Známi miliar­dári, ktorí sa roz­hodli roz­dať svoj maje­tok

Alexandra Dulaková / 12. november 2015 / Tools a produktivita

V roku 2010 pri­šiel War­ren Buf­fet so zau­jí­ma­vou ini­cia­tí­vou. Roz­ho­dol sa zdru­žiť sve­to­vých miliar­dá­rov, ktorí by boli ochotní veno­vať viac ako polo­vicu svojho obrov­ského majetku iným — takým, ktorí ho súrne potre­bujú a ktorí bez neho nebudú viesť plno­hod­notný život. Dnes je ich 137 zo štr­nás­tich rôz­nych kra­jín. Tu sú nie­ktorí z nich a ich pred­stavy o tom, ako presne by ich peniaze mali ostat­ným pomôcť. 

War­ren Buf­fet

Začnime samot­ným ini­ciá­to­rom pro­jektu Giving Pledge, ktorý je momen­tálne tre­tím naj­bo­hat­ším mužom pla­néty a vďačí za to najmä svojmu kon­cernu Berks­hire Hat­ha­way. Už roky sa aktívne venuje filan­tro­pii, a to až do takej miery, že sa zavia­zal k roz­da­niu až 99-tich per­cent svojho neskrom­ného majetku. Až 83 per­cent sme­ro­valo na účet Bill & Melinda Gates Foun­da­tion, teda cha­ri­ta­tív­nej zbierke, ktorú zalo­žili a spra­vujú man­že­lia Gate­sovci, aj napriek tomu, že má k dis­po­zí­cií aj svoju vlastnú zbierku, Buf­fet Foun­da­tion. Dodnes sti­hol Buf­fet na dobré účely poroz­dá­vať viac ako 21 miliárd dolá­rov, no pre ban­kové konto, akým dis­po­nuje, to ani zďa­leka nezna­mená blí­že­nie sa ku koncu. Tento rok sa už po druhý krát vzdal 2,8 milárd dolá­rov a okrem toho sa kaž­do­ročne plá­nuje roz­lú­čiť so štyrmi per­cen­tami svo­jich akcií. Nuž, pre nie­koho maje­tok, pre nie­koho drobné… Tieto “drobné” veno­val s úmys­lom pomoci zne­vý­hod­ne­ným deťom s ich základ­nými potre­bami, prí­stupu ku vzde­la­niu, zrov­no­práv­ne­niu žien a diev­čat v kri­tic­kých oblas­tiach, ako aj na účet orga­ni­zá­cie, ktorá varuje pred nebez­pe­čen­stvami jad­ro­vých, che­mic­kých a bio­lo­gic­kých zbraní (Nuc­lear Threat Ini­cia­tive).

Bill a Melinda Gate­sovci

V tomto odbore sú sku­toč­nými prie­kop­níkmi. Okrem toho, že rov­nako ako Buf­fet mie­nia roz­dať 99 per­cent svojho majetku, už stihli na cha­ritu veno­vať viac ako kto­koľ­vek iný na svete — pres­nej­šia až 27 miliárd dolá­rov. Tie kaž­do­ročne putujú cez ich orga­ni­zá­ciu Bill & Melinda Gates Foun­da­tion do rôz­nych kútov sveta, kde pris­pie­vajú k hos­po­dár­skemu roz­voju, šíre­niu vzde­la­nia, pomoci chu­dob­ným, sprí­stup­ne­niu zdra­vot­níc­tva, či akút­nej pomoci v prí­pade rôz­nych nepred­ví­da­teľ­ných kata­strôf. Medzi ne pat­rila aj minu­lo­ročná epi­dé­mia Eboly v Západ­nej Afrike. Verejné zdra­vie je zrejme ich sla­bos­ťou. Zatiaľ čo v západ­nom svete ľudia nad vak­cí­nami naj­nov­šie krčia nosmi, oni ich pomá­hajú pri­ná­šať do oblastí, kde kvôli ich nedos­tatku pra­vi­delne umie­rajú tisícky ľudí. Vak­cíny bojujú s cho­ro­bami, s kto­rými sa v našich oblas­tiach našťas­tie už tak­mer vôbec nestre­tá­vame, ako naprí­klad obrna a tuber­ku­lóza. 

