Slo­ven­ská foto-apli­ká­cia Blac­kie pobláz­nila mla­dých

Martin Bohunický / 17. mája 2016 / Zo Slovenska

Skvelá slo­ven­ská apli­ká­cia Blac­kie stúpa v reb­ríč­koch sťa­ho­va­nosti a veľmi rýchlo si buduje zástup fanú­ši­kov.

Apli­ká­cia na tvorbu fotiek je špe­ci­fická tým, že sa zame­riava len na čier­no­biele fotky. To, čo ale mala byť pôvodne mini­ma­lis­tická apli­ká­cia s mini­mom fun­kcií, sa postupne zme­nilo na špič­kový nástroj. Môžeš ním síce fotiť len čier­no­bielo, no jeho fun­kcie z neho robia doslova pro­fe­si­onálny dopl­nok pre rýchlo ras­túcu komu­nitu tých, ktorí fotia už len tele­fó­nom.

Screen Shot 2016-05-17 at 13.35.39

Blac­kie malo byť pôvodne len o jed­nom fil­tri, dnes je však oveľa bohat­šie. Úspech pri­tom nepre­žíva len na Slo­ven­sku, ale naprí­klad aj v Číne, kde na App Store patrí medzi 10. najs­ťa­ho­va­nej­ších apli­ká­cií v kate­gó­rií Foto/Video.

Blac­kie je v súčas­nosti dostupná len cez App Store, na Android zatiaľ táto šikovná slo­ven­ská apli­ká­cia chýba.

Screen Shot 2016-05-17 at 13.35.55image1

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Blac­kie, zdroj foto­gra­fií: Blac­kie

Pridať komentár (0)