Vypes­tuj si svoju vlastnú bal­kó­novú „záh­radu“!

Simona Babicová / 2. december 2014 / Business

Aj ty dosta­neš chuť pes­to­vať kvietky keď zis­tíš, že sa pra­cuje na úplne geniál­nej appke?

No ale poďme k veci, tvor­co­via apli­ká­cie s náz­vom Bal­cony flo­rist sa zame­ria­vajú na ľudí v mes­tách tj. ama­tér­skych mest­ských záh­rad­ká­rov. Pred­po­kla­dám, že už každý jeden z vás skú­šal pes­to­vať rast­linu a zis­til, že to nie je také jed­no­du­ché ako to vyzerá. A to preto, lebo všetky rast­liny sú jedi­nečné a každá jedna potre­buje inú kom­bi­ná­ciu svetla, vody, hno­jiva, tep­loty a samoz­rejme lásky.

Chceš vypes­to­vať „záh­radu“ na bal­kóne?

Tak potom táto apli­ká­cie je určená jed­no­značne pre tvoj smart­fón.
Cie­ľom tejto apli­ká­cie je nie len učiť, ako sa sta­rať o svoje mest­ské záh­rady, ale tak­tiež vás upo­zorní kedy potre­bujú poliať či pre­sa­diť v závis­losti od aktu­ál­neho poča­sia a polohy. Na základe toho, ako je váš bal­kón nasme­ro­vaný, vám odpo­ručí aké rast­linky by ste mali pes­to­vať, aby boli všetky v top forme!

Geniálne, určite bude súčas­ťou môjho mobilu hneď ako to bude možné.
Tak, a hor sa do záh­rad­ni­če­nia pria­te­lia!

Bal­cony flo­rist môžete pod­po­riť aj na súťaži Glo­bal Star­tup Battle, tak posie­lajte hlasy ;)

Zdroj: balcony.florist

Pridať komentár (0)