Slo­ven­ská foto-apli­ká­cia Blac­kie pobláz­ni­la mla­dých

Martin Bohunický / 17. mája 2016 / Zo Slovenska

Skve­lá slo­ven­ská apli­ká­cia Blac­kie stú­pa v reb­ríč­koch sťa­ho­va­nos­ti a veľ­mi rých­lo si budu­je zástup fanú­ši­kov.

Apli­ká­cia na tvor­bu fotiek je špe­ci­fic­ká tým, že sa zame­ria­va len na čier­no­bie­le fot­ky. To, čo ale mala byť pôvod­ne mini­ma­lis­tic­ká apli­ká­cia s mini­mom fun­kcií, sa postup­ne zme­ni­lo na špič­ko­vý nástroj. Môžeš ním síce fotiť len čier­no­bie­lo, no jeho fun­kcie z neho robia doslo­va pro­fe­si­onál­ny dopl­nok pre rých­lo ras­tú­cu komu­ni­tu tých, kto­rí fotia už len tele­fó­nom.

Screen Shot 2016-05-17 at 13.35.39

Blac­kie malo byť pôvod­ne len o jed­nom fil­tri, dnes je však ove­ľa bohat­šie. Úspech pri­tom nepre­ží­va len na Slo­ven­sku, ale naprí­klad aj v Číne, kde na App Sto­re pat­rí medzi 10. najs­ťa­ho­va­nej­ších apli­ká­cií v kate­gó­rií Foto/Video.

Blac­kie je v súčas­nos­ti dostup­ná len cez App Sto­re, na Andro­id zatiaľ táto šikov­ná slo­ven­ská apli­ká­cia chý­ba.

Screen Shot 2016-05-17 at 13.35.55image1

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Blac­kie, zdroj foto­gra­fií: Blac­kie

Pridať komentár (0)