Gra­pe Sto­ry: Prv­ní mobil­ní mar­ke­tin­go­vá agen­tu­ra

Stanka Brezániová / 27. mája 2014 / Business

Kaž­dá sociál­ní síť z něče­ho pro­fi­tu­je. Face­bo­ok má pla­ce­nou rekla­mu a na You­tu­be nás zača­ly otra­vo­vat krát­ké reklam­ní spo­ty s čeka­cí dobou pět sekund. Nyní při­šel Gary Vay­ner­chuk a s dvěma dal­ší­mi kole­gy — brat­rem AJ-em a hvěz­dou Vine Jero­mem Jar­re — našli díru na trhu: Vine videa. Dnes jsou tito tři zakla­da­te­li prv­ní mobil­ní mar­ke­tin­go­vé agen­tu­ry na světě, kte­rá hle­dá lidi s poten­ciá­lem pro­sla­vit se za nece­lých 6 sekund. A při­tom sluš­ně vydělat.

Vtip­ný je i pře­ne­se­ný význam náz­vu spo­leč­nos­ti — Gra­pe Sto­ry (Pří­běh hroz­nů), kte­rý ozna­ču­je vyzrá­lý talent začí­na­jí­cí “výhon­ko­vý­mi” Vine videi. Když si šest­se­kun­do­vé video pus­tí­te popr­vé, přij­de vám to jako Absur­dis­tán. Vtip je v tom, že téměř nikdy si ho nepus­tí­te jen jed­nou. Agen­tu­ra se spe­cia­li­zu­je na tvor­bu nevtí­ra­vé for­my rekla­my, kte­rou jste si dokon­ce ochot­ni pus­tit dva-, tři-a klid­ně i čty­ři­krát. Co by za to jaká­ko­liv spo­leč­nost dala.

A věru i dává. Za dvě minu­ty tako­vých minis­po­ty roč­ně má autor vyděla­né na živo­by­tí. Již nyní sly­ším ten hla­si­tý povzdech “To snad ne! A já tady dřu jako mezek”.

Jak ovšem i sám Gary Vay­ner­chuk říká, není to jed­no­du­ché. Čas­to se stá­vá, že úspěš­ný talent z podob­né plat­for­my, jakou je napří­klad You­tu­be, na Vine úspěch mít nemu­sí. Vědět výstiž­ně a vtip­ně vyjá­dřit poin­tu za šest sekund popi­su­je dokon­ce jako spe­ciál­ní schop­nost. Navíc, kaž­dý autor má svou vlast­ní spe­cia­li­za­ci . Agen­tu­ra slou­ží jako pros­třed­ník mezi ” her­cem ” a zada­va­te­lem.

Otáz­kou nyní je , zda agen­tu­ra tako­vý pří­stup uplat­ní i pro kon­ku­renč­ní Ins­ta­gram , kte­rý také umož­nil zve­řej­ňo­vá­ní krát­kých videí. Jen pro při­po­me­nu­tí, Vine patří pod kři­dél­ka Twitt­ru, Ins­ta­gra­mu se zmoc­nil Face­bo­ok. Agen­tu­ra bude prý zatím půso­bit jen na sta­bil­ní plat­for­mě Vine.

I zde pla­tí, že ten, kdo při­šel s ino­va­cí jako prv­ní, zůs­ta­ne zafi­xo­ván jako čís­lo 1. Pokud tedy neus­ne dobu. Na Ins­ta­gra­mu se videa vní­ma­jí jako dal­ší pokus Face­bo­oku dohnat, pří­pad­ně i před­běh­nout kon­ku­ren­ci. V čem, upřím­ně řeče­no, zatím nedo­sa­hu­je až tak dob­ré výsled­ky.

Prv­ním kli­en­tem agen­tu­ry Gra­pe Sto­ry byla spo­leč­nost Vir­gin mobi­le. Port­fo­lio agen­tu­ry se od té doby samo­zřej­mě roz­rost­lo. Sez­nam všech Vine celeb­rit je na jejich ofi­ciál­ní strán­ce. Mně se na prv­ní pohled zalí­bi­ly Nicho­las Mega­lis a Lele Pons. A urči­tě sto­jí za to proh­léd­nout si i tako­vé­ho Zacha Kin­ga. Zají­ma­vé je, že tako­vá for­ma rekla­my se neset­ká­vá s odpo­rem. Spí­še naopak, lidé se z ní těší.

Zdro­je: grapestory.co, vine.co, whichsocialmedia.com

Pridať komentár (0)