You­tube chystá pre­lo­movú apli­ká­ciu, s kto­rou si už aj slušne zaro­bíte

Šandi / 26. máj 2014 / Business

You­Tube na svo­jom blogu pre­zra­dil nie­koľko novi­niek, ktoré sa v nad­chá­dza­jú­cich mesia­coch na tejto naj­väč­šej video sieti obja­via. Týkajú sa par­tne­rov Googlu a všet­kých tvor­cov, ktorí sa pub­li­ko­va­ním videí chcú živiť. 

Práve im Google pri­praví novú mobilnú apli­ká­ciu pre jed­no­duch­šiu správu obsahu. Exis­tu­júce apli­ká­cie You­Tube sú pre­dov­šet­kým pre­hrá­vač a Cap­ture (dostupný na iOS), ktorý vie iba natá­čať.

Ďal­šou novin­kou bude otvo­re­nie účtu, na ktorý budú môcť fanú­ši­ko­via posie­lať finančné prís­pevky. Autori videí mohli dote­raz zará­bať pomo­cou reklám, prí­padne dotá­ciami rie­še­nými inou ces­tou. Google príde s integ­ro­va­ným rie­še­ním, zrejme posta­ve­ným na peňa­ženke Wal­let.

Pri­budnú fun­kcie pre komu­nitnú tvorbu titul­kov vo viac ako 60 jazy­koch, aby sa poten­ciálny dosah roz­ší­ril na celý svet. Už teraz má vraj Google 80% pou­ží­va­te­ľov mimo USA. Loka­li­zá­cia videí pomôže šikov­ným tvor­com uspieť aj inde.

Zdroj: google

Pridať komentár (0)