Vývo­jár spra­vil appku s 2,3 mili­ónmi stia­hnutí, nemi­nul pri­tom jediný cent na mar­ke­ting

Michal Sorkovský / 21. februára 2016 / Business

Chcel vytvo­riť apli­ká­ciu behom jedi­nej noci, nikomu o tom nepo­ve­dať, vyskú­šať s ňou nejaké expe­ri­menty a zis­tiť, či sa mu s nimi podarí uspieť. Mys­lel si, že appka bude mať maxi­málne nie­koľko tisíc stia­hnutí a zarobí si pár sto­viek. Všetko ale dopadlo úplne inak. 

Stu­art Hall na svo­jom blogu uve­rej­nil zau­jí­mavý post o vývoji a prí­behu svo­jej apli­ká­cie, s kto­rou sa mu poda­rilo uspieť aj bez inves­tí­cií do mar­ke­tingu. Hovorí v ňom o tom, že schválne chcel svoju apli­ká­ciu orien­to­vať na sféru, v kto­rej nemal naj­väčší pre­hľad. Ako bežný vývo­jár, ktorý celé dni pre­sedí za počí­ta­čom, sa preto roz­ho­dol, že fit­ness appka bude tou naj­lep­šou voľ­bou. Jej účel mal byť pri­tom cel­kom jed­no­du­chý, ale cel­kom jasný. Mala objas­ňo­vať, ako správne vyko­ná­vať vybra­ných 12 cvi­čení a tak­tiež dis­po­no­vať fun­kciou ľud­ského hlasu, ktorý člo­veku oznámi, kedy má prejsť z jed­ného cvi­če­nia na druhé. Stu­art sa Appke roz­ho­dol dať názov „7 Minute Wor­kout“.
1-NaOy_fwMIsuIqpeJZ49d6A

Počas jedi­nej noci dal teda dokopy appku, ktorá objas­ňo­vala, ako správne robiť nie­koľko cvi­kov a ohla­so­vala, kedy treba z jed­ného prejsť na druhý. Dizajn nemala práve nama­kaný, keďže Stu­art nie je dizaj­nér a roz­ho­dol sa o jej vzniku nikomu nepo­ve­dať. Stu­ar­tovi sa poda­rilo dostať appku do App Store, avšak v tom čase už exis­to­valo via­cero podob­ných apli­ká­cií, takže od tohto počinu neoča­ká­val nič veľké. Bolo pre neho potom veľ­kým prek­va­pe­ním, že aj napriek tomu, že apli­ká­cií nero­bil žia­den mar­ke­ting a nikomu o nej nepo­ve­dal, mala po pár dňoch cel­kom slušný počet stia­hnutí. Cel­kom slušný však samoz­rejme len vzhľa­dom k tomu, že 100% jej pou­ží­va­te­ľov, ju našlo, len vďaka App Storu.

Ver­ziu 1.1 chcel Stu­art už viac zame­rať na mar­ke­ting. Pri­dal preto do appky mož­nosť zdie­ľa­nia na sociál­nych sie­ťach, ako aj mož­nosť zane­chať feed­back. Tak­tiež sa roz­ho­dol kon­tak­to­vať naj­väč­šie stránky, zaobe­ra­júce sa recen­ziami apli­ká­cií, s cie­ľom spra­viť si čo naj­lep­šie promo. Asi však nie je ťažké uhád­nuť, aký to malo efekt. Abso­lútne žia­den, keďže všetky tieto stránky jeho správy odig­no­ro­vali. Stu­art hovorí, že sa práve v tomto bode utvr­dil v tom, čo mu už dlho behalo po mysli. „Pocho­pil som, že, aby si ma ľudia všimli, musím svoju apli­ká­ciu pre­dá­vať s urči­tým prí­be­hom, a naj­lep­šie ľudom, s kto­rými si pred­tým doká­žem vybu­do­vať vzťah.“

