Vývo­jár spra­vil app­ku s 2,3 mili­ón­mi stia­hnu­tí, nemi­nul pri­tom jedi­ný cent na mar­ke­ting

Michal Sorkovský / 21. februára 2016 / Business

Chcel vytvo­riť apli­ká­ciu behom jedi­nej noci, niko­mu o tom nepo­ve­dať, vyskú­šať s ňou neja­ké expe­ri­men­ty a zis­tiť, či sa mu s nimi poda­rí uspieť. Mys­lel si, že app­ka bude mať maxi­mál­ne nie­koľ­ko tisíc stia­hnu­tí a zaro­bí si pár sto­viek. Všet­ko ale dopad­lo úpl­ne inak. 

Stu­art Hall na svo­jom blo­gu uve­rej­nil zau­jí­ma­vý post o vývo­ji a prí­be­hu svo­jej apli­ká­cie, s kto­rou sa mu poda­ri­lo uspieť aj bez inves­tí­cií do mar­ke­tin­gu. Hovo­rí v ňom o tom, že schvál­ne chcel svo­ju apli­ká­ciu orien­to­vať na sfé­ru, v kto­rej nemal naj­väč­ší pre­hľad. Ako bež­ný vývo­jár, kto­rý celé dni pre­se­dí za počí­ta­čom, sa pre­to roz­ho­dol, že fit­ness app­ka bude tou naj­lep­šou voľ­bou. Jej účel mal byť pri­tom cel­kom jed­no­du­chý, ale cel­kom jas­ný. Mala objas­ňo­vať, ako správ­ne vyko­ná­vať vybra­ných 12 cvi­če­ní a tak­tiež dis­po­no­vať fun­kci­ou ľud­ské­ho hla­su, kto­rý člo­ve­ku ozná­mi, kedy má prejsť z jed­né­ho cvi­če­nia na dru­hé. Stu­art sa App­ke roz­ho­dol dať názov „7 Minu­te Wor­kout“.
1-NaOy_fwMIsuIqpeJZ49d6A

Počas jedi­nej noci dal teda doko­py app­ku, kto­rá objas­ňo­va­la, ako správ­ne robiť nie­koľ­ko cvi­kov a ohla­so­va­la, kedy tre­ba z jed­né­ho prejsť na dru­hý. Dizajn nema­la prá­ve nama­ka­ný, keď­že Stu­art nie je dizaj­nér a roz­ho­dol sa o jej vzni­ku niko­mu nepo­ve­dať. Stu­ar­to­vi sa poda­ri­lo dostať app­ku do App Sto­re, avšak v tom čase už exis­to­va­lo via­ce­ro podob­ných apli­ká­cií, tak­že od toh­to poči­nu neoča­ká­val nič veľ­ké. Bolo pre neho potom veľ­kým prek­va­pe­ním, že aj napriek tomu, že apli­ká­cií nero­bil žia­den mar­ke­ting a niko­mu o nej nepo­ve­dal, mala po pár dňoch cel­kom sluš­ný počet stia­hnu­tí. Cel­kom sluš­ný však samoz­rej­me len vzhľa­dom k tomu, že 100% jej pou­ží­va­te­ľov, ju našlo, len vďa­ka App Sto­ru.

Ver­ziu 1.1 chcel Stu­art už viac zame­rať na mar­ke­ting. Pri­dal pre­to do app­ky mož­nosť zdie­ľa­nia na sociál­nych sie­ťach, ako aj mož­nosť zane­chať feed­back. Tak­tiež sa roz­ho­dol kon­tak­to­vať naj­väč­šie strán­ky, zaobe­ra­jú­ce sa recen­zia­mi apli­ká­cií, s cie­ľom spra­viť si čo naj­lep­šie pro­mo. Asi však nie je ťaž­ké uhád­nuť, aký to malo efekt. Abso­lút­ne žia­den, keď­že všet­ky tie­to strán­ky jeho sprá­vy odig­no­ro­va­li. Stu­art hovo­rí, že sa prá­ve v tom­to bode utvr­dil v tom, čo mu už dlho beha­lo po mys­li. „Pocho­pil som, že, aby si ma ľudia všim­li, musím svo­ju apli­ká­ciu pre­dá­vať s urči­tým prí­be­hom, a naj­lep­šie ľudom, s kto­rý­mi si pred­tým doká­žem vybu­do­vať vzťah.“

