Živo­to­ló­gia — Uni­kátny pro­jekt mení život stre­doš­ko­lá­kov a ino­vuje vzde­lá­va­nie

Marianna Mikešová / 21. november 2016 / Tools a produktivita

Je mnoho vecí, ktoré nás škola nenau­čila. Možno ešte dnes vieme naspa­mäť odra­po­tať známe básne, his­to­rické dátumy a poučky. No čo prak­tické sme si zo stre­doš­kol­ských lavíc odniesli? Nie je úplne mimo tvr­diť, že väč­šinu toho dôle­ži­tého nás naučil život. Avšak, so Živo­to­ló­giou, ktorú sa dnes vďaka Hen­riete Holú­be­ko­vej učia nie­ktorí šťastní stre­doš­ko­láci, by to bolo cel­kom inak. 

Všetko sa to začalo pred dvoma rokmi. Hen­rie­tina, vtedy 15-ročná dcéra, za ňou prišla s tým, že chla­pec z ich mesta spá­chal samov­raždu. Pri­tom nemal žiadne zrejmé prob­lémy a nebol šika­no­vaný. V ten istý týž­deň sa o samov­raždu pokú­sila ďal­šia mladá diev­čina. Henike, ako ju všetci poznajú, to nedalo a začala pát­rať. Zis­tila, že tomto sto­ročí sa počet samov­rážd mla­dých zvý­šil až 5-tisíc­ná­sobne.

Oproti minu­lému sto­ro­čiu sa síce máme mate­riálne lep­šie, ale máme choré duše. Roz­hodla som sa teda, že uro­bím všetko preto, aby mal každý mladý člo­vek na Slo­ven­sku priamo v škole nie­koho, kto ho vypo­čuje a ukáže mu smer jeho života,” pre­zra­dila Henika, ktorá sa hneď spo­jila sa so šikov­nými štu­den­tami v okolí, ktorí jej víziu zdie­ľali. Spolu vymýš­ľali kon­cept a vyučo­va­cie osnovy, a čoskoro sa k nim pri­dá­vali ďalší.

14711301_1815424365338048_6801347800425503817_o

Čo na stred­ných ško­lách chýba?

Jedi­nými pred­metmi, ktoré všte­pujú životné hod­noty, sú výchovy, no aj to je často len forma. Obsah vyučo­va­nia ani pou­žité metódy štu­den­tom dosta­točne nepo­má­hajú roz­ví­jať ich poten­ciál, zúfalo tiež chýba indi­vi­du­álny prí­stup“V dneš­nej dobe pre­tlaku infor­má­cií sa ešte stále sna­žíme naliať do hláv štu­den­tov čo naj­viac poznat­kov z rôz­nych oblastí, čo je podľa mňa zby­točné. Chýba tré­ning zruč­ností a schop­ností, ktoré potre­bu­jeme v kaž­do­den­nom živote: socia­li­zá­cia, komu­ni­ká­cia, seba­kon­trola, mravné hod­noty, roz­voj tvo­ri­vosti a tímo­vej spo­lu­práce,” vyme­no­vala Henika.

Všetko toto učí Živo­to­ló­gia hra­vou for­mou. Je posta­vená na Komen­ského škole hrou, Sok­ra­tov­ských dia­ló­goch a sto­ry­tel­lingu. Srd­com pro­jektu sú cer­ti­fi­ko­vaní Teen men­tori, ktorí štu­den­tom vďaka veko­vej blíz­kosti dokážu lep­šie poro­zu­mieť. Sú medzi nimi ľudia rôz­nych veko­vých kate­gó­rií z rôz­nych oblastí. “Som za nich každý deň vďačná. Tak ako Steve Jobs pove­dal: ´tí blázni, ktorí si mys­lia, že môžu zme­niť svet, ho nako­niec naozaj zme­nia´ , tak aj my sme banda bláz­nov a uvi­díme, čo to dá,” pove­dala Henika.

img_4708-large

Často sa hovorí, že za zlým škols­tvom sú aj uči­te­lia, ktorí o štu­den­tov neja­via sku­točný záu­jem a učia s nechu­ťou. Podľa autorky pro­jektu je prob­lém už v príp­rave uči­te­ľov na povo­la­nie, kde chý­bajú tré­ningy osob­ného roz­voja a komu­ni­ká­cie, a uči­te­lia si preto často rešpekt vynu­cujú mocou. Aj preto spo­čiatku do pro­jektu zapá­jala len ľudí z mimo­pe­da­go­gic­kého pro­stre­dia, no po čase zis­tila, že medzi uči­teľmi je množ­stvo skve­lých ľudí s moder­ným zmýš­ľa­ním.

