Vyras­tá u nás poti­chu stre­do­európ­ske Sil­li­con Val­ley? Den­ník Finan­cial Times ozna­čil Bra­ti­sla­vu za stre­dis­ko ino­vá­cií

Jakub Jablonický / 8. júna 2017 / Startupy

zdroj: bratislavaregion.eu / YT/Eset

Bude Danu­be Val­ley európ­skou odpo­ve­ďou na ame­ric­ké ino­vá­cie?

Všet­ci vie­me, že slo­ven­ská eko­no­mi­ka sto­jí ešte stá­le hlav­ne naj­mä na auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le, kto­rý tvo­rí viac ako 50% jej cel­ko­vej prie­my­sel­nej výro­by. No poma­ly ale isto aj u nás ras­tú biz­ni­sy, kto­ré spo­lu tvo­ria kva­lit­nú lokál­nu tech­no­lo­gic­kú scé­nu.

Vši­mol si to aj zná­my den­ník Finan­cial Times (FT), kto­rý vo svo­jom člán­ku zara­dil Bra­ti­sla­vu medzi mes­tá, kto­ré majú poten­ciál vytvo­riť stre­do­európ­sku odpo­veď na zná­mu Sil­li­con Val­ley. Spo­lu s mes­ta­mi v oko­li­tých kra­ji­nách, kto­ré sa tiež vyzna­ču­jú tech­no­lo­gic­ký­mi ambí­cia­mi, tvo­rí pod­ľa FT tzv. Danu­be Val­ley.

foto: YT/Eset

V posled­ných rokoch u nás naozaj vidí­me pre­chod zo sto­per­cent­nej závis­los­ti na ťaž­kom stro­jár­stve ku sofis­ti­ko­va­nej­ším a ino­va­tív­nej­ším alter­na­tí­vam. Samoz­rej­me, nej­de to cez noc, no už dnes máme omno­ho viac úspeš­ných star­tu­pov a tech­no­lo­gic­ky pokro­či­lých firiem ako pred desia­ti­mi rok­mi.

Nedá sa nespo­me­núť anti­ví­ru­so­vý gigant ESET, kto­rý sto­jí za jed­ným z naj­pou­ží­va­nej­ších anti­ví­ru­so­vých sys­té­mov na sve­te, či úspeš­ná navi­gá­cia Sygic, kto­rú pou­ží­va už viac ako 200 mili­ó­nov ľudí.

foto: sygic.com

Akým­si sym­bo­lom ino­vá­cií na Slo­ven­sku sa stal aj zná­my pro­jekt lie­ta­jú­ce­ho auta Aero­Mo­bil. Z neho nedáv­no odišiel jeho pôvod­ca Šte­fan Kle­in, kto­rý sa chce pus­tiť do ďal­šie­ho vlast­né­ho lie­ta­jú­ce­ho auta. Slo­ven­sko sa tak prav­de­po­dob­ne sta­lo kra­ji­nou s naj­väč­ším počtom lie­ta­jú­cich áut na hla­vu. A to by samo o sebe malo sta­čiť na vyrov­na­nie sa Sil­li­con Val­ley, no nie? ;)

FT si všim­li aj her­né štú­dio Pixel Fede­ra­ti­on Šimo­na Šic­ka, úspeš­nú app­ku na inte­rak­ciu s pub­li­kom Sli.do, či 3D kame­ru od Pho­to­neo, kto­rá doká­že roz­poz­nať objek­ty vo vyso­kej rých­los­ti. Za zmien­ku sto­jí aj GA Dril­ling, kto­rý vyvi­nul tech­no­ló­giu efek­tív­nej­šie­ho vŕta­nia do zeme pomo­cou elek­tric­kej plaz­my.

foto: YT/GA Dril­ling

Jed­ným z kľú­čov k úspe­chu je to, že Slo­ven­sko ako také je veľ­mi malý trh. Star­tu­py sa teda z veľ­kej čas­ti musia už od svoj­ho začiat­ku zame­ria­vať aj na sve­to­vé trhy. Záro­veň dneš­ní nová­či­kov­nia môžu čer­pať inšpi­rá­ciu a skú­se­nos­ti z pro­jek­tov, kto­ré už uspe­li.

Na dru­hej stra­ne, FT ozna­či­li slo­ven­skú legis­la­tí­vu za hlav­nú bari­é­ru ku roz­vo­ju ino­vá­cií. Pre­hna­ná regu­lá­cia a dotá­cie pre veľ­ké spo­loč­nos­ti na úkor tých men­ších. V kom­bi­ná­cii s neko­neč­ný­mi korupč­ný­mi škan­dál­mi slo­ven­ská vlá­da netvo­rí zrov­na naji­de­ál­nej­šie pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die.

foto: Pixel Fede­ra­ti­on

No nepriaz­ni­vé inšti­tu­ci­onál­ne pod­mien­ky môžu byť pre­ko­na­né vďa­ka rôz­nym dis­rup­tív­nym pro­jek­tom a jed­not­liv­com, kto­rí sa aj napriek korup­cii a pre­káž­kam zo stra­ny štá­tu roz­hod­nú ino­vo­vať a pri­niesť ľuďom hod­no­tu a zvý­šiť tak nepot­reb­nosť sys­té­mu, kto­ré­ho korup­cia nás trá­pi. 

Pridať komentár (0)