Vyše 400 vecí, kto­ré náj­deš na inter­ne­te zadar­mo

Filip Mosnár / 15. marca 2016 / Lifehacking

Inter­net je úlo­žis­kom také­ho množ­stva vecí, že nie je mož­né neus­tá­le sle­do­vať všet­ky nové strán­ky a pro­jek­ty, kto­ré ti chcú nie­čo dať. Pre­to sme ti pri­pra­vi­li zoznam vecí, kto­ré ťa doká­žu obo­ha­tiť a ešte k tomu sú aj úpl­ne zadar­mo, tak dúfam, že si v tom­to zozna­me náj­deš nie­čo, čo ti pad­ne do oka a zlep­ší ti to deň. 

Kni­hy

Pro­ject Guten­berg – tu náj­deš kni­hy zadar­mo

Open­Lib­ra­ry – stiah­ni si kni­hy, kto­ré stra­ti­li svoj copy­right a poži­čaj si tie, kto­ré ho ešte majú

Lib­ri­Vox – audio kni­hy zadar­mo, vypo­čuj si nie­čo ces­tou do prá­ce

Podiobooks.com – ale­bo si vypo­čuj nie­čo ces­tou do prá­ce z tej­to strán­ky

1

Jazy­ky

Duolin­go – sovu, kto­rá ťa pre­ve­die uče­ním sa nové­ho jazy­ka si zami­lu­ješ

FSI Lan­gu­age cour­ses – uče­nie jazy­kov zdar­ma

Mem­ri­se – nauč sa slov­nú záso­bu, jazy­ky, his­tó­riu, vedu, drob­nos­ti a tak­mer všet­ko, ľah­ko pomo­cou tzv. „flash­card tech­ni­qu­es“.

Anki – podob­né Mem­ri­se, ide o prog­ram, kto­rý zapa­mä­tá­va­nie zjed­no­du­šu­je.

Lin­gvist – nauč sa jazyk za 200 hodín.

Lan­g8 – tré­nuj písa­nie a nechaj lin­gvis­tov opra­viť ťa.

Ško­la

bet­te­re­x­plai­ned – lek­cie z mate­ma­ti­ky, kto­ré vysvet­ľu­jú kon­cep­ty, koneč­ne tomu môže­me všet­ci roz­umieť

Mat­hway – rie­ši­teľ úloh z mate­ma­ti­ky

Khan Aca­de­my – kur­zy zdar­ma pre sko­ro kaž­dý pred­met

IMG_6052-1030x852

Kur­zy a návo­dy

uRed­dit – Uni­ver­si­ty of Red­dit.

Ins­truc­tab­les – mies­to, kto­ré umož­ňu­je spoz­ná­vať, doku­men­to­vať a zdie­lať svo­je pria­me skú­se­nos­ti.

Guides.co – naj­väč­šia data­bá­za onli­ne návo­dov.

Skills­ha­re – onli­ne lek­cie a pro­jek­ty, kto­ré odo­mknú tvo­ju kre­a­ti­vi­tu.

Curi­ous – roz­šír svo­je zruč­nos­ti s onli­ne video lek­cia­mi.

Cre­a­ti­ve­Li­ve – zdar­ma kre­a­tív­ne lek­cie od sve­to­vých top exper­tov.

Class Cen­tral – zdar­ma onli­ne kur­zy z top uni­ver­zít ako Stan­ford, MIT, Har­vard atď.

Plat­zi – live stre­am lek­cie z prog­ra­mo­va­nia, dizaj­nu, biz­ni­su a mar­ke­tin­gu. Uč sa od líd­rov v obo­re.

Highb­row – kur­zy zdar­ma zasla­né do tvoj­ho inbo­xu kaž­dé ráno.

Yale Open Cour­se­wa­re – video lek­cie, kto­ré sa vyuču­jú pre sku­toč­né trie­dy. Veľa lek­cií a veľa pred­me­tov.

Stan­ford Open Cour­se­wa­re

EDX – zdar­ma kur­zy z naj­lep­ších uni­ver­zít, za pár dolá­rov spo­lu s dip­lo­mom.

Ted Talks – pred­náš­ky o všet­kom

Men­de­ley – naj­lep­ší spô­sob ako mana­žo­vať svo­je vyhľa­dá­va­nie. Orga­ni­zuj, zdie­ľaj, obja­vuj. Naj­lep­šie pri písa­ní záve­reč­nej prá­ce, mana­žu­je tvo­je citácie/bibliografiu v rôz­nych citá­ciách.

