ZTE Axon 7 ponú­ka Snapd­ra­gon 820, 20 MPx foto­apa­rát, špič­ko­vé ste­reo repro­duk­to­ry či kom­plet­nú LTE pod­po­ru. Dosta­ne ťa aj jeho nová cena!

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 16. septembra 2016 / Tech a inovácie

ZTE už dlhé roky pat­rí medzi naj­zná­mej­ších čín­skych výrob­cov smart­fó­nov, kto­rý posled­né roky veľ­mi postú­pil. Jeho súčas­né vlaj­ko­vé lode môžu hra­vo kon­ku­ro­vať smart­fó­nom sve­to­vých mien, pri­čom cena ide neus­tá­le dolu. Per­fekt­ným prí­kla­dom je aj špič­ko­vý ZTE Axon 7 v naj­nov­šej akcii.

Smart­fón ZTE Axon 7 bol síce pred­sta­ve­ný už v máji, no až teraz sa obja­vu­je na skla­doch prvých čín­skych e-sho­pov. Spo­lu s nas­klad­ne­ním súčas­nej vlaj­ko­vej lodi ZTE pri­chá­dza­jú aj prvé akcie. Jed­nu takú spus­til aj e-shop Gearbest.com, kto­rý nadu­pa­ný ZTE Axon 7 ponú­ka za zatiaľ naj­niž­ších 373 €! Za túto per­fekt­nú cenu si vlaj­ko­vú loď Axon 7 môžeš kúpiť až po apli­ko­va­ní zľa­vo­vé­ho kupó­nu AXON pria­mo do objed­náv­ky na webo­vých strán­kach e-sho­pu.

zte-axon-7-akcia-8

Kon­štruk­cia ZTE Axon 7 je vyro­be­ná z luxus­né­ho hli­ní­ku, kto­rý dodá­va naozaj­st­ný pocit pré­mi­ovos­ti. K dis­po­zí­cii sú dve fareb­né variá­cie – zla­tášedá. Po obvo­de náj­de­me tra­dič­né prv­ky ako 3.5 mm audio jack navrchu a napá­ja­cí USB Type-C port naspod­ku. Rých­ly ske­ner odtlač­kov prs­tov je umiest­ne­ný v stre­de zadnej čas­ti. Na pred­nej stra­ne sa okrem 5,5-palcového 2K Super AMO­LED disp­le­ja (jem­nosť 538 ppi) s 2.5D zahnu­tím, kto­rý je mimo­cho­dom tak­mer bez rámi­kov, nachá­dza aj dvo­j­ica špič­ko­vých ste­reo repro­duk­to­rov s pod­po­rou HiFi a Dol­by Atmos. Disp­lej Axon 7 je teda bez pochýb jed­ným z naj­lep­ších na trhu a ZTE sa tiež sústre­di­lo na plno­hod­not­né využi­tie vo vir­tu­ál­nej rea­li­te.

zte-axon-7-akcia-1

Po výko­no­vej strán­ke zvo­lil výrob­ca to naj­lep­šie, čo je momen­tál­ne na trhu dostup­né. Srd­com Axo­nu 7 je teda Snap­ra­gon 820 s tak­tom 2,2 GHz, kto­rý tvo­rí skve­lú dvo­j­ič­ku so 4 GB ope­rač­nou pamä­ťou RAM. Kapa­ci­ta úlo­žis­ka činí 64 GB. Čereš­nič­kou na tor­te je mož­nosť roz­ší­re­nia pamä­te pomo­cou mic­roSD kariet o ďal­ších 128 GB. Baté­ria ZTE Axon 7 dis­po­nu­je 3250 mAh kapa­ci­tou a pod­po­ru­je naj­mo­der­nej­šiu rých­lo­na­bí­ja­ciu tech­no­ló­giu Qual­comm Quick Char­ge 3.0. Pod­ľa úda­jov spo­loč­nos­ti je plné nabi­tie mož­né za 100 minút.

zte-axon-7-akcia-5

Ope­rač­ným sys­té­mom sa stal nov­ší Andro­id 6.0.1 Marsh­mal­low s nad­stav­bou MiFa­vor UI 4.0. Dizajn nad­stav­by sa drží naj­mo­der­nej­ších prv­kov Mate­rial dizaj­nu a pri­po­mí­na čis­tý Andro­id. V stre­de zadnej čas­ti si svo­je mies­to našiel 20 MPx hlav­ný foto­apa­rát s výbor­nou clo­nou f/1.8, optic­kou sta­bi­li­zá­ci­ou obra­zu a fázo­vým zaos­tro­va­ním PDAF. Pred­ná sel­fie kame­ra ponú­ka roz­lí­še­nie 8 MPx a clo­nu f/2.2. Nespor­nou výho­dou smart­fó­nu je aj Dual­SIM a 4G LTE mobil­né pri­po­je­nie s pod­po­rou až 9 sve­to­vých LTE frek­ven­cií, zahŕňa­júc 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 a 2600 MHz.

zte-axon-7-akcia-3

Ešte pred objed­na­ním smart­fó­nu tre­ba počí­tať aj s mož­nou plat­bou DPH po zachy­te­ní balí­ka na col­ni­ci, keď­že ide o tovar dová­ža­ný z kra­jín mimo EÚ. K cene 373 € tak tre­ba pri­rá­tať 20% daň, čo robí v tom­to prí­pa­de 74,6 € + 4,5 € ako popla­tok za col­né kona­nie. Cel­ko­vo vás špič­ko­vý ZTE Axon 7 vyj­de na 452 €, čo je vzhľa­dom na výba­vu stá­le výbor­ná cena. Stá­le je tu však níz­ke per­cen­to prav­de­po­dob­nos­ti, že prá­ve tvoj balík nebu­de zachy­te­ný col­ni­cou, čím by nut­nosť plat­by DPH odpad­la.

Pridať komentár (0)