz­dielu medzi pod­ni­ka­te­ľom a díle­rom. Pod­ni­ka­teľ berie svoj pro­dukt ako dieťa, žije s ním, sám ho pou­žíva a je o ňom pre­sved­čený. Díler si naopak najprv zráta marže, finan­cie a snaží sa za mini­mum úsi­lia vytries­kať naj­viac peňazí a potom si kúpiť pocit slo­body. Každý z nás si môže vybrať svoju cestu, ale na prvom mieste by mal byť „pur­pose“. Aj preto, by som začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom určite odpo­rú­čal knihu Simona Sineka „Start with why“.

Osobne som vyskú­šal tvoj recept s koko­so­vým ole­jom. Pravdu pove­diac som oča­ká­val, že to asi nebude moja šálka kávy, no zostal som prek­va­pený a cel­kom mi to chu­tilo. Neprip­ra­vu­ješ nejakú ďal­šiu novú špe­cia­litku z dielne Power Cof­fee?

To si presne tra­fil. Budeme vylep­šo­vať silu, pôso­be­nie a prie­nik ener­gie cez moz­govú bari­éru. Preto spúš­ťame MCT olej, ktorý je 6 krát sil­nejší ako koko­sový olej a obsa­huje sku­točne efek­tívnu ener­giu okam­ži­tej meta­bo­li­zá­cie. V pre­klade to zna­mená, že ti do 5 minút po vypití kávy sústre­dene páli, nemáš pocity hladu a môžeš sa plne sústre­diť na svoju prácu alebo tvo­rivú čin­nosť.

Nebu­dem sa hrať na to, že ma osvie­tilo a takúto kávu s tukom som vyna­šiel pri mojich kuchyn­ských expe­ri­men­toch len tak. Na svo­jich výži­vo­vých ško­le­niach v Kanade som pri svo­jich otáz­kach na kva­litu kávy a jej posta­ve­nie v živo­tospráve dostal priame odpo­rú­ča­nia na Dave Asprey a jeho Bul­letp­roof Cof­fee. Následne som sa pus­til do výskumu, vlast­ného expe­ri­men­to­va­nia a tes­to­va­nia jeho pro­duk­tov. Potom mi napadlo, že keď poznám súvis­losti a pre­šiel som celé know-how výberu zŕn a pra­že­nia, tak musím nájsť na Slo­ven­sku člo­veka, ktorý mi podľa mojich kri­té­rii vyrobí takúto bez­chybnú kávu. Ja som totiž už aj pred­tým nejako tušil, že káva je jeden z top zdra­vých nápo­jov — sti­mu­lan­tov. Avšak musí byť bez­chybná…

Power Cof­fee má momen­tálne podľa môjho názoru skvelý spot, ktorý sa však okrem ľudí pes­tu­jú­cich šport a zdra­vie zame­riava aj na pra­cu­jú­cich, umel­cov a pod. Celé je to pod chyt­ľa­vým mot­tom: “V noci sa nepra­cuje, v noci sa tvorí”. Aké to má poza­die?

Tak to máme ďalší môj dob­rud­ružný prí­beh z minu­lého roka, keď sa zo mňa za týž­deň stal pro­du­cent profi spotu, pri­čom som nemal ani šajnu, čo to všetko obnáša. Pri mojej stra­te­gic­kej kon­zul­tá­cii s Mišom Pas­tie­rom mu zrazu napadla táto myš­lienka, ktorá nás tak pohl­tila, že sme spo­loč­nými silami dali dokopy všet­kých zná­mych a rea­li­zo­vali kom­pletné natá­ča­nie. Nasle­do­vala ďal­šia osobná kre­a­tíva zo strany Big­Name a veľmi mi pomohli aj v Home­me­dia, kde celému spotu pri­dali gra­ding a pro­fe­si­onálne spra­co­va­nie. Super bol aj Milo Král, ktorý nemal naj­menší prob­lém po spoz­naní účelu pro­jektu pris­pieť svo­jim hla­som. Výsle­dok už posúďte sami, ale stra­té­gie nás vyhod­no­tili ako Top online video mesiaca. Asi to bude aj tým, že sa v tom našli top odbor­níci ako aj reži­sér Juraj Štepka.

Späť k pod­ni­ka­niu, poznajú už Power Cof­fee aj mimo Slo­ven­ska?

Ofi­ciálne nie, keďže máme čo robiť s roz­vo­jom na Slo­ven­sku. Neofi­ciálne si nás však ľudia nejak našli a posie­lali sme už kávu do USA, UK, Fín­ska či Nemecka. Mys­lím si, že tu sa potvr­dzuje garan­cia kva­lity a to, že u nás sa môže člo­vek na kávu 100% spo­ľa­hnúť. Nie je kyslá, nespô­so­buje trá­viace prob­lémy, neob­sa­huje toxíny a tvo­ria ju len zrná výbe­ro­vej kávy top kva­lity. Takto máte z kávy jej 100 % poten­ciál bez násled­kov a rôz­nych prob­le­ma­tic­kých prí­zna­kov. Ak raz spoz­náte kva­litu a zaži­jete po nej pocit kre­a­tív­neho, či špor­to­vého nasa­de­nia, tzv. „Flow“, tak sa vám ťažko vra­cia k prie­mer­nej komerč­nej zmesi. V apríly sme dostali mož­nosť pre­zen­to­vať Power Cof­fee na top európ­skej Fit­ness výstave FIBO v Kolíne. Verím, že uspe­jeme. Cítim, že Škan­di­ná­via priam čaká na náš pro­dukt.

Čo by si ešte rád sti­hol v tomto roku?

No podľa mňa tento rok ešte len začína. Plá­nov je viac než dosť, ale v rámci Power Cof­fee je to dopl­ne­nie port­fó­lia o Power cho­co­late, Power Almond but­ter a Power Tea, ktoré budú fakt vyla­dené podľa mojich pred­stáv. Čoko­láda bude 90 % Bio Ekvá­dor dopl­nená len o top cukor z koko­so­vých kve­tov. Proste robím si to tak tro­chu aj sám pre seba. Pri­pra­vený je aj dob­ro­družný zájazd Cof­fee & Surf na Fili­píny, kde som obja­vil uni­kátnu kávu na úpätí naj­vyš­šej hory Mt. Apo. Mám tam kon­takty a tak dávam dokopy dob­ro­družnú par­tiu na 14 dní dob­ro­druž­stva. V rámci uče­nia je cie­ľom ďal­šia super dávka naj­nov­šieho výskumu Char­lesa Poli­qu­ina a účasť na jeho novom kurze Bio­Print. Uvi­díme, možno sa podarí aj osobné stretko s Dave Asprey, či Timom Fer­ri­som, na kto­rom pra­cu­jem…

Duša­novi ďaku­jeme za roz­ho­vor a za celý tím Star­tI­tUp mu pra­jeme veľa úspe­chov a nových recep­tov ako hac­ko­vať svoj mozog.

Inšpi­rujte sa a sle­dujte Dušana na jeho FB stránkeblogu, náj­dete tam mnoho zau­jí­ma­vých infor­má­cií, recep­tov či návo­dov. Ale hlavne HACK­NETE samých seba!

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUŤ A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE! POMÔŽ TÝMTO AJ TY.

Pridať komentár (0)