Vieš čo je to affi­liate mar­ke­ting a ako fun­guje?

Jakub Greksa / 1. december 2015 / Business

O affi­liate mar­ke­tingu ste už určite počuli. Možno poznáte iba ter­mín alebo zbežne viete ako fun­guje, a preto Vám mini­FAK­TÚRA pri­náša krátky pre­hľad o tom, čo presne affi­liate mar­ke­ting je, ako sa na ňom podie­lať a čo je možné vďaka nemu zís­kať.

Affi­liate mar­ke­ting je typ mar­ke­tingu založený na výkone, pri kto­rom sa odmieňa jeden alebo via­ceri affi­liate par­tneri za kaž­dého náv­štev­níka alebo zákaz­níka pri­ve­de­ného na stránku daného biz­nisu. Táto oblasť má šty­roch kľú­čo­vých hrá­čov: pre­dajcusieť (obsa­huje výber ponúk, ktoré môže par­tner odpo­rú­čať ďalej a tak­tiež má na sta­rosti platby a vyplá­ca­nie), vyda­va­teľ (tzv. „affi­liate par­tner“, ktorý ponúka tovar alebo službu tre­tím oso­bám) a zákaz­ník.

Affi­liate prog­ramy sa obja­vili na inter­nete už v roku 1998 a kaž­dým rokom sa roz­ras­tajú a zdo­ko­na­lujú. Má to veľmi jed­no­du­chý dôvod: affi­liate mar­ke­ting pri­náša výhody ako firme, ktorá ho rea­li­zuje, tak aj affi­liate par­tne­rovi, ktorý jeho pro­stred­níc­tvom ponúka rôzne pro­dukty alebo služby. Medzi naj­väč­ších hrá­čov v tejto oblasti patrí naprí­klad Ama­zon alebo eBay. Prin­cíp je teda jed­no­du­chý, firma má vyš­šie pre­daje a par­tner môže zís­kať cel­kom zau­jí­mavú sumu ako odmenu. Pozrime sa na tieto výhody bliž­šie:

  • Jed­no­du­chosť – Jediné, čo člo­vek potre­buje na to, aby sa stal affi­liate par­tne­rom, je vybrať si sieť, ktorá prog­ram ponúka a zare­gis­tro­vať sa(vo väč­šine prí­pa­dov, je potrebné vyko­nať rgis­trá­ciu pro­stred­níc­tvo for­mu­lára) a následne pri­dať link alebo ban­ner danej sieťe na svoju vlastnú stránku.

  • Potrebné zna­losti – kto nemá mar­ke­tin­gové skú­se­nosti a zna­losti, môže aj tak na affi­liate prog­ra­moch dobre zaro­biť. Musí sa iba kon­cen­tro­vať na to, čo vie, čiže úspešne spra­vo­vať vlastný web. Ak má dosta­točne vysokú náv­štev­nosť, ľudia budú na affi­liate odkazy kli­kať sami.

  • Žiadna inves­tí­cia – regis­tro­vať sa ako affi­liate par­tner Vás nestojí nič po finanč­nej stránke, iba tro­chu času a schop­ností. Affi­liate par­tne­rom môžete byť bez aké­ho­koľ­vek rizika straty inves­tí­cie, v nie­kto­rých prí­pa­doch ani nepot­re­bu­jete vlastnú web­stránku, stačí ľudom posie­lať affi­liate link, ktorý Vám bol pri­de­lený.

  • Oblasti príjmu bez obme­dzení – ako­náhle sa zozná­mite s celým pro­ce­som affi­liate mar­ke­tingu, môžete Vaše zna­losti apli­ko­vať ďalej. Neexis­tuje obme­dze­nie na počet affi­liate prog­ra­mov, do kto­rých je možné sa zapo­jiť, to zna­mená, že neexis­tuje ani obme­dze­nie výšky Vašich poten­ciál­nych zárob­kov.

  • Auto­ma­tické gene­ro­va­nie pasív­neho príjmu – v prí­pade, že máte vlastnú stránku a nasta­vený affi­liate prog­ram (uve­rej­nený link alebo ban­ner na danú stránku), stačí sa oprieť a sle­do­vať Vaše príjmy auto­ma­ticky rásť na kaž­dom pre­daji spro­stred­ko­va­nom Vašou strán­kou. Robíte za vlast­ných pod­mie­nok a pohodlne z domu.

Zdroj: miniblog.minifaktura.sk

Pridať komentár (0)