Xia­omi MiTV 3S ofi­ciál­ne: Dvo­j­ica SmartTV so 4K roz­lí­še­ním a pod­po­rou HDR už od 466 €

Patrik Tarics / 28. septembra 2016 / Tech a inovácie

Okrem nástup­cu naj­zná­mej­šie­ho smart­fó­nu spo­loč­nos­ti Xia­omi sme sa doč­ka­li pred­sta­ve­nia ďal­ších pro­duk­tov urče­ných hlav­ne do čín­skych obý­va­čiek. Ako už býva u toh­to čín­ske­ho gigan­ta zvy­kom, nová dvo­j­ica tele­ví­zo­rov v sebe kom­bi­nu­je nekom­pro­mis­né para­met­re, nád­her­ný dizajn a hlav­ne veľ­mi priaz­ni­vú pre­daj­nú cenu. 

Xia­omi MiTV 3S 55“

Novin­ka z diel­ne obľú­be­né­ho čín­ske­ho výrob­cu pri­chá­dza v dvoch ver­ziách, kto­ré sa od seba odli­šu­jú hlav­ne uhlop­rieč­kou disp­le­ja. Základ­ná dis­po­nu­je disp­le­jom o uhlop­rieč­ke 55″, čo je v pre­poč­te zhru­ba 140 cen­ti­met­rov. Na tom­to špič­ko­vom zobra­zo­va­com pane­ly, o kto­ré­ho výro­bu sa sta­rá spo­loč­nosť LG, sa rozp­res­trie jem­né 4K roz­lí­še­nie. To zais­tí prí­klad­ný obraz za kaž­dých okol­nos­tí a sle­do­va­nie aké­ho­koľ­vek obsa­hu bude na tej­to výni­moč­nej SmartTV lahôd­kou. Spo­loč­nosť Xia­omi navy­še uvá­dza, že Xia­omi MiTV 3S v 55″ ver­zii ponúk­ne naozaj ver­né poda­nie farieb, kto­ré sú na nero­zoz­na­nie od tých sku­toč­ných. Aby toho nebo­lo málo, obraz nedáv­no pred­sta­ve­nej novin­ky bude svoj­ho maji­te­ľa roz­maz­ná­vať aj pod­po­rou fun­kcie HDR, kto­rá z obra­zov­ky doká­že vytiah­nuť výni­moč­nú sve­tel­nosť.

ashampoo_snap_2016-09-27_12h03m55s_007_xiaomi-mi-tv-3s-55-palc

Hrúb­ka toh­to tele­ví­zo­ra činí v najuž­šej čas­ti, kto­rá sa tiah­ne pozdĺž tak­mer celé­ho zara­de­nia, pek­ných 9,9 mm. Do pre­cíz­ne spra­co­va­né­ho hli­ní­ko­vé­ho tela sa ďalej poda­ri­lo vtes­nať 64 bito­vý 4-jad­ro­vý pro­ce­sor, kto­rý sa posta­rá o jedi­neč­né zážit­ky pri plne­ní inte­li­gent­ných fun­kcií. Po zvu­ko­vej strán­ke ďalej pote­ší per­fekt­ný audio výstup, vďa­ka dekó­do­va­niu zvu­ku Dol­by a DTS, kto­ré sa deje na hard­vé­ro­vej úrov­ni. Okrem toho pote­ší aj ume­lá inte­li­gen­cia, kto­rá sa vôbec po prvý­krát dosta­la do smart tele­ví­zo­rov. Tá doká­že pomôcť pri výbe­re fil­mu, ale aj pri vyhľa­dá­va­ní iných infor­má­cií. Ďalej sa doká­že svoj­po­moc­ne učiť a infor­mo­vať ťa tak o novin­kách, kto­ré by ťa moh­li zau­jí­mať.

xiaomi-mi-tv-3s-2summary_slider_item07xiaomi-mi-tv-3s-55-palc2

Xia­omi MiTV 3S 65“

Väč­šia ver­zia so sebou pri­ná­ša aj zopár ďal­ších neme­nej pod­stat­ných zmien. Okrem 65″ 4K disp­le­ja, kto­rý ten­to­raz vyrá­ba juho­kó­rej­ský Sam­sung, pote­ší rov­na­ké kon­štrukč­né a dizaj­no­vé spra­co­va­nie. Telo je opäť hru­bé len 9,9 mm, no ten­to­raz sa doň poda­ri­lo vpra­tať výkon­ný obra­zo­vý pro­ce­sor Amlo­gic T966, kto­rý je posta­va­ný na 64 bito­vej archi­tek­tú­re. Ďalej sa dosta­lo aj na 4 jad­rá Cor­tex-A53 s tak­tom 1,8 GHz, kto­ré sa naopak posta­ra­jú o pre­hlia­da­nie inter­ne­tu, či plne­nie inte­li­gent­ných fun­kcií. Xia­omi MiTV 3S v 65″ ver­zii s ľah­kos­ťou pre­hrá aj 4K video so 60 fps vďa­ka hard­vé­ro­vé­mu dekó­de­ru H.265. Rov­na­ko sa môž­me tešiť na pod­po­ru HDR, Blu­e­to­oth 4.0, Wi-Fi 802.11ac či 2 GB RAM pamä­te a 8 GB inter­né­ho úlo­žis­ka.

xiaomi-mi-tv-3s-65-palc2xiaomi-mi-tv-3s

To však nie je ani zďa­le­ka všet­ko a k dis­po­zí­cii bude aj ver­zia s domá­cim kinom, kto­rá k samot­nej SmartTV pri­dá aj via­ce­ro repro­duk­to­rov navy­še. Priaz­niv­cov kva­lit­né­ho zvu­ko­vé­ho poda­nia tak pote­ší širo­ký zvu­ko­vý panel vhod­ný pod samot­ný tele­ví­zor, ale aj kva­lit­ný sub­wo­ofer či dvo­j­ica men­ších repro­duk­to­rov. Toto prí­slu­šen­stvo sa pri­pá­ja pomo­cou bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia a žiad­ne káb­le ti tak život otra­vo­vať nebu­dú.

xiaomi-audio-sustava-k-tv-4

Aj táto väč­šia ver­zia rov­na­ko pod­po­ru­je ume­lú inte­li­gen­ciu, kto­rá navy­še doká­že vyhľa­dať kara­oke sklad­by z počet­nej audio kniž­ni­ce. K doko­na­lé­mu využi­tiu poten­ciá­lu, kto­rý ten­to tele­ví­zor ponú­ka, je mož­né dokú­piť aj mik­ro­fón. Ten je rov­na­ko bez­drô­to­vý a doká­že pre­me­niť kaž­dú nud­nú rodin­nú osla­vu na zábav­nú kara­oke show .

xiaomi-mi-tv-3s-4

Ofi­ciál­na dostup­nosť zatiaľ nebo­la potvr­de­ná, no je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že tie­to pro­duk­ty osta­nú za hra­ni­ca­mi Veľ­ké­ho čín­ske­ho múru. Oby­va­te­lia naj­ľud­na­tej­šej kra­ji­ny sve­ta si budú môcť základ­nú 55-pal­co­vú ver­ziu kúpiť za fan­tas­tic­kých 466 €, 65-pal­co­vú za 666 € a rov­na­ko veľ­kú ver­ziu spo­lu s domá­cim kinom za 799 €.

xiaomi-mi-tv-3s-65-palc3fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)