V noci sa nepracuje, v noci sa tvorí – Power Coffee a jej príbeh

Ľudovít Nastišin / 11. marca 2015 / Biznis

Pre­čí­tajte si roz­ho­vor so za­kla­da­te­ľom Po­wer Co­of­fee Du­ša­nom Plich­tom. Osobne si mys­lím, že Po­wer Cof­fee je jedna z naj­lep­ších káv, akú som kedy pil a na kto­rej si mi­mo­cho­dom po­chut­ná­vame aj u nás v re­dak­cii :)

Pre­čí­tajte si roz­ho­vor so za­kla­da­te­ľom Po­wer Co­of­fee Du­ša­nom Plich­tom. Osobne si mys­lím, že Po­wer Cof­fee je jedna z naj­lep­ších káv, akú som kedy pil a na kto­rej si mi­mo­cho­dom po­chut­ná­vame aj u nás v re­dak­cii :)

 

O pro­jekte PO­WER COF­FEE sme už na Star­tI­tUp pí­sali. Stojí za ním Du­šan Plichta, od­bor­ník na zdravú vý­živu, blo­ger, pod­ni­ka­teľ a mnoho iného. Pri­bližne po roku sa k jeho prí­behu vra­ciame a zis­ťu­jeme ako sa mu darí na­pre­do­vať s jeho BIO ká­vou. V po­sled­nej dobe za­stre­šil svoj pro­jekt pod chyt­ľavé motto: „V noci sa ne­pra­cuje, v noci sa tvorí“ a nás teda zau­jíma, čo všetko sa za tým skrýva.

 

Takže Du­šan, čo sa u teba za po­sledný rok zme­nilo, čo máš v ži­vote nové?

Zme­nilo sa toho viac než dosť, no po pravde sa v rých­losti a na­sa­dení asi nie­kedy ani ne­stí­ham za­mys­lieť viac do de­tailu. Kaž­do­pádne, keď som si vy­hod­no­co­val rok 2014, tak som bol spo­kojný, že sa mi po­da­rilo re­a­li­zo­vať moje sny a zá­ro­veň sa toho kvan­tum na­učiť. Možno je to klišé, ale asi len ori­gi­nál Star­tUp pod­ni­ka­nie člo­veka na­učí re­a­lite a vy­zb­rojí ho skil­lom na celý ži­vot. Takže si te­raz už trú­fam viac a viem, že pre­ži­jem, nech sa do­sta­nem kde­koľ­vek. Práve to ma fas­ci­nuje na pod­ni­kaní a tvorbe no­vých vecí z nuly. Keď raz po­cho­píte prin­cípy “lean star­tup” tak sa vám veľmi roz­ší­ria mož­nosti re­a­li­zá­cie. Či už ži­jete v Aus­trá­lii, alebo na Slo­ven­sku. A čo mám nové? Veľmi veľa, ale keď sa už ba­víme o biz­nise, tak je to nový su­per energy pro­dukt PO­WER MCT Oil.

 

 

 

Ako sa darí tvo­jej PO­WER Cof­fee, udo­mác­nila sa u Slo­vá­kov za uply­nulý rok? Za­zna­me­ná­vaš ne­jaký vý­razný po­krok?

Darí sa nám vý­borne, no naj­viac ma teší, že naši fa­nú­ši­ko­via vďaka Po­wer Cof­fee hac­kujú a ne­us­tále vy­lep­šujú svoju ži­vo­tosprávu, a po­sú­vajú po­my­selné osobné li­mity. Mne bolo od za­čiatku jasné, že chcem re­a­li­zo­vať edu­ka­tívny mar­ke­ting a roz­be­hnúť firmu s pria­mym po­zi­tív­nym do­pa­dom na kva­litu ži­vota ľudí. Tu sa podľa mňa do­stá­vame aj k roz­dielu me­dzi pod­ni­ka­te­ľom a dí­le­rom. Pod­ni­ka­teľ be­rie svoj pro­dukt ako dieťa, žije s ním, sám ho po­u­žíva a je o ňom pre­sved­čený. Dí­ler si na­opak najprv zráta marže, fi­nan­cie a snaží sa za mi­ni­mum úsi­lia vy­tries­kať naj­viac pe­ňazí a po­tom si kú­piť po­cit slo­body. Každý z nás si môže vy­brať svoju cestu, ale na pr­vom mieste by mal byť „pur­pose“. Aj preto, by som za­čí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom ur­čite od­po­rú­čal knihu Si­mona Si­neka „Start with why“.

