10 naj­lep­ších výro­kov Mar­ka Zuc­ker­ber­ga

Ľudovít Nastišin / 14. apríla 2015 / Business

Zakla­da­teľ a CEO Face­bo­oku Mark Zuc­ker­berg je skutočným pione­e­rom vo sve­te technológií. Time ho uvie­dol v zozna­me top 100 najvp­lyv­nej­ších ľudí sve­ta a jeho osob­ný maje­tok je v súčasnosti odha­do­va­ný na viac ako $34 mld. Zuc­ker­berg spus­til Face­bo­ok z jeho internátnej izby na Har­var­de začiat­kom roka 2004 a aktu­ál­ne má prie­mer­ne 800 mili­ó­nov každodenných uží­va­te­ľov.

Ako uzna­nie tomu­to “zázračnému” chlap­co­vi, kto­rý dosia­hol neuveriteľný úspech uvádzame jeho 10 výrokov pre vašu inšpiráciu:

1. “V tak­to neuveriteľne rýchlo sa menia­com sve­te je jedi­ná stratégia s garan­ci­ou neúspechu vyhýbať sa rizi­ku.” — Október 2011, Y Com­bi­na­tor Star­tup Scho­ol

2. “Otázkou nie je ‘Čo chce­me vedieť o ľuďoch?’ Otázkou je ‘Čo chcú ľudia pove­dať o sebe samých?” — Novem­ber 2011, roz­ho­vor s Char­liem Rose­om

3. “Face­bo­ok som doslo­va nakódoval a spus­til zo svo­jej internátnej izby. Pre­na­jal som si ser­ver za $85 na mesiac a finan­co­val som to pridaním rekla­my na stránku a po dlhú dobu sme to finan­co­va­li len tým­to spô­so­bom.” — Novem­ber 2011, roz­ho­vor s Char­liem Rose­om — Zack hovo­ril o skromných začiatkoch

4. “Umierajúca veverička na vašej záhrade pre vás môže byť omno­ho relevantnejšia pre vaše aktuálne záujmy ako ľudia umierajúci v Afri­ke.” — Pre­jav pre kole­gov z Face­bo­oku o rele­van­cii

5. “Hýbte sa rýchlo a rozbíjajte veci. Dokiaľ veci nerozbíjate, nehýbete sa dostatočne rýchlo.” — roz­ho­vor s Hen­rym Blod­ge­tom, Busi­ness Insi­der

6. “Z môjho pohľadu je to per­verz­ná vec, no radšej budem v kru­hu, kde nás ľudia podceňujú. Otváram si tak možnosti pre väčšie výzvy, kto­ré ľudí nad­chnú a ohro­mia.” — Zackov názor na skep­ti­kov, inter­view pre TechC­runch, Sep­tem­ber 2012

7.“Ľudia vedia byť naozaj chyt­rí ale­bo majú zručnosti, kto­ré vedia okamžite apli­ko­vať. Ale pokiaľ im chýba vie­ra v to, čo robia, nebu­dú na tom nikdy pra­co­vať skutočne tvrdo.” — prednáška na Stan­ford uni­ver­si­ty, Október 2005

8. “Ľudí nezaujíma to, čo o vás hovo­ria v neja­kom fil­me — dokon­ca ani to, čo hovoríte vy sami. Zaujíma ich len to, čo budu­je­te.” — roz­ho­vor s Dia­ne Sawy­er, júl 2010

9. “V Sili­com Val­ley máte často pocit, že to je mies­to, kde musíte byť. Ale to nie je jedi­né mies­to na sve­te. Ak by som začínal teraz, tak by som ostal v Bos­to­ne. Sili­con Val­ley je na môj vkus trošku krátkodobo orien­to­va­né a práve to ma trápi.” — október 2011, roz­ho­vor pre Y Com­bi­na­tor Star­tup Scho­ol

10. “Otázku, kto­rú sa sám seba pýtam tak­mer každý deň je, ‘Robím tú najdôležitejšiu vec, kto­rú môžem robiť?’ … Pokiaľ nerobím na tej najdôležitejšej veci, s kto­rou môžem pomôcť, nebu­dem mať dob­rý pocit z toho, ako využívam svoj čas.” — z bio­gra­fie Mar­cia Ami­do­na o Mar­ko­vi Zuc­ker­ber­go­vi

Zdroj: inc.com 

Pridať komentár (0)