Mark a Pri­scilla Zuc­ker­berg 

K Buf­fe­to­vej ini­cia­tíve sa pri­dali medzi prvými a odvtedy si z účtov odškr­tli už 1,6 miliardy dolá­rov. Ich vplyv je ešte moc­nejší vďaka význam­nej pozí­cii vo svete sociál­nych médií, kde svo­jich fol­lo­we­rov pra­vi­delne vyzý­vajú k tomu, aby rov­nako ako oni nevá­hali veno­vať svoje peniaze na dob­ro­činné účely. Bolo tomu tak naprí­klad tiež počas epi­dé­mie Eboly, kvôli kto­rej sa Pri­scilla roz­hodla roz­lú­čiť s 25 mili­ónmi dolá­rov. 100 mili­ó­nov z ich nadá­cie puto­valo na zlep­še­nie kva­lity vzde­la­nia v okolí San Fran­cisca a New Jer­sey. San Fran­ciscu sa veno­vali aj naďa­lej, naprí­klad pomo­cou roz­voja miest­nej nemoc­nice, na čo vyhra­dili ďal­ších 75 mili­ó­nov. 

Richard Bran­son

Večne mladý zakla­da­teľ Vir­gin Group, ktorá sa skladá z vyše 400 rôz­nych spo­loč­ností, dis­po­nuje majet­kom pia­tich miliárd dolá­rov. Je to síce menej, než majú k dis­po­zí­cii vopred spo­me­nutí filan­tropi, no stále je to viac ako dosť, najmä pre tých, kto­rým cha­ri­ta­tívne orga­ni­zá­cie a nadá­cie naj­viac pomá­hajú. A keď už Bran­son ovlá­dol aero­linky, tele­ko­mu­ni­ká­cie, eko­ló­giu a ves­mírnu dopravu, roz­ho­dol sa zabr­d­núť aj do filan­tro­pie. Spolu s man­žel­kou Joan sa k ini­cia­tíve pri­dali pred dvomi rokmi a dnes venuje 80 svojho pra­cov­ného života spra­vo­va­niu nadá­cie Vir­gin Unite, ktorá si na paš­kál berie zále­ži­tosti ako ochranu život­ného pro­stre­dia, zni­žo­va­nie emi­sií a rie­še­nie kon­flik­tov. Napriek šted­rosti v dob­ro­čin­ných oblas­tiach však nie je veľmi nad­šený z pred­stavy pla­te­nia daní, preto sa rad­šej pre­sťa­ho­val na vlastný ostrov Nec­ker v Kari­biku, než aby v rod­nom Anglicku musel odvá­dzať časť svojho majetku štátu. 

Sara Bla­kely

Zakla­da­teľka značky Spanx, ktorá pre­dáva zoštíh­ľu­júce a tva­ro­va­cie žen­ské spodné prádlo, je roz­hod­nutá svoj maje­tok využiť na pomoc ženám a diev­ča­tám po celom svete. Reb­ríčky od Times a For­bes ju zara­dili medzi stovku najvp­lyv­nej­ších žien sveta, keďže aktívne pris­pieva k tomu, aby mali ženy po celom svete spra­vod­livý prí­stup k vzde­la­niu a roz­bie­ha­nia vlast­ného pod­ni­ka­nia. Na tento účel si v roku 2006 zalo­žila nadá­ciu Sara Bla­kely Foun­da­tion, do kto­rej pris­pie­vajú mnohí vplyvní a bohatí ľudia. Mno­hým ženám naviac finan­cuje vyso­koš­kol­ské štú­dium, v čom si roz­umie aj so zná­mou filan­trop­kou Oprah, kto­rej na vzde­la­nie diev­čat v Juho­af­ric­kej repub­like pris­pela sumou jed­ného mili­óna dolá­rov. Pro­stred­níc­tvom kata­lógu Spanx ponúka ženám a ich pro­duk­tom pries­tor na inzer­ciu zadarmo

