HEL­PEY: Staň sa hrdi­nom. Nová slo­ven­ská apli­ká­cia s dušou

Nikola Brehová / 5. septembra 2016 / Zo Slovenska

Nová slo­ven­ská apli­ká­cia, kto­rá má poten­ciál pri­niesť do sve­ta kúsok dob­ra.

Veci sa dejú aj na východ od Bra­ti­sla­vy. Koši­ce sú rodis­kom novej apli­ká­cie, kto­rá ti uká­že, že pomôcť sa dá za kaž­dej situ­ácie.

Koľ­ko­krát si sa už oci­tol v situ­ácii, kedy si videl nie­ko­ho v núdzi, naprí­klad mrz­nú­ce­ho bezdomovca,opustene ale­bo žob­ra­jú­ce die­ta, trpia­ce zvie­ra či podoz­ri­vú vec nie­kde oko­lo ?

Málo­kto z nás sa roz­hod­ne do takých­to situ­ácií aktív­ne zasiah­nuť. Nie je to len vnú­tor­ný boj hod­nôt, ale často­krát aj mož­né ohro­ze­nie samé­ho seba vystú­pe­ním z vlast­nej zóny osob­né­ho kom­for­tu.

Teraz už môžeš pomôcť kedy­koľ­vek a nemu­síš sa nechať ohro­ziť žiad­nou situ­áci­ou či výho­vor­kou.

helpey2

Čo je HEL­PEY?

Cie­ľom apli­ká­cie je záchra­na ľudí, zvie­rat a nie­koľ­ký­mi klik­nu­tia­mi pomôcť vyrie­šit poten­ciál­ne ohro­zu­jú­ce či frus­tru­jú­ce veci v našom mest­skom oko­lí. Spo­loč­ne môžu pro­stred­níc­tvom tej­to apli­ká­cie obča­nia mes­ta pris­pie­vať k lep­šie­mu a efek­tív­nej­šie­mu fun­go­va­niu sve­ta, naj­mä toho veľ­ko­mest­ské­ho, kto­ré je neraz zata­že­né pasi­vi­tou úrad­ní­kov či prí­liš­nou lahos­taj­nos­ťou poli­ti­kov. Ide o oboj­smer­nú pomoc, teda občan mes­tu a mes­to obča­no­vi. Mes­to bude na oplát­ku obča­na infor­mo­vať o dôle­ži­tých infor­má­ciách, kto­ré kaž­do­den­ne potre­bu­je, naprí­klad doprav­né situ­ácie, odstáv­ky vody, verej­né ohro­ze­nia či okrem iné­ho pre­ráb­ky elek­tric­kých a ply­no­vod­ných sie­ti … Okrem toho bude fun­go­vať ako komu­nit­ný por­tál obča­nov ako mest­ských hrdi­nov, kto­rí svoj­mu mes­tu či oko­liu pomá­ha­jú a sú za úspeš­né pri­be­hy, na kto­rých sa podie­ľa­jú pri­de­lo­va­né hod­nos­ti či oce­ne­nia. Za tou­to apli­ká­ci­ou sto­jí Koši­čan Otto Bri­xi.

HELPEY00

Ako HEL­PEY fun­gu­je?

Smart­fó­nom iden­ti­fi­ku­ješ ohro­ze­ný objekt (človek/zviera/podozrivú vec /problém mes­ta ), klik­nu­tím vybe­rieš, kde sa objekt nachá­dza a pod­ľa vlast­né­ho uvá­že­nia, vybe­rieš, aký druh pomo­ci je potreb­ný.

helpey3

Infor­má­cia sa pri záchra­ne ľudí a zvie­rat v reál­nom čase dosta­ne k mest­skej mobil­nej záchran­nej jed­not­ke (odbor­ne vyško­le­ná) kto­rá situ­áciu vyhod­no­tí a roz­hod­ne, či je potreb­ná pomoc verej­ných zlo­žiek ale­bo situ­áciu vyrie­šia sami.