Ďal­ším expe­ri­men­tom nad­še­né­ho aus­trál­ske­ho vývo­já­ra bolo pri­da­nie pod­po­ry pre iPad, s cie­ľom zís­kať väč­ší počet pou­ží­va­te­ľov. Nebo­la to síce prá­ca, kto­rá by zabra­la veľa času, avšak ani zis­ky sa po jej vyko­na­ní neja­ko rapíd­ne nezvý­ši­li. Stu­art sa pre­to roz­ho­dol spra­viť apli­ká­ciu voľ­ne stia­hnu­teľ­nou, s cie­ľom zís­kať viac pou­ží­va­te­ľov. „Uro­bil som to nesko­ro v noci a keď­že som žil v Aus­trá­lii, išiel som si ľahnúť asi v tom čase, kedy sa ľudia v USA zobú­dza­li. Môj pocit nasle­du­jú­ce ráno naj­lep­šie odzr­kad­ľu­je graf niž­šie.“

graf1

Behom nasle­du­jú­cich troch dní mala Stu­ar­to­va apli­ká­cia 216,718 stia­hnu­tí. Den­ný prie­mer stia­hnu­tí sa s čís­la 28 enorm­ne rých­lym tem­pom vyšpl­hal na 72 000. Stu­ar­tov expe­ri­ment sa násled­ne stal fit­ness app­kou čís­lo 1, pre iPa­dy v 68 kra­ji­nách a pre iPho­ny v 49 kra­ji­nách. Dostal sa dokon­ca medzi top 10 apli­ká­cií v 12 kra­ji­nách (napr. aj v Holand­sku) a v USA sa tak­tiež zmes­ti­la medzi top 25 appiek pre iPad. K obrov­ské­mu množ­stvu stia­hnu­tí sa tiež samoz­rej­me pri­po­ji­la aj kopa dob­rých recen­zií, Stu­artz toho však nič neča­kal.
0-0514fkvmAB4VHTpB

Poze­ral som na tie šta­tis­ti­ky a neve­del, čo si mám o tom všet­kom mys­lieť. Vôbec som netu­šil, pre­čo sa apli­ká­cií zača­lo tak dariť, keď som ju spra­vil bez­plat­nou. Vedel som však, že za tým urči­te nesto­jí nija­ký mar­ke­ting, pre­to­že som jej jed­no­du­cho žia­den nero­bil.“ Stu­art si tiež uve­do­mil, že už ten­to svoj expe­ri­ment naďa­lej neu­dr­ží v taj­nos­ti. Roz­ho­dol sa pre­to o app­ke napí­sať blog, kto­rý sa dostal k naozaj veľ­ké­mu množ­stvu ľudí, ako aj na hlav­né strán­ky nie­koľ­kých pop­red­ných tech­no­lo­gic­kých por­tá­lov. A to už malo samoz­rej­me app­ke zaru­čiť ešte väč­ší úspech…

Rea­li­ta však bola zno­vu iná, ako pred­po­kla­dy a počet stia­hnu­tí začal kle­sať. To, že sa apli­ká­cia dosta­la na rôz­ne tech por­tá­ly, nema­lo na rast stia­hnu­tí totiž­to žiad­ny vplyv. Stu­art sa pre­to do apli­ká­cie roz­ho­dol pri­dať mož­nosť doda­toč­né­ho náku­pu a spra­vil Pro ver­ziu, kto­rá mala za pár dolá­rov ponúk­nuť neja­ké extra fun­kcie. Efekt to však veľ­ký nema­lo a neda­lo sa pove­dať ani to, že by na tom nejak zaro­bil. Až do kon­ca roku 2013 sa potom počet stia­hnu­tí nevy­rov­nal skor­ším dňom a to aj napriek tomu, že Stu­art nechal pre­lo­žiť popis apli­ká­cie v App Sto­re do šies­tich jazy­kov a mier­ne upra­vil dizajn, aby bola app­ka pre pou­ží­va­te­ľov pre­hľad­nej­šia. S ohľa­dom na to, že apli­ká­cií nepla­til nija­ký mar­ke­ting, bol ale počet stia­hnu­tí stá­le cel­kom sluš­ný.

0-XZM_8t3z_JerHFdz

V dobe, kto­rá potom nasle­do­va­la, apli­ká­cii veľ­mi pomoh­lo to, že sa ocit­la na prvej stra­ne App Sto­re pre Aus­trá­liu. A aj keď nešlo o taký úspech, ako v minu­los­ti, malo to na počet stia­hnu­tí veľ­mi pozi­tív­ny dopad. Po novom roku app­ka dosiah­la svo­je mili­ón­te stia­hnu­tie a aj zis­ky, kto­ré boli kon­com roka cca 50 dolá­rov den­ne sa zvý­ši­li na 200 dolá­rov den­ne. Nový rok mal teda pre Stu­ar­to­vu fit­ness apli­ká­ciu veľ­mi prí­jem­nú prí­chuť. Veľ­kú záslu­hu na tom mali urči­te aj pred­sav­za­tia, s kto­rý­mi doň ľudia vstú­pi­li. V mar­ci sa ich však už prav­de­po­dob­ne muse­li vzdať, keď­že sa počet stia­hnu­tí za deň zno­vu vrá­til na čís­lo 2000. Naj­väč­ší zisk z apli­ká­cie pri­tom stá­le pochá­dzal z poplat­kov za pro ver­ziu.