Živo­to­ló­gia je zlo­žená zo šty­roch cel­kov:

  • Vnút­ro­veda – učí štu­den­tov spoz­nať a rešpek­to­vať samých seba, meniť svoje návyky a postoje, nachá­dzať svoje silné stránky.
  • Vzťa­ho­ló­gia — učí pocho­piť vzťah k sebe samému, k svo­jim rodi­čom, auto­ri­tám, poro­zu­mieť prvým lás­kam.
  • Kari­é­ris­tika – učí nasta­viť svoju životnú víziu, roz­hod­núť sa, či sa raz chcú stať pod­ni­ka­teľmi alebo chcú byť zamest­nan­cami, a aké kroky k tomu treba pod­nik­núť.
  • Zdra­víčko – zdô­raz­ňuje dôle­ži­tosť men­tál­neho, psy­chic­kého a fyzic­kého zdra­via.
14494704_1811366772410474_2633271218023587451_n

Živo­to­ló­gia udáva trend

A ako rea­gujú stre­doš­ko­láci? Pries­kum uká­zal až 98-per­centnú spo­koj­nosť s pro­jek­tom. Žiaci hodiny Živo­to­ló­gie doslova milujú, pre­tože konečne majú prí­le­ži­tosť roz­prá­vať sa v škole o sku­točne dôle­ži­tých veciach. O úspe­chu svedčí aj zara­de­nie Teen men­to­rov do mapy sociál­nych ino­vá­to­rov Slo­ven­ska a Oso­bitné oce­ne­nie Národ­ného kari­é­ro­vého pora­den­stva 2016.

Pro­jekt sa stal takým popu­lár­nym, že dopyt pre­vy­šuje ponuku a men­tori majú prob­lém pokryť všetky požia­davky zo strany škôl. Pra­cujú však na tom, aby mali čoskoro men­to­rov v kaž­dom regi­óne a hľa­dajú spô­soby spo­lu­práce s orga­ni­zá­ciami ako sú AIE­SEC, Úsmev ako dar, Future Gene­ra­tion, LEAF Aca­demy a ďal­šími.

img_6457-large

Plá­nom je tiež spus­tiť E-lear­nin­gový prog­ram. “E-lear­ning je v našej kra­jine naj­me­nej využí­va­nou for­mou vzde­lá­va­nia. Keď zave­sia na inter­net nejaké doku­menty a videá bez toho, aby pre­bie­hala aktívna komu­ni­ká­cia medzi štu­den­tom a uči­te­ľom s jas­nou didak­tic­kou kon­cep­ciou roz­de­le­nou na jed­not­livé lek­cie podľa obtiaž­nosti, tak nemô­žeme hovo­riť o e-lear­ningu,” myslí si Henika.

Jej snom je, aby školy učili mlá­dež, ako pre­pá­jať svoje men­tálne, duševné a fyzické zdra­vie. V pod­state ide o antickú kalo­ka­ga­tiu, teda niečo, čo fun­go­valo už dávno. “Nemám rada, keď sa hovorí, že táto gene­rá­cia je iná ako pred­chá­dza­júce. Nie je iná, len na ňu pôso­bia iné von­kaj­šie vplyvy, a musí sa pris­pô­so­biť životu v úplne zme­ne­ných pod­mien­kach. Menia sa tech­no­ló­gie a komu­ni­kačné zdroje, a to ju robí inou,” dodala.

13620865_1782136492000169_1417494333315413738_n

Budúc­nosť škols­tva si pred­sta­vuje takto:

  • homes­cho­oling a vytvá­ra­nie komu­nít rodi­čov
  • pre­po­je­nie školy s pra­xou a pod­nikmi
  • pri­niesť do škôl odbor­ní­kov
  • učiť, ako sa majú žiaci učiť
  • nefor­málne vzde­lá­va­nie

Okrem Živo­to­ló­gie sa Hen­rieta venuje množ­stvu dob­ro­voľ­ných akti­vít, pre­tože jej filo­zo­fiou je udr­žia­vať kolo­beh dáva­nia a pri­jí­ma­nia. Viac než 15 rokov tré­nuje ľudí vo fir­mách, učí ich ako komu­ni­ko­vať v slo­ven­čine aj anglič­tine. Tré­nuje stá­žis­tov z celého sveta, ako pra­co­vať s mlá­de­žou a ako využí­vať lek­tor­ské zruč­nosti. Je tiež men­tor­kou reč­ní­kov na TED kon­fe­ren­cie. Jed­no­du­cho žije život, aký si vysní­vala :).

heni-divi

Zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: facebook.com/zivotologia/archív Hen­riety Holú­be­ko­vej

Pridať komentár (0)