HEL­PEY: Staň sa hrdi­nom. Nová slo­ven­ská apli­ká­cia s dušou

Nikola Brehová / 5. septembra 2016 / Zo Slovenska

Nová slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorá má poten­ciál pri­niesť do sveta kúsok dobra. 

Veci sa dejú aj na východ od Bra­ti­slavy. Košice sú rodis­kom novej apli­ká­cie, ktorá ti ukáže, že pomôcť sa dá za kaž­dej situ­ácie.

Koľ­ko­krát si sa už oci­tol v situ­ácii, kedy si videl nie­koho v núdzi, naprí­klad mrz­nú­ceho bezdomovca,opustene alebo žob­ra­júce dieta, trpiace zviera či podoz­rivú vec nie­kde okolo ?

Málo­kto z nás sa roz­hodne do takýchto situ­ácií aktívne zasiah­nuť. Nie je to len vnú­torný boj hod­nôt, ale často­krát aj možné ohro­ze­nie samého seba vystú­pe­ním z vlast­nej zóny osob­ného kom­fortu.

Teraz už môžeš pomôcť kedy­koľ­vek a nemu­síš sa nechať ohro­ziť žiad­nou situ­áciou či výho­vor­kou.

helpey2

Čo je HEL­PEY?

Cie­ľom apli­ká­cie je záchrana ľudí, zvie­rat a nie­koľ­kými klik­nu­tiami pomôcť vyrie­šit poten­ciálne ohro­zu­júce či frus­tru­júce veci v našom mest­skom okolí. Spo­ločne môžu pro­stred­níc­tvom tejto apli­ká­cie obča­nia mesta pris­pie­vať k lep­šiemu a efek­tív­nej­šiemu fun­go­va­niu sveta, najmä toho veľ­ko­mest­ského, ktoré je neraz zata­žené pasi­vi­tou úrad­ní­kov či prí­liš­nou lahos­taj­nos­ťou poli­ti­kov. Ide o oboj­smernú pomoc, teda občan mestu a mesto obča­novi. Mesto bude na oplátku občana infor­mo­vať o dôle­ži­tých infor­má­ciách, ktoré kaž­do­denne potre­buje, naprí­klad dopravné situ­ácie, odstávky vody, verejné ohro­ze­nia či okrem iného pre­rábky elek­tric­kých a ply­no­vod­ných sieti … Okrem toho bude fun­go­vať ako komu­nitný por­tál obča­nov ako mest­ských hrdi­nov, ktorí svojmu mestu či oko­liu pomá­hajú a sú za úspešné pri­behy, na kto­rých sa podie­ľajú pri­de­lo­vané hod­nosti či oce­ne­nia. Za touto apli­ká­ciou stojí Koši­čan Otto Brixi.

HELPEY00

Ako HEL­PEY fun­guje?

Smart­fó­nom iden­ti­fi­ku­ješ ohro­zený objekt (človek/zviera/podozrivú vec /problém mesta ), klik­nu­tím vybe­rieš, kde sa objekt nachá­dza a podľa vlast­ného uvá­že­nia, vybe­rieš, aký druh pomoci je potrebný.

helpey3

Infor­má­cia sa pri záchrane ľudí a zvie­rat v reál­nom čase dostane k mest­skej mobil­nej záchran­nej jed­notke (odborne vyško­lená) ktorá situ­áciu vyhod­notí a roz­hodne, či je potrebná pomoc verej­ných zlo­žiek alebo situ­áciu vyrie­šia sami.

Naprí­klad, keď dostanú infor­má­ciu o mrz­nú­com bez­do­mov­covi, pomôže mu priamo posádka poskyt­nu­tím deky, tep­lých teku­tín a pre­vo­zom do noc­ľa­hárne. V prí­pade náj­de­nia opus­te­ného či týra­ného zvie­rata sa akti­vi­zuje mest­ská asa­načná služba, útu­lok či priamo polí­cia, ak je jasné, že zviera trpí pod vply­vom nie­koho iného. Ak naopak občan svo­jim smart­fó­nom iden­ti­fi­kuje infor­má­ciu o podoz­ri­vej veci, auto­v­raku, skládke či čom­koľ­vek, čo by mohlo byť verejne ohrozujúce,informácia sa dostane auto­ma­ticky k zlož­kám polí­cie či verej­nej ochrany, ktorá bude okam­žite schopná situ­áciu vyhod­no­tiť a z titulu ochrany verej­ného poriadku pris­pieť k jej vyrie­še­niu.

Omnoho atrak­tív­nej­šia však pre nás všet­kých, ktorí v našich mes­tách denno-denne vidíme vše­li­jaké nedos­tatky, bude fun­kcia, vdaka kto­rej už pre dieru na ceste, zni­čenú lavičku, nepo­ko­sený tráv­nik či nepo­ria­dok pri kon­taj­ne­roch nebu­deme musiet nahá­ňat sta­rostu, poslan­cov či úrad­ní­kov, ale jed­ným klik­nu­tím prob­lém postú­pime orgánu či spo­loč­nosti, od kto­rej budeme oča­ka­vat jeho ope­ra­tívne, alebo jeho čo najf­le­xi­bil­nej­šie vyrie­še­nie, naj­lep­šie v reál­nom čase. Utó­pia či sen kaž­dého občana ? Necháme sa prek­va­piť.

Apli­ká­cia bude kon­com tohto roka dostupná v tes­to­va­cej fáze v Koši­ciach, pri­čom na jar budú­ceho roku by si ju zdarma okrem iných sve­to­vých miest mohli uží­vať aj obča­nia všet­kých slo­ven­ských kraj­ských, avšak postu­pom času aj men­šich, okres­ných miest.

helpey1

Chceme, aby apli­ká­cia bola spus­tená čo naj­skôr, keďže mestá dnes nevy­uží­vajú nie­len pri vlast­nom mana­ge­mente, ale najmä pri záchrane a ochrane tých najz­ra­ni­tel­nej­ších, svoj poten­ciál .Sna­žíme sa o to, aby bola apli­ká­cia v alpha ver­zii dokon­čená v prie­behu nie­koľ­kých mesia­cov. Hra­nič­ným ter­mí­nom je decem­ber. Ide o glo­bálny pro­jekt a pred­bežne oňho už pre­ja­vili záu­jem mestá z USA, Ruska, ako aj z Blíz­keho východu, kde sýs­tem momen­tálne fina­li­zu­jeme v tech­no­lo­gicky veľmi sofis­ti­ko­va­nom pro­stredí,” vysvet­ľuje Otto Brixi.

HEL­PEY nie je oby­čajná apli­ká­cia, je výni­močná svo­jou myš­lien­kou a posla­ním, ktoré má. Všimlo si to aj zahra­ni­čie, kde momen­tálne v Izra­eli táto apli­ká­cia robí dobré meno Slo­ven­sku. Uspela v rezi­denč­nej sútaži a mala by nás repre­zen­to­vať v sep­tem­bri na pre­stíž­nej tech­no­lo­gic­kej kon­fe­ren­cii DLD Tel Aviv Inno­va­tion Fes­ti­val ako jediný slo­ven­ský pro­jekt tohto typu .

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: kosickespravy.sk, Otto Brixi

Pridať komentár (0)