Z roz­cho­du mi zostal iba pes, tak som nafo­til túto vtip­nú sériu obráz­kov

Lukáš Timko / 13. júla 2015 / Zaujímavosti

Žena ma necha­la na moje trid­sia­te naro­de­ni­ny. So sebou si vza­la svo­je hrn­ce, náby­tok, fot­ky a aj svo­ju deko­rá­ciu. Necha­la ma samé­ho v prázd­nom bie­lom byte. Jedi­nú vec, kto­rú si so sebou nevza­la, bol môj bull-teri­ér, kto­ré­ho pome­no­va­la po jej obľú­be­nom dizaj­né­ro­vi topá­nok – Jim­my Choo.

A tak keď som bol sám iba s Jim­mym, našiel som inšpi­rá­ciu v mojich čis­to bie­lych ste­nách a v mojom naj­lep­šom pria­te­ľo­vi a tak som začal fotiť momen­ty kedy Jim­my Choo vyvá­dzal a behal po dome. Keď Jim­my od toľ­kej rados­ti sko­la­bo­val, zva­lil sa hneď ved­ľa bie­lej ste­ny, vte­dy som zobral do ruky čier­nu fixku a nakres­lil som oko­lo neho úpl­ne iný svet. Zra­zu som pre­pa­dol čaru kres­le­nia, krá­se ume­nia a rados­ti zo živo­ta.

Vytvo­ril som sériu zábav­ných, iro­nic­kých ilus­trá­cii, kto­ré zobra­zu­jú môj­ho bull-ter­rie­ra sní­va­jú­ce­ho o topán­kach, ody­chu­jú­ce­ho na gau­či s mar­ti­nim pobo­ku ale­bo za DJským pul­tom ako točí s vinyl­mi. Na bie­lom mat­nom poza­dí sa odo­hrá­va­jú vtip­né ilus­trá­cie pozos­tá­va­jú­ce z mimo­riad­ne foto­ge­nic­ké­ho Jim­my­ho a čaro­vné­ho sve­ta oko­lo neho.Tie naj­lep­šie obráz­ky s Jim­mym som dal do jed­nej kni­hy, kto­rá vyj­de v októb­ri.

Jim­my a jeho sku­toč­ne kre­a­tív­ny maji­teľ sú dôka­zom toho, že nápa­di­tos­ti a ume­niu sa medze nekla­dú a obzvlášť ak sa jed­ná o spon­tán­nosť, kto­rej dôka­zom sú nasle­du­jú­ce foto­gra­fie. Za Star­ti­tup big thumb up!

Zdro­je: instagram.com/rafaelmantesso, amazon.co.uk

Pridať komentár (0)