Životológia – Unikátny projekt mení život stredoškolákov a inovuje vzdelávanie

Marianna Mikešová / 21. novembra 2016 / Lifehacking

Je mnoho vecí, ktoré nás škola ne­nau­čila. Možno ešte dnes vieme na­spa­mäť od­ra­po­tať známe básne, his­to­rické dá­tumy a po­učky. No čo prak­tické sme si zo stre­doš­kol­ských la­víc od­niesli? Nie je úplne mimo tvr­diť, že väč­šinu toho dô­le­ži­tého nás na­učil ži­vot. Av­šak, so Ži­vo­to­ló­giou, ktorú sa dnes vďaka Hen­riete Ho­lú­be­ko­vej učia nie­ktorí šťastní stre­doš­ko­láci, by to bolo cel­kom inak.

Je mnoho vecí, ktoré nás škola ne­nau­čila. Možno ešte dnes vieme na­spa­mäť od­ra­po­tať známe básne, his­to­rické dá­tumy a po­učky. No čo prak­tické sme si zo stre­doš­kol­ských la­víc od­niesli? Nie je úplne mimo tvr­diť, že väč­šinu toho dô­le­ži­tého nás na­učil ži­vot. Av­šak, so Ži­vo­to­ló­giou, ktorú sa dnes vďaka Hen­riete Ho­lú­be­ko­vej učia nie­ktorí šťastní stre­doš­ko­láci, by to bolo cel­kom inak.

Všetko sa to za­čalo pred dvoma rokmi. Hen­rie­tina, vtedy 15-ročná dcéra, za ňou prišla s tým, že chla­pec z ich mesta spá­chal sa­mov­raždu. Pri­tom ne­mal žiadne zrejmé prob­lémy a ne­bol ši­ka­no­vaný. V ten istý týž­deň sa o sa­mov­raždu po­kú­sila ďal­šia mladá diev­čina. He­nike, ako ju všetci po­znajú, to ne­dalo a za­čala pát­rať. Zis­tila, že  tomto sto­ročí sa po­čet sa­mov­rážd mla­dých zvý­šil až 5-ti­síc­ná­sobne.

„Oproti mi­nu­lému sto­ro­čiu sa síce máme ma­te­riálne lep­šie, ale máme choré duše. Roz­hodla som sa teda, že uro­bím všetko preto, aby mal každý mladý člo­vek na Slo­ven­sku priamo v škole nie­koho, kto ho vy­po­čuje a ukáže mu smer jeho ži­vota,“ pre­zra­dila He­nika, ktorá sa hneď spo­jila sa so ši­kov­nými štu­den­tami v okolí, ktorí jej ví­ziu zdie­ľali. Spolu vy­mýš­ľali kon­cept a vy­učo­va­cie os­novy, a čo­skoro sa k nim pri­dá­vali ďalší.

14711301_1815424365338048_6801347800425503817_o

Čo na stred­ných ško­lách chýba?

Je­di­nými pred­metmi, ktoré všte­pujú ži­votné hod­noty, sú vý­chovy, no aj to je často len forma. Ob­sah vy­učo­va­nia ani po­u­žité me­tó­dy štu­den­tom do­sta­točne ne­po­má­hajú roz­ví­jať ich po­ten­ciál, zú­falo tiež chýba in­di­vi­du­álny prí­stup„V dneš­nej dobe pre­tlaku in­for­má­cií sa ešte stále sna­žíme na­liať do hláv štu­den­tov čo naj­viac po­znat­kov z rôz­nych ob­lastí, čo je podľa mňa zby­točné. Chýba tré­ning zruč­ností a schop­ností, ktoré po­tre­bu­jeme v kaž­do­den­nom ži­vote: so­cia­li­zá­cia, ko­mu­ni­ká­cia, se­ba­kon­trola, mravné hod­noty, roz­voj tvo­ri­vosti a tí­mo­vej spo­lu­práce,“ vy­me­no­vala He­nika.

Všetko toto učí Ži­vo­to­ló­gia hra­vou for­mou. Je po­sta­vená na Ko­men­ského škole hrou, Sok­ra­tov­ských dia­ló­goch a sto­ry­tel­lingu. Srd­com pro­jektu sú cer­ti­fi­ko­vaní Teen men­tori, ktorí štu­den­tom vďaka ve­ko­vej blíz­kosti do­kážu lep­šie po­ro­zu­mieť. Sú me­dzi nimi ľu­dia rôz­nych ve­ko­vých ka­te­gó­rií z rôz­nych ob­lastí. „Som za nich každý deň vďačná. Tak ako Steve Jobs  po­ve­dal: ´tí blázni, ktorí si mys­lia, že môžu zme­niť svet, ho na­ko­niec na­ozaj zme­nia´ , tak aj my sme banda bláz­nov a uvi­díme, čo to dá,“ po­ve­dala He­nika.

img_4708-large

Často sa ho­vorí, že za zlým škols­tvom sú aj uči­te­lia, ktorí o štu­den­tov ne­ja­via sku­točný zá­u­jem a učia s ne­chu­ťou. Podľa au­torky pro­jektu je prob­lém už v príp­rave uči­te­ľov na po­vo­la­nie, kde chý­bajú tré­ningy osob­ného roz­voja a ko­mu­ni­ká­cie, a uči­te­lia si preto často re­špekt vy­nu­cujú mo­cou. Aj preto spo­čiatku do pro­jektu za­pá­jala len ľudí z mi­mo­pe­da­go­gic­kého pro­stre­dia, no po čase zis­tila, že me­dzi uči­teľmi je množ­stvo skve­lých ľudí s mo­der­ným zmýš­ľa­ním.

