Samu­el Smo­ter – mla­dý slo­ven­ský vedec, kto­rý to dotia­hol až do Ame­ri­ky

Tatiana Blazseková / 30. augusta 2016 / Rozhovory

Samu­el Smo­ter je zatiaľ len gym­na­zis­ta ale už teraz o ňom môže­me hovo­riť ako o budú­com ved­co­vi. Jeho vášeň k bio­ló­gii a eko­ló­gii ho dovied­li na pre­stíž­nu súťaž v USA, kde zís­kal za svoj pro­jekt bronz. So Samu­e­lom som sa poroz­prá­va­la o tom, čo pre neho zna­me­ná eko­ló­gia, čo si naj­viac váži na uči­te­ľoch a čo mu pri­nies­la sna­ha navy­še.

Ako som si o tebe pre­čí­ta­la, venu­ješ sa nie­koľ­kým akti­vi­tám, od špor­tov po cudzie jazy­ky. Zau­ja­la ma však jed­na špe­ci­fic­ká oblasť a to bio­ló­gia. Ako si sa k tomu dostal a čo ťa na nej naj­viac baví?

K oblas­ti bio­ló­gie som sa dostal úpl­nou náho­dou. Pred dvo­ma rok­mi sa ma jed­na moja spo­lu­žiač­ka opý­ta­la, či sa nech­cem veno­vať Bio­lo­gic­kej olym­piá­de, vte­dy teore­tic­kej čas­ti. Obi­dva­ja sme to skú­si­li a roz­hod­li sa v bio­ló­gií pokra­čo­vať aj na ďal­ší rok — no ten­to­krát s vlast­ný­mi pro­jekt­mi. Vte­dy som moni­to­ro­val zne­čis­te­nie jed­né­ho vod­né­ho toku pomo­cou orga­niz­mov a mal som mož­nosť pre­zen­to­vať svoj pro­jekt na rôz­nych mies­tach Slo­ven­ska. Bio­ló­gia ma zau­ja­la pre svo­ju roz­ma­ni­tosť a fas­ci­nu­jú­ce poznat­ky, kto­ré môže­te vidieť aj na vlast­né oči. Kvô­li tomu­to pro­jek­tu ma zača­la bio­ló­gia baviť ešte viac. Ten­to rok som v tom pokra­čo­val a začal som s novým výsku­mom.

Bio­ló­gia nie je len tvo­jím obľú­be­ným pred­me­tom, či hob­by. Bio­ló­gia je pre teba pred­me­tom výsku­mu. Akej kon­krét­nej oblas­ti sa venu­ješ? Kam sme­ru­jú tvo­je výsku­my?

V mojom výsku­me som sa veno­val využi­tiu prí­rod­né­ho mine­rá­lu zeoli­tu, ako pros­tried­ku na efek­tív­nu a finanč­ne nená­roč­nú eli­mi­ná­ciu ťaž­kých kovov z vôd. Ďal­šia oblasť, kto­rej som sa veno­val boli rast­li­ny a to kon­krét­ne vplyv vybra­ných ťaž­kých kovov (Cd, Cu a Pb) a pro­duk­tov po eli­mi­ná­cií na rast reď­kov­ky sia­tej. Môj pro­jekt ako celok by sa teda dal zhr­núť do jed­nej veľ­kej a pod­ľa mňa nesmier­ne uži­toč­nej oblas­ti — eko­ló­gie.

IMG_1647

Eko­ló­gia je čas­to odsu­dzo­va­ná a baga­te­li­zo­va­ná. Eko­ló­go­via sú vykres­le­ní ako bláz­ni v zele­nom, kto­rí boju­jú pro­ti všet­ké­mu a brá­nia tak pokro­ku. Čo pre teba zna­me­ná eko­ló­gia a pre­čo je dôle­ži­té sa jej veno­vať?

