Grape Story: První mobilní mar­ke­tin­gová agen­tura

Stanka Brezániová / 27. mája 2014 / Business

Každá sociální síť z něčeho pro­fi­tuje. Face­book má pla­ce­nou reklamu a na You­tube nás začaly otra­vo­vat krátké reklamní spoty s čekací dobou pět sekund. Nyní při­šel Gary Vay­ner­chuk a s dvěma dal­šími kolegy — brat­rem AJ-em a hvěz­dou Vine Jero­mem Jarre — našli díru na trhu: Vine videa. Dnes jsou tito tři zakla­da­teli první mobilní mar­ke­tin­gové agen­tury na světě, která hledá lidi s poten­ciá­lem pro­sla­vit se za nece­lých 6 sekund. A při­tom slušně vydělat.

Vtipný je i pře­ne­sený význam názvu spo­leč­nosti — Grape Story (Pří­běh hroznů), který ozna­čuje vyzrálý talent začí­na­jící “výhon­ko­vými” Vine videi. Když si šest­se­kun­dové video pus­títe poprvé, přijde vám to jako Absur­dis­tán. Vtip je v tom, že téměř nikdy si ho nepus­títe jen jed­nou. Agen­tura se spe­cia­li­zuje na tvorbu nevtí­ravé formy reklamy, kte­rou jste si dokonce ochotni pus­tit dva-, tři-a klidně i čty­ři­krát. Co by za to jaká­ko­liv spo­leč­nost dala.

A věru i dává. Za dvě minuty tako­vých minis­poty ročně má autor vydělané na živo­bytí. Již nyní sly­ším ten hla­sitý povzdech “To snad ne! A já tady dřu jako mezek”.

Jak ovšem i sám Gary Vay­ner­chuk říká, není to jed­no­du­ché. Často se stává, že úspěšný talent z podobné plat­formy, jakou je napří­klad You­tube, na Vine úspěch mít nemusí. Vědět výstižně a vtipně vyjá­dřit pointu za šest sekund popi­suje dokonce jako spe­ciální schop­nost. Navíc, každý autor má svou vlastní spe­cia­li­zaci . Agen­tura slouží jako pros­třed­ník mezi ” her­cem ” a zada­va­te­lem.

Otáz­kou nyní je , zda agen­tura takový pří­stup uplatní i pro kon­ku­renční Ins­ta­gram , který také umož­nil zve­řej­ňo­vání krát­kých videí. Jen pro při­po­me­nutí, Vine patří pod kři­délka Twittru, Ins­ta­gramu se zmoc­nil Face­book. Agen­tura bude prý zatím půso­bit jen na sta­bilní plat­formě Vine.

I zde platí, že ten, kdo při­šel s ino­vací jako první, zůs­tane zafi­xo­ván jako číslo 1. Pokud tedy neusne dobu. Na Ins­ta­gramu se videa vní­mají jako další pokus Face­bo­oku dohnat, pří­padně i před­běh­nout kon­ku­renci. V čem, upřímně řečeno, zatím nedo­sa­huje až tak dobré výsledky.

Prv­ním kli­en­tem agen­tury Grape Story byla spo­leč­nost Vir­gin mobile. Port­fo­lio agen­tury se od té doby samo­zřejmě roz­rostlo. Sez­nam všech Vine celeb­rit je na jejich ofi­ciální stránce. Mně se na první pohled zalí­bily Nicho­las Mega­lis a Lele Pons. A určitě stojí za to proh­léd­nout si i tako­vého Zacha Kinga. Zají­mavé je, že taková forma reklamy se neset­kává s odpo­rem. Spíše naopak, lidé se z ní těší.

Zdroje: grapestory.co, vine.co, whichsocialmedia.com

Pridať komentár (0)