15 apli­ká­cií pre Chro­me­cast, ktoré musíš mať

Michal Sorkovský / 25. marca 2015 / Business

Máš Chro­me­cast a už sa ti zuno­val BBC iPla­yer, You­tube a Netf­lix? Tak potom sú tieto appky presne to, čo potre­bu­ješ.

Ak nevy­uží­vaš Netf­lix, už ťa nudí You­tube a BBC iPla­yer, tak sa už zrejme na tvoj Chro­me­cast práši nie­kde na poličke za tele­ví­zo­rom. To je ale obrov­ská škoda. Tu našťas­tie náj­deš 15 apli­ká­cií, vďaka kto­rým konečne využi­ješ jeho poten­ciál.

Cas­tOnTV Ins­ta­gram (Android smart­fóny a tab­lety)  

Prav­dou je, že zatiaľ neexis­tuje ofi­ciálna Ins­ta­gram appka pre Chro­me­cast. Kým ale vznikne, bude Cas­tOnTV Ins­ta­gram naj­lep­šou voľ­bou pre kaž­dého, kto si chce, naprí­klad aj s rodi­nou vychut­nať zábery z Ins­ta­gramu na veľ­kej obra­zovke. Apli­ká­cia ti tiež ponúka mož­nosť pre­hrá­va­nia hudby v pozadí pri pre­ze­raní sli­des­how, takže nebu­deš musieť pre­tr­pieť to trápne ticho pri pre­ze­raní fotiek z piat­ko­vej party. Cas­tOnTV obsa­huje tiež množ­stvo dyna­mic­kých pre­cho­dov, ktoré posky­tujú potrebnú akciu.

Wauki.TV Chro­me­cast 

Netf­lix a Ama­zon Ins­tant Video sú možno ozna­čo­vané za naj­lep­šie, keď príde reč na kva­litný stream, ale aj nový objav Wauki.tv stojí za spo­me­nu­tie. Umož­ňuje ti stre­a­mo­vať, poži­čať si a aj kúpiť film, seriál… . Apli­ká­ciu si je možné dopredu pred­pla­tiť, s tým, že prvý mesiac je zadarmo a rov­nako ako aj Netf­lix umož­ňuje pred­platné kedy­koľ­vek zru­šiť. 

Plex and Chro­me­cast

Plex je presne to, čo potre­bu­ješ, ak máš počí­tač plný fil­mov, tele­víz­nych show a hudby, ktorú by si si chcel vychut­nať na TV obra­zovke pro­stred­níc­tvom iného zaria­de­nia, naprí­klad Chro­me­cast-u. Apli­ká­cia ti umožní pre­hrať na veľ­kej obra­zovke všetky tvoje obľú­bené filmy či seriály ulo­žené v počí­tači.

Blink­box for Chro­me­cast (Android smart­fóny a tab­lety, iPhone a iPad)

Blink­box od spo­loč­nosti Tesco, ktorý ponúka stre­a­ming TV prog­ramu či fil­mov je už dostupný aj cez Chro­me­cast. Naroz­diel od Netf­lixu si pri Blink­boxe zapla­tíš len za to, čo chceš naozaj poze­rať. Tiež si môžeš poži­čať celé série jed­not­li­vých seriá­lov, čo ti poskytne doko­nalú výho­vorku, prečo necho­diť na pred­nášky a neučiť sa na skúšky ani tento semes­ter. 

BT Sport for Chro­me­cast (Android smart­fóny a tab­lety, iPhone a iPad)

BT je zatiaľ posledná veľká sta­nica, ktorá sa stala dostup­nou aj cez Chro­me­cast. Odkaz na Chro­me­cast náj­deš v apli­ká­cii pre iOS aj Android. Vďaka BT si budeš môcť pozrieť live zápasy anglic­kého či sve­to­vého fut­balu, ako aj prvú anglickú rugby ligu či MotoGP.

NowTV for Chro­me­cast (Android smart­fóny a tab­lety, iPhone a iPad)

NowTV je služba od Sky, ktorá umož­ňuje denne sle­do­vať šport či filmy zo Sky Sports či Sky Movies. V inom mesač­nom balíčku si zase náj­deš desať top Sky kaná­lov, ako Sky One, Sky Atlan­tic, Fox či Dis­co­very. Stačí sa zare­gis­tro­vať pomo­cou apli­ká­cie cez iOS či Andriod a môžeš začať sle­do­vať cez Chro­me­cast aj Sky. 

Rdio for Chro­me­cast (Android smart­fóny a tab­lety, iPhone a iPad a Win­dows Phone)

Kým sa na Chrom­cast objaví Spo­tify bude naj­lepší spô­sob na stre­a­ming hudby Rdio. To ti ponúka na výber z kniž­nice s vyše 30 mili­ónmi son­gov, ktoré môžeš, samoz­rejme s rekla­mami, počú­vať zadarmo. Pla­tená ver­zia je bez reklám a umož­ňuje vytvo­re­nie vlast­ných albu­mov a pla­y­lis­tov, pre počú­va­nie online, rov­nako ako aj off­line. 