Žiaľ, je to prav­da, mno­hí ľudia si eko­ló­gov pred­sta­vu­jú ako ľudí, čo žijú v jas­ky­ni a celý deň len objí­ma­jú stro­my a mod­lia sa k prí­ro­de. Toto však pojem „eko­lóg“ neoz­na­ču­je. Byť eko­ló­gom zna­me­ná, že žije­te nor­mál­ny život ako ostat­ní ľudia a záro­veň sa sna­ží­te chrá­niť prí­ro­du — naprí­klad tým, že bude­te sepa­ro­vať odpad, šet­riť vodou a pod. Eko­ló­gia pokro­ku roz­hod­ne neb­rá­ni, prá­ve naopak — aj v pro­jek­toch sa sna­ží­me o prak­tic­kú využi­teľ­nosť našich výsku­mov, kto­ré by moh­li pomôcť k udr­ža­teľ­né­mu a čis­té­mu sve­tu. Je naozaj dôle­ži­té, aby sme si nekon­ta­mi­no­va­li pro­stre­die, v kto­rom žije­me, lebo by sme na to moh­li veľ­mi ťaž­ko dopla­tiť.

Veľ­mi ma zau­jal tvoj pro­jekt zeoli­to­vé­ho fil­tra. Ako si sa k tomu­to prob­lé­mu dostal a o čo vlast­ne išlo?

Ešte keď som skú­mal vod­ný tok v mojom oko­lí, hľa­dal som rie­še­nia, kto­ré by moh­li odstrá­niť zne­čis­te­nie a natra­fil som na zeolit. Je účin­ný pri eli­mi­ná­cií ťaž­kých kovov z vod­ných médií a tak som sa roz­ho­dol skú­mať jeho účin­nosť v rôz­nych pod­mien­kach a využiť ho ako náplň do fil­tra.

11866498_1041124875900420_8505319556693051204_n

So svo­jím pro­jek­tom si postú­pil do vedec­kej súťa­že v USA. Čo všet­ko ti táto skú­se­nosť ponúk­la? Poču­la som, že súťaž dopad­la na výbor­nú!

Skú­se­nosť to teda naozaj bola a to teda poriad­na — mal som mož­nosť zúčast­niť sa veľ­kej medzi­ná­rod­nej súťa­že, kde sú pro­jek­ty z celé­ho sve­ta. Mohol som pre­zen­to­vať svoj výskum v cudzom jazy­ku, zis­til som pohľad na môj pro­jekt od porot­cov za „veľ­kou mlá­kou,“ nad­via­zal som tak­tiež aj nové kon­tak­ty s účast­ník­mi z rôz­nych kútov sve­ta, s kto­rý­mi som mal mož­nosť viesť rôz­ne deba­ty. No a cel­ko­vo, samoz­rej­me, aj vidieť USA a na týž­deň spoz­nať ame­ric­kú kul­tú­ru a spô­sob živo­ta. Radosť neutích­la ani z toho, že sme ako dva rôz­ne pro­jek­ty za Slo­ven­sko zís­ka­li 2 bron­zo­vé medai­ly.

Ako sme vide­li na prí­kla­de zeoli­to­vé­ho fil­tra, na bio­ló­gii si vší­maš jej schop­nosť prak­tic­kej apli­ká­cie. Čo ťa na tom naj­viac fas­ci­nu­je? Ako sa ešte ty sám sna­žíš apli­ko­vať poznat­ky do pra­xe?

Na všet­kých prí­ro­do­ved­ných pred­me­toch ma fas­ci­nu­je ich prak­tic­ká využi­teľ­nosť v reál­nom sve­te. A výbor­né je to, že to môže­me vyskú­šať pomo­cou tých­to pro­jek­tov aj my, štu­den­ti. Apli­ko­vať poznat­ky do pra­xe nie je až také zlo­ži­té, no tre­ba mať nápad, plán a odbor­ní­kov, kto­rí vám v danej oblas­ti vedia pora­diť a pomôcť.

IMG_1623

Teraz nie­koľ­ko otá­zok o tvo­jej ško­le. Rada by som sa opý­ta­la, ako ťa pri tom­to záuj­me pod­po­ru­je ško­la a uči­te­lia. Máš v ško­le pries­tor na vlast­né otáz­ky, dostá­vaš neja­ký feed­back či usmer­ne­nie?

