Vyše 400 vecí, ktoré náj­deš na inter­nete zadarmo

Filip Mosnár / 15. marca 2016 / Tools a produktivita

Inter­net je úlo­žis­kom takého množ­stva vecí, že nie je možné neus­tále sle­do­vať všetky nové stránky a pro­jekty, ktoré ti chcú niečo dať. Preto sme ti pri­pra­vili zoznam vecí, ktoré ťa dokážu obo­ha­tiť a ešte k tomu sú aj úplne zadarmo, tak dúfam, že si v tomto zozname náj­deš niečo, čo ti padne do oka a zlepší ti to deň. 

Knihy

Pro­ject Guten­berg – tu náj­deš knihy zadarmo

Open­Lib­rary – stiahni si knihy, ktoré stra­tili svoj copy­right a poži­čaj si tie, ktoré ho ešte majú

Lib­ri­Vox – audio knihy zadarmo, vypo­čuj si niečo ces­tou do práce

Podiobooks.com – alebo si vypo­čuj niečo ces­tou do práce z tejto stránky

1

Jazyky

Duolingo – sovu, ktorá ťa pre­ve­die uče­ním sa nového jazyka si zami­lu­ješ

FSI Lan­gu­age cour­ses – uče­nie jazy­kov zdarma

Mem­rise – nauč sa slovnú zásobu, jazyky, his­tó­riu, vedu, drob­nosti a tak­mer všetko, ľahko pomo­cou tzv. „flash­card tech­ni­ques“.

Anki – podobné Mem­rise, ide o prog­ram, ktorý zapa­mä­tá­va­nie zjed­no­du­šuje.

Lin­gvist – nauč sa jazyk za 200 hodín.

Lang8 – tré­nuj písa­nie a nechaj lin­gvis­tov opra­viť ťa.

Škola

bet­te­re­x­plai­ned – lek­cie z mate­ma­tiky, ktoré vysvet­ľujú kon­cepty, konečne tomu môžeme všetci roz­umieť

Mat­hway – rie­ši­teľ úloh z mate­ma­tiky

Khan Aca­demy – kurzy zdarma pre skoro každý pred­met

IMG_6052-1030x852

Kurzy a návody

uRed­dit – Uni­ver­sity of Red­dit.

Ins­truc­tab­les – miesto, ktoré umož­ňuje spoz­ná­vať, doku­men­to­vať a zdie­lať svoje priame skú­se­nosti.

Guides.co – naj­väč­šia data­báza online návo­dov.

Skills­hare – online lek­cie a pro­jekty, ktoré odo­mknú tvoju kre­a­ti­vitu.

Curi­ous – roz­šír svoje zruč­nosti s online video lek­ciami.

Cre­a­ti­ve­Live – zdarma kre­a­tívne lek­cie od sve­to­vých top exper­tov.

Class Cen­tral – zdarma online kurzy z top uni­ver­zít ako Stan­ford, MIT, Har­vard atď.

Platzi – live stream lek­cie z prog­ra­mo­va­nia, dizajnu, biz­nisu a mar­ke­tingu. Uč sa od líd­rov v obore.

Highb­row – kurzy zdarma zaslané do tvojho inboxu každé ráno.

Yale Open Cour­se­ware – video lek­cie, ktoré sa vyučujú pre sku­točné triedy. Veľa lek­cií a veľa pred­me­tov.

Stan­ford Open Cour­se­ware

EDX – zdarma kurzy z naj­lep­ších uni­ver­zít, za pár dolá­rov spolu s dip­lo­mom.

Ted Talks – pred­nášky o všet­kom

Men­de­ley – naj­lepší spô­sob ako mana­žo­vať svoje vyhľa­dá­va­nie. Orga­ni­zuj, zdie­ľaj, obja­vuj. Naj­lep­šie pri písaní záve­reč­nej práce, mana­žuje tvoje citácie/bibliografiu v rôz­nych citá­ciách.