Ďal­ším expe­ri­men­tom nad­še­ného aus­trál­skeho vývo­jára bolo pri­da­nie pod­pory pre iPad, s cie­ľom zís­kať väčší počet pou­ží­va­te­ľov. Nebola to síce práca, ktorá by zabrala veľa času, avšak ani zisky sa po jej vyko­naní nejako rapídne nezvý­šili. Stu­art sa preto roz­ho­dol spra­viť apli­ká­ciu voľne stia­hnu­teľ­nou, s cie­ľom zís­kať viac pou­ží­va­te­ľov. „Uro­bil som to neskoro v noci a keďže som žil v Aus­trá­lii, išiel som si ľahnúť asi v tom čase, kedy sa ľudia v USA zobú­dzali. Môj pocit nasle­du­júce ráno naj­lep­šie odzr­kad­ľuje graf niž­šie.“

graf1

Behom nasle­du­jú­cich troch dní mala Stu­ar­tova apli­ká­cia 216,718 stia­hnutí. Denný prie­mer stia­hnutí sa s čísla 28 enormne rých­lym tem­pom vyšpl­hal na 72 000. Stu­ar­tov expe­ri­ment sa následne stal fit­ness app­kou číslo 1, pre iPady v 68 kra­ji­nách a pre iPhony v 49 kra­ji­nách. Dostal sa dokonca medzi top 10 apli­ká­cií v 12 kra­ji­nách (napr. aj v Holand­sku) a v USA sa tak­tiež zmes­tila medzi top 25 appiek pre iPad. K obrov­skému množ­stvu stia­hnutí sa tiež samoz­rejme pri­po­jila aj kopa dob­rých recen­zií, Stu­artz toho však nič neča­kal.
0-0514fkvmAB4VHTpB

Poze­ral som na tie šta­tis­tiky a neve­del, čo si mám o tom všet­kom mys­lieť. Vôbec som netu­šil, prečo sa apli­ká­cií začalo tak dariť, keď som ju spra­vil bez­plat­nou. Vedel som však, že za tým určite nestojí nijaký mar­ke­ting, pre­tože som jej jed­no­du­cho žia­den nero­bil.“ Stu­art si tiež uve­do­mil, že už tento svoj expe­ri­ment naďa­lej neu­drží v taj­nosti. Roz­ho­dol sa preto o appke napí­sať blog, ktorý sa dostal k naozaj veľ­kému množ­stvu ľudí, ako aj na hlavné stránky nie­koľ­kých pop­red­ných tech­no­lo­gic­kých por­tá­lov. A to už malo samoz­rejme appke zaru­čiť ešte väčší úspech…

Rea­lita však bola znovu iná, ako pred­po­klady a počet stia­hnutí začal kle­sať. To, že sa apli­ká­cia dostala na rôzne tech por­tály, nemalo na rast stia­hnutí totižto žiadny vplyv. Stu­art sa preto do apli­ká­cie roz­ho­dol pri­dať mož­nosť doda­toč­ného nákupu a spra­vil Pro ver­ziu, ktorá mala za pár dolá­rov ponúk­nuť nejaké extra fun­kcie. Efekt to však veľký nemalo a nedalo sa pove­dať ani to, že by na tom nejak zaro­bil. Až do konca roku 2013 sa potom počet stia­hnutí nevy­rov­nal skor­ším dňom a to aj napriek tomu, že Stu­art nechal pre­lo­žiť popis apli­ká­cie v App Store do šies­tich jazy­kov a mierne upra­vil dizajn, aby bola appka pre pou­ží­va­te­ľov pre­hľad­nej­šia. S ohľa­dom na to, že apli­ká­cií nepla­til nijaký mar­ke­ting, bol ale počet stia­hnutí stále cel­kom slušný.

0-XZM_8t3z_JerHFdz

V dobe, ktorá potom nasle­do­vala, apli­ká­cii veľmi pomohlo to, že sa ocitla na prvej strane App Store pre Aus­trá­liu. A aj keď nešlo o taký úspech, ako v minu­losti, malo to na počet stia­hnutí veľmi pozi­tívny dopad. Po novom roku appka dosiahla svoje mili­ónte stia­hnu­tie a aj zisky, ktoré boli kon­com roka cca 50 dolá­rov denne sa zvý­šili na 200 dolá­rov denne. Nový rok mal teda pre Stu­ar­tovu fit­ness apli­ká­ciu veľmi prí­jemnú prí­chuť. Veľkú zásluhu na tom mali určite aj pred­sav­za­tia, s kto­rými doň ľudia vstú­pili. V marci sa ich však už prav­de­po­dobne museli vzdať, keďže sa počet stia­hnutí za deň znovu vrá­til na číslo 2000. Naj­väčší zisk z apli­ká­cie pri­tom stále pochá­dzal z poplat­kov za pro ver­ziu.