Už dlhé roky sa u nás na Gym­ná­ziu sv. Miku­lá­ša v Pre­šo­ve venu­je štu­den­tom naša pani uči­teľ­ka bio­ló­gie — RNDr. Miriam Fere­to­vá. Pani uči­teľ­ka je koor­di­ná­tor­kou našich pro­jek­tov, kon­zul­tu­je s nami naše nápa­dy, vyba­vu­je nám pries­to­ry na naše výsku­my na mno­hých uni­ver­zi­tách a inšti­tú­ciách na Slo­ven­sku a vždy vie usmer­niť naše prá­ce tým správ­nym sme­rom. S príp­ra­vou v anglic­kom jazy­ku nám pomá­ha­jú aj naše pani uči­teľ­ky anglič­ti­ny, kon­krét­ne mne nesmier­ne pomoh­la pani Mgr. Mar­ti­na Kuchá­ri­ko­vá. A pries­tor na otáz­ky máme vždy všet­ci.

Čo si na svo­jich uči­te­ľoch naj­viac vážiš?

Naj­viac si vážim to, že sa nám venu­jú a obe­tu­jú svoj čas aj napriek tomu, že za to nema­jú okrem pla­tu žiad­ne ďal­šie finanč­né ohod­no­te­nie. Toto je pod­ľa mňa jed­na z vecí, kto­ré by sa mali v našom slo­ven­skom škols­tve zme­niť.

IMG_1607

Zapo­jil si sa dokon­ca aj do Bio­lo­gic­kej olym­piá­dy, kde si sa stal víťa­zom celo­slo­ven­ské­ho kola. Čo ti tie­to olym­piá­dy a iné mimo­škol­ské akti­vi­ty dáva­jú? Pre­čo by si odpo­ru­čil aj iným dec­kám zapo­jiť sa do nich?

Kaž­dá súťaž, napriek tomu, že na nich súťa­ží­te v pod­sta­te s rov­na­kým pro­jek­tom, je v nie­čom iná a dá vám aj rôz­ne skú­se­nos­ti — hlav­ne teda v robe­ní vlast­né­ho výsku­mu, lebo to prá­ve kri­ti­ka vás posu­nie ďalej. Pri takých­to pro­jek­toch netre­ba zabú­dať aj na iné akti­vi­ty — neja­ký pohyb, teda šport, cho­de­nie von­ku s kama­rát­mi a pod., aby vám myseľ nešla neus­tá­le len jed­ným sme­rom. Potom načer­pá­te aj iné myš­lien­ky a v sobo­tu bude­te mať roz­diel­ny názor na to, čo ste napí­sa­li vo štvr­tok. Cel­ko­vo si mys­lím, že taká­to čin­nosť je veľ­mi dob­rým sme­rom pre štu­den­tov, kto­rých to zau­jí­ma, naj­mä kvô­li skú­se­nos­tiam a aj kvô­li tomu, že sa pro­stred­níc­tvom súťa­ží ako je naprí­klad Fes­ti­val vedy a tech­ni­ky AMA­VET môže­te dostať do sve­ta.

IMG_1656

Aké sú tvo­je vízie do budúc­nos­ti? Čomu by si sa chcel veno­vať?

Mám ešte tri roky do matu­ri­ty a teda mož­nos­ti si stá­le nechá­vam otvo­re­né, no urči­te chcem ísť prí­ro­do­ved­ným sme­rom. Verím, že ma pro­jek­ty budú posú­vať v bio­ló­gií vpred a teda naj­rad­šej by som šiel štu­do­vať medi­cí­nu.

Keď som si mys­le­la že máme všet­ky otáz­ky na roz­ho­vor vyrie­še­né, Samo sa pop­ro­sil o jed­nu vec. Síce v roz­ho­vo­re svo­je uči­teľ­ky spo­me­nul, no veľ­mi sa im chcel ešte raz poďa­ko­vať.

Naše pro­jek­ty by nevznik­li bez koor­di­ná­cie pani RNDr. Miriam Fere­to­vej z Gym­ná­zia sv. Miku­lá­ša v Pre­šo­ve a bez pomo­ci TU v Koši­ciach, VVICB v Kapu­ša­noch, našich kon­zul­tan­tov a samoz­rej­me nemô­žem zabud­núť na AMA­VET.

A ja by som im rada poďa­ko­va­la tiež. Ďaku­jem, že so štu­dent­mi trá­vi­te svoj čas. Dáva­te im ove­ľa viac ako len vedo­mos­ti, dáva­te im seba­ve­do­mie, odva­hu, schop­nosť kri­tic­ky mys­lieť ale aj pocit, že môžu doká­zať všet­ko, čo si zau­mie­nia.

IMG_1653
Pridať komentár (0)