Život ako kráľ: Kúp si hrad v Čes­ku, sta­čí ti na to 11500 eur!

Martin Bohunický / 4. februára 2016 / Business

Natá­lia Mako­vik zau­ja­la celý svet — vza­la Čes­ké hra­dy a zám­ky a pre­dá­va ich za ceny niž­šie, ako sto­jí malý apart­mán na Man­hat­ta­ne.

Sku­toč­ne, v Čes­ku si momen­tál­ne môžeš kúpiť hrad či zámok už od 11500 eur. Má to len jedi­ný háčik — rekon­štruk­cia mno­hých tých­to miest sto­jí tak desať­ná­so­bok.

Nata­lia Mako­vik sa naro­di­la v Bie­lo­rus­ku. Osem rokov po tom, čo priš­la do Čes­ka, sa roz­hod­la zalo­žiť VIP Cast­le — rea­lit­ku, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na hra­dy a zám­ky. V kra­ji­ne, kde sa nachá­dza viac ako 2000 takých­to nehnu­teľ­nos­tí s boha­tou his­tó­ri­ou sa to zda­lo ako cel­kom dob­rý nápad.

750x-1-5

Natá­lii trva­lo viac ako päť rokov, kým sa jej poda­ri­lo uzav­rieť prvý obchod. Momen­tál­ne pre­dá­va pri­bliž­ne tri his­to­ric­ké nehnu­teľ­nos­ti mesač­ne, pri­čom sa ich cena pohy­bu­je od pri­bliž­ne 11500 eur do 4 mili­ó­nov eur. Mako­vik si berie z kaž­dé­ho pre­da­ja 3%, čo jej zabez­pe­ču­je cel­kom solíd­ne živo­by­tie. Rok 2015 ukon­či­la so zis­kom oko­lo 150 000 eur.

Natá­lia to ale vôbec nemá také ľah­ké. Tra­dič­ný real esta­te hrá­či ako Cen­tu­ry 21 a Re/Max tak­tiež čoraz čas­tej­šie zahŕňa­jú podob­né nehnu­teľ­nos­ti do svo­jich port­fó­lií. No prá­ve špe­cia­li­zá­cia je to, čo drží jej biz­nis nad vodou. Navy­še, vďa­ka jej pôvo­du má bliž­šie k jej kli­en­te­le — boha­tým Rusom a Ukra­jin­com, kto­rí nema­jú kam dať penia­ze.

750x-1-4

Kli­en­tov extrém­ne láka pred­sta­va žiť v ele­gant­ných his­to­ric­kých pries­to­roch, no väč­ši­nou to kon­čí pri pred­sta­ve, koľ­ko sto­jí reno­vá­cia a údrž­ba. Nie je to inves­tí­cia. Je to skôr roz­mar pre sníl­kov a nad­šen­cov.

Pre prí­klad uve­diem Rus­ké­ho pod­ni­ka­te­ľa Ser­ge­ia Cher­nich­ki­na. Ten mal prí­le­ži­tosť kúpiť zrú­ca­ni­nu v Kyn­šper­ku za 300 000 čes­kých korún. Na tom­to mies­te sa vyrá­ba­lo pivo už od roku 1595, pre­to sa Ser­gei roz­ho­dol, že vrá­ti tomu­to mies­tu jeho slá­vu. Vytvo­ril znač­ku Kys­per­sky Zajic a vybu­do­val reštau­rá­ciu, kde ponú­ka miest­ne špe­cia­li­ty. Ved­ľa posta­vil hotel a spa, kde si môžeš dopriať piv­ný kúpeľ. “Nič ako toto by som v Rus­ku uro­biť nemo­hol,” pove­dal Cher­nich­kin.

750x-1-2

Prá­ve cena je tým, čo robí ten­to biz­nis zau­jí­ma­vým. V porov­na­ní s his­to­ric­ký­mi stav­ba­mi v Bri­tá­nii, Fran­cúz­sku, Talian­sku ale­bo Nemec­ku tu sto­ja 5 – 10 krát menej. Navy­še, vlast­ní­ci tých­to nehnu­teľ­nos­tí sú v Čes­ku oslo­bo­de­ní od daní.

Väč­ši­na tých­to nehnu­teľ­nos­tí však vyze­rá pek­ne na obráz­ku, rea­li­ta je hor­šia. Mno­hé z nich boli využí­va­né naj­skôr Nemca­mi počas oku­pá­cie, neskôr Soviet­skou armá­dou v komu­nis­tic­kom Čes­ko­slo­ven­sku. Kaž­dé z tých­to obdo­bí zane­cha­lo na budo­vách sto­py. Mno­hí z kup­cov sú prá­ve sníl­ko­via, kto­rých nezau­jí­ma raci­onál­na strán­ka veci. “Sú to ľudia, kto­rí už majú všet­ko — autá, lie­tad­lá, domy na plá­ži. No keď vidia zámok, ich oči sa roz­žia­ria. Je to pre nich ako roz­práv­ka,” uzat­vá­ra Natá­lia.

-1x-1-4

Zdroj: bloomberg.com, zdroj foto­gra­fií: VIP Cast­le

Pridať komentár (0)