Pat­rice a Pre­ci­ous Mot­sepe

Pat­rice Mot­sepe je prvý juho­af­rický miliar­dár tma­vej pleti, za čo vďačí najmä zalo­že­niu baníc­kej spo­loč­nosti Afri­can Rain­bow Mine­rals. Spolu s man­žel­kou Pre­ci­ous už v roku 1999 zalo­žili nadá­ciu Mot­sepe Foun­da­tion, pro­stred­níc­tvom kto­rej sa sna­žia vyhla­diť roz­diely v prí­stupe ku vzde­la­niu a práci spô­so­bené rasou. Takisto sa sna­žia skva­lit­niť život deťom, pos­ti­hnu­tým, cho­rým, či neza­mest­na­ným ľuďom. Ich hlav­ným cie­ľom je dopo­môcť zne­vý­hod­ne­ným ľuďom k samos­tat­nosti a finanč­nej nezá­vis­losti vytvá­ra­ním nových pra­cov­ných pozí­cií, finanč­nej výpo­moci pri vzde­lá­vaní a posky­to­vaní zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti.

Manoj Bhar­gava

Hlav­ným cie­ľom zakla­da­teľa a CEO značky 5-hour Energy, pro­du­ku­jú­cej ener­ge­tické “shoty”, je zní­žiť ľud­ské utr­pe­nie po celom svete. Pôvo­dom z Indie, ame­rický miliar­dár je odhod­laný na tento účel pris­pieť až 99 per­cen­tami majetku, ktorý sa odha­duje na 1,5 miliardy dolá­rov. Pris­pel už na vyše 400 pro­jek­tov, ktoré peniaze využili na roz­voj nemoc­níc a škôl, s dôra­zom na zlep­še­nie vzde­la­nia žien v Indii. Nie je mu cudzia ani eko­ló­gia, v kto­rej má veľ­ko­lepé plány, a síce zní­žiť emi­sie z fosil­ných palív o 50 per­cent a očis­tiť uhlie od škod­li­vých che­mi­ká­lií. 

Paul Allen

Allen Ins­ti­tue for Brain Science asi netreba pod­robne opi­so­vať — jasné je, že sa venuje význam­nému výskumu, ktorý je pre Allena, spo­lu­za­kla­da­teľa Mic­ro­softu, srd­co­vou zále­ži­tos­ťou. Vrámci neho sa vedci sna­žia odha­liť gene­tický pôvod moz­go­vých ocho­rení a pos­ti­hnutí, vďaka čomu by sa značne uľah­čila aj ich následná liečba. No nezau­jí­majú ich len moz­gové nedos­tatky, ale aj ich cel­ková fun­kcia, ktorá je pre nás vo veľa sme­roch ešte stále záha­dou. Aj on bol odhod­laný pri­dať ruku k dielu v boji s Ebo­lou, kon­krétne sumou 100 mili­ó­nov dolá­rov. Cel­kovo na cha­ritu veno­val už vyše dve miliardy dolá­rov. 

Azim Pre­mji 

Nadá­cia Azim Prejmi Foun­da­tion, zalo­žená štvr­tým naj­bo­hat­ším indic­kým mužom, má za ľubom spô­so­biť revo­lú­ciu v indic­kom verej­nom vzde­lá­vaní. Na tento účel Azim veno­val už osem milárd a tie sa pre­me­nil vo vzde­lá­vací prog­ram Com­pu­ter Aided Lear­ning, ktorý je dostupný v 18 rôz­nych jazy­koch a ktorý ško­lám veno­val, ako aj v uni­ver­zitu nesúcu jeho meno. Tá nezis­kovo vzde­láva nových uči­te­ľov. Bohat­stvo zís­kal z vlast­nej IT a kon­zul­tin­go­vej firmy Wipro, ktorá záro­veň slú­žila aj ako odra­zový mos­tík pre zalo­že­nie jeho nadá­cie, keďže na tento účel využil 8,7 per­cent svo­jich akcií. Ich hod­nota je odha­do­vaná na dve miliardy dolá­rov. 

Zdroj: Entrep­re­neur 

Pridať komentár (0)