Život ako kráľ: Kúp si hrad v Česku, stačí ti na to 11500 eur!

Martin Bohunický / 4. februára 2016 / Business

Natá­lia Mako­vik zau­jala celý svet — vzala České hrady a zámky a pre­dáva ich za ceny niž­šie, ako stojí malý apart­mán na Man­hat­tane.

Sku­točne, v Česku si momen­tálne môžeš kúpiť hrad či zámok už od 11500 eur. Má to len jediný háčik — rekon­štruk­cia mno­hých týchto miest stojí tak desať­ná­so­bok.

Nata­lia Mako­vik sa naro­dila v Bie­lo­rusku. Osem rokov po tom, čo prišla do Česka, sa roz­hodla zalo­žiť VIP Castle — rea­litku, ktorá sa špe­cia­li­zuje na hrady a zámky. V kra­jine, kde sa nachá­dza viac ako 2000 takýchto nehnu­teľ­ností s boha­tou his­tó­riou sa to zdalo ako cel­kom dobrý nápad.

750x-1-5

Natá­lii trvalo viac ako päť rokov, kým sa jej poda­rilo uzav­rieť prvý obchod. Momen­tálne pre­dáva pri­bližne tri his­to­rické nehnu­teľ­nosti mesačne, pri­čom sa ich cena pohy­buje od pri­bližne 11500 eur do 4 mili­ó­nov eur. Mako­vik si berie z kaž­dého pre­daja 3%, čo jej zabez­pe­čuje cel­kom solídne živo­by­tie. Rok 2015 ukon­čila so zis­kom okolo 150 000 eur.

Natá­lia to ale vôbec nemá také ľahké. Tra­dičný real estate hráči ako Cen­tury 21 a Re/Max tak­tiež čoraz čas­tej­šie zahŕňajú podobné nehnu­teľ­nosti do svo­jich port­fó­lií. No práve špe­cia­li­zá­cia je to, čo drží jej biz­nis nad vodou. Navyše, vďaka jej pôvodu má bliž­šie k jej kli­en­tele — boha­tým Rusom a Ukra­jin­com, ktorí nemajú kam dať peniaze.

750x-1-4

Kli­en­tov extrémne láka pred­stava žiť v ele­gant­ných his­to­ric­kých pries­to­roch, no väč­ši­nou to končí pri pred­stave, koľko stojí reno­vá­cia a údržba. Nie je to inves­tí­cia. Je to skôr roz­mar pre sníl­kov a nad­šen­cov.

Pre prí­klad uve­diem Rus­kého pod­ni­ka­teľa Ser­geia Cher­nich­kina. Ten mal prí­le­ži­tosť kúpiť zrú­ca­ninu v Kyn­šperku za 300 000 čes­kých korún. Na tomto mieste sa vyrá­balo pivo už od roku 1595, preto sa Ser­gei roz­ho­dol, že vráti tomuto miestu jeho slávu. Vytvo­ril značku Kys­per­sky Zajic a vybu­do­val reštau­rá­ciu, kde ponúka miestne špe­cia­lity. Vedľa posta­vil hotel a spa, kde si môžeš dopriať pivný kúpeľ. “Nič ako toto by som v Rusku uro­biť nemo­hol,” pove­dal Cher­nich­kin.

750x-1-2

Práve cena je tým, čo robí tento biz­nis zau­jí­ma­vým. V porov­naní s his­to­ric­kými stav­bami v Bri­tá­nii, Fran­cúz­sku, Talian­sku alebo Nemecku tu stoja 5 – 10 krát menej. Navyše, vlast­níci týchto nehnu­teľ­ností sú v Česku oslo­bo­dení od daní.

Väč­šina týchto nehnu­teľ­ností však vyzerá pekne na obrázku, rea­lita je hor­šia. Mnohé z nich boli využí­vané naj­skôr Nemcami počas oku­pá­cie, neskôr Soviet­skou armá­dou v komu­nis­tic­kom Čes­ko­slo­ven­sku. Každé z týchto období zane­chalo na budo­vách stopy. Mnohí z kup­cov sú práve sníl­ko­via, kto­rých nezau­jíma raci­onálna stránka veci. “Sú to ľudia, ktorí už majú všetko — autá, lie­tadlá, domy na pláži. No keď vidia zámok, ich oči sa roz­žia­ria. Je to pre nich ako roz­právka,” uzat­vára Natá­lia.

-1x-1-4

Zdroj: bloomberg.com, zdroj foto­gra­fií: VIP Castle

Pridať komentár (0)