V nasle­du­jú­cich dňoch sa Stu­art roz­ho­dol vylep­šiť v apli­ká­cií mož­nosť zdie­ľa­nia na sociál­nych sie­ťach, ako aj mož­nosť zane­chať feed­back. Pri­dal do appky mož­nosť zdie­ľať cez sociálne siete dobrú reak­ciu po skon­čení wor­koutu, ako aj žia­dosť na zane­cha­nie recen­zie a feed­backu priamo od pou­ží­va­te­ľov. To naj­dô­le­ži­tej­šie, čo uro­bil, bolo však pri­da­nie naj­čas­tej­šie kla­de­ných otá­zok, aj s odpo­ve­ďami. „Výsledky boli skvelé, zís­kal som od pou­ží­va­te­ľov feed­back, na kto­rom som mohol sta­vať,“ hovorí. S cie­ľom zvý­šiť zisk, potom do apli­ká­cie pri­dal mož­nosť „All The Things“, ktorá ponú­kala nákup v apli­ká­cií, obsa­hu­júci upg­rade na pro ver­ziu a všetky možné cvi­če­nia za fixnú cenu. No a práve „All The Things“ sa stalo hlav­ným zdro­jom príj­mov z apli­ká­cie. Výsledky tejto fun­kcie boli naozaj skvelé a Stu­art si mohol byť istý, že ďalší jeho expe­ri­ment vyšiel.

att

Keď som sa dozve­del, že Apple plá­nuje vypus­tiť von Health­Kit, okam­žite som si uve­do­mil, že je to skvelá prí­le­ži­tosť pre moju apli­ká­ciu,“ hovorí Stu­art. Jeho appka sa, síce po rôz­nych kom­pli­ká­ciách, ale predsa len nako­niec ocitla v špe­ciál­nom zozname „Apps for Health“ na domá­cej stránke ame­ric­kého App Storu. To samoz­rejme zna­me­nalo väčší počet stia­hnutí, ako aj väč­šie zisky. Chy­tili sa toho aj naj­väč­šie tech por­tály a tak mala appka zrazu kopec promo člán­kov úplne zadarmo. Okrem toho sa jej ušlo aj miesto medzi pre­views na aus­trál­skom App Store. Toto všetko pre Stu­arta zna­me­nalo enormný rast počtu nových poží­va­te­ľov a zis­kov s ním spo­je­ných.
healtkit

Nasle­do­val azda naj­väčší zlom v prí­behu tejto apli­ká­cie. Stu­art dostal mail z Wahoo Fit­ness, výrobcu fit­ness sen­zo­rov, pre­po­je­ných s mobil­nými app­kami: „Začali sa zau­jí­mať o moju apli­ká­ciu a o to, ako by sa dala pre­po­jiť s ich pro­duk­tami. Viedli sme dlhé dis­ku­sie o jej mož­nom využití a nako­niec som pri­stú­pil na pre­daj appky 7 Minute Wor­kout do rúk tejto spo­loč­nosti.“ Stu­art pri­tom hovorí, že sa svoju apli­ká­ciu roz­ho­dol pre­dať, pre­tože by sám už nedo­ká­zal zabez­pe­čiť jej prog­res. „Wahoo Fit­ness má naopak skvelé plány, ako apli­ká­ciu využiť v spo­jení so svo­jimi sen­zormi, takže pre mňa bolo v koneč­nom dôsledku jed­no­du­ché pove­dať im áno,“ dodáva

Tu sú finálne šta­tis­tiky apli­ká­cie pred pre­da­jom:

2,3 mili­óna stia­hnutí

0-BITbjpd_Mqfb65bt

cel­kový zisk 72 000 dolá­rov

0--4wbsujVFQAAaP8n

Keď som sa po pre­daji apli­ká­cie bavil so CEO-m spo­loč­nosti Wahoo Fit­ness, pove­dal mi, že by sa prav­de­po­dobne nikdy nezau­jí­mali o kúpu mojej apli­ká­cie, nebyť jej oso­bi­tého prí­behu,“ píše Stu­art na svo­jom blogu. Presne v tom sa aj scho­váva hlavný odkaz celého tohto prí­behu: Budo­va­nie vlast­ného prí­behu, je pre úspech naj­dô­le­ži­tej­šie, dokonca dôle­ži­tej­šie, ako aký­koľ­vek mar­ke­ting.

inuse

Zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fií: medium.com

Pridať komentár (0)