10-minú­tová rutina ľudí, ktorí žijú svoj sen – pre­čisti si myseľ a zvýš kre­a­ti­vitu

Michal Ondro / 30. apríla 2016 / Tools a produktivita

Tvoje pod­ve­do­mie nikdy neod­dy­chuje a je neus­tále v strehu, pre­tože sa stará o tlkot tvojho srdca, cir­ku­lá­ciu krvi a trá­ve­nie. Má na sta­rosti všetky vitálne pro­cesy a fun­kcie tvojho tela a pozná odpo­vede na všetky tvoje prob­lémy. Je mu jedno, či si hore alebo spíš. Pod­ve­do­mie nepozná oddych. Všetko, čo sa udeje na pod­ve­do­mej úrovni, ovplyv­ňuje to, čo sa udeje na úrovni vedo­mej. Inými slo­vami – čo sa deje vo vnútri, aj keď len pod­ve­dome, sa môže pre­niesť do rea­lity. Ako tento pro­ces „zmo­bi­li­zo­vať“?

Tvo­jim cie­ľom by malo byť nasme­ro­va­nie pod­ve­do­mia takým sme­rom, aby vytvá­ralo to, čo ty sám aj vytvo­riť chceš. To dosiah­neš tak, že mu „odo­mkneš“ prí­stup k tvo­jim prob­lé­mom a budeš otvo­rený rie­še­niam, ktoré ti tvoje pod­ve­do­mie poskytne.

Znie to tro­chu zlo­žito, že? Dá sa to dosiah­nuť pri­bližne takto:

10 minút pred tým, ako pôj­deš spať:

tumblr_lzdnrzIKAa1qa0c4po1_1280

foto: sunbeamsandstars.blogspot.com

Tho­mas Edi­son raz pove­dal: „Nikdy nechoď spať bez toho, aby si si od svojho pod­ve­do­mia vypý­tal povo­le­nie.“

Veľa úspeš­ných ľudí túto tech­niku využí­valo a stále ju aj využíva. Vedome sa sna­žia nasme­ro­vať svoje pod­ve­do­mie tým správ­nym sme­rom tak, aby pra­co­valo na rie­šení prob­lé­mov aj počas ich spánku.

Ako to robia a ako to môžeš spra­viť aj ty?

Tesne pred ľahnu­tím do postele si napíš krátky zoznam vecí, ktoré sa sna­žíš dosiah­nuť a sústreď sa na ne. Následne sa spý­taj sám seba zopár otá­zok súvi­sia­cich s týmito cieľmi. Edi­son tomu hovo­ril „vypý­taj si povo­le­nie“. Napíš si tieto otázky na papier. Čím špe­ci­fic­kej­šia otázka, tým čis­tej­šia bude odpo­veď na ňu.

Tvoje pod­ve­do­mie sa pustí do práce hneď po tom, čo zaspíš.

10 minút po zobu­dení:

boss-fight-free-stock-images-photography-photos-high-resolution-man-sunrise

foto: bossfight.co

Výskumy doká­zali, že pre­fron­tálna kôra mozgu je najak­tív­nej­šia a najk­re­a­tív­nej­šia bez­pro­stredne po spánku, teda ráno. Zatiaľ čo si spal, tvoje pod­ve­do­mie voľne puto­valo mys­ľou a vytvá­ralo kon­tex­tu­álne a dočasné spo­je­nia. Kre­a­ti­vita, ako dobre vieme, je o vytvá­raní spo­jení medzi rôz­nymi čas­ťami mozgu.

Ako prí­klad si vez­meme Josha Waitz­kina – šacho­vého génia, maj­stra sveta v Tai-chi a spi­so­va­teľa. Naroz­diel od 80% ľudí, ktorí už do 15 minút po zobu­dení kon­tro­lujú svoje smart­fóny, Josh ide so svo­jim den­ní­kom na tiché miesto, pre­mýšľa a medi­tuje.

Otázky, ktoré si spí­sal tesne pred spa­ním, si znova pre­zrie a snaží sa napí­sať hocičo, čo mu v súvis­losti s nimi napadne. Pod­ve­do­mie predsa cez noc pra­co­valo a možno na niečo prišlo – to treba ráno zis­tiť a dostať z neho čo naj­viac. Je potrebné sa sústre­diť na out­puty, nie na inputy, kto­rými je napr. to, koľko noti­fi­ká­cií mi na Face­bo­oku cez noc pri­budlo.

2850800

foto: wallpaper.zone

Takto môžeš prísť na rôzne veci. Ak si novi­nár, tak môžeš dostať nápady na články. Môžeš prísť na to, ako byť ešte lep­ším otcom, par­tne­rom, man­že­lom alebo synom. Ak túžiš po život­nej zmene, tak možno prí­deš na to, kto­rým sme­rom sa ube­rať. Špor­to­vec zistí, čo musí nabu­dúce uro­biť inak, aby obsa­dil v súťaži lep­šie miesto, resp. aby sa zlep­šil na tré­nin­goch. Využití je neko­nečné množ­stvo.

Nepríde to len tak — z ničoho nič. Chce to tré­ning a trpez­li­vosť. Nene­chaj sa odra­diť tým, že ti to týž­deň nepôjde, ono sa to zlepší. Môžeš sa vytré­no­vať až do takej miery, že nápady sa z teba budú „sypať“.

Záver:

Člo­vek si nemôže priamo voliť okol­nosti, ktoré na neho vplý­vajú, no môže si zvo­liť svoje myš­lienky a takto, nepriamo, môže s urči­tos­ťou tieto okol­nosti for­mo­vať vo svoj pros­pech,“ pove­dal James Allen

Men­tálna tvorba vždy pred­chá­dza tej fyzic­kej. Pred tým, ako sa postaví budova, musí exis­to­vať nejaký plán. Tvoje myš­lienky sú plá­nom tvojho života, ktorý budu­ješ kaž­dým novým dňom – postupne, deň za dňom. Ak sa ti podarí pre­po­jiť vedomé mys­le­nie s pod­ve­do­mým, tak vytvo­ríš pod­mienky na to, aby si dosia­hol želané ciele.

Si reži­sé­rom svojho vlast­ného osudu. Tento jed­no­du­chý zvyk, pre­ve­dený do kaž­do­den­nej rutiny, ti pomôže nájsť a objas­niť smer, kto­rým sa ube­ráš a ukáže ti spô­sob, akým sa tam dosta­neš.

op&1

foto: youtube.com

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pexels.com

Pridať komentár (0)