V nasle­du­jú­cich dňoch sa Stu­art roz­ho­dol vylep­šiť v apli­ká­cií mož­nosť zdie­ľa­nia na sociál­nych sie­ťach, ako aj mož­nosť zane­chať feed­back. Pri­dal do app­ky mož­nosť zdie­ľať cez sociál­ne sie­te dob­rú reak­ciu po skon­če­ní wor­kou­tu, ako aj žia­dosť na zane­cha­nie recen­zie a feed­bac­ku pria­mo od pou­ží­va­te­ľov. To naj­dô­le­ži­tej­šie, čo uro­bil, bolo však pri­da­nie naj­čas­tej­šie kla­de­ných otá­zok, aj s odpo­ve­ďa­mi. „Výsled­ky boli skve­lé, zís­kal som od pou­ží­va­te­ľov feed­back, na kto­rom som mohol sta­vať,“ hovo­rí. S cie­ľom zvý­šiť zisk, potom do apli­ká­cie pri­dal mož­nosť „All The Things“, kto­rá ponú­ka­la nákup v apli­ká­cií, obsa­hu­jú­ci upg­ra­de na pro ver­ziu a všet­ky mož­né cvi­če­nia za fix­nú cenu. No a prá­ve „All The Things“ sa sta­lo hlav­ným zdro­jom príj­mov z apli­ká­cie. Výsled­ky tej­to fun­kcie boli naozaj skve­lé a Stu­art si mohol byť istý, že ďal­ší jeho expe­ri­ment vyšiel.

att

Keď som sa dozve­del, že App­le plá­nu­je vypus­tiť von Health­Kit, okam­ži­te som si uve­do­mil, že je to skve­lá prí­le­ži­tosť pre moju apli­ká­ciu,“ hovo­rí Stu­art. Jeho app­ka sa, síce po rôz­nych kom­pli­ká­ciách, ale pred­sa len nako­niec ocit­la v špe­ciál­nom zozna­me „Apps for Health“ na domá­cej strán­ke ame­ric­ké­ho App Sto­ru. To samoz­rej­me zna­me­na­lo väč­ší počet stia­hnu­tí, ako aj väč­šie zis­ky. Chy­ti­li sa toho aj naj­väč­šie tech por­tá­ly a tak mala app­ka zra­zu kopec pro­mo člán­kov úpl­ne zadar­mo. Okrem toho sa jej ušlo aj mies­to medzi pre­vie­ws na aus­trál­skom App Sto­re. Toto všet­ko pre Stu­ar­ta zna­me­na­lo enorm­ný rast počtu nových poží­va­te­ľov a zis­kov s ním spo­je­ných.
healtkit

Nasle­do­val azda naj­väč­ší zlom v prí­be­hu tej­to apli­ká­cie. Stu­art dostal mail z Wahoo Fit­ness, výrob­cu fit­ness sen­zo­rov, pre­po­je­ných s mobil­ný­mi app­ka­mi: „Zača­li sa zau­jí­mať o moju apli­ká­ciu a o to, ako by sa dala pre­po­jiť s ich pro­duk­ta­mi. Vied­li sme dlhé dis­ku­sie o jej mož­nom využi­tí a nako­niec som pri­stú­pil na pre­daj app­ky 7 Minu­te Wor­kout do rúk tej­to spo­loč­nos­ti.“ Stu­art pri­tom hovo­rí, že sa svo­ju apli­ká­ciu roz­ho­dol pre­dať, pre­to­že by sám už nedo­ká­zal zabez­pe­čiť jej prog­res. „Wahoo Fit­ness má naopak skve­lé plá­ny, ako apli­ká­ciu využiť v spo­je­ní so svo­ji­mi sen­zor­mi, tak­že pre mňa bolo v koneč­nom dôsled­ku jed­no­du­ché pove­dať im áno,“ dodá­va

Tu sú finál­ne šta­tis­ti­ky apli­ká­cie pred pre­da­jom:

2,3 mili­ó­na stia­hnu­tí

0-BITbjpd_Mqfb65bt

cel­ko­vý zisk 72 000 dolá­rov

0--4wbsujVFQAAaP8n

Keď som sa po pre­da­ji apli­ká­cie bavil so CEO-m spo­loč­nos­ti Wahoo Fit­ness, pove­dal mi, že by sa prav­de­po­dob­ne nikdy nezau­jí­ma­li o kúpu mojej apli­ká­cie, nebyť jej oso­bi­té­ho prí­be­hu,“ píše Stu­art na svo­jom blo­gu. Pres­ne v tom sa aj scho­vá­va hlav­ný odkaz celé­ho toh­to prí­be­hu: Budo­va­nie vlast­né­ho prí­be­hu, je pre úspech naj­dô­le­ži­tej­šie, dokon­ca dôle­ži­tej­šie, ako aký­koľ­vek mar­ke­ting.

inuse

Zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fií: medium.com

Pridať komentár (0)