3

Men­tálne zdra­vie

7 Cups of Tea – zdarma, ano­nymné a seba­ve­do­mie posil­ňu­júce roz­ho­vory s tré­no­va­nými aktív­nymi poslu­cháčmi.

Thrive On – nie úplne zdarma, no cieľ je pri­niesť cenovo dostupné online prog­ramy pre men­tálne zdra­vie pre tých čo ich potre­bujú.

Mood­GYM – nauč sa kog­ni­tívne beha­vi­orálne tera­pie zruč­nosti pre pre­ven­ciu a boju s dep­re­siou.

Cha­rita

Fre­e­Rice – odpo­vedz na otázky a ryža je daro­vaná na cha­ritu, uisti sa však, že máš Adb­lock vypnutý, pre­tože vďaka tomu ryža putuje tam, kam má.

4

Medi­tá­cia

Calm – uži si moment pokoja.

Relax

Sústre­de­nie

LeechB­lock (Fire­fox plug­gin) – jed­no­du­chý nástroj na pro­duk­ti­vitu, slú­žiaci na blo­ko­va­nie strá­nok plyt­va­jú­cich tvoj čas.

Sta­y­Fo­cu­sed – alter­na­tíva pre Chrome

Optimized-pexels-photo-12344

Prog­ra­mo­va­nie

Noexcu­se­list

Code School

Think­ful – men­to­ring 1 na 1

Base­Rails – zvládni Ruby on Rails.

Tre­e­house – nauč sa HTML, CSS, iOS apli­ká­cie a viac.

One Month – nauč sa prog­ra­mo­vať a tvo­riť webové apli­ká­cie za jeden mesiac.

Obrov­ská kolek­cia kníh od Git­hub pre prog­ra­mo­va­nie úplne zdarma

Become a prog­ram­mer, mot­her­fuc­ker – stránka, ktorá ťa vyhe­cuje ku kódu

0822_millennials_970_1

Filmy a doku­menty

Pop­corn Time

Docu­men­tary Hea­ven

TopDocumentaryFilms.com

FreeDocumentary.tv

Hudba

Last.fm – zazna­me­ná­vaj a sle­duj svoje hudobné návyky.

Songza – pla­y­list pre akú­koľ­vek náladu, ktorú teraz máš.

That Mp3 – kon­ver­tuj you­tube video do Mp3.

Soun­do­zer – vytvor si vlastnú rádio sta­nicu

Hudobné nástroje

Jus­tin Guitar – vyše 850 lek­cií pre uče­nie hra­nia na gitare.

MusicTheory.net – návod pre teóriu hudby

Pianu – nauč sa hrať na kla­víri.

You­si­cian – naj­ľahší spô­sob ako sa naučiť na hudobné inštru­menty.

Optimized-6

Písanie/blogovanie

Gram­marly – nájde a opraví chyby v písaní.

Libe­rio – jed­no­du­chá tvorba eBook-ov.

Edi­to­rial Calen­dar – mana­žuj svoj blog.

WP Hide Post – kon­tro­luj vidi­teľ­nosť tvojho blogu.

Social Loc­ker – tvoji náv­štev­níci „zapla­tia“ za pre­čí­ta­nie zdie­ľa­ním.

man writing on laptop.jpg.838x0_q80

Softvér/aplikácie

uBloc­kO­ri­gin – blo­kuje reklamy.

Ninite – aktualizuje/inštaluje tvoje prog­ramy naraz.

Copy – online cloud úlo­žisko, 15 GB zdarma.

Calibre – zdarma manaž­ment ebook kniž­nice.

F.lux – nasta­vuje svetlo tvojho disp­leju čím ti chráni oči.

Inks­pace – vek­to­rový gra­fický edi­tor.

Sumo­Paint – gra­fický edi­tor pre tvoj webový pre­hlia­dač

Blen­der – open source, cross plat­forma pre 3D kre­ácie.

Prey Pro­ject – soft­vér chrá­niaci pred krá­de­žou.