3

Men­tál­ne zdra­vie

7 Cups of Tea – zdar­ma, ano­nym­né a seba­ve­do­mie posil­ňu­jú­ce roz­ho­vo­ry s tré­no­va­ný­mi aktív­ny­mi poslu­cháč­mi.

Thri­ve On – nie úpl­ne zdar­ma, no cieľ je pri­niesť ceno­vo dostup­né onli­ne prog­ra­my pre men­tál­ne zdra­vie pre tých čo ich potre­bu­jú.

Mood­GYM – nauč sa kog­ni­tív­ne beha­vi­orál­ne tera­pie zruč­nos­ti pre pre­ven­ciu a boju s dep­re­si­ou.

Cha­ri­ta

Fre­e­Ri­ce – odpo­vedz na otáz­ky a ryža je daro­va­ná na cha­ri­tu, uis­ti sa však, že máš Adb­lock vypnu­tý, pre­to­že vďa­ka tomu ryža putu­je tam, kam má.

4

Medi­tá­cia

Calm – uži si moment poko­ja.

Relax

Sústre­de­nie

LeechB­lock (Fire­fox plug­gin) – jed­no­du­chý nástroj na pro­duk­ti­vi­tu, slú­žia­ci na blo­ko­va­nie strá­nok plyt­va­jú­cich tvoj čas.

Sta­y­Fo­cu­sed – alter­na­tí­va pre Chro­me

Optimized-pexels-photo-12344

Prog­ra­mo­va­nie

Noexcu­se­list

Code Scho­ol

Think­ful – men­to­ring 1 na 1

Base­Rails – zvlád­ni Ruby on Rails.

Tre­e­hou­se – nauč sa HTML, CSS, iOS apli­ká­cie a viac.

One Month – nauč sa prog­ra­mo­vať a tvo­riť webo­vé apli­ká­cie za jeden mesiac.

Obrov­ská kolek­cia kníh od Git­hub pre prog­ra­mo­va­nie úpl­ne zdar­ma

Beco­me a prog­ram­mer, mot­her­fuc­ker – strán­ka, kto­rá ťa vyhe­cu­je ku kódu

0822_millennials_970_1

Fil­my a doku­men­ty

Pop­corn Time

Docu­men­ta­ry Hea­ven

TopDocumentaryFilms.com

FreeDocumentary.tv

Hud­ba

Last.fm – zazna­me­ná­vaj a sle­duj svo­je hudob­né návy­ky.

Song­za – pla­y­list pre akú­koľ­vek nála­du, kto­rú teraz máš.

That Mp3 – kon­ver­tuj you­tu­be video do Mp3.

Soun­do­zer – vytvor si vlast­nú rádio sta­ni­cu

Hudob­né nástro­je

Jus­tin Guitar – vyše 850 lek­cií pre uče­nie hra­nia na gita­re.

MusicTheory.net – návod pre teóriu hud­by

Pia­nu – nauč sa hrať na kla­ví­ri.

You­si­cian – naj­ľah­ší spô­sob ako sa naučiť na hudob­né inštru­men­ty.

Optimized-6

Písanie/blogovanie

Gram­mar­ly – náj­de a opra­ví chy­by v písa­ní.

Libe­rio – jed­no­du­chá tvor­ba eBo­ok-ov.

Edi­to­rial Calen­dar – mana­žuj svoj blog.

WP Hide Post – kon­tro­luj vidi­teľ­nosť tvoj­ho blo­gu.

Social Loc­ker – tvo­ji náv­štev­ní­ci „zapla­tia“ za pre­čí­ta­nie zdie­ľa­ním.

man writing on laptop.jpg.838x0_q80

Softvér/aplikácie

uBloc­kO­ri­gin – blo­ku­je rekla­my.

Nini­te – aktualizuje/inštaluje tvo­je prog­ra­my naraz.

Copy – onli­ne cloud úlo­žis­ko, 15 GB zdar­ma.

Calib­re – zdar­ma manaž­ment ebo­ok kniž­ni­ce.

F.lux – nasta­vu­je svet­lo tvoj­ho disp­le­ju čím ti chrá­ni oči.

Inks­pa­ce – vek­to­ro­vý gra­fic­ký edi­tor.

Sumo­Paint – gra­fic­ký edi­tor pre tvoj webo­vý pre­hlia­dač

Blen­der – open sour­ce, cross plat­for­ma pre 3D kre­ácie.

