Xia­omi MiTV 3S ofi­ciálne: Dvo­j­ica SmartTV so 4K roz­lí­še­ním a pod­po­rou HDR už od 466 €

Patrik Tarics / 28. septembra 2016 / Tech a inovácie

Okrem nástupcu naj­zná­mej­šieho smart­fónu spo­loč­nosti Xia­omi sme sa doč­kali pred­sta­ve­nia ďal­ších pro­duk­tov urče­ných hlavne do čín­skych obý­va­čiek. Ako už býva u tohto čín­skeho giganta zvy­kom, nová dvo­j­ica tele­ví­zo­rov v sebe kom­bi­nuje nekom­pro­misné para­metre, nád­herný dizajn a hlavne veľmi priaz­nivú pre­dajnú cenu. 

Xia­omi MiTV 3S 55“

Novinka z dielne obľú­be­ného čín­skeho výrobcu pri­chá­dza v dvoch ver­ziách, ktoré sa od seba odli­šujú hlavne uhlop­rieč­kou disp­leja. Základná dis­po­nuje disp­le­jom o uhlop­riečke 55″, čo je v pre­počte zhruba 140 cen­ti­met­rov. Na tomto špič­ko­vom zobra­zo­va­com panely, o kto­rého výrobu sa stará spo­loč­nosť LG, sa rozp­res­trie jemné 4K roz­lí­še­nie. To zaistí prí­kladný obraz za kaž­dých okol­ností a sle­do­va­nie aké­ho­koľ­vek obsahu bude na tejto výni­moč­nej SmartTV lahôd­kou. Spo­loč­nosť Xia­omi navyše uvá­dza, že Xia­omi MiTV 3S v 55″ ver­zii ponúkne naozaj verné poda­nie farieb, ktoré sú na nero­zoz­na­nie od tých sku­toč­ných. Aby toho nebolo málo, obraz nedávno pred­sta­ve­nej novinky bude svojho maji­teľa roz­maz­ná­vať aj pod­po­rou fun­kcie HDR, ktorá z obra­zovky dokáže vytiah­nuť výni­močnú sve­tel­nosť.

ashampoo_snap_2016-09-27_12h03m55s_007_xiaomi-mi-tv-3s-55-palc

Hrúbka tohto tele­ví­zora činí v najuž­šej časti, ktorá sa tiahne pozdĺž tak­mer celého zara­de­nia, pek­ných 9,9 mm. Do pre­cízne spra­co­va­ného hli­ní­ko­vého tela sa ďalej poda­rilo vtes­nať 64 bitový 4-jad­rový pro­ce­sor, ktorý sa postará o jedi­nečné zážitky pri plnení inte­li­gent­ných fun­kcií. Po zvu­ko­vej stránke ďalej poteší per­fektný audio výstup, vďaka dekó­do­va­niu zvuku Dolby a DTS, ktoré sa deje na hard­vé­ro­vej úrovni. Okrem toho poteší aj umelá inte­li­gen­cia, ktorá sa vôbec po prvý­krát dostala do smart tele­ví­zo­rov. Tá dokáže pomôcť pri výbere filmu, ale aj pri vyhľa­dá­vaní iných infor­má­cií. Ďalej sa dokáže svoj­po­mocne učiť a infor­mo­vať ťa tak o novin­kách, ktoré by ťa mohli zau­jí­mať.

xiaomi-mi-tv-3s-2summary_slider_item07xiaomi-mi-tv-3s-55-palc2

Xia­omi MiTV 3S 65“

Väč­šia ver­zia so sebou pri­náša aj zopár ďal­ších neme­nej pod­stat­ných zmien. Okrem 65″ 4K disp­leja, ktorý ten­to­raz vyrába juho­kó­rej­ský Sam­sung, poteší rov­naké kon­štrukčné a dizaj­nové spra­co­va­nie. Telo je opäť hrubé len 9,9 mm, no ten­to­raz sa doň poda­rilo vpra­tať výkonný obra­zový pro­ce­sor Amlo­gic T966, ktorý je posta­vaný na 64 bito­vej archi­tek­túre. Ďalej sa dostalo aj na 4 jadrá Cor­tex-A53 s tak­tom 1,8 GHz, ktoré sa naopak posta­rajú o pre­hlia­da­nie inter­netu, či plne­nie inte­li­gent­ných fun­kcií. Xia­omi MiTV 3S v 65″ ver­zii s ľah­kos­ťou pre­hrá aj 4K video so 60 fps vďaka hard­vé­ro­vému dekó­deru H.265. Rov­nako sa môžme tešiť na pod­poru HDR, Blu­e­to­oth 4.0, Wi-Fi 802.11ac či 2 GB RAM pamäte a 8 GB inter­ného úlo­žiska.

xiaomi-mi-tv-3s-65-palc2xiaomi-mi-tv-3s

To však nie je ani zďa­leka všetko a k dis­po­zí­cii bude aj ver­zia s domá­cim kinom, ktorá k samot­nej SmartTV pridá aj via­cero repro­duk­to­rov navyše. Priaz­niv­cov kva­lit­ného zvu­ko­vého poda­nia tak poteší široký zvu­kový panel vhodný pod samotný tele­ví­zor, ale aj kva­litný sub­wo­ofer či dvo­j­ica men­ších repro­duk­to­rov. Toto prí­slu­šen­stvo sa pri­pája pomo­cou bez­drô­to­vého pri­po­je­nia a žiadne káble ti tak život otra­vo­vať nebudú.

xiaomi-audio-sustava-k-tv-4

Aj táto väč­šia ver­zia rov­nako pod­po­ruje umelú inte­li­gen­ciu, ktorá navyše dokáže vyhľa­dať kara­oke skladby z počet­nej audio kniž­nice. K doko­na­lému využi­tiu poten­ciálu, ktorý tento tele­ví­zor ponúka, je možné dokú­piť aj mik­ro­fón. Ten je rov­nako bez­drô­tový a dokáže pre­me­niť každú nudnú rodinnú oslavu na zábavnú kara­oke show .

xiaomi-mi-tv-3s-4

Ofi­ciálna dostup­nosť zatiaľ nebola potvr­dená, no je veľmi prav­de­po­dobné, že tieto pro­dukty ostanú za hra­ni­cami Veľ­kého čín­skeho múru. Oby­va­te­lia naj­ľud­na­tej­šej kra­jiny sveta si budú môcť základnú 55-pal­covú ver­ziu kúpiť za fan­tas­tic­kých 466 €, 65-pal­covú za 666 € a rov­nako veľkú ver­ziu spolu s domá­cim kinom za 799 €.

xiaomi-mi-tv-3s-65-palc3fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)