RES – Red­dit enhan­ce­ment sutie – must have pre tvoj red­di­ting

Kee­Pass – mana­žér hesiel

Clip­Cube – clip­bo­ard his­tó­ria.

5

Edi­to­va­nie fotiek/obrázkov

Pixlr – online edi­tor fotiek.

GIMP – zdarma soft­vér pre mani­pu­lá­ciu foto­gra­fií.

Canva – jed­no­du­chý gra­fický dizajn pre blog­ge­rov.

Easel.ly – vytvá­ra­nie sil­ných vizu­álov

Social Image Resi­zer Tool – opti­ma­li­zo­vané obrázky pre sociálne média

Pla­ceit – zdarma moc­kupy a témy.

Recite – pre­mení citát na vizu­álne dielo.

Meme Gene­ra­tor – prvý online meme gene­rá­tor.

Image Opti­mi­zer – pris­pô­so­be­nie veľ­kosti obrázku pre blog.

Zdroje dizajnu

Fre­ebbble – fre­e­bies z Dribbble vo vyso­kej kva­lite.

Pixel Buddha

Fribbble – zdarma PSD-čka.

Obsah zdarma z Pixe­den

Obsah zdarma z Cre­a­tive Mar­ket

Teehan+Lax – dIOS 8 GUI PSD (iPho­ne6).

Tethr – iOS dizajn.

Optimized-9

Výber farieb

Adobe Color CC

Mate­rial Palette – vytvor a expor­tuj svoju paletu farieb.

Mate­rial UI Colors – paleta farieb pre Android, Web a iOS.

Adap­tive Backg­rounds – extra­huj farby z fotiek.

Brand Colors – farby pou­ží­vané zná­mymi znač­kami.

Bootf­lat – per­fektné farby pre flat dizajn.

Hex Colorrrs – kon­ver­tuj Hex do RGB.

floating-umbrellas-agueda-portugal-2013-5

UI/UX inšpi­rá­cia

Mate­ria­lUP – denná inšpi­rá­cia dizajnu

FLTDSGN – denná ukážka naj­lep­šieho flat UI dizajnu pre web­stránky a apli­ká­cie.

Site Ins­pire – web­di­zajn inšpi­rá­cia.

Cra­yon – naob­siah­lej­šia kolek­cia mar­ke­tin­go­vého dizajnu.

Pttrns – vzory pre smart­fóny.

Awwwards – odmeny za dizajn, kre­a­ti­vitu a ino­vá­ciu.

The Star­ter Kit

One Page Love – inšpi­rá­cia pre 1-strán­kové web­stránky.

UI Parade

The Best Designs

1 pOP9d53o3C1UXmrQgECSxw

Fotografie/videá

Stock Up

Pexels

Move­ast – toto sú fotky z cesty chla­píka z Por­tu­gal­ska po východe.

Tra­vel Cof­fee Book – zdie­ľa­nie momen­tov z ces­to­va­nia.

Desig­ners Pics

Death to the Stock Photo

Foodie´s Feed

Mazwai – zdarma HD video klipy a nahrávky.

New Old Stock – vin­tage fotky z verej­ných archí­vov.

Pic­jumbo

Gra­ti­sog­raphy

Get­refe

Optimized-11

Fonty

Type­Ge­nius – nájdi per­fektné font kombo pre tvoj pro­jekt.

Font­Fa­ce­Ninja

Google Fonts

Font-to-width

Beau­ti­ful Web Type

Font Squ­ir­rel

DaFont

1001 Free Fonts

Font­Park

Ikony

Fon­tello

Flat Icon

Font Awe­some

Glyph­se­arch

Mate­rial Design Icons

Icon Fin­der

Doodle Set

Flat Set

Vec­tor Line Set

Make­Ap­pI­con

End­less Icons

Per­fect Icons

Icon Swe­ets

Ico Moon

The Noun Pro­ject

Zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:digitaltrends.com

Pridať komentár (0)