 

 

Osobne som vy­skú­šal tvoj re­cept s ko­ko­so­vým ole­jom. Pravdu po­ve­diac som oča­ká­val, že to asi ne­bude moja šálka kávy, no zo­stal som prek­va­pený a cel­kom mi to chu­tilo. Ne­prip­ra­vu­ješ ne­jakú ďal­šiu novú špe­cia­litku z dielne Po­wer Cof­fee?

To si presne tra­fil. Bu­deme vy­lep­šo­vať silu, pô­so­be­nie a prie­nik ener­gie cez moz­govú ba­ri­éru. Preto spúš­ťame MCT olej, ktorý je 6 krát sil­nejší ako ko­ko­sový olej a ob­sa­huje sku­točne efek­tívnu ener­giu okam­ži­tej me­ta­bo­li­zá­cie. V pre­klade to zna­mená, že ti do 5 mi­nút po vy­pití kávy sú­stre­dene páli, ne­máš po­city hladu a mô­žeš sa plne sú­stre­diť na svoju prácu alebo tvo­rivú čin­nosť.

Ne­bu­dem sa hrať na to, že ma osvie­tilo a ta­kúto kávu s tu­kom som vy­na­šiel pri mo­jich ku­chyn­ských expe­ri­men­toch len tak. Na svo­jich vý­ži­vo­vých ško­le­niach v Ka­nade som pri svo­jich otáz­kach na kva­litu kávy a jej po­sta­ve­nie v ži­vo­tospráve do­stal priame od­po­rú­ča­nia na Dave As­prey a jeho Bul­letp­roof Cof­fee. Ná­sledne som sa pus­til do vý­skumu, vlast­ného expe­ri­men­to­va­nia a tes­to­va­nia jeho pro­duk­tov. Po­tom mi na­padlo, že keď po­znám sú­vis­losti a pre­šiel som celé know-how vý­beru zŕn a pra­že­nia, tak mu­sím nájsť na Slo­ven­sku člo­veka, ktorý mi podľa mo­jich kri­té­rii vy­robí ta­kúto bez­chybnú kávu. Ja som to­tiž už aj pred­tým ne­jako tu­šil, že káva je je­den z top zdra­vých ná­po­jov – sti­mu­lan­tov. Av­šak musí byť bez­chybná…

 

 

Po­wer Cof­fee má mo­men­tálne podľa môjho ná­zoru skvelý spot, ktorý sa však ok­rem ľudí pes­tu­jú­cich šport a zdra­vie za­me­riava aj na pra­cu­jú­cich, umel­cov a pod. Celé je to pod chyt­ľa­vým mot­tom: „V noci sa ne­pra­cuje, v noci sa tvorí“. Aké to má po­za­die?

Tak to máme ďalší môj dob­rud­ružný prí­beh z mi­nu­lého roka, keď sa zo mňa za týž­deň stal pro­du­cent profi spotu, pri­čom som ne­mal ani šajnu, čo to všetko ob­náša. Pri mo­jej stra­te­gic­kej kon­zul­tá­cii s Mi­šom Pas­tie­rom mu zrazu na­padla táto myš­lienka, ktorá nás tak po­hl­tila, že sme spo­loč­nými si­lami dali do­kopy všet­kých zná­mych a re­a­li­zo­vali kom­pletné na­tá­ča­nie. Na­sle­do­vala ďal­šia osobná kre­a­tíva zo strany Big­Name a veľmi mi po­mohli aj v Ho­me­me­dia, kde ce­lému spotu pri­dali gra­ding a pro­fe­si­onálne spra­co­va­nie. Su­per bol aj Milo Král, ktorý ne­mal naj­menší prob­lém po spoz­naní účelu pro­jektu pris­pieť svo­jim hla­som. Vý­sle­dok už po­súďte sami, ale stra­té­gie nás vy­hod­no­tili ako Top on­line vi­deo me­siaca. Asi to bude aj tým, že sa v tom na­šli top od­bor­níci ako aj re­ži­sér Ju­raj Štepka.

