V roku 2017 sme vyprodukovali viac ako 2 milióny ton odpadu. Triedime len tretinu

Mária Ambrozová / 5. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Na svete sú nové šta­tis­tiky tý­ka­júce sa od­pa­dov na Slo­ven­sku
  • Hoci sa Európa snaží ich množ­stvo zmi­ni­ma­li­zo­vať, len v na­šej ma­lej kra­jine sme pris­peli množ­stvom vyš­ším než 2 mi­li­óny ton
  • Ko­mu­nál­nemu od­padu po­my­selne vládnu šupky z ba­ná­nov
zdroj: Unsplash
  • Na svete sú nové šta­tis­tiky tý­ka­júce sa od­pa­dov na Slo­ven­sku
  • Hoci sa Európa snaží ich množ­stvo zmi­ni­ma­li­zo­vať, len v na­šej ma­lej kra­jine sme pris­peli množ­stvom vyš­ším než 2 mi­li­óny ton
  • Ko­mu­nál­nemu od­padu po­my­selne vládnu šupky z ba­ná­nov

Podľa naj­nov­ších správ Mi­nis­ter­stva ži­vot­ného pro­stre­dia Slo­váci v mi­nu­lom roku vy­pro­du­ko­vali pri­bližne 2 mi­li­óny 130 ti­síc ton ko­mu­nál­neho od­padu, z čoho sa po­da­rilo vy­trie­diť pri­bližne 30 %. Spl­niť cieľ EÚ, do roku 2020 na Slo­ven­sku trie­diť a ná­sledne re­cyk­lo­vať 50 % ko­mu­nál­nych od­pa­dov, bude teda roz­hodne ná­ročné. Rov­nako tak aj boj s čier­nymi sk­lád­kami, kto­rých je u nás mnoho.

Waste - Phongsaly, Lao

Naj­väč­šie za­stú­pe­nie na vzniku zme­so­vého ko­mu­nál­neho od­padu má bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľný ko­mu­nálny od­pad a práve s ním majú už od mi­nu­lého roku po­má­hať hnedé kon­taj­nery pre ro­dinné domy alebo kom­pos­téry, kto­rých zais­ťo­va­nie pod­po­ruje aj sa­motný en­vi­ro­re­zort. Tento rok sme sa už roz­lú­čili s ľah­kými plas­to­vými taš­kami v ob­cho­doch za­darmo (pri­čom pre­daj­co­via ich mu­sia spo­plat­niť a po­skyt­núť al­ter­na­tívu ta­šiek z pa­piera či tex­tilu ur­če­ných na opa­ko­vané po­u­ži­tie) a v ok­tóbri pri­šiel na pre­tras nový zá­kon od­pa­doch, kto­rého cie­ľom je zní­žiť sk­lád­ko­va­nie od­padu na sk­lád­kach.

Nuž a na­po­sledy v boji proti od­pa­dom vy­hlá­silo no­vinku, spus­te­nie sys­tému zá­lo­ho­va­nia PET fliaš a ple­cho­viek, ktoré pred­sta­vujú značnú zá­ťaž pre ži­votné pro­stre­die. Mi­nis­ter už za­čal ro­ko­va­nia s re­ťaz­cami a dot­knu­tými vý­rob­cami. Čo je ale veľ­kou no­vin­kou v Čes­kej re­pub­like, je avi­zo­vaný zá­kaz pa­pie­ro­vých ak­ci­ových le­tá­kov ob­chod­ných re­ťaz­cov. Slo­ven­ské Mi­nis­ter­stvo ži­vot­ného pro­stre­dia sa k téme pre Star­ti­tup vy­jad­rilo ne­ut­rálne. „Podľa me­dia­li­zo­va­ných in­for­má­cií v Česku o zá­kaze uva­žuje mi­nis­ter­stvo pô­do­hos­po­dár­stva. Dis­ku­tuje o tom so Zvä­zom ob­chodu a ces­tov­ného ru­chu ČR, ale aj ob­chod­nými re­ťaz­cami. Mi­nis­ter­stvo ži­vot­ného pro­stre­dia sa v sú­čas­nosti ak­tívne ve­nuje téme zá­lo­ho­va­nia plas­to­vých PET fliaš. Zá­kaz re­klam­ných le­tá­kov nie je na­te­raz na prog­rame dňa, av­šak ne­vy­lu­ču­jeme, že táto téma ne­bude na Slo­ven­sku v bu­dúc­nosti re­zo­no­vať,“ ho­vorí To­máš Fe­ren­čák, ho­vorca mi­nis­ter­stva.

Zdroj: minzp.sk

Pridať komentár (0)