Zachráni Nyxoah vaše man­žels­tvo?

Luky Gašparík / 17. jún 2014 / Business

Pýtate sa, čo to musí byť za zázrak, aby doká­zal zachrá­niť moje man­žels­tvo? Nyxoah (meno netu­ším z čoho môže byť odvo­dené) je malá mašinka, ktorá môže naozaj neje­den vzťah nepriamo zachrá­niť.

V pod­state ide o takú malič­kosť. Par­tner večer zaspí a už o chvíľku ľudovo pove­dané “píli drevo”. Zatiaľ čo sa isté per­cento dokáže s touto situ­áciou zmie­riť, ba po čase si na ňu zvykne a už ju tieto milá­či­kove pozdravy zo sna nevy­ru­šujú, pre zvyš­ných ľudí je to obrov­ský prob­lém. Kvôli hlas­nému a otrav­nému chrá­pa­niu sa nedo­kážu vyspať a fun­gujú v per­ma­nent­nej únave.

Nyxoah je v tomto revo­lučná vec, potláča totiž prí­znaky chrá­pa­nia a cho­roby zva­nej spán­ková apnea. Oproti všet­kým ostat­ným kon­ku­renč­ným gad­ge­tom je Nyxoah oveľa menší, oveľa ľah­šie apli­ko­va­teľný a má až dva­násť ročnú výdrž bate­rií.

Nyxoah

Nová ver­zia tohto implan­tátu je super ľahko apli­ko­va­teľná na pacienta a výrobné náklady, po pou­žití nových ino­va­tív­nych tech­no­ló­gii, dra­ma­ticky klesli. Implan­tát je ultra fle­xi­bilný a vďaka jem­ným elek­tric­kým výbo­jom sti­mu­luje nervy v jazyku, čo slúži ako pre­ven­cia pred ochab­nu­tím sva­lov brá­nice. Zaria­de­nie si pacient jed­no­du­cho umiestni pod bradu a ide spať. Možno ešte dôle­ži­tej­šie ako potlá­ča­nie ochab­nu­tia svals­tva, je práve pre­ven­cia pred spán­ko­vou apneou — zástava dýcha­nia na 10, 20 a nie­kedy aj viac sekúnd. Práve toto ocho­re­nie pred­sta­vuje naj­väč­šiu hrozbu, s kto­rou sa Nyxoah pasuje.

Nyxoah

Nyxoah je bel­gicko-izra­el­ský vyná­lez, kto­rému sa pred pár týžd­ňami poda­rilo rais­núť cel­kom slušnú sumičku vo výške 8$ mil. Zakla­da­teľmi sú Dr. Rober Taub (záro­veň aj CEO) a Dr. Adi Mas­hiach. Svoj boj s týmito cho­ro­bami začali už v roku 2009. Dote­raz sa im poda­rilo spolu rais­núť tak­mer 20$ mil. od súkrom­ných inves­to­rov. Nové inves­tí­cie budú pou­žité na vývoj nových tech­no­ló­gii, vytvo­re­nie dru­hej gene­rá­cie ich pro­duktu, ale hlavne na roz­siahle štú­die na pacien­toch. Bodaj by bolo takýchto pro­jek­tov stále via­cej a via­cej!

Zdroj: nocamels.com, nyxoah.com

Pridať komentár (0)