Zlaté stránky sa hecli s novým dizaj­nom a fun­kciami

Šandi / 20. september 2014 / Business

Apli­ká­cia s náz­vom Zlaté stránky pre­šla moder­ni­zá­ciou a pri­náša nie­len nový dizajn, ale aj fun­kcie. K moder­nému vzhľadu pri­budla mož­nosť pre hod­no­te­nia firiem a pod­ni­ka­te­ľov, ktorá má zabez­pe­čiť výber služby podľa pre­fe­ren­cií.

Intu­itívne ovlá­da­nie vám uľahčí prácu s nie­koľ­kými ďal­šími fun­kciami apli­ká­cie, ako je naprí­klad vyhľa­dá­va­nie kon­tak­tov, mož­nosť zobra­ze­nia na mape, zobra­ze­nie detai­lov o kon­takte či roz­de­le­nie do kate­gó­rií. Cel­kovo cez Zlaté stránky môžete vyhľa­dať až 280 000 pod­ni­ka­te­ľov a firiem.

PO SPUS­TENÍ APLI­KÁ­CIE:

* Môžete hľa­dať najb­liž­šie reštau­rá­cie, hotely, taxi, lekárne, kve­ti­nár­stva, a ďal­šie

* Zobra­zené výsledky hľa­da­nia sa dajú pre­hlia­dať v zozname aj na mape

* Vybrané výsledky sa ukla­dajú do his­tó­rie a sú tak dostupné aj off­line

* Kon­takty sa dajú pre­ze­rať, ukla­dať do tele­fónu aj zdie­lať s ostat­nými

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)