Ži­vo­to­ló­gia je zlo­žená zo šty­roch cel­kov:

  • Vnút­ro­veda – učí štu­den­tov spoz­nať a re­špek­to­vať sa­mých seba, me­niť svoje ná­vyky a po­stoje, na­chá­dzať svoje silné stránky.
  • Vzťa­ho­ló­gia – učí po­cho­piť vzťah k sebe sa­mému, k svo­jim ro­di­čom, au­to­ri­tám, po­ro­zu­mieť pr­vým lás­kam.
  • Ka­ri­é­ris­tika – učí na­sta­viť svoju ži­votnú ví­ziu, roz­hod­núť sa, či sa raz chcú stať pod­ni­ka­teľmi alebo chcú byť za­mest­nan­cami, a aké kroky k tomu treba pod­nik­núť.
  • Zdra­víčko – zdô­raz­ňuje dô­le­ži­tosť men­tál­neho, psy­chic­kého a fy­zic­kého zdra­via.
14494704_1811366772410474_2633271218023587451_n

Ži­vo­to­ló­gia udáva trend

A ako re­a­gujú stre­doš­ko­láci? Pries­kum uká­zal až 98-per­centnú spo­koj­nosť s pro­jek­tom. Žiaci ho­diny Ži­vo­to­ló­gie do­slova mi­lujú, pre­tože ko­nečne majú prí­le­ži­tosť roz­prá­vať sa v škole o sku­točne dô­le­ži­tých ve­ciach. O úspe­chu svedčí aj za­ra­de­nie Teen men­to­rov do mapy so­ciál­nych ino­vá­to­rov Slo­ven­ska a Oso­bitné oce­ne­nie Ná­rod­ného ka­ri­é­ro­vého po­ra­den­stva 2016.

Pro­jekt sa stal ta­kým po­pu­lár­nym, že do­pyt pre­vy­šuje po­nuku a men­tori majú prob­lém po­kryť všetky po­žia­davky zo strany škôl. Pra­cujú však na tom, aby mali čo­skoro men­to­rov v kaž­dom re­gi­óne a hľa­dajú spô­soby spo­lu­práce s or­ga­ni­zá­ciami ako sú AIE­SEC, Úsmev ako dar, Fu­ture Ge­ne­ra­tion, LEAF Aca­demy a ďal­šími.

img_6457-large

Plá­nom je tiež spus­tiť E-le­ar­nin­gový prog­ram. „E-le­ar­ning je v na­šej kra­jine naj­me­nej vy­uží­va­nou for­mou vzde­lá­va­nia. Keď za­ve­sia na in­ter­net ne­jaké do­ku­menty a vi­deá bez toho, aby pre­bie­hala ak­tívna ko­mu­ni­ká­cia me­dzi štu­den­tom a uči­te­ľom s jas­nou di­dak­tic­kou kon­cep­ciou roz­de­le­nou na jed­not­livé lek­cie podľa ob­tiaž­nosti, tak ne­mô­žeme ho­vo­riť o e-le­ar­ningu,“ myslí si He­nika.

Jej snom je, aby školy učili mlá­dež, ako pre­pá­jať svoje men­tálne, du­ševné a fy­zické zdra­vie. V pod­state ide o an­tickú ka­lo­ka­ga­tiu, teda niečo, čo fun­go­valo už dávno. „Ne­mám rada, keď sa ho­vorí, že táto ge­ne­rá­cia je iná ako pred­chá­dza­júce. Nie je iná, len na ňu pô­so­bia iné von­kaj­šie vplyvy, a musí sa pris­pô­so­biť ži­votu v úplne zme­ne­ných pod­mien­kach. Me­nia sa tech­no­ló­gie a ko­mu­ni­kačné zdroje, a to ju robí inou,“ do­dala.

13620865_1782136492000169_1417494333315413738_n

 

Bu­dúc­nosť škols­tva si pred­sta­vuje takto:

  • ho­mes­cho­oling a vy­tvá­ra­nie ko­mu­nít ro­di­čov
  • pre­po­je­nie školy s pra­xou a pod­nikmi
  • pri­niesť do škôl od­bor­ní­kov
  • učiť, ako sa majú žiaci učiť
  • ne­for­málne vzde­lá­va­nie

Ok­rem Ži­vo­to­ló­gie sa Hen­rieta ve­nuje množ­stvu dob­ro­voľ­ných ak­ti­vít, pre­tože jej fi­lo­zo­fiou je udr­žia­vať ko­lo­beh dá­va­nia a pri­jí­ma­nia. Viac než 15 ro­kov tré­nuje ľudí vo fir­mách, učí ich ako ko­mu­ni­ko­vať v slo­ven­čine aj an­glič­tine. Tré­nuje stá­žis­tov z ce­lého sveta, ako pra­co­vať s mlá­de­žou a ako vy­uží­vať lek­tor­ské zruč­nosti. Je tiež men­tor­kou reč­ní­kov na TED kon­fe­ren­cie. Jed­no­du­cho žije ži­vot, aký si vy­sní­vala :).

heni-divi

Zdroj fo­to­gra­fií a ti­tul­nej fo­to­gra­fie: fa­ce­book.com/zi­vo­to­lo­gia/ar­chív Hen­riety Ho­lú­be­ko­vej

 

 

Pridať komentár (0)