ZTE Axon 7 ponúka Snapd­ra­gon 820, 20 MPx foto­apa­rát, špič­kové ste­reo repro­duk­tory či kom­pletnú LTE pod­poru. Dostane ťa aj jeho nová cena!

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 16. septembra 2016 / Tech a inovácie

ZTE už dlhé roky patrí medzi naj­zná­mej­ších čín­skych výrob­cov smart­fó­nov, ktorý posledné roky veľmi postú­pil. Jeho súčasné vlaj­kové lode môžu hravo kon­ku­ro­vať smart­fó­nom sve­to­vých mien, pri­čom cena ide neus­tále dolu. Per­fekt­ným prí­kla­dom je aj špič­kový ZTE Axon 7 v naj­nov­šej akcii.

Smart­fón ZTE Axon 7 bol síce pred­sta­vený už v máji, no až teraz sa obja­vuje na skla­doch prvých čín­skych e-sho­pov. Spolu s nas­klad­ne­ním súčas­nej vlaj­ko­vej lodi ZTE pri­chá­dzajú aj prvé akcie. Jednu takú spus­til aj e-shop Gearbest.com, ktorý nadu­paný ZTE Axon 7 ponúka za zatiaľ naj­niž­ších 373 €! Za túto per­fektnú cenu si vlaj­kovú loď Axon 7 môžeš kúpiť až po apli­ko­vaní zľa­vo­vého kupónu AXON priamo do objed­návky na webo­vých strán­kach e-shopu.

zte-axon-7-akcia-8

Kon­štruk­cia ZTE Axon 7 je vyro­bená z luxus­ného hli­níku, ktorý dodáva naozaj­stný pocit pré­mi­ovosti. K dis­po­zí­cii sú dve farebné variá­cie – zlatášedá. Po obvode náj­deme tra­dičné prvky ako 3.5 mm audio jack navrchu a napá­jací USB Type-C port naspodku. Rýchly ske­ner odtlač­kov prs­tov je umiest­nený v strede zadnej časti. Na pred­nej strane sa okrem 5,5-palcového 2K Super AMO­LED disp­leja (jem­nosť 538 ppi) s 2.5D zahnu­tím, ktorý je mimo­cho­dom tak­mer bez rámi­kov, nachá­dza aj dvo­j­ica špič­ko­vých ste­reo repro­duk­to­rov s pod­po­rou HiFi a Dolby Atmos. Disp­lej Axon 7 je teda bez pochýb jed­ným z naj­lep­ších na trhu a ZTE sa tiež sústre­dilo na plno­hod­notné využi­tie vo vir­tu­ál­nej rea­lite.

zte-axon-7-akcia-1

Po výko­no­vej stránke zvo­lil výrobca to naj­lep­šie, čo je momen­tálne na trhu dostupné. Srd­com Axonu 7 je teda Snap­ra­gon 820 s tak­tom 2,2 GHz, ktorý tvorí skvelú dvo­j­ičku so 4 GB ope­rač­nou pamä­ťou RAM. Kapa­cita úlo­žiska činí 64 GB. Čereš­nič­kou na torte je mož­nosť roz­ší­re­nia pamäte pomo­cou mic­roSD kariet o ďal­ších 128 GB. Baté­ria ZTE Axon 7 dis­po­nuje 3250 mAh kapa­ci­tou a pod­po­ruje naj­mo­der­nej­šiu rých­lo­na­bí­ja­ciu tech­no­ló­giu Qual­comm Quick Charge 3.0. Podľa úda­jov spo­loč­nosti je plné nabi­tie možné za 100 minút.

zte-axon-7-akcia-5

Ope­rač­ným sys­té­mom sa stal novší Android 6.0.1 Marsh­mal­low s nad­stav­bou MiFa­vor UI 4.0. Dizajn nad­stavby sa drží naj­mo­der­nej­ších prv­kov Mate­rial dizajnu a pri­po­mína čistý Android. V strede zadnej časti si svoje miesto našiel 20 MPx hlavný foto­apa­rát s výbor­nou clo­nou f/1.8, optic­kou sta­bi­li­zá­ciou obrazu a fázo­vým zaos­tro­va­ním PDAF. Predná sel­fie kamera ponúka roz­lí­še­nie 8 MPx a clonu f/2.2. Nespor­nou výho­dou smart­fónu je aj Dual­SIM a 4G LTE mobilné pri­po­je­nie s pod­po­rou až 9 sve­to­vých LTE frek­ven­cií, zahŕňa­júc 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 a 2600 MHz.

zte-axon-7-akcia-3

Ešte pred objed­na­ním smart­fónu treba počí­tať aj s mož­nou plat­bou DPH po zachy­tení balíka na col­nici, keďže ide o tovar dová­žaný z kra­jín mimo EÚ. K cene 373 € tak treba pri­rá­tať 20% daň, čo robí v tomto prí­pade 74,6 € + 4,5 € ako popla­tok za colné kona­nie. Cel­kovo vás špič­kový ZTE Axon 7 vyjde na 452 €, čo je vzhľa­dom na výbavu stále výborná cena. Stále je tu však nízke per­cento prav­de­po­dob­nosti, že práve tvoj balík nebude zachy­tený col­ni­cou, čím by nut­nosť platby DPH odpadla.

Pridať komentár (0)