Naprí­klad, keď dosta­nú infor­má­ciu o mrz­nú­com bez­do­mov­co­vi, pomô­že mu pria­mo posád­ka poskyt­nu­tím deky, tep­lých teku­tín a pre­vo­zom do noc­ľa­hár­ne. V prí­pa­de náj­de­nia opus­te­né­ho či týra­né­ho zvie­ra­ta sa akti­vi­zu­je mest­ská asa­nač­ná služ­ba, útu­lok či pria­mo polí­cia, ak je jas­né, že zvie­ra trpí pod vply­vom nie­ko­ho iné­ho. Ak naopak občan svo­jim smart­fó­nom iden­ti­fi­ku­je infor­má­ciu o podoz­ri­vej veci, auto­v­ra­ku, sklád­ke či čom­koľ­vek, čo by moh­lo byť verej­ne ohrozujúce,informácia sa dosta­ne auto­ma­tic­ky k zlož­kám polí­cie či verej­nej ochra­ny, kto­rá bude okam­ži­te schop­ná situ­áciu vyhod­no­tiť a z titu­lu ochra­ny verej­né­ho poriad­ku pris­pieť k jej vyrie­še­niu.

Omno­ho atrak­tív­nej­šia však pre nás všet­kých, kto­rí v našich mes­tách den­no-den­ne vidí­me vše­li­ja­ké nedos­tat­ky, bude fun­kcia, vda­ka kto­rej už pre die­ru na ces­te, zni­če­nú lavič­ku, nepo­ko­se­ný tráv­nik či nepo­ria­dok pri kon­taj­ne­roch nebu­de­me musiet nahá­ňat sta­ros­tu, poslan­cov či úrad­ní­kov, ale jed­ným klik­nu­tím prob­lém postú­pi­me orgá­nu či spo­loč­nos­ti, od kto­rej bude­me oča­ka­vat jeho ope­ra­tív­ne, ale­bo jeho čo najf­le­xi­bil­nej­šie vyrie­še­nie, naj­lep­šie v reál­nom čase. Utó­pia či sen kaž­dé­ho obča­na ? Nechá­me sa prek­va­piť.

Apli­ká­cia bude kon­com toh­to roka dostup­ná v tes­to­va­cej fáze v Koši­ciach, pri­čom na jar budú­ce­ho roku by si ju zdar­ma okrem iných sve­to­vých miest moh­li uží­vať aj obča­nia všet­kých slo­ven­ských kraj­ských, avšak postu­pom času aj men­šich, okres­ných miest.

helpey1

Chce­me, aby apli­ká­cia bola spus­te­ná čo naj­skôr, keď­že mes­tá dnes nevy­uží­va­jú nie­len pri vlast­nom mana­ge­men­te, ale naj­mä pri záchra­ne a ochra­ne tých najz­ra­ni­tel­nej­ších, svoj poten­ciál .Sna­ží­me sa o to, aby bola apli­ká­cia v alp­ha ver­zii dokon­če­ná v prie­be­hu nie­koľ­kých mesia­cov. Hra­nič­ným ter­mí­nom je decem­ber. Ide o glo­bál­ny pro­jekt a pred­bež­ne oňho už pre­ja­vi­li záu­jem mes­tá z USA, Rus­ka, ako aj z Blíz­ke­ho výcho­du, kde sýs­tem momen­tál­ne fina­li­zu­je­me v tech­no­lo­gic­ky veľ­mi sofis­ti­ko­va­nom pro­stre­dí,” vysvet­ľu­je Otto Bri­xi.

HEL­PEY nie je oby­čaj­ná apli­ká­cia, je výni­moč­ná svo­jou myš­lien­kou a posla­ním, kto­ré má. Všim­lo si to aj zahra­ni­čie, kde momen­tál­ne v Izra­e­li táto apli­ká­cia robí dob­ré meno Slo­ven­sku. Uspe­la v rezi­denč­nej súta­ži a mala by nás repre­zen­to­vať v sep­tem­bri na pre­stíž­nej tech­no­lo­gic­kej kon­fe­ren­cii DLD Tel Aviv Inno­va­ti­on Fes­ti­val ako jedi­ný slo­ven­ský pro­jekt toh­to typu .

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: kosickespravy.sk, Otto Bri­xi

Pridať komentár (0)