Volvo s auto­nóm­nym par­ko­va­ním vle­telo do ľudí, maji­teľ odmie­tol pla­tiť navyše

Rišo Néveri / 20. júl 2015 / Business

Auto­nómne autá bráz­dia po uli­cách San Fran­cisca, nie sú však ešte úplne bez­pečné. Stále je čo vylep­šo­vať. Volvo v nasle­du­jú­com videu síce nie je úplne auto­nómne, ale doka­zuje, že stále robíme chyby a tech­no­ló­gia nie je doko­nalá.

Na nasle­du­jú­com videu sa novi­nári roz­hodli otes­to­vať sys­tém auto­nóm­neho par­ko­va­nia nového Volva XC60. Auto v ňom zacúva, skon­tro­luje si par­ko­va­cie miesto a náh­lym zrých­le­ním naň zapar­kuje. To všetko bez asis­ten­cie. Úžasná tech­no­ló­gia nemys­líte? Prob­lé­mom však je, že namiesto toho, aby auto zasta­vilo pred chod­cami a ľuďmi sto­ja­cimi v jeho ceste, nabralo rých­losť a vpá­lilo to do nich.

Novi­nári spo­čiatku netu­šili, čo sa deje, prečo sa to stalo. Mys­leli, že sa jedná o chybu v sys­téme auta, alebo ned­ba­losť vodiča, ktorý auto napo­sledy šofé­ro­val a náho­dou niečo pre­sta­vil. Hovorca z Volva im však vysvet­lil, že prob­lém je oveľa jed­no­duchšíZákaz­ník, ktorý si u nich vozidlo kúpil, nemá zakú­penú fun­kciu dete­ko­va­nia chod­cov a násled­ného bez­peč­ného zasta­ve­nia aby pre­d­išlo nehode.

Volvo XC60 má síce v základ­nej výbave tech­no­ló­giu “City Safety”, ktorá zastaví v hus­tej pre­mávke, aby nespô­so­bila nehodu, táto fun­kcia však neza­staví, keď dete­kuje chodcu. Aby toho bolo auto schopné, zákaz­ník si musí zakú­piť fun­kciu za ďaľ­ších 3000$. Bez toho mu auto môže v pohode zra­ziť chodcu pri par­ko­vaní. 

Aj keď Volvo nede­te­kuje chod­cov v základ­nej výbave, ich tech­no­ló­gia, ktorá to dokáže je veľmi pôso­bivá. Dokáže zasta­viť pri dete­ko­vaní chodcu a dokonca aj cyk­lis­tov. Chodci sú dete­ko­vaní za pomoci radaru a kamery za čel­ným sklom, ktorá sníme pries­tor pred vozid­lom.

Novi­nári boli nako­niec v poriadku, až na pár mod­rín. Otáz­kou teda ostáva, či to bol nesprávny ťah od auto­mo­bilky a takúto tech­no­ló­giu má ponú­kať v základ­nej výbave. Alebo si páni novi­nári majú pre­čí­tať prí­ručku a neve­riť bez­hlavo všet­kému, čo sa leskne…

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)