Vystúp z kom­fort­nej zóny a dosiahni svoje ciele

Michal Sorkovský / 31. marca 2015 / Tools a produktivita

Život sa začína tam, kde končí kom­fortná zóna.“ Každý z nás určite pozná podobné výroky. A aj keď sa ti možno nepá­čia, to, že vystú­piš zo svo­jej kom­fort­nej zóny ti naozaj môže pomôcť dosiah­nuť úspech. No a ten sa ti určite páčiť bude. 

Kom­fortná zóna nesmie byť chá­paná ako niečo zlé. Práve naopak. Každý z nás potre­buje pries­tor, kde môže rela­xo­vať, cítiť sa dobre a pohodlne. A presne ten nám ponúka naša kom­fortná zóna. Ale pokiaľ sa ju bojíme opus­tiť, nie sme schopní využiť náš poten­ciál naplno. Nie­kedy z nej potre­bu­jeme vystú­piť, aby sme dosiahli viac, keďže nie­ktoré ciele sú z kom­fort­nej zóny nedo­sia­hnu­teľné. Keď z nej doká­žeš vystú­piť, budeš lep­šie zvlá­dať výzvy, ktoré ťa čakajú. To spô­sobí, že sa budeš cítiť lep­šie aj mimo kom­fort­nej zóny, čo záro­veň zna­mená aj to, že sa tvoja kom­fortná zóna roz­šíri.

To že vystú­piš zo svo­jej kom­fort­nej zóny ti tiež pomôže lep­šie zvlá­dať zmeny, ktoré ťa čakajú. Nie­kedy totiž člo­vek musí opus­tiť svoju kom­fortnú zónu, či sa mu to páči, alebo nie. Čím viac robíš veci, kto­rým by si sa nor­málne rad­šej vyhol, tým viac budeš pri­pra­vený, keď budeš musieť vyrie­šiť neča­kanú situ­áciu, ktorú by si nor­málne nerie­šil. No a ak opus­tíš svoju kom­fortnú zónu, sta­neš sa navyše aj väč­ším kre­a­tív­com. Nado­bud­neš nové skú­se­nosti a skills, ktoré by si inak nemal šancu zís­kať. Dobré tiež je, že budeš môcť žiť viac napl­nený život, keďže budeš menej lenivý a oveľa pro­duk­tív­nejší.

Je jedno, aké ciele sa sna­žíš dosiah­nuť. Či už súvi­sia s biz­ni­som, alebo sú osobné, tak či tak na ceste za nimi prí­deš do bodu, kedy budeš musieť uro­biť niečo, čo ti bude proti srsti. Našťas­tie exis­tuje mnoho spô­so­bov, ktoré ti pomôžu opus­tiť tvoju kom­fortnú zónu. Tu sú štyri z nich.

Zmeň svoju dennú rutinu 

Zrejme každý z nás má nejakú svoju dennú rutinu. Ak v nej doká­žeme uro­biť zmeny, bude pre nás jed­no­duch­šie vystú­piť aj zo svo­jej kom­fort­nej zóny. Nemu­sia to byť vôbec veľké zmeny, sta­čiť môžu aj úplne malé. Ak behá­vaš, zabehni zaj­tra o kilo­me­ter viac. Ak piješ kávu, skús zaj­tra niečo iné ako pre­sso s mlie­kom. Ak sa sna­žíš roz­be­hnúť vlastný biz­nis a zís­kať nových zákaz­ní­kov, skús zavo­lať o jedno či dve čísla viac, než ino­kedy.

Mysli vo veľ­kom, ale postu­puj pomaly 

Možno chceš začať s vlast­ným biz­ni­som, odísť zo svo­jej teraj­šej práce a nasle­do­vať to, po čom túžiš. Takéto ciele sa môžu zdať nedo­sia­hnu­teľné. Ak ale začneš pomaly a budeš postu­po­vať možno len malými krô­čikmi, posu­nieš aj hra­nice svo­jej kom­fort­nej zóny a budeš schopný dosiah­nuť to, čo sa pred­tým zdalo ako nemožné..

Teš sa na výsle­dok svo­jej práce

Strach z neús­pe­chu je jeden z hlav­ných dôvo­dov, prečo ľudia zostá­vajú vo svo­jej kom­fort­nej zóne. Ak ale chceš niečo naozaj dosiah­nuť, musíš ho pre­ko­nať. To, že opus­tíš svoju kom­fortnú zónu ti auto­ma­ticky neza­bez­pečí úspech, no posu­nie to tvoje hra­nice a ty budeš rásť. A to je to, čo bude v koneč­nom dôsledku zohrá­vať dôle­žitú rolu na tvo­jej ceste za úspe­chom.

Skú­šaj nové veci 

Ľudia sa často boja skú­šať nové veci a rad­šej zostá­vajú vo svo­jej kom­fort­nej zóne. Skú­šaj nové jedlá, nav­štív nové kurzy alebo sa začni učiť nový jazyk. Toto všetko ti pomôže aj pri budo­vaní vlast­ného biz­nisu. Vtedy bude nesmierne dôle­žité, aby si opus­til svoju kom­fortnú zónu, keďže sa budeš denne stre­tá­vať s novými neča­ka­nými situ­áciami.

zdroj: thenextweb.com 

Pridať komentár (0)