Prey Pro­ject – soft­vér chrá­nia­ci pred krá­de­žou.

RES – Red­dit enhan­ce­ment sutie – must have pre tvoj red­di­ting

Kee­Pass – mana­žér hesiel

Clip­Cu­be – clip­bo­ard his­tó­ria.

5

Edi­to­va­nie fotiek/obrázkov

Pixlr – onli­ne edi­tor fotiek.

GIMP – zdar­ma soft­vér pre mani­pu­lá­ciu foto­gra­fií.

Can­va – jed­no­du­chý gra­fic­ký dizajn pre blog­ge­rov.

Easel.ly – vytvá­ra­nie sil­ných vizu­álov

Social Ima­ge Resi­zer Tool – opti­ma­li­zo­va­né obráz­ky pre sociál­ne média

Pla­ce­it – zdar­ma moc­ku­py a témy.

Reci­te – pre­me­ní citát na vizu­ál­ne die­lo.

Meme Gene­ra­tor – prvý onli­ne meme gene­rá­tor.

Ima­ge Opti­mi­zer – pris­pô­so­be­nie veľ­kos­ti obráz­ku pre blog.

Zdro­je dizaj­nu

Fre­ebbb­le – fre­e­bies z Dribbb­le vo vyso­kej kva­li­te.

Pixel Budd­ha

Fribbb­le – zdar­ma PSD-čka.

Obsah zdar­ma z Pixe­den

Obsah zdar­ma z Cre­a­ti­ve Mar­ket

Teehan+Lax – dIOS 8 GUI PSD (iPho­ne6).

Tethr – iOS dizajn.

Optimized-9

Výber farieb

Ado­be Color CC

Mate­rial Palet­te – vytvor a expor­tuj svo­ju pale­tu farieb.

Mate­rial UI Colors – pale­ta farieb pre Andro­id, Web a iOS.

Adap­ti­ve Backg­rounds – extra­huj far­by z fotiek.

Brand Colors – far­by pou­ží­va­né zná­my­mi znač­ka­mi.

Bootf­lat – per­fekt­né far­by pre flat dizajn.

Hex Colorrrs – kon­ver­tuj Hex do RGB.

floating-umbrellas-agueda-portugal-2013-5

UI/UX inšpi­rá­cia

Mate­ria­lUP – den­ná inšpi­rá­cia dizaj­nu

FLTDSGN – den­ná ukáž­ka naj­lep­šie­ho flat UI dizaj­nu pre web­strán­ky a apli­ká­cie.

Site Ins­pi­re – web­di­zajn inšpi­rá­cia.

Cra­y­on – naob­siah­lej­šia kolek­cia mar­ke­tin­go­vé­ho dizaj­nu.

Pttr­ns – vzo­ry pre smart­fó­ny.

Awwwards – odme­ny za dizajn, kre­a­ti­vi­tu a ino­vá­ciu.

The Star­ter Kit

One Page Love – inšpi­rá­cia pre 1-strán­ko­vé web­strán­ky.

UI Para­de

The Best Designs

1 pOP9d53o3C1UXmrQgECSxw

Fotografie/videá

Stock Up

Pexels

Move­ast – toto sú fot­ky z ces­ty chla­pí­ka z Por­tu­gal­ska po výcho­de.

Tra­vel Cof­fee Book – zdie­ľa­nie momen­tov z ces­to­va­nia.

Desig­ners Pics

Death to the Stock Pho­to

Foodie´s Feed

Mazwai – zdar­ma HD video kli­py a nahráv­ky.

New Old Stock – vin­ta­ge fot­ky z verej­ných archí­vov.

Pic­jum­bo

Gra­ti­sog­rap­hy

Get­re­fe

Optimized-11

Fon­ty

Type­Ge­nius – náj­di per­fekt­né font kom­bo pre tvoj pro­jekt.

Font­Fa­ce­Nin­ja

Goog­le Fonts

Font-to-width

Beau­ti­ful Web Type

Font Squ­ir­rel

DaFont

1001 Free Fonts

Font­Park

Iko­ny

Fon­tel­lo

Flat Icon

Font Awe­so­me

Glyph­se­arch

Mate­rial Design Icons

Icon Fin­der

Dood­le Set

Flat Set

Vec­tor Line Set

Make­Ap­pI­con

End­less Icons

Per­fect Icons

Icon Swe­ets

Ico Moon

The Noun Pro­ject

Zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:digitaltrends.com

Pridať komentár (0)