 

 

Späť k pod­ni­ka­niu, po­znajú už Po­wer Cof­fee aj mimo Slo­ven­ska?

Ofi­ciálne nie, keďže máme čo ro­biť s roz­vo­jom na Slo­ven­sku. Ne­ofi­ciálne si nás však ľu­dia ne­jak na­šli a po­sie­lali sme už kávu do USA, UK, Fín­ska či Ne­mecka. Mys­lím si, že tu sa po­tvr­dzuje ga­ran­cia kva­lity a to, že u nás sa môže člo­vek na kávu 100% spo­ľa­hnúť. Nie je kyslá, ne­spô­so­buje trá­viace prob­lémy, ne­ob­sa­huje to­xíny a tvo­ria ju len zrná vý­be­ro­vej kávy top kva­lity. Takto máte z kávy jej 100 % po­ten­ciál bez ná­sled­kov a rôz­nych prob­le­ma­tic­kých prí­zna­kov. Ak raz spoz­náte kva­litu a za­ži­jete po nej po­cit kre­a­tív­neho, či špor­to­vého na­sa­de­nia, tzv. „Flow“, tak sa vám ťažko vra­cia k prie­mer­nej ko­merč­nej zmesi. V ap­ríly sme do­stali mož­nosť pre­zen­to­vať Po­wer Cof­fee na top európ­skej Fit­ness vý­stave FIBO v Ko­líne. Ve­rím, že uspe­jeme. Cí­tim, že Škan­di­ná­via priam čaká na náš pro­dukt.

 

 

 

Čo by si ešte rád sti­hol v tomto roku?

No podľa mňa tento rok ešte len za­čína. Plá­nov je viac než dosť, ale v rámci Po­wer Cof­fee je to do­pl­ne­nie port­fó­lia o Po­wer cho­co­late, Po­wer Al­mond but­ter a Po­wer Tea, ktoré budú fakt vy­la­dené podľa mo­jich pred­stáv. Čo­ko­láda bude 90 % Bio Ek­vá­dor do­pl­nená len o top cu­kor z ko­ko­so­vých kve­tov. Proste ro­bím si to tak tro­chu aj sám pre seba. Pri­pra­vený je aj dob­ro­družný zá­jazd Cof­fee & Surf na Fi­li­píny, kde som ob­ja­vil uni­kátnu kávu na úpätí naj­vyš­šej hory Mt. Apo. Mám tam kon­takty a tak dá­vam do­kopy dob­ro­družnú par­tiu na 14 dní dob­ro­druž­stva. V rámci uče­nia je cie­ľom ďal­šia su­per dávka naj­nov­šieho vý­skumu Char­lesa Po­li­qu­ina a účasť na jeho no­vom kurze Bio­Print. Uvi­díme, možno sa po­darí aj osobné stretko s Dave As­prey, či Ti­mom Fer­ri­som, na kto­rom pra­cu­jem…

 

 

Du­ša­novi ďa­ku­jeme za roz­ho­vor a za celý tím Star­tI­tUp mu pra­jeme veľa úspe­chov a no­vých re­cep­tov ako hac­ko­vať svoj mo­zog.

 

In­špi­rujte sa a sle­dujte Du­šana na jeho FB stránke a blogu, náj­dete tam mnoho zau­jí­ma­vých in­for­má­cií, re­cep­tov či ná­vo­dov. Ale hlavne HACK­NETE sa­mých seba!

 

 

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NE­ZA­BUDNI HO SHAR­NUŤ A DAŤ TAK O ŇOM VE­DIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KA­MA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DO­KÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE! PO­MÔŽ TÝMTO AJ TY.

 

Pridať komentár (0)