Z roz­chodu mi zostal iba pes, tak som nafo­til túto vtipnú sériu obráz­kov

Lukáš Timko / 13. júla 2015 / Zaujímavosti

Žena ma nechala na moje trid­siate naro­de­niny. So sebou si vzala svoje hrnce, náby­tok, fotky a aj svoju deko­rá­ciu. Nechala ma samého v prázd­nom bie­lom byte. Jedinú vec, ktorú si so sebou nevzala, bol môj bull-teriér, kto­rého pome­no­vala po jej obľú­be­nom dizaj­né­rovi topá­nok – Jimmy Choo.

A tak keď som bol sám iba s Jim­mym, našiel som inšpi­rá­ciu v mojich čisto bie­lych ste­nách a v mojom naj­lep­šom pria­te­ľovi a tak som začal fotiť momenty kedy Jimmy Choo vyvá­dzal a behal po dome. Keď Jimmy od toľ­kej radosti sko­la­bo­val, zva­lil sa hneď vedľa bie­lej steny, vtedy som zobral do ruky čiernu fixku a nakres­lil som okolo neho úplne iný svet. Zrazu som pre­pa­dol čaru kres­le­nia, kráse ume­nia a radosti zo života.

Vytvo­ril som sériu zábav­ných, iro­nic­kých ilus­trá­cii, ktoré zobra­zujú môjho bull-ter­riera sní­va­jú­ceho o topán­kach, ody­chu­jú­ceho na gauči s mar­ti­nim poboku alebo za DJským pul­tom ako točí s vinylmi. Na bie­lom mat­nom pozadí sa odo­hrá­vajú vtipné ilus­trá­cie pozos­tá­va­júce z mimo­riadne foto­ge­nic­kého Jim­myho a čaro­vného sveta okolo neho.Tie naj­lep­šie obrázky s Jim­mym som dal do jed­nej knihy, ktorá vyjde v októbri.

Jimmy a jeho sku­točne kre­a­tívny maji­teľ sú dôka­zom toho, že nápa­di­tosti a ume­niu sa medze nekladú a obzvlášť ak sa jedná o spon­tán­nosť, kto­rej dôka­zom sú nasle­du­júce foto­gra­fie. Za Star­ti­tup big thumb up!

Zdroje: instagram.com/rafaelmantesso, amazon.co.uk

Pridať komentár (0)