You­Tube po novom pre­hráva zábav­nej­šie 360 stup­ňové reklamy!

Michal Sorkovský / 25. júla 2015 / Business

You­Tube spus­tilo novú službu a začína pre­hrá­vať ako reklamy už aj 360 stup­ňové videá. Úče­lom tohto kroku je zvý­šiť per­centá sle­do­va­nosti, čo 360 stup­ňové videá doká­za­teľne zvládnu! 

360 stup­ňové reklamy vám pri sle­do­vaní na počí­tači umož­ňujú pohy­bom myši posú­vať svoje zorné pole. Ak sle­du­jete reklamu na mobile, svoje zorné pole ovlá­date jed­no­du­cho tak, že mobil naklo­níte, podľa toho, čo aku­rát chcete sle­do­vať. No a prvou znač­kou, ktorá začala hneď využí­vať novú fun­kciu, ktorú You­Tube ponúka je pivo Bud Light.

To, že You­Tube zaviedlo túto fun­kciu, ale vôbec nie je prek­va­pi­vým kro­kom. Google pred­sta­vilo 360 stup­ňové videá totižto už v Marci, takže bolo len otáz­kou času, kedy bude fun­kcia zave­dená aj pre reklamy. Od ich 360 stup­ňo­vej podoby si navyše môžu inze­renti sľu­bo­vať naozaj veľa. Google totiž potvr­dil, že už spo­mí­nané 360 stup­ňové videá boli na You­Tube až o 36% úspeš­nej­šie než ich kon­ku­ren­cia v podobe štan­dard­ných videí. 

Na You­Tube teda môžeme v blíz­kej budúc­nosti čakať nárast 360 stup­ňo­vých reklám (ale i videí), ktoré sa budú sna­žiť oslo­viť ľudí viac, než tie bežné. Trend akým sa začnú ube­rať naj­nov­šie videá je teda jasný, kedy sa však doč­káme už ja prvého 360 stup­ňo­vého filmu? Len si pred­stav, nebolo by to úžásné? Poze­ral by si presne tam, kam by si chcel. Zdá sa, že tech­no­ló­gia 360 stup­ňo­vých videí nám otvára úplne nové mož­nosti ako si užiť sle­do­va­nie fil­mov a videí. Osobne si mys­lím, že film tohto typu je len otáz­kou času a už teraz sa môžeš začať pomaly tešiť a odrá­ta­vať dni, kedy pôj­deš do kina na prvý 360 stup­ňový film.

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)