Bubb­le­UPnP (Chromecast/DLNA) , (Android smart­fóny a tab­lety)

Ak máš vo svo­jom Andro­ide filmy, tak je táto apli­ká­cia skvelý spô­sob ich pre­hrá­va­nia vo vyso­kej kva­lite cez Chro­me­cast. Bubb­le­UPnP je skvelý spô­sob, ako si ich pozrieť vo vlast­nom tele­ví­zore na veľ­kej obra­zovke. Apli­ká­cia tiež umož­ňuje pozrieť si filmy ulo­žené na lokál­nej sieti. Bez­platná ver­zia apli­ká­cie limi­tuje počet fil­mov, ktoré cez ňu môžeš pre­hrať a samoz­rejme nesmieš zabud­núť na to, že všetko závisí od rých­losti tvo­jej domá­cej Wi-Fi.

Cast­Pad for Chro­me­cast (Android smart­fóny a tab­lety)

Šikovný vývo­jári už samoz­rejme hľa­dajú rôzne zau­jí­mavé cesty, ako využiť Chro­me­cast. Kon­krétne Cast­Pad je apli­ká­cia, ktorá ti umož­ňuje kres­liť, pri­čom si svoj výtvor môžeš sle­do­vať na TV obra­zovke. Free ver­zia obsa­huje päť farieb a mož­nosť zme­niť hrúbku tvo­jej ceruzky.

All­Cast (Android smart­fóny a tab­lety)

All­Cast je apli­ká­cia podobná appke Bubb­le­UPnP. Tiež ti umož­ňuje pre­hrá­vať videá z Andro­idu a lokál­nej siete vo vyso­kej kva­lite na TV obra­zovke a ty si ich tak môžeš naplno vychut­nať. Free ver­zia je tak­tiež limi­to­vaná.

Local­Cast (Android smart­fóny a tab­lety)

Ak sa ti nechce pla­tiť za Bubb­le­UpnP alebo All­Cast, tak je pre teba táto apli­ká­cia ide­ál­nou alter­na­tí­vou. Fun­guje tak isto ako dve pre­došlé apli­ká­cie tohto typu – pre­po­jíš ju so svo­jim Chro­me­cast-om, vybe­rieš si video, ktoré si chceš pus­tiť a to sa zjaví na tvo­jej TV obra­zovke. Tak ako aj pre­došlé spo­mí­nané apli­ká­cie, Local­Cast tiež pod­po­ruje len tie súbory, ktoré sú pod­po­ro­vané Chro­me­cast-om. Apli­ká­cia samoz­rejme obsa­huje reklamy.

Video­s­tream for Chro­me­cast (Google Chrome)

Video­s­tream ti ponúka výborný spô­sob, ako si cez Chro­me­cast pre­ze­rať seriály či filmy ulo­žené v počí­tači. Hoci pred­tým pod­po­ro­val iba .mp4 a .mp3 súbory, dnes po update pod­po­ruje Video­s­tream všetky for­máty. Stačí si teda stiah­nuť toto roz­ší­re­nie pre pre­hlia­dač Chrome, vybrať si a klik­núť na video, ktoré si chceš pozrieť. To sa potom zobrazí na TV obra­zovke a ty si ho môžeš vychut­nať v super kva­lite.

Photo Cast for Chro­me­cast ( iPhone, iPad, iPod Touch)

Máš iPhone, iPad či iPod Touch a chceš si pre­ze­rať svoje fotky na TV obra­zovke cez Chro­me­cast? Potom si určite stiahni túto apli­ká­ciu. Photo Cast ti umož­ňuje pre­ze­rať si foto ulo­žené v albu­moch tvojho iZa­ria­de­nia a to samoz­rejme vo vyso­kej kva­lite (opti­ma­li­zo­va­nej na roz­lí­še­nie tvo­jej TV obra­zovky).

MyCastSc­reen (Android smart­fóny a tab­lety)

Táto apli­ká­cia ti toho pri­náša hneď nie­koľko. Nahradí pôvodnú home screen Chro­me­cast-u sprá­vami o počasí, novin­kami zo sveta a pridá aj foto sli­des­how. Apli­ká­cia je síce stále vo vývoji, ale zatiaľ vyzerá veľmi nádejne. Okrem novi­niek zo sveta a správ o počasí umož­ňuje pre­hrá­vať videá z You­Tube, alebo pre­ze­rať si foto. Okrem toho si môžeš screen v appke upra­viť podľa seba a pou­žiť nejaký zo svo­jich obľú­be­ných wall­pa­pe­rov.

Cast Store for Chro­me­cast (Android smart­fóny a tab­lety)

Google to žiaľ spra­vil sku­točne ťažké kaž­dému, kto si chce nájsť zoznam stále ras­tú­cich Chro­me­cast apli­ká­cií, čo zna­mená, že sa ti Cast Store určite zíde. Náj­deš na ňom vyše 100 apli­ká­cií, roz­de­le­ných do via­ce­rých kate­gó­rií a tiež na pla­tené a free.

zdroj: expertreviews.co.uk

Pridať komentár (0)