10 naj­lep­ších výro­kov Marka Zuc­ker­berga

Ľudovít Nastišin / 14. apríla 2015 / Business

Zakla­da­teľ a CEO Face­bo­oku Mark Zuc­ker­berg je skutočným pione­e­rom vo svete technológií. Time ho uvie­dol v zozname top 100 najvp­lyv­nej­ších ľudí sveta a jeho osobný maje­tok je v súčasnosti odha­do­vaný na viac ako $34 mld. Zuc­ker­berg spus­til Face­book z jeho internátnej izby na Har­varde začiat­kom roka 2004 a aktu­álne má prie­merne 800 mili­ó­nov každodenných uží­va­te­ľov.

Ako uzna­nie tomuto “zázračnému” chlap­covi, ktorý dosia­hol neuveriteľný úspech uvádzame jeho 10 výrokov pre vašu inšpiráciu:

1. “V takto neuveriteľne rýchlo sa menia­com svete je jediná stratégia s garan­ciou neúspechu vyhýbať sa riziku.” — Október 2011, Y Com­bi­na­tor Star­tup School

2. “Otázkou nie je ‘Čo chceme vedieť o ľuďoch?’ Otázkou je ‘Čo chcú ľudia pove­dať o sebe samých?” — Novem­ber 2011, roz­ho­vor s Char­liem Roseom

3. “Face­book som doslova nakódoval a spus­til zo svo­jej internátnej izby. Pre­na­jal som si ser­ver za $85 na mesiac a finan­co­val som to pridaním reklamy na stránku a po dlhú dobu sme to finan­co­vali len týmto spô­so­bom.” — Novem­ber 2011, roz­ho­vor s Char­liem Roseom — Zack hovo­ril o skromných začiatkoch

4. “Umierajúca veverička na vašej záhrade pre vás môže byť omnoho relevantnejšia pre vaše aktuálne záujmy ako ľudia umierajúci v Afrike.” — Pre­jav pre kole­gov z Face­bo­oku o rele­van­cii

5. “Hýbte sa rýchlo a rozbíjajte veci. Dokiaľ veci nerozbíjate, nehýbete sa dostatočne rýchlo.” — roz­ho­vor s Hen­rym Blod­ge­tom, Busi­ness Insi­der

6. “Z môjho pohľadu je to per­verzná vec, no radšej budem v kruhu, kde nás ľudia podceňujú. Otváram si tak možnosti pre väčšie výzvy, ktoré ľudí nad­chnú a ohro­mia.” — Zackov názor na skep­ti­kov, inter­view pre TechC­runch, Sep­tem­ber 2012

7.“Ľudia vedia byť naozaj chytrí alebo majú zručnosti, ktoré vedia okamžite apli­ko­vať. Ale pokiaľ im chýba viera v to, čo robia, nebudú na tom nikdy pra­co­vať skutočne tvrdo.” — prednáška na Stan­ford uni­ver­sity, Október 2005

8. “Ľudí nezaujíma to, čo o vás hovo­ria v neja­kom filme — dokonca ani to, čo hovoríte vy sami. Zaujíma ich len to, čo budu­jete.” — roz­ho­vor s Diane Sawyer, júl 2010

9. “V Sili­com Val­ley máte často pocit, že to je miesto, kde musíte byť. Ale to nie je jediné miesto na svete. Ak by som začínal teraz, tak by som ostal v Bos­tone. Sili­con Val­ley je na môj vkus trošku krátkodobo orien­to­vané a práve to ma trápi.” — október 2011, roz­ho­vor pre Y Com­bi­na­tor Star­tup School

10. “Otázku, ktorú sa sám seba pýtam tak­mer každý deň je, ‘Robím tú najdôležitejšiu vec, ktorú môžem robiť?’ … Pokiaľ nerobím na tej najdôležitejšej veci, s kto­rou môžem pomôcť, nebu­dem mať dobrý pocit z toho, ako využívam svoj čas.” — z bio­gra­fie Mar­cia Ami­dona o Mar­kovi Zuc­ker­ber­govi

Zdroj: inc.com 

Pridať komentár (0)